Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013

Kazalo

Ob-1401/13 , Stran 478
Ob-1401/13
Javni razpis
»Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih izzivov – generacija 2012 Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici« v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti; prednostne usmeritve 1.3 Štipendijske sheme
1. Naziv in sedež izvajalca javnega razpisa: izvajalec javnega razpisa je Fakulteta za uporabne družbene študije, Kidričeva 9, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju: FUDŠ). FUDŠ nastopa pri izvedbi tega javnega razpisa v vlogi upravičenca pri izvajanju operacije »Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih izzivov – generacija 2012 Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici«. 2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa Podlaga za izvedbo javnega razpisa je: – zakonodaja Evropske skupnosti: Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (UL L št. 210 z dne 31. 7. 2006, str. 25, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba (ES) št. 1083/2006), Uredba (ES) št. 1081/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999 (UL L št. 210, z dne 31. 7. 2006, str. 12, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba (ES) št. 1081/2006/), Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. 12. 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (UL L št. 371 z dne 27. 12. 2006, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006), Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 (št. CCI 2007 SI 051 PO 001, z dne 21. 11. 2007); – zakonodaja Republike Slovenije: Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D, 109/12), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12), Proračun Republike Slovenije za leto 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12), Uredba o sofinanciranju doktorskega študija (Uradni list RS, št. 88/10 in 64/12), Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10 in 79/10), Pravilnik o postopku dodelitve sredstev na javnem razpisu »Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih izzivov – generacija 2012 FUDŠ sprejet na 10. seji Senata FUDŠ dne 22. 11. 2012, odločba Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi organa upravljanja št: OP RČV/1/3/005-0-MIZKŠ o dodelitvi sredstev za program »Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih izzivov – generacija 2012 Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici, pogodba o sofinanciranju operacije št. 3330-13-500227. 3. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje doktorskega študija doktorskih študentov Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici – FUDŠ (v nadaljevanju: prijavitelj), ki so v študijskem letu 2012/2013 na FUDŠ vpisali doktorski študij v 1., 2. ali 3. letnik doktorskega študijskega programa tretje stopnje Sociologija (v nadaljevanju: doktorski študij 3. stopnje) in bodo: – v času uradnega trajanja doktorskega študija, kakor je bil akreditiran, v okviru raziskovalnega dela vezanega na doktorski študij, dosegli: – znanstveni članek, ki bo sprejet v objavo oziroma objavljen, ali – patent, sprejet v postopek na nacionalni ravni, ali – uspešno opravljen zagovor doktorske naloge oziroma pridobljen naslov doktor znanosti ali – najkasneje v 12 mesecih podaljšanega roka brez sofinanciranja dosegli uspešno opravljen zagovor doktorske naloge oziroma pridobili naslov doktor znanosti. Izbrani prijavitelj, ki bo sofinanciran po tem javnem razpisu, mora doseči vsaj enega od rezultatov iz prejšnjega odstavka te točke javnega razpisa do roka določenega v pogodbi o sofinanciranju oziroma najkasneje do 30. 9. 2015. S sofinanciranjem se spodbuja doktorski študij prijaviteljev, katerih program raziskovalnega dela v okviru doktorskega študija bo vključeval raziskovalno delo skladno s predmetom, namenom in cilji javnega razpisa ter v povezavi z: – gospodarstvom ali – reševanjem aktualnih družbenih izzivov z enega ali več tematskih področij: – inovativnih pristopov v gospodarstvu in negospodarstvu za večjo gospodarsko rast, – boja proti revščini in socialni izključenosti, – zagotavljanje enakih možnosti v družbi, – staranja prebivalstva in demografijo širše, – kakovostjo izobraževanja, – trajnostjo znanja, – zdravja, – prehrane in živilstva, – okolja, – ekologije, – zelenih tehnologij, – biotehnologije, – materialov, – obnovljivih virov energije, – nanotehnologije, – informacijske in komunikacijske tehnologije oziroma – kulturne dediščine. V okviru javnega razpisa prijavitelj lahko odda samo eno vlogo za sofinanciranje doktorskega študija za čas trajanja študija po tem javnem razpisu, in sicer za: A) celotno šolnino, do zneska 2.690,00 EUR na posamezni letnik, denarno spodbudo za študij v znesku 5.950,00 EUR na posamezni letnik in povračilo stroškov dnevnic, namestitve in prevoza zaradi aktivne udeležbe s prispevkom na mednarodni konferenci v tujini skupaj do vrednosti 2.500,00 EUR ali B) del šolnine, največ do 50,00% na posamezni letnik. Za celotno šolnino iz točke A) in do povračila stroškov dnevnic, namestitve in prevoza zaradi aktivne udeležbe s prispevkom na mednarodni konferenci v tujini skupaj do vrednosti 2.500,00 EUR lahko kandidirajo tudi zaposleni prijavitelji, za denarno spodbudo za študij iz točke A) pa le prijavitelji, ki ob sklenitvi pogodbe o sofinanciranju niso v delovnem razmerju, samozaposleni ali prijavljeni na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. Prijavitelj ne more izbrati sofinanciranja pod A) točko samo za del stroškov razen v primeru iz prejšnjega odstavka. Prijavitelj, ki odda vlogo za sofinanciranje po A) točki, lahko v vlogi na javni razpis podredno izbere možnost, da se njegova vloga uvrsti tudi v izbor za sofinanciranje po B) točki, če vloga v fazi ocenjevanja po A) točki ni izbrana. Sofinanciranje se izbranemu prijavitelju odobri za čas trajanja študija po javnem razpisu za vse letnike do konca doktorskega študija. Izbrani prijavitelj lahko vstopi v sofinanciranje po tem javnem razpisu v 1., 2. ali 3. letniku doktorskega študija 3. stopnje, če je redno napredoval v vse letnike doktorskega študija. V okviru rednega napredovanja se upoštevata upravičena razloga podaljšanja statusa zaradi materinstva ali daljše bolezni, kakor ju opredeljuje statut FUDŠ, vendar največ za 12 mesecev. V tem času sofinanciranje ni zagotovljeno. Izbrani prijavitelj pa mora, ne glede na letnik, v katerem vstopi v sofinanciranje po tem javnem razpisu, poleg rednega napredovanja v vse letnike študija izpolniti vsaj enega od pogojev (znanstveni članek, patent, uspešno opravljen zagovor doktorske naloge oziroma pridobljen naslov doktor znanosti) določenih v prvem odstavku 3. točke tega razpisa, in sicer v roku določenem v pogodbi o sofinanciranju vendar najkasneje do 30. 9. 2015, zaradi zaključka izvajanja Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, na katerem temelji ta javni razpis Inovativna shema 2012, kar pomeni, da se zaključi možnost sofinanciranja. Izbrani prijavitelji, ki bodo v sofinanciranje po tem javnem razpisu vstopili v 1. letniku, ter v času študija redno napredovali ob izkoriščeni možnosti materinstva ali daljše bolezni, bodo do povračila stroškov šolnin in/ali denarne spodbude zadnjega letnika v študijskem letu 2015/2016 upravičeni le, če bodo do 30. 9. 