Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

304. Zakon o javnem naročanju (uradno prečiščeno besedilo) (ZJN-2-UPB5)

Sklepi

305. Sklep o izvolitvi varuhinje človekovih pravic
306. Sklep o imenovanju prvega namestnika predsednika Računskega sodišča
307. Sklep o potrditvi poslanskega mandata
308. Sklep o določitvi kandidata, ki v skladu s 14. členom Zakona o poslancih opravlja funkcijo poslanca namesto poslanca, ki opravlja funkcijo državnega sekretarja
309. Sklep o določitvi kandidata, ki v skladu s 14. členom Zakona o poslancih opravlja funkcijo poslanca namesto poslanca, ki opravlja funkcijo državnega sekretarja
310. Sklep o mirovanju funkcije poslanca Državnega zbora
311. Sklep o mirovanju funkcije poslanca Državnega zbora
312. Sklep o prenehanju mandata poslanca Državnega zbora

Drugi akti

313. Akt o odreditvi parlamentarne preiskave za ugotovitev in oceno dejanskega stanja za ugotovitev odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma, da so sodelovali pri nadzoru slovenskega bančnega sistema in pri posrednem ali neposrednem vplivanju preko državnega lastništva oziroma preko državnih organov in regulatorjev na odločitve v slovenskem bančnem sistemu v zvezi z odobritvijo odpisanih kreditov, unovčenih garancij in posojilne politike ter spoštovanje veljavnih zakonov ter predpisov pri odobravanju in upravljanju s krediti ter bančnimi garancijami in zaradi suma, da so nastale še neugotovljene negativne posledice takšnih ravnanj

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

314. Uredba o izobrazbi in strokovnem izpitu za vodenje in odločanje v upravnem postopku
315. Uredba o spremembah Uredbe o seznamih naročnikov, področni zakonodaji skupnosti, seznamih gradenj in storitev, obveznih informacijah v objavah, opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje
316. Uredba o dopolnitvah Uredbe o državnem prostorskem načrtu za priključek Brezovica na avtocestnem odseku Ljubljana–Vrhnika
358. Uredba o spremembah Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov
359. Uredba o spremembi Uredbe o kategorizaciji prog

Sklepi

360. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Filmski studio Viba film Ljubljana

MINISTRSTVA

317. Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti
318. Odredba o določitvi programa osnovnega strokovnega usposabljanja in programa obdobnega strokovnega izpopolnjevanja varnostnega osebja, ki izvaja fizično varovanje jedrskih objektov, jedrskih ali radioaktivnih snovi ter prevozov jedrskih snovi
319. Odredba o sprejemu izobraževalnih programov poklicno-tehniškega izobraževanja Tehnik računalništva (GLU, GJM) in Tehnik računalništva (IS)
320. Shema za določanje odškodnine za posamezne vrste poklicnih bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu
361. Sklep o določitvi standarda povprečne plače ter stroškov in odhodkov storitev oskrbe institucionalnega varstva za osebe, starejše od 65 let ter za odrasle osebe s posebnimi potrebami v posebnih socialno varstvenih zavodih in enotah domov za starejše, ki ga je možno upoštevati v cenah storitev
362. Rasti elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2013

USTAVNO SODIŠČE

321. Sklep o zavrženju predloga za začasno zadržanje izvrševanja četrtega odstavka 46. člena, drugega odstavka 138. člena in drugega odstavka 150. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju

BANKA SLOVENIJE

322. Sklep o spremembi Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

323. Sklep o nadomestitvi poslanca Državnega zbora Republike Slovenije
324. Sklep o nadomestitvi poslanca Državnega zbora Republike Slovenije
325. Sklep o prenehanju mandata poslanca Državnega zbora Republike Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

326. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Vrhnika
327. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Občine Vojnik, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore, Občine Šentjur in Občine Gorje
328. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Ptuj

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

329. Uzance pri vračanju in prevzemanju vračljive embalaže
330. Tarifni sistem za dobavo in odjem toplote iz toplovodnega omrežja v Občini Nazarje
363. Pristop k spremembam in dopolnitvam Kolektivne pogodbe za gozdarstvo Slovenije

OBČINE

Ajdovščina

331. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2013
332. Odlok o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2014
333. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča – uradno prečiščeno besedilo (UPB1)
334. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Braslovče

335. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja PA19 – Parižlje (Kamplin-Pentek)
336. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja PA16 – Šmatevž

Celje

337. Obvezna razlaga četrte alineje 5. člena in prvega odstavka 15. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje Miklavškega hriba in za širše območje Starega celjskega gradu
338. Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 2013
339. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi
340. Sklep o potrditvi mandata nadomestnemu članu Mestnega sveta Mestne občine Celje za preostanek mandatne dobe

Idrija

341. Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 2013
342. Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 2014

Ig

343. Sklep o začetku priprave Podrobnih meril in pogojev za območje IG-08-2 po skrajšanem postopku

Kamnik

344. Pravilnik o spremembi Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Kamnik
345. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2013 v Občini Kamnik

Kranj

346. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski muzej (uradno prečiščeno besedilo)

Ljutomer

347. Sklep št. 279 o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč na delu parc. št. 971, k.o. Grlava

Miren-Kostanjevica

348. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica
349. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica

Piran

350. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) Hotel Marko
351. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
352. Akt o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Parkirna hiša Valeta

Slovenj Gradec

353. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Organ skupne občinske uprave Koroške«

Slovenske Konjice

354. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za podjetniško in obrtniško cono »Kostroj« Slovenske Konjice

Žužemberk

355. Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Žužemberk
356. Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2013
357. Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2014

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Objave po Zakonu o medijih

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti