Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014

Kazalo

3548. Odlok o spremembah Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Železniki, stran 9946.

Na podlagi 62. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 Odl. US: U-I-51/06-10, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8, 21/13, 111/13 in 74/14 – odl. US), Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11) in 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 46/09, 47/10) je Občinski svet Občine Železniki na 2. redni seji dne 20. 11. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Železniki
1. člen
V Odloku o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Železniki (Uradni list RS, št. 36/12) se prvi odstavek 46. člena (prekrški uporabnikov) od vključno pete alineje dalje spremeni tako, da se glasi:
»– organizator prireditve ne obvesti izvajalca javne službe o nameravani prireditvi najmanj štirinajst dni pred datumom izvedbe prireditve in ne poskrbi, da se prireditveni prostor očisti in odpadki predajo izvajalcu javne službe (drugi odstavek 25. člena),
– redno ne prepušča komunalnih odpadkov in jih ne ločuje v skladu z zagotovljenimi storitvami javne službe (druga alineja 36. člena),
– ne zagotovi neoviranega dostopa izvajalcu javne službe do prevzemnega mesta (šesta alineja 36. člena),
– prepušča odpadke v posodah ali zabojnikih za ločeno zbiranje frakcij, ki niso namenjene tem odpadkom (prva alineja 37. člena),
– meša nevarne frakcije z ločenimi frakcijami ali mešanimi komunalnimi odpadki ali meša posamezne nevarne frakcije med seboj (druga alineja 37. člena),
– prepušča odpadne prenosne baterije ali akumulatorje kot mešani komunalni odpadek (tretja alineja 37. člena),
– prepušča odpadno električno ali elektronsko opremo kot mešani komunalni odpadek (četrta alineja 37. člena),
– sežiga ali odlaga odpadke v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih odpadkov (peta alineja 37. člena),
– namešča posode ali zabojnike za odpadke zunaj predvidenega mesta (šesta alineja 37. člena),
– odlaga odpadke ob posodah ali zabojnikih (sedma alineja 37. člena),
– prepušča odpadke v vrečkah, ki niso namenjene prepuščanju komunalnih odpadkov (osma alineja 37. člena),
– odlaga pepel, tople ogorke, zdravstvene odpadke, gradbeni material in kamenje, odpadke v tekočem stanju v zabojnike za komunalne odpadke (deveta alineja 37. člena),
– brska po posodah ali zabojnikih ter razmetava odpadke (deseta alineja 37. člena),
– piše na posode ali zabojnike za ločene frakcije ter lepi plakate nanje (enajsta alineja 37. člena),
– opusti uporabo storitev javne službe (dvanajsta alineja 37. člena),
– ravna s komunalnimi odpadki v nasprotju z določili tega odloka, tehničnega pravilnika in drugih predpisov, ki urejajo ravnanje s komunalnimi odpadki (trinajsta alineja 37. člena),
– ne obvesti izvajalca javne službe o vsaki spremembi, ki vpliva na obračun storitev javne službe v roku osmih dni od nastanka spremembe (drugi odstavek 42. člena).«
2. člen
V tretjem in četrtem odstavku 46. člena se za številko 400 doda beseda »evrov«.
3. člen
Ta sprememba odloka začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-5/2014-015
Železniki, dne 20. novembra 2014
Župan
Občine Železniki
mag. Anton Luznar l.r.

AAA Zlata odličnost