Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013

Kazalo

Ob-1419/13 , Stran 493
Ob-1419/13
Javni razpis
»Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih izzivov – generacija 2012 Univerza v Ljubljani« v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti; prednostne usmeritve 1.3 Štipendijske sheme
1. Izvajalec javnega razpisa: izvajalec javnega razpisa je Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: univerza), ki pri izvajanju operacije »Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih izzivov – generacija 2012 Univerza v Ljubljani« nastopa v vlogi upravičenca. 2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa: podlaga za izvedbo javnega razpisa je Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 109/12), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12), Proračun Republike Slovenije za leto 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12), Uredba o sofinanciranju doktorskega študija (Uradni list RS, št. 88/10 in 64/12), Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10 in 79/10), Pravilnik o načinu dodelitve sredstev na javnem razpisu »Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih izzivov – generacija 2012 – Univerza v Ljubljani, sprejet na Senatu UL dne 27. 11. 2012, Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (UL L št. 210 z dne 31. 7. 2006, str. 25, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba (ES) št. 1083/2006), Uredba (ES) št. 1081/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999 (UL L št. 210, z dne 31. 7. 2006, str. 12, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba (ES) št. 1081/2006/), Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. 12. 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (UL L št. 371 z dne 27. 12. 2006, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006), Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 (št. CCI 2007 SI 051 PO 001, z dne 21. 11. 2007), Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10 in 79/10; v nadaljevanju: Uredba), Navodila organa upravljanja na področju kohezijske politike, Odločba Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi organa upravljanja št: OP RČV/1/3/006-0-MIZKŠ o dodelitvi sredstev za program »Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih izzivov – generacija 2012 Univerza v Ljubljani«, z dne 21. 1. 2013 in pogodba št. 3330-13-500221o sofinanciranju izvedbe operacije. 3. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje doktorskega študija doktorskih študentov Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju: prijavitelj), ki so se v študijskem letu 2012/2013 vpisali v 1., 2. ali 3. letnik doktorskih študijskih programov tretje stopnje (v nadaljevanju: doktorski študij 3. stopnje) in bodo v času uradnega trajanja doktorskega študija, v skladu z akreditiranim študijskim programom in v okviru raziskovalnega dela, vezanega na doktorski študij, dosegli: – znanstveni članek, ki bo sprejet v objavo oziroma objavljen, ali – patent, sprejet v postopek na nacionalni ravni, ali – uspešno zagovarjali doktorsko nalogo in s tem pridobili naslov doktor znanosti ali – najkasneje v 12 mesecih podaljšanega roka brez sofinanciranja uspešno zagovarjali doktorsko nalogo in pridobili naslov doktor znanosti. Skrajni rok za izvedbo operacije po tem javnem razpisu je 30. 9. 2015 zaradi zaključka izvajanja Operativnega programa razvoja človeških virov 2007–2013, na katerem temelji javni razpis Inovativna shema 2012. Končni rok za dosego rezultata je določen v pogodbi o sofinanciranju doktorskega študija. Tudi v primeru izkoriščene možnosti podaljšanja statusa študenta in/ali 12 mesečnega podaljšanja roka brez sofinanciranja je to najkasneje do 30. 9. 2015. Izbrani prijavitelj, ki bo sofinanciran po tem javnem razpisu, bo moral ne glede na letnik, v katerem vstopi v sofinanciranje, poleg rednega napredovanja v vse letnike študija doseči vsaj enega od rezultatov za realizacijo pogodbe (znanstveni članek, patent ali uspešno opravljen zagovor doktorske naloge oziroma pridobljen naslov doktor znanosti), določenih v prvem odstavku te točke javnega razpisa, v roku, določenem v pogodbi o sofinanciranju, vendar ne glede na okoliščine najkasneje do 30. 