Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013

Kazalo

Št. 049/2013 Ob-1430/13 , Stran 518
Št. 049/2013 Ob-1430/13
Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), 8. člena Pravilnika za vrednotenje letnega programa športa v Občini Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/07 in 3/08), sprejetega Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2013 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/13) in sprejetega Letnega programa Športa Občine Prevalje za leto 2013, št. 671-0005/2012-11 z dne 31. 1. 2013, Občina Prevalje objavlja
javni razpis
za izbor izvajalcev letnega programa športa v Občini Prevalje v letu 2013
I. Javni razpis: sofinancira se letni program športa v Občini Prevalje za leto 2013. II. Naročnik javnega razpisa: naročnik javnega razpisa je Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje. III. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev športnih programov v letu 2013 in sofinanciranje naslednjih vsebin: – interesna športna vzgoja predšolskih otrok, – interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok, – športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, – športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, – kakovostni šport, – specifične športne panoge, – športna rekreacija, – športne in športno rekreativne prireditve. IV. Na javnem razpisu lahko kandidirajo: Na javnem razpisu lahko kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov: – športna društva, – panožne športne zveze in zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna področja oziroma športne panoge, – javni zavodi s področja športa, vzgoje in izobraževanja, s sedežem v Občini Prevalje in katerih ustanoviteljica je Občina Prevalje, – ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje športnih dejavnosti in so splošno koristne in neprofitne. Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pred drugimi izvajalci programov športa. V. Pogoji sofinanciranja: Pravico do sofinanciranja programov športa imajo izvajalci športnih programov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – da športne programe izvajajo na območju Občine Prevalje, – da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih, s sedežem v Občini Prevalje in imajo v svoji dejavnosti registrirano športno dejavnost (pogoj ne velja za javne zavode), – da imajo zagotovljene materialne, kadrovske (izvajalce z ustrezno strokovno izobrazbo ali strokovno usposobljene za opravljanje te športne dejavnosti), organizacijske in prostorske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih programov in aktivnosti, – da imajo za prijavljene športne programe organizirano redno športno dejavnost najmanj 36 tednov v letu, razen v primeru, ko kandidirajo za sredstva za izvedbo enkratnih športnih prireditev, – da so registrirani in na območju Občine Prevalje delujejo že najmanj eno leto, – da imajo urejeno evidenco članstva za programe, za katere kandidirajo na javnem razpisu, evidenco o registriranih tekmovalcih ter evidenco o plačani članarini (ne velja za javne zavode). VI. Merila za sofinanciranje programov športa: športni programi, s katerimi posamezni izvajalci kandidirajo na tem javnem razpisu, bodo vrednoteni na osnovi meril in kriterijev Pravilnika za vrednotenje letnega programa športa v Občini Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/07 in 3/08). VII. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje športnih programov Okvirna višina razpisanih sredstev je: – za interesno športno vzgojo predšolskih otrok: 5.470,56 €, – za interesno športno vzgojo šoloobveznih otrok: 6.087,46 €, – za športno vzgojo otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport: 24.620,00 €, – za športno vzgojo mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport: 36.930,00 €, – za kakovostni šport: 0 €, – specifične športne panoge: 450,00 €, – za športno rekreacijo: 0 €, – za športne in športno rekreativne prireditve: 4.500,00 €. Dodeljena sredstva za sofinanciranje letnega programa športa morajo biti porabljena v letu 2013. VIII. Vsebina vloge in razpisna dokumentacija Vloga za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Prevalje mora biti izdelana izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije. Predlagatelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo na Občini Prevalje, Trg 2/a, Prevalje, pri Mariji Orešnik, v času od objave do izteka roka javnega razpisa, vsak delavnik, med 8. in 12. uro. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani, www.prevalje.si. IX. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko izvajalci športnih programov dobijo na Občini Prevalje, pri Mariji Orešnik, na tel. 02/824-61-21, vsak delovni dan, med 8. in 12. uro. X. Rok in način oddaje prijav: Predlagatelji morajo vloge oddati v zaprti kuverti osebno v tajništvu občine ali po pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do 5. 3. 2013, na naslov: Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje, s pripisom »Prijava na javni razpis – Ne odpiraj!« in z oznako: »Izbor izvajalcev letnega programa športa v Občini Prevalje za leto 2013«. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali tega dne do 12. ure oddana v sprejemno pisarno Občine Prevalje. Na ovojnici mora biti napisano sledeče: – naslov izvajalca športnega programa (polni naslov pošiljatelja), – naslov prejemnika (Občina Prevalje). XI. Datum odpiranja vlog: Odpiranje vlog bo komisija opravila 7. 3. 2013, ob 8. uri, v sejni sobi Občine Prevalje. Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa. Z izbranimi izvajalci športnih programov bo župan občine sklenil pogodbe o sofinanciranju športnih programov za leto 2013.
Občina Prevalje