Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013

Kazalo

330. Tarifni sistem za dobavo in odjem toplote iz toplovodnega omrežja v Občini Nazarje, stran 1422.

Na podlagi 97. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11 – odl. US in 10/12), 14. člena Akta o določitvi metodologije za pripravo tarifnih sistemov za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja (Uradni list RS, št. 74/05), in po predhodnem soglasju Občinskega sveta Občine Nazarje, št. 032-0005/2010-16 z dne 18. 10. 2012, distributer toplote ENERGETIKA NAZARJE d.o.o. izdaja
T A R I F N I S I S T E M
za dobavo in odjem toplote iz toplovodnega omrežja v Občini Nazarje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tarifnim sistemom za dobavo in odjem toplote iz toplovodnega omrežja v občini Nazarje se določajo:
– osnovni tarifni elementi za obračunavanje toplote, ki jo distributer dobavlja odjemalcem iz toplovodnega omrežja (v nadaljnjem besedilu: odjemalec),
– načela in merila za ugotavljanje tarifnih postavk ter način ugotavljanja in uporabe računskih elementov s ciljem, da bi spodbujali racionalno rabo toplote in da bi bile toplotne naprave distribucijskega sistema bolje izrabljene.
2. člen
Tarifni sistem velja za vse tarifne odjemalce toplote iz distribucijskega omrežja daljinskega ogrevanja.
3. člen
Tarifne postavke za posamezne elemente cene tarifnih odjemalcev morajo biti javno objavljene na spletni strani distributerja.
II. POJMI IN DEFINICIJE
4. člen
V tem tarifnem sistemu so uporabljeni pojmi, kot so določeni v Energetskem zakonu (v nadaljnjem besedilu: EZ) in podzakonskih predpisih izdanih na njegovi podlagi, poleg teh pa imajo v tem aktu uporabljeni pojmi naslednji pomen:
– distribucija toplote: je izbirna lokalna gospodarska javna služba, ki obsega tako dejavnost dobave toplote ali hladu iz omrežij za distribucijo, kot tudi dejavnost sistemskega operaterja toplotnega omrežja za distribucijo toplote,
– distribucijsko omrežje: je omrežje za prenos tople vode, vroče vode, pare ali hladu, katerega predstavlja sistem povezanih naprav, ki so namenjene distribuciji energije do priključnega voda oziroma do odjemnega mesta,
– distributer toplote: je izvajalec dejavnosti distribucije toplote, kar pomeni tako izvajalec dejavnosti dobave toplote ali hladu kot tudi izvajalec dejavnosti sistemskega operaterja omrežja za distribucijo toplote
– odjemalec toplote: je vsaka fizična ali pravna oseba, kateri distributer toplote na podlagi pisne pogodbe dobavlja toplo vodo, vročo vodo, paro ali hlad po distribucijskem omrežju. Odjemalec toplote je lahko tudi skupina fizičnih ali pravnih oseb, ki so priključene na skupno odjemno mesto,
– obračunska moč: je zakupljena in nastavljena moč na toplotni postaji odjemalca toplote, ki je lahko enaka ali manjša od priključne moči toplotne postaje določene s projektno dokumentacijo. Obračunska moč se potrdi z zapisnikom ob nastavitvi v toplotni postaji s strani pooblaščene osebe distributerja toplote,
– priključna moč: je nazivna moč internih toplotnih naprav odjemalca toplote, določena s projektno dokumentacijo, v skladu s sistemskimi obratovalnimi navodili in s tehničnimi zahtevami distributerja toplote o priključitvi na distribucijsko omrežje,
– primarni števec: je števec na odjemnem mestu v toplotni postaji, kjer odjemalec toplote prevzema dobavljeno toploto. Odčitek količine dobavljene toplote na osnovi primarnega števca je osnova za obračun dobavljene toplote,
– tarifna postavka: je v denarni vrednosti izraženi element tarifnega sistema, ki omogoča izračun cene v obračunskem obdobju,
– tarifna skupina: je skupina odjemalcev toplote, za katere veljajo enake tarifne postavke.
III. TARIFNI ELEMENTI IN TARIFNE POSTAVKE
5. člen
Tarifni elementi, za katere se ugotavljajo tarifne postavke, so obračunska moč, dobavljena količina toplote ter nestandardne storitve.
6. člen
Tarifne postavke za posamezne tarifne elemente so:
– cena za enoto obračunske moči (EUR/MW,leto ali EUR/kW,mesec)
– cena za enoto dobavljene količine toplote (EUR/MWh)
– cena za nestandardne storitve po ceniku.
7. člen
Cena za odjem toplote iz sistema za daljinsko ogrevanje je sestavljena iz cene za obračunsko moč in cene za dobavljeno količino toplote. Nestandardne storitve se plačujejo posebej po veljavnem ceniku distributerja.
8. člen
Letni znesek za obračunsko moč predstavlja fiksni del stroškov dobave toplote in se obračunava mesečno po 1/12. Letni znesek za obračunsko moč se izračuna tako, da se letna tarifna postavka za obračunsko moč EUR/MW,leto ali EUR/kW,mesec pomnoži z obračunsko močjo.