2015 izpolnili enega izmed pogojev, določenih v prvem odstavku 3. točke tega razpisa in do tega roka tudi predložili zahtevek za povračilo stroškov šolnine in/ali denarne spodbude na FUDŠ. 4. Namen in cilj javnega razpisa Namen javnega razpisa je podpreti tehnološke, visokošolske ter znanstvene potrebe gospodarstva in prenos znanja v trikotniku visoko šolstvo, raziskovanje in gospodarstvo s spodbujanjem doktorskega študija na vseh področjih ter s tem prispevati k trajnostnemu razvoju družbe. Cilj javnega razpisa je vzpostaviti sistem denarnih spodbud za podiplomske študente doktorskega študija na FUDŠ, ki bodo v program raziskovalnega dela vključili raziskovalno delo v povezavi z gospodarstvom in reševanjem aktualnih družbenih izzivov. 5. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu ter vsebina in priprava vloge 5.1. Pogoji za kandidiranje za prijavitelje Sofinanciranje se lahko odobri prijaviteljem, če izpolnjujejo naslednje pogoje: – so ob prijavi vpisani v 1. letnik ali v višji letnik po študijskem programu, pri tem so v višji letnik redno napredovali; – še niso imeli sofinanciranega doktorskega študija iz javnih sredstev. Izjema so študentje, ki so v študijskem letu 2012/2013 redno napredovali v višji letnik in v tem letu nimajo sofinanciranega študija iz drugih javnih sredstev (mladi raziskovalci ali mladi raziskovalci iz gospodarstva ter drugi, ki imajo doktorski študij (so)financiran iz drugih javnih sredstev, niso upravičeni do sofinanciranja po tem javnem razpisu); – so ob prijavi na javni razpis predložili idejno zasnovo doktorske disertacije, kakor jo določa javni razpis, ki jo je potrdil mentor ali potencialni mentor, če prijavitelj vstopa v javni razpis v 1. ali 2. letniku in še nima potrjene teme doktorske disertacije. Študentje višjih letnikov kot dokazilo o izbranem in potrjenem mentorju predložijo sklep o potrjeni temi doktorske disertacije. Vloga prijavitelja mora biti skladna s predmetom, namenom in cilji javnega razpisa. Mentor oziroma potencialni mentor mora izpolnjevati pogoje za mentorja v skladu z internimi akti in pravili FUDŠ-a. V okviru idejne zasnove doktorske disertacije se preverja izpolnjevanje zahtev iz drugega odstavka 3. točke javnega razpisa glede raziskovalnega dela prijavitelja v povezavi z gospodarstvom ali reševanjem aktualnih družbenih izzivov. Vzporedni študij se ne financira. 5.2. Vsebina in priprava vloge Za sofinanciranje na javnem razpisu morajo prijavitelji predložiti popolno vlogo, ki vsebuje naslednje izpolnjene in podpisane obrazce: Če gre za vlogo za sofinanciranje po 3.A) točki javnega razpisa: 1. Obrazec 10-0: Vloga na javni razpis s podatki o ustreznosti doktorskega kandidata in obveznimi prilogami; 2. Obrazec 10-1: Idejna zasnova doktorske disertacije potrjena s podpisom mentorja ali potencialnega mentorja, če prijavitelj vstopa v javni razpis v 1. ali 2. letniku in še nima potrjene teme doktorske disertacije. Študentje višjih letnikov kot dokazilo o izbranem in potrjenem mentorju obrazcu priložijo sklep o potrjeni temi doktorske disertacije; 3. Obrazec 10-2: Program dela, ki ga podpiše mentor ali potencialni mentor, če prijavitelj vstopa v javni razpis v 1. ali 2. letniku in še nima potrjene teme doktorske disertacije. Prijavitelji, ki kandidirajo za sofinanciranje po 3.A) točki javnega razpisa in želijo uveljavljati delovnega mentorja, če ga imajo, po merilih za ocenjevanje vlog iz 6.1. točke javnega razpisa, priložijo k vlogi tudi obrazec 10-3: Izjava delovnega mentorja, z vsemi zahtevanimi podpisi. Če tako izpolnjen obrazec k vlogi ni priložen se šteje, da prijavitelj delovnega mentorja ne uveljavlja in se prijavitelja v tej točki ne poziva k dopolnitvi vloge. Če gre za vlogo za sofinanciranje po 3.B) točki javnega razpisa: 1. Obrazec 10-0: Vloga na javni razpis s podatki o ustreznosti doktorskega kandidata in obveznimi prilogami; 2. Obrazec 10-1: Idejna zasnova doktorske disertacije potrjena s podpisom mentorja ali potencialnega mentorja, če prijavitelj vstopa v javni razpis v 1. ali 2. letniku in še nima potrjene teme doktorske disertacije. Študentje višjih letnikov kot dokazilo o izbranem in potrjenem mentorju obrazcu priložijo sklep o potrjeni temi doktorske disertacije. 