Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013

Kazalo

Št. 30/2013 Ob-1402/13 , Stran 524
Št. 30/2013 Ob-1402/13
V skladu z 58. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS: št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo; št. 101/07 Odl.US, 36/08; št. 22/09 Odl.US: U-I-205/07-10; št. 55/09 Skl.US: U-I-356/07-13; št. 58/09 (64/09 popr., 65/09 popr.); št. 16/10 Odl.US: U-I-256/08-27; št. 47/10 Odl.US: U-I-312/08-31; št. 20/11, 34/11 Odl.US: U-I-205/10-23; št. 40/12 – ZUJF; št. 57/12 – ZPCP-2D), Svet zavoda Glasbene šole Vrhnika, Trg Karla Grabeljška 3, 1360 Vrhnika, razpisuje prosto delovno mesto ravnatelja/ravnateljice na javnem zavodu Glasbena šola Vrhnika, Trg Karla Grabeljška 3, 1360 Vrhnika. Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne in posebne zakonske pogoje skladno z veljavnim Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo; št. 101/07 Odl.US, 36/08; št. 22/09 Odl.US: U-I-205/07-10; št. 55/09 Skl.US: U-I-356/07-13; št. 58/09 (64/09 popr., 65/09 popr.); št. 16/10 Odl.US: U-I-256/08-27; št. 47/10 Odl.US: U-I-312/08-31; št. 20/11, 34/11 Odl.US: U-I-205/10-23; št. 40/12 – ZUJF; št. 57/12 – ZPCP-2D). Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let, s predvidenim začetkom mandata 31. 5. 2013. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju; življenjepis; program vodenja zavoda; potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje; potrdilo pristojnega sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku, s priloženo izjavo, da pri kateremkoli drugem sodišču izven kraja prebivališča zoper njega ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost; potrdilo pristojnega sodišča in potrdilo Ministrstva za pravosodje, ne smeta biti starejša od 30 dni) pošljite v zaprti kuverti v roku 8 dni po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Glasbene šole Vrhnika, Trg Karla Grabeljška 3, 1360 Vrhnika, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja«. Kandidati/ke bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju v roku štirih mesecev od objave tega razpisa.
Svet zavoda Glasbene šole Vrhnika