Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013

Kazalo

338. Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 2013, stran 1435.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/0/8 – odl. US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 46. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je Mestni svet Mestne občine Celje na 18. seji dne 29. 1. 2013 sprejel
O D L O K
o proračunu Mestne občine Celje za leto 2013
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Mestno občino Celje za leto 2013 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupine kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
                              v evrih
+-----+--------------------------------------------+------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)     | 53.350.552|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)           | 45.738.767|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI               | 33.479.759|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|700 |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK         | 23.843.443|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|703 |DAVKI NA PREMOŽENJE             |  8.703.000|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|704 |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE      |   933.316|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI              | 12.259.008|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|710 |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA| 10.289.505|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|711 |TAKSE IN PRISTOJBINE            |   14.000|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|712 |GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI        |   352.000|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|713 |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV    |   320.100|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|714 |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI           |  1.283.403|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI             |  1.550.000|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|720 |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV    |   250.000|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|721 |PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG          |      0|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|722 |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN       |  1.300.000|
|   |NEOPREDMETENIH SREDSTEV           |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |    8.750|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|730 |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV      |    8.750|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|731 |PREJETE DONACIJE IZ TUJINE         |      0|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI             |  5.971.588|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|740 |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH|  5.775.753|
|   |INSTITUCIJ                 |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|741 |PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČ. IZ SREDSTEV|   195.835|
|   |PRORAČUNA EU                |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EU           |   81.447|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|787 |PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH    |   81.447|
|   |INSTITUCIJ                 |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)       | 57.727.158|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               | 14.076.534|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|400 |PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM      |  3.127.370|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|401 |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST |   503.710|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|402 |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE        |  9.290.454|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|403 |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI           |   590.000|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|409 |REZERVE                   |   565.000|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              | 29.534.988|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|410 |SUBVENCIJE                 |  2.339.034|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|411 |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM  | 10.104.062|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|412 |TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN   |   305.671|
|   |USTANOVAM                  |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|413 |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI        | 16.786.221|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI            | 11.700.951|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|420 |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV     | 11.700.951|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI           |  2.414.685|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|431 |INVEST. TRANSF. PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, |  2.108.485|
|   |KI NISO PU                 |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|432 |INVESTICIJSKI TRANSFERI PROR. UPORABNIKOM  |   306.200|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I – II)      | –4.376.606|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB     |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV             |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |(750+751+752)                |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  |      0|
|   |KAPIT. DELEŽEV               |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|750 |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |      0|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|751 |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV         |      0|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|752 |KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE      |      0|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      0|
|   |DELEŽEV                   |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      0|
|   |DELEŽEV                   |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|440 |DANA POSOJILA                |      0|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|441 |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH |      0|
|   |NALOŽB                   |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|442 |PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA      |      0|
|   |PRIVATIZACIJE                |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE  |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV – V)        |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE                |  4.500.000|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |  4.500.000|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|500 |DOMAČE ZADOLŽEVANJE             |  4.500.000|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|VIII.|ODPLAČILA DOLGA               |  2.361.127|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA               |  2.361.127|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|550 |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA          |  2.361.127|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|IX. |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU     | –2.237.733|
|   |(I+IV+VII-II-V-VIII)            |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)        |  2.138.873|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)         |  4.376.606|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12.  |      |
|   |2012                    |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe oziroma med podprogrami v okviru glavnih programov odloča na predlog neposrednega uporabnika župan, v višini 20 %.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2013 in njegovi realizaciji.
5. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Prevzete obveznosti iz tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
6. člen
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 30 % mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
7. člen
Proračunska rezerva se v letu 2013 oblikuje v višini 50.000,00 evrov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan.
8. člen
V skladu z 42. členom ZJF se oblikuje splošna proračunska rezervacija v višini 515.000,00 evrov. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2013 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 10.000,00 evrov.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2013 lahko zadolži do višine 4.500.000,00 evrov.
11. člen
Mestna občina Celje v letu 2013 ne bo izdajala poroštev.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-30/2012
Celje, dne 29. januarja 2013
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost