Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014

Kazalo

Št. 039-7/2014-2 Ob-4102/14 , Stran 2656
Št. 039-7/2014-2 Ob-4102/14
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13) in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo, 15/12) objavlja Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje projektov in/ali aktivnosti NVO in neprofitnih organizacij v MOL za leto 2015 s področja varstva okolja
1. Predmet razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov in/ali aktivnosti okoljskih nevladnih organizacij in neprofitnih organizacij v MOL v letu 2015, ki aktivno delujejo na področju varstva okolja in narave. Sofinancirani bodo le projekti/aktivnosti, ki bodo izvedeni na območju Mestne občine Ljubljana, in sicer: – Sklop A: Izvedba mehanskega odstranjevanja tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst (japonski dresnik (Fallopia japonica), kanadska zlata rozga (Solidago canadensis sp), orjaška zlata rozga (Solidago gigantea), deljenolistna rudbekija (Rudbeckia laciniata) in pelinolistna ambrozija (Ambrosia artemisiifolia)) na zavarovanih območjih narave, na vseh zemljiščih, razen zasebnih. – Sklop B: Izvedba dogodka ob mednarodnem okoljskem dnevu. – Sklop C: Izvedba naravovarstvenih ukrepov za ohranjanje, vzpostavitev ali izboljšanje habitatov ogroženih živalskih in rastlinskih vrst (iz Rdečega seznama). – Sklop D: Priprava idejne zasnove za zeleno prenovo soseske. Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi tudi tekoči/e projekt/aktivnosti v delu, ki še ni/niso sofinanciran/e iz javnih sredstev. Posamezna okoljska NVO in neprofitna organizacija lahko prijavi na posamezen sklop največ dva/e projekta/aktivnosti. Če bo vlagatelj na posamezen sklop vložil več kot dva/e projekta/aktivnosti, bosta v nadaljnjo obravnavo vzeti prvi dve prispeli vlogi, ki ju bo kot takšni evidentiral MOL. Isti/a projekt/aktivnost se ne sme prijaviti na več sklopov. Projekti/aktivnosti morajo biti zaključeni najkasneje do 13. novembra 2015, kar pomeni, da mora MOL končno poročilo prejeti najkasneje na omenjeni datum. 2. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na razpis Upravičeni vlagatelji so: okoljske nevladne organizacije in neprofitne organizacije, ki aktivno delujejo na področju varstva okolja/narave (pravne osebe, ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah in zasebni zavodi, ustanovljeni na osnovi Zakona o zavodih) in imajo sedež v Mestni občini Ljubljana. Vloge drugih subjektov bodo zavrnjene. Vlagatelj s podpisom vloge izjavlja tudi, da je registriran kot pravna oseba zasebnega prava. V primeru, če vlogo v imenu vlagatelja podpisuje pooblaščenec, je treba priložiti pooblastilo zakonitega zastopnika, s katerim pooblaščenca pooblašča za podpis vloge za sofinanciranje. Pri projektu/aktivnostih iz sklopa A mora obvezno sodelovati biolog z izkušnjami s področja tujerodnih invazivnih vrst. Pri projektu/aktivnostih iz sklopa A mora izvajalec do izvedbe akcije pridobiti soglasje lastnika zemljišča, upravljalca in strokovno soglasje Zavoda za varstvo narave RS. Pri projektu/aktivnostih iz sklopov A in C mora biti obvezno izvedena vsaj ena izobraževalna aktivnost. V obrazcih 4B, 4C in 4D je potrebno navesti vse načrtovane izdatke. V primeru, da bo vlagatelj v vlogi v okviru zaprošenih sredstev navedel stroške, ki ne štejejo med upravičene, bodo le-ti odšteti od vsote zaprošenih sredstev. 3. Okvirna višina sredstev Okvirna višina sredstev razpisa je 59.500,00 EUR (15.000,00 EUR za sklop A, 10.000,00 EUR za sklop B, 19.500,00 EUR za sklop C in 15.000,00 EUR za sklop D). MOL si pridružuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev, v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja proračuna MOL za leto 2015. 4. Roki za oddajo vloge Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti, kot priporočeno pošiljko, na naslov: Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 12. 1. 2015 (velja datum poštnega žiga). Vsaka vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici, z obvezno oznako na prednji strani »Ne odpiraj – vloga: Sofinanciranje projektov in/ali aktivnosti NVO in neprofitnih organizacij v MOL za leto 2015 s področja varstva okolja – sklop …«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov ter poštna številka in kraj vlagatelja. Če ovojnica, ki vsebuje vlogo, ne bo pravilno izpolnjena in označena (z vsemi elementi, ki so navedeni zgoraj v tej točki tega razpisa), je MOL ne bo odprl in je tudi ne bo obravnaval ter bo s sklepom zavržena. Vloga mora vsebovati vse dokumente, skladno z razpisno dokumentacijo, ki morajo biti predloženi v slovenskem jeziku, in vrednoteni v eurih. V vsaki oddani zaprti ovojnici je lahko samo ena vloga. 5. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev Odpiranje vlog, ki ga vodi področna komisija in ne bo javno, se bo pričelo 15. 1. 2015. Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne bo zaključilo isti dan, se bo nadaljevalo naslednji dan. Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu dospetja. Na odpiranju bo področna komisija ugotavljala popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo, bo področna komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku 3 dni dopolnijo. 