9. 2015. Izbrani prijavitelj, ki bo v sofinanciranje po tem javnem razpisu vstopil v 1. letniku, ter v času študija redno napredoval ob izkoriščeni možnosti podaljšanja statusa zaradi materinstva ali daljše bolezni, bo do povračila stroškov šolnine in/ali denarne spodbude zadnjega letnika v študijskem letu 2015/2016 upravičen le, če bo do 30. 9. 2015 objavil ali imel v objavo sprejet znanstveni članek ali patent, sprejet v postopek na nacionalni ravni, in bo do tega roka hkrati s poročilom o izpolnitvi predmeta pogodbe, podpisan s strani mentorja, predložil tudi zahtevek za povračilo stroškov šolnine z dokazili o plačilu le-te in/ali denarne spodbude na univerzo za zadnji letnik. S sofinanciranjem se spodbuja doktorski študij prijaviteljev, katerih program raziskovalnega dela v okviru doktorskega študija bo vključeval raziskovalno delo v povezavi z: – gospodarstvom ali – reševanjem aktualnih družbenih izzivov z enega ali več tematskih področij: – inovativnih pristopov v gospodarstvu in negospodarstvu za večjo gospodarsko rast, – boja proti revščini in socialni izključenosti, – zagotavljanja enakih možnosti v družbi, – staranja prebivalstva in demografijo širše, – kakovostjo izobraževanja, – trajnostjo znanja, – zdravja, – prehrane in živilstva, – okolja, – ekologije, – zelenih tehnologij, – biotehnologije, – materialov, – obnovljivih virov energije, – nanotehnologije, – informacijske in komunikacijske tehnologije oziroma – kulturne dediščine. V okviru javnega razpisa lahko prijavitelj odda samo eno vlogo za sofinanciranje doktorskega študija za čas trajanja študija po tem javnem razpisu, in sicer za: A) celotno šolnino, vendar največ do zneska 4.000,00 EUR na posamezni letnik, denarno spodbudo za študij v znesku 5.950,00 EUR na posamezni letnik in povračilo stroškov dnevnic, namestitve in prevoza zaradi aktivne udeležbe s prispevkom na mednarodni konferenci v tujini skupaj do vrednosti 2.500,00 EUR. ali B) del šolnine, največ do 50,00%, vendar ne več kakor 2.000,00 EUR na posamezni letnik. Denarna spodbuda se lahko odobri prijavitelju, ki odda vlogo za sofinanciranje po 3.A točki in ob sklenitvi pogodbe ni v delovnem razmerju, samozaposlen, upokojen ali prijavljen na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. Prijavitelj, ki je bil od 1. 10. 2012 v delovnem razmerju, samozaposlen, upokojen ali prijavljen na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ob sklenitvi pogodbe pa ne bo v delovnem razmerju, samozaposlen, upokojen ali prijavljen na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, upravičen do sorazmernega deleža denarne spodbude. Prijavitelju, ki odda vlogo za sofinanciranje po 3.A točki in je v delovnem razmerju, samozaposlen, upokojen ali prijavljen na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, se lahko odobri celotno šolnino, vendar največ do zneska 4.000,00 EUR na posamezni letnik in povračilo stroškov dnevnic, namestitve in prevoza zaradi aktivne udeležbe s prispevkom na mednarodni konferenci v tujini skupaj do vrednosti 2.500,00 EUR. Prijavitelj, ki odda vlogo za sofinanciranje po 3.A točki, lahko v vlogi na javni razpis podredno izbere možnost, da se njegova vloga uvrsti tudi v izbor za sofinanciranje po 3.B točki, če vloga v fazi ocenjevanja po 3.A točki ni izbrana (ne doseže praga 48 točk). Sofinanciranje se izbranemu prijavitelju odobri za čas trajanja študija po javnem razpisu za vse letnike do konca doktorskega študija. Izbrani prijavitelj lahko vstopi v sofinanciranje po javnem razpisu v 1., 2. ali 3. letniku doktorskega študija 3. stopnje, če je redno napredoval v vse letnike doktorskega študija. V okviru rednega napredovanja se upoštevata tudi upravičena razloga podaljšanja statusa študenta zaradi materinstva ali daljše bolezni, vendar največ enkrat za eno leto. Izbrani prijavitelj mora ne glede na letnik, v katerem vstopi v sofinanciranje po tem javnem razpisu, poleg rednega napredovanja(*1) v vse letnike študija doseči vsaj enega od rezultatov za realizacijo pogodbe (znanstveni članek, patent ali uspešno opravljen zagovor doktorske naloge oziroma pridobljen naslov doktor znanosti), določenih v prvem odstavku te točke javnega razpisa, v roku, določenem v pogodbi o sofinanciranju, vendar najkasneje do 30. 