Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013

Kazalo

347. Sklep št. 279 o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč na delu parc. št. 971, k.o. Grlava, stran 1449.

Na podlagi 29. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, (106/10 – popr.) 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12) in 18. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 11/09 in 7/11) je Občinski svet Občine Ljutomer na 16. redni seji dne 16. 1. 2013 sprejel
S K L E P š t. 2 7 9
o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč na delu parc. št. 971, k.o. Grlava
I.
Občinski svet Občine Ljutomer dovoljuje širitev območja stavbnih zemljišč na pobudo investitorke – lastnice zemljišč na delu parc. št. 971 k.o. Grlava v velikosti 2.000 m², v delu kot je razvidno iz skice, ki je priloga tega sklepa.
II.
Širitev območja stavbnih zemljišč se dovoljuje, na delu zemljišču s parc. 971 k.o. Grlava za namen izgradnje 2 silosov za skladiščenje silaže, zaradi opravljanja kmetijske dejavnosti.
III.
Na območju širitve območja stavbnih zemljišč se pri pripravi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja upoštevajo prostorsko izvedbeni pogoji, ki veljajo na območju pozidave, s katero je območje širitve funkcionalno povezano.
IV.
Ta sklep nadomešča občinski prostorski akt, ki določa območje namenske rabe prostora v delu, na katerega se ta sklep nanaša.
V.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja dve leti od datuma objave.
Šifra: 032-/2012-10-279
Ljutomer, dne 16. januarja 2013
Županja
Občine Ljutomer
mag. Olga Karba l.r.