Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014

Kazalo

3518. Sklep o začasnem financiranju Občine Idrija v obdobju januar–marec 2015, stran 9918.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 101/13) in 99. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13) je župan Občine Idrija dne 26. 11. 2014 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Idrija v obdobju januar–marec 2015
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Idrija (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2015 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2014. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Idrija za leto 2014 (Uradni list RS, št. 12/13, 59/13, 13/14, 36/14; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih (€):
+---------------------------------------------------------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|I.  |Skupaj prihodki             |   4.483.060|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|II.  |Skupaj odhodki              |   4.842.590|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|III. |Proračunski presežek/primanjkljaj    |   –359.530|
+---------------------------------------------------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB             |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IV.  |Prejeta vračila danih posojil in prodaja |       0|
|   |kapitalskih deležev           |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|V.  |Dana posojila in povečanje kapitalskih  |       0|
|   |deležev                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VI.  |Prejeta minus dana posojila in sprememba |       0|
|   |kapitalskih deležev           |       |
+---------------------------------------------------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                     |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VII. |Zadolževanje               |    500.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VIII. |Odplačila dolga             |    140.470|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IX.  |Sprememba stanja sredstev na računu   |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|X.  |Neto zadolževanje            |    359.530|
+------+-----------------------------------------+--------------+
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
4. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
5. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v odloku o proračunu, pri čemer skupni odhodki ne smejo preseči zneska, določenega v 3. členu.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun Občine Idrija za leto 2015.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
6. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina likvidnostno zadolži do višine 500.000 €.
5. KONČNA DOLOČBA
7. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2015 dalje.
Št. 410-0031/2014
Idrija, dne 26. novembra 2014
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

AAA Zlata odličnost