Standardne storitve distributerja so vse storitve, ki zagotavljajo nemoteno obratovanje sistema distributerja, to so stroški obratovanja in vzdrževanja toplotnih naprav distributerja.
V standardne storitve štejejo tudi storitve meritev toplote in obračuna po primarnem toplotnem števcu ter stroški obračuna po posameznih odjemalcih, oziroma po posameznih stanovanjih po vnaprej določenem ali dogovorjenem razdelilniku stroškov.
9. člen
V večstanovanjskem objektu se znesek za obračunsko moč za ogrevanje razdeli sorazmerno ogrevani površini stanovanj ali na osnovi dogovorjenega ključa delitve (razdelilnika).
10. člen
Znesek za količino dobavljene toplote se izračuna tako, da se število dobavljenih MWh pomnoži s ceno na enoto dobavljene toplote (EUR/MWh).
11. člen
Števnina zajema letne stroške vzdrževanja, umerjanja in zamenjave dotrajanih merilnih naprav in se obračunava mesečno po 1/12 letnega zneska, v kolikor ni drugače določeno.
12. člen
Nestandardne storitve distributerja so:
– vzdrževanje, umerjanje in zamenjava dotrajanih merilnih naprav
– letni servisni pregledi in vzdrževanje toplotnih postaj
– nadzor nad deli pri gradnji in priključitvi toplotnih naprav odjemalca.
13. člen
Nestandardne storitve distributerja se obračunavajo po javno objavljenem ceniku:
– vzdrževanje, umerjanje in zamenjava dotrajanih merilnih naprav – števnina
– letni servisni pregledi in vzdrževanje toplotnih postaj
– nadzor nad deli pri gradnji in priključitvi toplotnih naprav odjemalca.
IV. RAZVRSTITEV ODJEMA TOPLOTE
14. člen
Odjem toplote je razvrščen v dve tarifni skupini:
I. Tarifna skupina – gospodinjski odjemalci, kamor spadajo stanovanja v eno, večstanovanjskih in poslovno stanovanjskih stavbah
II. Tarifna skupina – ostali odjemalci.
15. člen
Razvrstitev v tarifno skupino opravi distributer na osnovi dokumentacije, po kateri je izdal soglasje h gradnji in priključitvi in druge dokumentacije.
V. OBRAČUN DOBAVE TOPLOTE IN DRUGIH STORITEV
16. člen
Obračun dobave toplote se pri posameznem odjemalcu opravi z:
– razvrstitvijo odjemalca v ustrezno tarifno skupino,
– obračunom obračunske moči po veljavni ceni,
– obračunom dobavljenih količin toplote po veljavni ceni,
Obračun drugih storitev se pri posameznem odjemalcu opravi z:
– obračun števnine
– obračunom nestandardnih storitev.
17. člen
Če se več odjemalcev iste ali različne tarifne skupine oskrbuje s toploto preko skupnega odjemnega mesta s skupno merilno napravo, se dobavljena toplota obračunava skladno z dogovorjenim razdelilnikom stroškov na tem odjemnem mestu in ustrezno tarifno skupino.
18. člen
Znesek za obračunsko moč se obračunava praviloma mesečno in sicer 1/12 od letnega zneska.
19. člen
Dobavljena količina toplote se obračunava po toplotnem števcu. Količina dobavljene toplote pa se obračuna na podlagi odčitkov s toplotnega števca, nameščenega na merilnem mestu v priključni postaji.
Dobavljena količina toplote se obračunava mesečno (obračunsko obdobje) oziroma tako, kot je določeno v pogodbi.
20. člen
Števnina se obračunava mesečno, glede na velikost merilne naprave.
21. člen
Dobavitelj opravlja vzdrževanje, redne preglede, overitve in zamenjave merilnih naprav proti plačilu mesečnega zneska (števnina) po veljavnem dobaviteljevem ceniku.
22. člen
Druge nestandardne storitve se obračunavajo mesečno oziroma po opravljeni storitvi skladno s cenikom.
23. člen
Porabljeno električno energijo za obratovanje toplotne postaje plača odjemalec dobavitelju električne energije. Količino porabljene vode iz vodovodnega omrežja plača odjemalec dobavitelju te vode.
VI. OSNOVE ZA OBLIKOVANJE CEN IN DOLOČANJE TARIFNIH POSTAVK ZA OBRAČUN DOBAVLJENE TOPLOTE
24. člen
Cene toplote iz toplovodnega omrežja po tarifnih postavkah in skupinah so določene s cenikom v skladu z veljavnimi predpisi, politiko cen in razvoja daljinskega ogrevanja v občini Nazarje in v skladu z vsakokratnimi predpisi, ki jih izda Vlada Republike Slovenije na podlagi zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 63/99 in 32/02).
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Cenik daljinskega ogrevanja pripravi in sprejme distributer po pridobitvi soglasja Občinskega sveta Občine Nazarje.
26. člen
Z dnem, ko začne veljati ta Tarifni sistem, preneha veljati Tarifni sistem za dobavo in odjem toplotne energije iz toplovodnega omrežja občine Nazarje (Uradni list RS, št. 81/06).
27. člen
Ta Tarifni sistem začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. TS ENNA 10102012rh01
Nazarje, dne 18. oktobra 2012
EVA 2013-2430-0005
Direktor
Robert Hudournik l.r.