9. 2015, zaradi zaključka izvajanja Operativnega programa razvoja človeških virov 2007–2013, na katerem temelji javni razpis Inovativna shema 2012. (*1) Za redno napredovanje se šteje tudi podaljšanje statusa iz upravičenih razlogov (materinstvo ali daljša bolezen), vendar največ za eno leto. V tem času sofinanciranje ni zagotovljeno. Doktorski študent lahko v okviru tega javnega razpisa uveljavlja samo eno podaljšanje statusa iz upravičenih razlogov za eno leto. 4. Namen in cilj javnega razpisa Namen javnega razpisa je podpreti tehnološke, visokošolske ter znanstvene potrebe gospodarstva in prenos znanja v trikotniku visoko šolstvo, raziskovanje in gospodarstvo s spodbujanjem doktorskega študija na gospodarskem področju in področjih aktualnih družbenih izzivov ter s tem prispevati k trajnostnemu razvoju družbe. Cilj javnega razpisa je vzpostaviti sistem denarnih spodbud za doktorske študente Univerze v Ljubljani, ki bodo v okviru svojega doktorskega študija opravljali raziskovalno delo povezano s potrebami gospodarstva ali reševanjem aktualnih družbenih izzivov. 5. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu ter vsebina in priprava vloge 5.1. Pogoji za kandidiranje za prijavitelje Sofinanciranje se lahko odobri prijaviteljem na javni razpis, če izpolnjujejo naslednje pogoje: – so ob prijavi na javni razpis vpisani prvič v 1. letnik ali v višji letnik po študijskem programu Univerze v Ljubljani, pri tem pa so v višje letnike redno napredovali, – še niso imeli sofinanciranega doktorskega študija iz javnih sredstev. Izjema so študenti, ki so v študijskem letu 2012/2013 redno napredovali v višji letnik in v tem letu nimajo sofinanciranega študija iz drugih javnih sredstev. – so ob prijavi na javni razpis predložili idejno zasnovo doktorske disertacije, kot jo določa javni razpis, ki jo je potrdil mentor ali predvideni mentor, če prijavitelj vstopa v javni razpis v 1. ali 2. letniku in še nima potrjene teme doktorske disertacije. Študenti višjih letnikov kot dokazilo o izbranem in potrjenem mentorju predložijo soglasje senata univerze k temi doktorske disertacije. Vloga prijavitelja mora biti skladna s predmetom, namenom in cilji javnega razpisa. Izpolnjevanje zahtev iz šestega odstavka 3. točke javnega razpisa glede raziskovalnega dela prijavitelja v povezavi z gospodarstvom ali reševanjem aktualnih družbenih izzivov se ugotavlja v okviru idejne zasnove doktorske disertacije. Če iz idejne zasnove ni vidna povezava raziskovalnega dela prijavitelja z gospodarstvom ali reševanjem aktualnih družbenih izzivov, prijavitelj ni upravičen do sofinanciranja po tem javnem razpisu. Mentor oziroma potencialni mentor mora izpolnjevati pogoje za mentorja v skladu z internimi akti in pravili univerze. Vzporedni študij se ne sofinancira. Mladi raziskovalci in drugi, ki imajo doktorski študij (so)financiran iz drugih javnih sredstev, do sofinanciranja po tem javnem razpisu niso upravičeni. Študenti, ki so v študijskem letu 2012/2013 ponovno vpisani v 3. letnik doktorskega študija zaradi podaljšanja statusa študenta iz upravičenih razlogov (materinstvo ali daljša bolezen), na tem javnem razpisu ne morejo kandidirati, ker sofinanciranje v času podaljšanja statusa v skladu z Uredbo o sofinanciranju doktorskega študija in tem javnim razpisom ni zagotovljeno. 5.2. Vsebina in priprava vloge K prijavi za sofinanciranje po 3.A točki javnega razpisa mora prijavitelj predložiti popolno vlogo, ki vsebuje naslednje izpolnjene in podpisane obrazce: 1. Obrazec št. 10-0: Vloga na javni razpis, izpolnjena in oddana v elektronski in fizični obliki; Kolikor vloga ne bo oddana v skladu z 10. točko javnega razpisa v elektronski in fizični obliki, se šteje, da vloga ni bila oddana. 2. Obrazec št. 10-1: Idejna zasnova doktorske disertacije in program raziskovalnega dela, potrjen s podpisom mentorja ali predvidenega mentorja (v primeru, če prijavitelj vstopa v javni razpis v 1. ali 2. letniku in še nima soglasja senata univerze k temi doktorske disertacije). Študenti višjih letnikov, ki že imajo soglasje senata univerze, kot dokazilo o izbranem in potrjenem mentorju predložijo kopijo soglasja senata univerze k temi doktorske disertacije. Obrazec št. 10-2: Izjava delovnega mentorja predloži prijavitelj, ki se prijavlja za sofinanciranje po 3.A točki javnega razpisa in želi uveljavljati delovnega mentorja. Če obrazec k vlogi ni priložen, se šteje, da prijavitelj delovnega mentorja ne uveljavlja in se prijavitelja v tej točki ne poziva k dopolnitvi vloge. K prijavi za sofinanciranje po 3.B točki javnega razpisa mora prijavitelj predložiti popolno vlogo, ki vsebuje naslednje izpolnjene in podpisane obrazce: 1. Obrazec št. 10-0: Vloga na javni razpis, izpolnjena in oddana v elektronski in fizični obliki; Kolikor vloga ne bo oddana v skladu z 10. točko javnega razpisa v elektronski in fizični obliki, se šteje, da vloga ni bila oddana. 2. Obrazec št. 10-1: Idejna zasnova doktorske disertacije in program raziskovalnega dela, potrjen s podpisom mentorja ali predvidenega mentorja (v primeru, če prijavitelj vstopa v javni razpis in še nima soglasja senata univerze k temi doktorske disertacije). Študenti višjih letnikov, ki že imajo soglasje senata univerze, kot dokazilo o izbranem in potrjenem mentorju predložijo kopijo soglasja senata univerze k temi doktorske disertacije. 6. Merila za izbor prijaviteljev in način izbire 6.1. Merila za ocenjevanje vlog A. Merila za ocenjevanje vlog po 3.A točki javnega razpisa: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Največje možno število točk je 80. V sofinanciranje se predlagajo vloge, katerih ocena dosega ali presega prag 48 točk. B. Merila za ocenjevanje vlog po 3.B točki javnega razpisa: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Največje možno število točk je 40. V sofinanciranje se predlagajo vloge, katerih ocena dosega ali presega prag, ki je 24 točk. 6.2. Postopek in način izbora vlog Za vodenje postopka javnega razpisa univerza imenuje komisijo za odpiranje vlog in komisijo za ocenjevanja vlog prijaviteljev. Senat Univerze imenuje Komisijo za ocenjevanje vlog, ki po merilih iz točke 6.1. javnega razpisa oceni vloge. Izbor vlog za sofinanciranje po 3.A točki javnega razpisa Med enako ocenjenimi vlogami imajo prednost vloge z višjo oceno po prvem merilu, nato vloge z višjo oceno po drugem merilu, nato vloge z višjo oceno po tretjem merilu in nato vloge z višjo oceno po četrtem merilu. Ko so izčrpane vse navedene možnosti in še vedno ni mogoče določiti, katera izmed ocenjenih vlog je bila izbrana, se izbere vlogo, ki je prva prispela na univerzo. Če bo prag doseglo ali preseglo več vlog, kot je na razpolago sredstev za njihovo sofinanciranje, bo komisija izbrala prijavitelje po vrstnem redu glede na prejeto oceno. Med enako ocenjenimi vlogami, bodo imele prednost vloge kot je opisano v tretjem odstavku. Če izbrani prijavitelj pisno odstopi od podpisa pogodbe o sofinanciranju ali v predpisanem roku 8 dni od vročitve poziva k podpisu pogodbe univerzi ne vrne podpisanih izvodov pogodb, se šteje, da je prijavitelj umaknil vlogo za sofinanciranje po tem javnem razpisu in se odobri naslednja vloga glede na doseženo oceno. Vloge, ki v fazi ocenjevanja niso izbrane za sofinanciranje po 3.A točki javnega razpisa, vendar vsebujejo vse obrazce in priloge za kandidiranje za sofinanciranje po 3.B točki javnega razpisa, se uvrstijo v izbor za sofinanciranje iz 3.B točke javnega razpisa, če je prijavitelj v vlogi kot podredno izbral to možnost. Izbor vlog za sofinanciranje po 3.B točki javnega razpisa: Če bo prag doseglo ali preseglo več vlog, kot je na razpolago sredstev za njihovo sofinanciranje, bo komisija izbrala prijavitelje po vrstnem redu glede na prejeto oceno. Če še vedno ni mogoče določiti, katera izmed ocenjenih vlog je bila izbrana, se izbere vlogo, ki je prva prispela na univerzo. Če izbrani prijavitelj pisno odstopi od podpisa pogodbe o sofinanciranju ali v predpisanem roku 8 dni od vročitve poziva k podpisu pogodbe univerzi ne vrne podpisanih izvodov pogodb, se šteje, da je prijavitelj umaknil vlogo za sofinanciranje po tem javnem razpisu in se odobri naslednja vloga glede na doseženo oceno. 7. Okvirna višina razpisanih sredstev 7.1. Skupna okvirna višina razpisanih sredstev Javni razpis delno sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti; prednostne usmeritve 1.3. Štipendijske sheme. Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje po tem razpisu znaša največ do 3.914.000,00 EUR, in sicer: – 3.326.900,00 EUR – namenska sredstva EU – Evropski socialni sklad (ESS) in – 587.100,00 EUR – slovenska udeležba. Delež namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko v celotnih javnih izdatkih znaša 85,00%. Delež sredstev slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike znaša 15,00%. Sofinanciranje operacije – Inovativna shema posameznega leta je vezano na razpoložljiva proračunska sredstva ministrstva. V primeru, da pride do sprememb v proračunu ministrstva za posamezno proračunsko leto, ki neposredno vpliva na sofinanciranje operacije iz sredstev ministrstva, se sklene aneks k pogodbi, s katerim se bo ustrezno uredilo oziroma dopolnilo pogodbena določila. Zaradi zaključka izvajanja Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, na katerem temelji ta javni razpis, mora izbrani prijavitelj ne glede na letnik v katerem vstopi v sofinanciranje po tem javnem razpisu, poleg rednega napredovanja v vse letnike študija izpolniti vsaj enega izmed pogojev, določenih v prvem odstavku 3. točke tega razpisa, v roku, določenem v pogodbi o sofinanciranju, vendar najkasneje do 30. 9. 2015. Za sofinanciranje vlog po 3.A točki javnega razpisa se nameni predvidoma 60% sredstev, za sofinanciranje po 3.B točki javnega razpisa pa predvidoma 40% skupne okvirne višine razpisanih sredstev. V primeru, da po odobritvi upravičenih vlog po 3.A točki javnega razpisa sredstva ostanejo, se jih lahko prerazporedi za sofinanciranje vlog po 3.B točki javnega razpisa. V primeru, da po odobritvi upravičenih vlog po 3.B točki javnega razpisa sredstva ostanejo, se jih lahko prerazporedi za sofinanciranje vlog po 3.A točki javnega razpisa. 7.2. Okvirna višina razpisanih sredstev za posameznega prijavitelja Sofinanciranje izbranega prijavitelja po 3.A točki javnega razpisa lahko obsega za čas študija po javnem razpisu: – šolnino za doktorski študij, vendar največ do zneska 4.000,00 EUR na posamezni letnik, – denarno spodbudo za študij v znesku 5.950,00 EUR na posamezni letnik, če izbrani prijavitelj ni v delovnem razmerju, samozaposlen, upokojenec ali prijavljen na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, in – stroške dnevnic, namestitve in prevoza zaradi aktivne udeležbe s prispevkom na mednarodni konferenci v tujini v 1., 2. in 3. letniku skupaj do vrednosti 2.500,00 EUR. Sofinanciranje izbranega prijavitelja po 3.B točki javnega razpisa lahko obsega do 50,00% šolnine za doktorski študij, vendar ne več kakor 2.000,00 EUR na posamezni letnik. 8. Upravičeni stroški in izdatki Sofinancirani so lahko le upravičeni stroški, ki niso financirani iz drugih javnih finančnih sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna. Dvojno financiranje ni dovoljeno. Stroški in izdatki so upravičeni, če: – so skladni z javnim razpisom in so dejansko nastali in so neposredno povezani z doktorskim študijem prijavitelja, – so nastali in bili plačani v obdobju upravičenosti, – so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja, – temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah, – so izkazani v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti in nacionalnimi pravili in – niso in ne bodo financirani z drugimi viri sredstev iz državnega proračuna, sredstev lokalnih skupnosti ali EU. 8.1. Vrste upravičenih stroškov Upravičeni stroški so: – šolnina za doktorski študij, – denarna spodbuda za študij, kot standardni strošek na enoto, – stroški dnevnic, namestitve in prevoza zaradi aktivne udeležbe s prispevkom na mednarodni konferenci v tujini, in sicer največ za čas trajanja konference podaljšan za dva dni zaradi poti na kraj dogodka in vračanja. Stroški dnevnic se izračunavajo v skladu in do višine kot jo določa Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS, št. 38/94, s spremembami in dopolnitvami). Strošek kilometrine ni upravičen. Praviloma velja, da je treba izbrati najbolj ekonomičen način prevoza in bivanja, – DDV. Sredstva za upravičene stroške bodo nakazana za posamezno študijsko leto ob predložitvi dokazil in na način, kot je določeno v pogodbi o sofinanciranju (priloga 1 javnega razpisa). V primeru, ko izbrani prijavitelj, ki mu je odobrena denarna spodbuda za študij, med sofinanciranjem po javnem razpisu sklene delovno razmerje, se samozaposli, upokoji ali prijavi na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ni več upravičen do denarne spodbude za študij in bo moral že prejeta sredstva za ta namen za čas, ko zanje ne izpolnjuje pogojev, vrniti v skladu s pogodbo o sofinanciranju. 8.2. Dokazila za uveljavljanje sofinanciranja upravičenih stroškov in izdatkov Sredstva bo univerza nakazovala izbranemu prijavitelju na podlagi podpisane pogodbe o sofinanciranju in predloženih dokazil o upravičenih stroških za vsako študijsko leto posebej po prejemu sredstev od ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo. Pogoj za izplačilo v tekočem študijskem letu je potrdilo o vpisu in o rednem napredovanju v višji letnik. V okviru rednega napredovanja se upošteva podaljšanje statusa študenta zaradi materinstva ali daljše bolezni, vendar največ enkrat za eno leto. Ostala dokazila o upravičenih stroških so za: – šolnino (oziroma njen sorazmerni del): originalni račun za šolnino oziroma njen del za posamezni letnik, ki se glasi na ime izbranega prijavitelja, izdan s strani univerze oziroma članice univerze in originalno dokazilo o plačilu šolnine; – denarno spodbudo za študij: izjava na zahtevku udeleženca, da prijavitelj ni v delovnem razmerju, samozaposlen, upokojen ali prijavljen na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in potrdili Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in Zavoda za zaposlovanje; izjava, da prijavitelj nima sofinanciranega doktorskega študija iz drugih javnih sredstev; – stroške dnevnic, namestitve in prevoza zaradi aktivne udeležbe s prispevkom na mednarodni konferenci v tujini: potrdilo organizatorja o udeležbi ali program konference, v katerem je navedeno ime udeleženca ali vabilo na konferenco, dokazilo o aktivni udeležbi na konferenci in prispevek (prezentacija oziroma besedilo prispevka), ki ga je imel udeleženec na mednarodni konferenci v tujini ter za: – prevozne stroške: vozovnica, v primeru letalskega prevoza tudi vstopni kartoni; račun oziroma vozovnica, iz katere je razvidna cena in dokazilo o plačilu stroška. V primeru gotovinskega plačila je dokazilo račun, na katerem je označeno, da je bil plačan s strani udeleženca. – stroške namestitve: račun o nastanitvi, izdan s strani hotela ipd. ter originalno dokazilo o plačilu stroška (npr. bančni izpisek, potrdilo o plačilu z gotovino). – stroške dnevnic: dokazilo o času bivanja na kraju konference (npr. vozovnica, račun o nastanitvi, originalno potrdilo organizatorja o udeležbi na konferenci). Dokazila za izkazovanje upravičenosti stroškov so opredeljena v neposredni potrditvi operacije in se lahko spreminjajo skladno s spremembami v Navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013, ki jih izda OU ter skladno z navodili in usmeritvami ministrstva. 9. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov Obdobje upravičenosti stroškov je za upravičen strošek šolnine od 1. 8. 2012 do 30. 9. 2015 ter za stroške dnevnic, namestitev, potnih stroškov, denarnih spodbud in DDV od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2015. Obdobje upravičenosti izdatkov in javnih izdatkov je od 1. 8. 2012 do 31. 12. 2015. Sofinanciranje je zagotovljeno za čas študija po javnem razpisu in ne več kot 3 leta šteto od 1. 10. 2012. Čas za dosego rezultata iz prvega odstavka 3. točke javnega razpisa in doba sofinanciranja se določita v pogodbi o sofinanciranju, glede na izhodiščno stanje doktorskega študija izbranega prijavitelja (letnik vstopa prijavitelja v sofinanciranje). Končni rok za dosego rezultata je določen v pogodbi o sofinanciranju doktorskega študija. Tudi v primeru izkoriščene možnosti podaljšanja statusa študenta in/ali 12 mesečnega podaljšanja roka brez sofinanciranja je to najkasneje do 30. 9. 2015. V času podaljšanja statusa študenta sofinanciranje ni zagotovljeno. Kolikor bo izbrani prijavitelj imel podaljšan status študenta, bo univerza z njim, na podlagi sklepa o podaljšanju statusa študenta in prošnje za podaljšanje roka za dosego rezultata, sklenila aneks k pogodbi, s katerim bo uskladila rok za izpolnitev pogodbe (glede na možnosti iz Priloge 7). Izbrani prijavitelj, ki bo v sofinanciranje po tem javnem razpisu vstopil v 1. letniku, ter v času študija redno napredoval ob izkoriščeni možnosti podaljšanja statusa zaradi materinstva ali daljše bolezni, bo do povračila stroškov šolnine in/ali denarne spodbude zadnjega letnika v študijskem letu 2015/2016 upravičen le, če bo do 30. 9. 2015 izpolnil enega od naslednjih pogojev določenih v prvem odstavku 3. točke javnega razpisa: objavil ali imel v objavo sprejet znanstveni članek ali patent, sprejet v postopek na nacionalni ravni in bo do tega roka hkrati s poročilom o izpolnitvi predmeta pogodbe, podpisan s strani mentorja, predložil tudi zahtevek za povračilo stroškov šolnine in/ali denarne spodbude na univerzo za zadnji letnik. Rok za predložitev zadnjega zahtevka izbranih prijaviteljev na UL v letu 2015 je 30. 9. 2015. Če izbrani prijavitelj v roku ne bo izpolnil pogodbe o sofinanciranju, bo moral vrniti prejeta sredstva po tem javnem razpisu v skladu s pogodbo o sofinanciranju. 10. Način prijave in rok za oddajo vlog Prijavitelj se mora do vključno 7. 3. 2013 prijaviti v informacijski sistem univerze na spletnem naslovu: https://inovativna-shema.uni-lj.si/. Po tem roku prijava v informacijski sistem ne bo več mogoča. Prijavitelj vlogo, podpisano in skupaj z zahtevanimi dokazili, pošlje tudi po pošti na naslov Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, ali pa jo odda osebno v vložišče Univerze v Ljubljani, v času uradnih ur. Za pravočasno se šteje vloga, ki je v vložišče univerze prispela do dne 8. 3. 2013 do 13. ure, ne glede na vrsto prenosa pošiljke. Kolikor vloga ne bo prispela v elektronski in fizični obliki do zgoraj navedenega roka, se šteje, da vloga ni bila oddana. Vlogo mora prijavitelj poslati ali oddati v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – vloga na Inovativno shemo 2012« ter s polnim naslovom prijavitelja. Vloge z nepravilno označeno ovojnico ne bodo predmet izbire in bodo vrnjene pošiljatelju. Če se podatki, oddani preko elektronske prijave na javni razpis, razlikujejo od podatkov, navedenih v vlogi, oddani v fizični obliki, se kot verodostojne upošteva podatke v fizični vlogi. Prijavitelj je dolžan spremljati vsa obvestila, informacije in navodila v zvezi s predmetnim javnim razpisom, ki jih univerza objavi na svojem spletnem naslovu: www.uni-lj.si ter ta obvestila, informacije in navodila upošteva kot sestavni del javnega razpisa. 11. Odpiranje vlog Odpiranje vlog bo izvedla komisija, ki jo s sklepom imenuje rektor Univerze v Ljubljani. Odpiranje vlog zaradi pričakovanega večjega števila vlog ne bo javno. Odpiranje vlog se izvede v prostorih univerze v petnajstih delovnih dneh od izteka roka za oddajo vlog. Vloge prijaviteljev, ki so v študijskem letu 2012/2013 ponovno vpisani v 3. letnik zaradi podaljšanja statusa iz upravičenih razlogov, bodo zavržene. Navedbe v posameznih obrazcih v vlogi se upoštevajo le ob predložitvi dokazil, kot so navedena in zahtevana pri točkah 7, 8 in 9 v obrazcu št. 10-0: Vloga na javni razpis. Dokazila je potrebno predložiti tudi za točko 5 v obrazcu št. 10-1: Idejna zasnova doktorske disertacije in program raziskovalnega dela. 12. Obveščanje o izboru: o izboru in dodelitvi sredstev bo s sklepom odločil rektor univerze v Ljubljani, na podlagi predloga komisije za ocenjevanje. Prijavitelj bo o izidu javnega razpisa obveščen s sklepom v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. Izbrani prijavitelj bo hkrati s sklepom o izboru prejel v podpis pogodbo o sofinanciranju. Če se izbrani prijavitelj v 8 dneh od prejema sklepa nanj ne odzove oziroma univerzi ne vrne podpisanih izvodov pogodb o sofinanciranju, se šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje za pridobitev sredstev oziroma da od nje odstopa. 13. Ugovor: morebitni ugovor zoper sklep iz prejšnje točke javnega razpisa lahko prijavitelj vloži na univerzi v roku 8 dni od vročitve sklepa. O ugovoru v 30 dneh s sklepom odloči rektor Univerze v Ljubljani. Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. V ugovoru morajo biti v pisni obrazložitvi natančno opredeljeni razlogi, zaradi katerih je ugovor vložen. Predmet ugovora ne morejo biti določila razpisa, pogoji za prijavo prijaviteljev in postavljena merila za ocenjevanje vlog. 14. Posebne zahteve vezane na izvajanje javnega razpisa 14.1. Zagotavljanje enakih možnosti V javnem razpisu je zagotovljena enakost med spoloma in preprečena vsakršna diskriminacija med osebami, ki kandidirajo za sofinanciranje doktorskega študija, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006. 14.2. Informiranje in obveščanje javnosti Izbrani prijavitelj bo moral upoštevati zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, kakor to narekuje 9. člen Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006 in kot je opredeljeno v vzorcu pogodbe o sofinanciranju, ki je sestavni del razpisne dokumentacije ter navodili organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013. Skladno s spremembo navodil, ki jih izda organ upravljanja, se spremenijo tudi navodila, ki jih mora upoštevati izbrani prijavitelj. 14.3. Hranjenje in dostopnost dokumentacije Izbrani prijavitelj mora hraniti vso dokumentacijo, povezano z izvajanjem operacije v skladu z veljavno zakonodajo do 31. 12. 2020 za potrebe bodočih preverjanj. Pred iztekom tega datuma, lahko univerza ta rok podaljša. Prijavitelj mora zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zvezi s sofinanciranjem doktorskega študija po javnem razpisu vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa, tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o sofinanciranju. 14.4. Varovanje osebnih podatkov in poslovne skrivnosti Osebni podatki prijaviteljev se zbirajo za namen izvedbe javnega razpisa in spremljanje realizacije pogodb o sofinanciranju z izbranimi prijavitelji. Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Vse osebe, ki bodo sodelovale pri odpiranju in ocenjevanju vlog bodo morale predhodno podpisati izjavo o zaupnosti. 14.5. Obveznosti glede spremljanja podatkov o udeležencih Univerza bo spremljala podatke o udeležencih v skladu z razčlenitvijo podano v prilogi 23 Uredbe komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. 12. 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj, s popravki z dne 27. 12. 2007. 14.6. Posledice v primeru ugotovitve dvojnega financiranja operacije Za upravičene stroške, ki se bodo uveljavljali za sofinanciranje doktorskega študija po tem javnem razpisu, ni dovoljeno pridobiti še sredstev iz drugih javnih virov, t.j. dodatnega financiranja iz javnih finančnih sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna. V primeru ugotovitve dvojnega sofinanciranja istih upravičenih stroškov iz različnih javnih virov mora izbrani prijavitelj vrniti univerzi vsa sredstva, ki so mu bila izplačana po pogodbi o sofinanciranju skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev do dneva vračila, pogodbo o sofinanciranju pa se odpove. 15. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija (besedilo javnega razpisa, navodila, obrazci in priloge) je z dnem objave javnega razpisa v Uradnem listu RS na voljo na spletnem naslovu univerze: www.uni-lj.si. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete tudi osebno v vložišču na Univerzi v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, v času uradnih ur. 16. Dodatne informacije in obveščanje Vprašanja v zvezi z javnim razpisom se lahko posredujejo do 28. 2. 2013 v elektronski obliki na naslov: razpis.sofinanciranje@uni-lj.si. Univerza bo na vprašanja začela odgovarjati z 11. 2. 2013 in bo odgovarjala najkasneje do vključno 6. 3. 2013. Odgovori na najpogostejša vprašanja bodo objavljeni na spletnem naslovu: www.uni-lj.si. Univerza bo po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS organizirala posvet za prijavitelje, čas in kraj posveta bosta objavljena naknadno na spletnem naslovu: www.uni-lj.si.
Univerza v Ljubljani