6. Merila za izbor prijaviteljev in način izbire 6.1. Merila za ocenjevanje vlog A. Merila za ocenjevanje vlog iz 3.A) točke javnega razpisa: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 1 Kandidat lahko po merilu 1.3 zbere več kot 40 točk, vendar skupni seštevek točk pri merilu 1 ne more preseči te številke. 2 Delovni mentor je strokovnjak iz gospodarstva oz. negospodarstva, razen državne uprave, visokošolskih zavodov, javnih raziskovalnih zavodov in raziskovalnih organizacij, v katerih je raziskovanje njihova osnovna dejavnost. Vloga delovnega mentorja je sodelovati z doktorskim študentom in mu pomagati ter omogočati raziskovanje v delovnem okolju, na katerem temelji njegov doktorski študij. Primernost in usposobljenost delovnega mentorja mora biti dokazljiva z delovnimi izkušnjami na širšem področju doktorske disertacije študenta. Delovni mentor mora imeti najmanj sedmo raven izobrazbe po KLASIUS SRV. Največje možno število točk je 80. Kandidat mora zbrati najmanj 48 točk, od tega najmanj 24 točk po merilu 1 (ustreznost doktorskega kandidata). B. Merila za ocenjevanje vlog iz 3.B) točke javnega razpisa: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 3 Kandidat lahko po merilu 1.3 zbere več kot 40 točk, vendar skupni seštevek točk pri merilu 1 ne more preseči te številke. Največje možno število točk je 40. Kandidat mora zbrati najmanj 24 točk. 6.2. Postopek ocenjevanja vlog Ocenjevanje vlog za sofinanciranje iz 3.A) točke javnega razpisa: – Vsako vlogo oceni komisija FUDŠ-a, ki jo imenuje odgovorna oseba FUDŠ-a. V sofinanciranje se predlagajo vloge, katerih ocena dosega ali presega prag, ki je 48 točk. – Med enako ocenjenimi vlogami imajo prednost vloge z višjo oceno po prvem merilu, nato vloge z višjo oceno po drugem merilu, nato vloge z višjo oceno po tretjem merilu in nato vloge z višjo oceno po četrtem merilu. Ko so izčrpane vse navedene možnosti in še vedno ni mogoče določiti, katera izmed ocenjenih vlog je bila izbrana, se izbere vlogo, ki je prva prispela na FUDŠ. Če ima več kandidatov enako št. točk po merilu 1, je izbran tisti, ki ima več točk iz naslova objav. Če jih ima več enako št. točk iz naslova objav, je izbran tisti, ki ima več znanstvenih objav. – Med izbranimi vlogami se preveri število doktorskih študentov na mentorja oziroma potencialnega mentorja na način, da skupno število doktorskih študentov, katerim je mentor oziroma potencialni mentor potrdil Obrazec 10-1.: Idejna zasnova doktorske disertacije po tem razpisu in število doktorskih študentov, katerim je ta ista oseba že mentor po shemi mladih raziskovalcev ter mladih raziskovalcev iz gospodarstva, hkrati ne presega deset. Pri tem se v kvoto štejejo tudi mesta, ki jih je mentor oziroma potencialni mentor dobil odobrena na zadnjem razpisu za mlade raziskovalce, ki ga vodi ARRS, čeprav so ostala nezasedena. Če je tako izračunano skupno število mentorstev preseženo, se na tem javnem razpisu odobri vloge prijaviteljev do zapolnitve kvote desetih mentorstev in sicer po vrsti od najvišje ocene navzdol oziroma datumu prejetja vloge na FUDŠ, v primeru enake ocene. – Če bo prag dosegalo ali presegalo več vlog, kot je na razpolago sredstev za njihovo sofinanciranje, bo komisija izbrala prijavitelje po vrstnem redu glede na prejeto oceno. Med enako ocenjenimi vlogami, bodo imele prednost vloge kot je opisano v drugi alinei tega odstavka. – Če izbrani prijavitelj odstopi od podpisa pogodbe o sofinanciranju ali se pogodba ne sklene v predpisanem roku, se odobri naslednja vloga glede na doseženo oceno. Vloge, ki v fazi ocenjevanja niso izbrane za sofinanciranje po 3.A) točki javnega razpisa, se uvrstijo v izbor za sofinanciranje iz 3.B) točke javnega razpisa, če je prijavitelj v vlogi kot podredno izbral to možnost. Ocenjevanje vlog za sofinanciranje iz 3.B) točke javnega razpisa: – Vsako vlogo oceni komisija FUDŠ, ki jo imenuje odgovorna oseba FUDŠ-a. V sofinanciranje se predlagajo vloge, katerih ocena dosega ali presega prag, ki je 24 točk. – Če ima več kandidatov enako št. točk, je izbran tisti, ki ima več točk iz naslova objav. Če jih ima več enako št. točk iz naslova objav, je izbran tisti, ki ima več znanstvenih objav. – Med izbranimi vlogami se preveri število doktorskih študentov na mentorja oziroma potencialnega mentorja na način, da skupno število doktorskih študentov, katerim je mentor oziroma potencialni mentor potrdil Obrazec 10-1: Idejna zasnova doktorske disertacije po tem razpisu in število doktorskih študentov, katerim je ta ista oseba že mentor po shemi mladih raziskovalcev ter mladih raziskovalcev iz gospodarstva, hkrati ne presega deset. Pri tem se v kvoto štejejo tudi mesta, ki jih je mentor oziroma potencialni mentor dobil odobrena na zadnjem razpisu za mlade raziskovalce, ki ga vodi ARRS, čeprav so ostala nezasedena. Če je tako izračunano skupno število mentorstev preseženo, se na tem javnem razpisu odobri vloge prijaviteljev do zapolnitve kvote desetih mentorstev in sicer po vrsti od najvišje ocene navzdol oziroma datumu prejetja vloge na FUDŠ, v primeru enake ocene. – Če bo prag dosegalo ali presegalo več vlog, kot je na razpolago sredstev za njihovo sofinanciranje, bo komisija izbrala prijavitelje po vrstnem redu glede na prejeto oceno. Če še vedno ni mogoče določiti, katera izmed ocenjenih vlog je bila izbrana, se izbere vlogo, ki je prva prispela na FUDŠ. – Če izbrani prijavitelj odstopi od podpisa pogodbe o sofinanciranju ali se pogodba ne sklene v predpisanem roku, se odobri naslednja vloga glede na doseženo oceno. 7. Okvirna višina razpisanih sredstev 7.1. Skupna okvirna višina razpisanih sredstev Javni razpis delno sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti; prednostne usmeritve 1.3. Štipendijske sheme. Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje po tem razpisu znaša največ do 129.940,00 EUR, in sicer: – 110.449,00 EUR – namenska sredstva EU – Evropski socialni sklad (ESS) in – 19.491,00 EUR – slovenska udeležba. Delež namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko v celotnih javnih izdatkih znaša 85,00%. Delež sredstev slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike znaša 15,00%. Kolikor razpisana sredstva ne zadostujejo za sofinanciranje vseh kandidatov, ki so dosegli ali presegli prag za sofinanciranje, se najprej razdelijo sredstva za sofinanciranje kandidatov, ki so dosegli ali presegli minimalno število točk po Merilu za ocenjevanje vlog iz 3.A točke javnega razpisa, pri čemer pa se s tega naslova sofinanciranje odobri največ 4 kandidatom. Nato se razdelijo sredstva kandidatom, ki ustrezajo kriterijem za sofinanciranje po Merilih za ocenjevanje vlog iz 3. B točke javnega razpisa. 7.2. Okvirna višina razpisanih sredstev za posameznega prijavitelja Sofinanciranje izbranega prijavitelja po 3.A) točki javnega razpisa lahko obsega za čas študija po javnem razpisu: – šolnino za doktorski študij (2.690,00 EUR na posamezni letnik), – denarno spodbudo za študij v znesku 5.950,00 EUR na posamezni letnik, če izbrani prijavitelj ob sklenitvi pogodbe o sofinanciranju ni v delovnem razmerju, samozaposlen ali prijavljen na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje – stroške dnevnic, namestitve in prevoza zaradi aktivne udeležbe s prispevkom na mednarodni konferenci v tujini skupaj do vrednosti 2.500,00 EUR. Sofinanciranje izbranega prijavitelja po 3.B) točki javnega razpisa lahko obsega del šolnine za doktorski študij, največ do 50,00% na posamezni letnik. 8. Upravičeni stroški in izdatki Sofinanciranje se lahko izvede le za upravičene stroške, ki niso financirani iz drugih javnih finančnih sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna. Dvojno financiranje ni dovoljeno. Stroški in izdatki so upravičeni, če: – so skladni z javnim razpisom ter so dejansko nastali in so neposredno povezani z doktorskim študijem prijavitelja, – so nastali in bili plačani v obdobju upravičenosti, – so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja, – temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in – so izkazani v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti in nacionalnimi pravili, – niso in ne bodo financirani z drugimi viri sredstev iz državnega proračuna, sredstev lokalnih skupnosti ali EU. 8.1. Vrste upravičenih stroškov Upravičeni stroški so: – Šolnina za doktorski študij. – Denarna spodbuda za študij, kot standardni strošek na enoto. – Stroški dnevnic, namestitve in prevoza zaradi aktivne udeležbe s prispevkom na mednarodni konferenci v tujini, in sicer največ za čas trajanja konference podaljšano za dva dni zaradi poti na kraj dogodka in vračanja. Stroški dnevnic se izračunavajo v skladu in do višine kot jo določa Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino. Strošek kilometrine ni upravičen. Praviloma velja, da je treba izbrati najbolj ekonomičen način prevoza in bivanja. – DDV. Sredstva za upravičene stroške bodo nakazana za posamezno študijsko leto ob predložitvi dokazil in na način, kot je določeno v pogodbi o sofinanciranju (priloga 1 javnega razpisa). V primeru, ko izbrani prijavitelj, kateremu je odobrena denarna spodbuda za študij, med sofinanciranjem po javnem razpisu sklene delovno razmerje, se samozaposli ali prijavi na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ni več upravičen do denarne spodbude za študij in bo moral že prejeta sredstva za ta namen za čas, ko zanje ne izpolnjuje pogojev, vrniti v skladu s pogodbo o sofinanciranju. 8.2. Dokazila za uveljavljanje sofinanciranja upravičenih stroškov in izdatkov Za dokazovanje upravičenih stroškov in izdatkov bo FUDŠ vodila ločeno računovodstvo ali ustrezno računovodsko kodo za vse transakcije v zvezi s sofinanciranjem izbranega prijavitelja po javnem razpisu. Sredstva bo FUDŠ nakazovala izbranemu prijavitelju na podlagi podpisane pogodbe o sofinanciranju in predloženega zahtevka ter dokazil o upravičenih stroških za vsako študijsko leto posebej po prejemu sredstev od ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo. Dokazila o upravičenih stroških so za: – vse stroške: potrdilo o vpisu in rednem napredovanju v višji letnik oziroma izpolnjevanju pogojev zaradi mirovanja statusa študenta; – šolnino (oziroma njen sorazmerni del) račun za šolnino za posamezni letnik, ki se glasi na ime izbranega prijavitelja, in dokazilo o plačilu šolnine; – denarno spodbudo za študij: izjava, da prijavitelj ni v delovnem razmerju, samozaposlen ali prijavljen na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, izjava, da prijavitelj nima sofinanciranega doktorskega študija iz drugih javnih sredstev; – stroške dnevnic, namestitve in prevoza zaradi aktivne udeležbe s prispevkom na mednarodni konferenci v tujini: potrdilo organizatorja o udeležbi ali program konference, v katerem je navedeno ime udeleženca ali vabilo na konferenco, dokazilo o aktivni udeležbi na konferenci in prispevek (prezentacija oziroma besedilo prispevka), ki ga je imel udeleženec na mednarodni konferenci v tujini ter za: – prevozne stroške: vozovnica, v primeru letalskega prevoza tudi vstopni kartoni; račun oziroma vozovnica, iz katere je razvidna cena in dokazilo o plačilu stroška. V primeru gotovinskega plačila je dokazilo račun, na katerem je označeno, da je bil plačan s strani udeleženca; – stroške namestitve: račun o nastanitvi, izdan s strani hotela ipd. ter dokazilo o plačilu stroška (npr. bančni izpisek, potrdilo o plačilu z gotovino); – stroške dnevnic: dokazilo o času bivanja na kraju konference (npr. vozovnica, račun o nastanitvi, potrdilo organizatorja o udeležbi na konferenci); – DDV: račun s specificiranim DDV in dokazilo o plačilu. Zahtevek z dokazili (prilogami) iz prejšnjega odstavka je potrebno predložiti FUDŠ v 30 dneh po nastanku stroška in najkasneje do 31. avgusta za izplačila v tekočem proračunskem letu za upravičene stroške nastale do tega roka. 9. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov Obdobje upravičenosti stroškov je od 1. 8. 2012 do 30. 9. 2015 za upravičen strošek šolnine ter od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2015 za stroške dnevnic, namestitev in potnih stroškov, denarnih spodbud, DDV. Obdobje upravičenosti izdatkov je od 1. 8. 2012 do 31. 12. 2015. Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je od 1. 8. 2012 do 31. 12. 2015. Čas za dosego rezultata iz prvega odstavka 3. točke javnega razpisa in doba sofinanciranja se določita glede na izhodiščno stanje doktorskega študija posameznega prijavitelja. Sofinanciranje je zagotovljeno za čas študija po javnem razpisu in ne več kot 3 leta (pričetek odštevanja razpoložljivega časa: 1. 10. 2012). Pri tem časovni okvir 3 let velja za tiste prijavitelje, ki pridobijo sofinanciranje na javnem razpisu v 1. letniku doktorskega študija 3. stopnje. FUDŠ določi dobo sofinanciranja za število letnikov študija sofinanciranih po javnem razpisu, od vključno študijskega leta 2012/2013. Zgoraj navedeni časovni okvir določa tudi čas za izpolnitev pogodbenih obveznosti, kot jih definira prvi odstavek 3. točke javnega razpisa. Čas iz prejšnjega odstavka lahko FUDŠ podaljša ob obstoju upravičenih razlogov zaradi mirovanja statusa študenta zaradi materinstva ali daljše bolezni, kakor ju opredeljuje statut FUDŠ, ko ta razlog nastane, vendar največ za 12 mesecev. V tem času sofinanciranje ni zagotovljeno. Če izbrani prijavitelj v roku ne bo izpolnil pogodbe o sofinanciranju, bo moral vrniti prejeta sredstva po tem javnem razpisu v skladu s pogodbo o sofinanciranju. 10. Način prijave in rok za oddajo vlog Rok za oddajo vloge je, ne glede na vrsto prenosa pošiljke od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do vključno 8. marca 2013 do 15. ure na naslov Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici, p.p. 62, 5000 Nova Gorica. Vloge morajo prijavitelji dostaviti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – vloga na inovativno shemo 2012« ter s polnim naslovom prijavitelja. Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo v dekanat FUDŠ do izteka navedenega roka ne glede na vrsto prenosa pošiljke. Nepravočasne in nepravilno označene vloge se s sklepom zavrže. 11. Odpiranje vlog Odpiranje vlog bo izvedla komisija FUDŠ za odpiranje vlog, ki jo s sklepom imenuje odgovorna oseba FUDŠ. Odpiranje vlog bo potekalo v prostorih FUDŠ v roku osmih dni od izteka roka za dostavo vlog. V primeru nepopolnih vlog bodo prijavitelji v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvani k dopolnitvi vloge. Prijavitelji bodo lahko vlogo dopolnili v roku 10 dni od prejema poziva za dopolnitev. Vloga, ki je prijavitelj ne bo dopolnil v roku v skladu s pozivom za dopolnitev, se s sklepom zavrže. 12. Obveščanje o izboru: o izboru in dodelitvi sredstev bo s sklepom odločila odgovorna oseba FUDŠ, na podlagi predloga komisije. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom najkasneje v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. Hkrati bodo s sklepom obveščeni tudi prijavitelji, ki ne bodo izbrani. Izbrani prijavitelji bodo hkrati s sklepom o izboru pozvani k podpisu pogodbe o sofinanciranju. Če se izbrani prijavitelj v 8 dneh od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. 13. Ugovor: morebitne ugovore zoper sklep iz prejšnje točke javnega razpisa lahko prijavitelji vložijo pri FUDŠ v roku 8 dni od vročitve sklepa. O ugovoru v 10 delovnih dneh s sklepom odloči dekan FUDŠ. Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. V ugovoru morajo biti v pisni obrazložitvi natančno opredeljeni razlogi, zaradi katerih je ugovor vložen. Predmet ugovora ne morejo biti pogoji za prijavo prijaviteljev in postavljena merila za ocenjevanje vlog. 14. Posebne zahteve vezane na izvajanje javnega razpisa 14.1. Zagotavljanje enakih možnosti V javnem razpisu je zagotovljena enakost med spoloma in preprečena vsakršna diskriminacija med osebami, ki kandidirajo za sofinanciranje doktorskega študija, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006. 14.2. Informiranje in obveščanje javnosti Izbrani prijavitelj bo moral upoštevati zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, kakor to narekujeta 8. in 9. člen Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006, kot je podrobno opredeljeno v vzorcu pogodbe o sofinanciranju, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Navodila so povzeta po Navodilih organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013, ki jih je izdala Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ki na področju kohezijske politike nastopa v vlogi organa upravljanja. Skladno s spremembo navodil, ki jih izda organ upravljanja, se spremenijo tudi navodila, ki jih mora upoštevati izbrani prijavitelj. 14.3. Hranjenje in dostopnost dokumentacije Izbrani prijavitelj mora hraniti vso dokumentacijo, povezano z izvajanjem operacije v skladu z veljavno zakonodajo do 31. 12. 2020 za potrebe bodočih preverjanj. Pred iztekom tega datuma lahko FUDŠ ta rok podaljša. Prijavitelj mora zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zvezi s sofinanciranjem doktorskega študija po javnem razpisu vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa, tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o sofinanciranju. 14.4. Varovanje osebnih podatkov in poslovne skrivnosti Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Vse osebe, ki bodo sodelovale pri odpiranju in ocenjevanju vlog bodo morale predhodno podpisati izjavo o zaupnosti. 14.5. Obveznosti glede spremljanja podatkov o udeležencih FUDŠ bo spremljala podatke o udeležencih v skladu z razčlenitvijo podano v prilogi 23 Uredbe komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. 12. 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj, s popravki z dne 27. 12. 2007. 14.6. Posledice v primeru ugotovitve dvojnega financiranja operacije Za upravičene stroške, ki se bodo uveljavljali za sofinanciranje iz finančnih sredstev po tem javnem razpisu, ni dovoljeno pridobiti še sredstev iz drugih javnih virov, t.j. dodatnega financiranja iz javnih finančnih sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna. V primeru ugotovitve dvojnega sofinanciranja istih upravičenih stroškov iz različnih javnih virov mora izbrani prijavitelj vrniti FUDŠ vsa sredstva, ki so mu bila izplačana po pogodbi o sofinanciranju skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev do dneva vračila, pogodbo o sofinanciranju pa se odpove. 15. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija (besedilo javnega razpisa, navodila, obrazci in priloge) je z dnem objave javnega razpisa v Uradnem listu RS na voljo na spletnem naslovu FUDŠ: www.fuds.si. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo tudi v dekanatu FUDŠ do izteka prijavnega roka. 16. Dodatne informacije in obveščanje: vprašanja v zvezi z javnim razpisom se lahko posredujejo do 4. marca 2013 v elektronski obliki na naslov: dekanat@fuds.si. FUDŠ bo na vprašanja odgovorila najkasneje do 6. marca 2013 ter jih bo objavila na svoji spletni strani: www.fuds.si.
Fakulteta za uporabne družbene študije Nova Gorica