6. Merila in drugi pogoji za izbor projektov/aktivnosti v sofinanciranje Najnižje število točk, ki ga mora doseči projekt/aktivnost pri merilih, je 50 točk, kar velja za vse štiri sklope (A, B, C in D). MOL bo sredstva dodeljeval na podlagi doseženih točk pri ocenjevanju vlog, začenši pri najvišje ocenjenih vlogah, do porabe razpoložljivih sredstev. Ob dodeljevanju sredstev bo področna komisija upoštevala tudi omejitev, da MOL sofinancira projekte/aktivnosti v višini največ 75% celotne vrednosti projekta/aktivnosti, vendar: – za sklop A ne več kot 3.750,00 EUR, – za sklop B ne več kot 2.000,00 EUR, – za sklop C ne več kot 6.500,00 EUR in – za sklop D ne več kot 5.000,00 EUR. Kolikor se na sklopu ne porabijo vsa razpoložljiva sredstva, se neporabljena sredstva prerazporedijo na ostale sklope. Merila za sklop A: – Vsebinska kakovost projekta/aktivnosti, – Število rastišč, na katerih se bo izvajalo odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst, – Pogostost odstranjevanja tujerodnih invazivnih vrst, – Način odstranjevanja tujerodnih invazivnih vrst, – Število predvidenih izobraževalnih aktivnosti. Merila za sklop B: – Vsebinska kakovost projekta/aktivnosti, – Okolju prijazna izvedba dogodka, – Reference izvajalcev vsebin (2010-2014), – Izvirnost. Merila za sklop C: – Vsebinska kakovost projekta/aktivnosti, – Kategorija ogroženosti, – Reference NVO ali neprofitne organizacije s področja izvedenih naravovarstvenih ukrepov za ohranjanje, vzpostavitev ali izboljšanje habitatov ogroženih živalskih in rastlinskih vrst (2010–2014), – Število predvidenih izobraževalnih aktivnosti. Merila za sklop D: – Vsebinska kakovost projekta/aktivnosti, – Trenutna raba območja, – Reference NVO ali neprofitne organizacije na področju izvedbe ozelenitve površine v urbanem okolju (2010–2014), – Koristnost/uporabnost za okoliško prebivalstvo. Merila so podrobneje specificirana in s točkami ovrednotena v razpisni dokumentaciji. Vloga, ki ji bo področna komisija v postopku ocenjevanja pri merilu »Vsebinska kakovost projekta/aktivnosti« dodelila nič točk, bo zavrnjena. V primeru, da bo v fazi ocenjevanja več predlaganih projektov/aktivnosti doseglo enako število točk in bi bila z njihovo izbiro presežena razpoložljiva sredstva, se bo o izbiri projektov/aktivnosti odločilo z žrebom, ki ga bo opravila področna komisija. 7. Upravičeni stroški Obdobje upravičenosti stroškov je od pravnomočnosti sklepa o izbiri do 13. 11. 2015. Da bi bili stroški upravičeni: – morajo biti povezani s predmetom razpisa in predvideni v finančni konstrukciji projekta/aktivnosti; – morajo biti potrebni za uspešno izvajanje projekta/aktivnosti; – morajo biti razumni in v skladu z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti; – morajo dejansko nastati; – morajo biti prepoznavni in preverljivi; – morajo biti podprti z izvirnimi dokazili; – morajo biti evidentirani v skladu z ustrezno računovodsko prakso ter prijavljeni v skladu z zahtevami veljavne računovodske prakse ter v skladu s pravili davčne in socialne zakonodaje; – niso in ne bodo financirani od drugih sofinancerjev projekta. Upravičeni stroški za posameznen sklop so navedeni v razpisni dokumentaciji. Lastna udeležba se lahko izkaže v prostovoljskem delu (po Zakonu o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11 in 16/11 – popr.). 8. Roki porabe dodeljenih sredstev Mestna občina Ljubljana bo z izbranimi vlagatelji sklenila pogodbe o sofinanciranju. Sklenitev in izvedba pogodb bosta potekali v skladu z določili Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2015, morebitnimi rebalansi ter veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi predpisi. Dodeljena sredstva za leto 2015 morajo biti porabljena do 13. 11. 2015. 9. Odločanje v postopku javnega razpisa in obveščanje o izidu Na podlagi predloga področne komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisnem področju po pooblastilu župana s sklepom odločila direktorica Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, o pritožbi zoper ta sklep pa župan Mestne občine Ljubljana. Zavržene bodo vloge: – ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 4. točki besedila tega javnega razpisa, – ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge). Zavrnjene bodo vloge: – tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in drugih pogojev, določenih v besedilu tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije, – ki jim bo področna komisija dodelila pri merilu »Vsebinska kakovost projekta/aktivnosti« nič točk, – ki jih bo področna komisija na podlagi meril za ocenjevanje, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, ocenila kot neustrezne. Mestna občina Ljubljana bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu razpisa najkasneje v 90 dneh od zaključka odpiranja vlog. 10. Podpis pogodbe: prejemnikom sredstev bodo posredovani sklepi o izboru, hkrati pa bodo tudi pozvani k podpisu pogodbe. Če se prejemnik sredstev v roku 8 dni ne bo odzval na poziv, se šteje, da je odstopil od vloge na ta javni razpis. 11. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: brezplačno razpisno dokumentacijo (prijavni obrazci z navodili, merili ter vzorec pogodbe) dvignejo vlagatelji od dneva te objave do izteka prijavnega roka, vsak delovni dan med 9. in 12. uro na naslovu: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za varstvo okolja, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana, IV. nadstropje, soba 413. Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na spletni strani MOL: http://www.Ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/. 12. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom: za vse zainteresirane bo dne 17. 12. 2014 od 16. do 18. ure organiziran sestanek v sobi 505, Zarnikova 3, Ljubljana. Dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo in postopkom javnega razpisa lahko vlagatelj dobi vsak delovni dan do vključno 7. 1. 2015 pri Zali Strojin Božič, tel. 01/306-43-39, med 8. in 10. uro ter na elektronskem naslovu: zala.strojin-bozic@Ljubljana.si.
Mestna občina Ljubljana

AAA Zlata odličnost