Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013

Kazalo

Št. 430-11/2013 Ob-1377/13 , Stran 514
Št. 430-11/2013 Ob-1377/13
Na podlagi določb Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 in 3/13), Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2013 (Uradni list RS, št. 103/12), Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – UBP in 44/12) ter sklepa župana št. 430-11/2013, z dne 29. 1. 2013, Občina Zagorje ob Savi objavlja
javni razpis
za sofinanciranje projektov s področja varstva okolja v Občini Zagorje ob Savi za leto 2013 (v nadaljevanju: razpis)
1. Predmet razpisa je sofinanciranje projektov s področja varstva okolja v Občini Zagorje ob Savi za leto 2013, ki bodo v obliki čistilnih akcij ali vzgojno-izobraževalnih projektov potekali v okviru aktivnosti šol, vzgojno varstvenih zavodov, društev ali drugih neprofitnih nevladnih organizacij. 2. Pogoji za sodelovanje na razpisu: – prijavitelj je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa, in ima sedež v Občini Zagorje ob Savi, – projekt mora omogočiti vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Občine Zagorje ob Savi, – projekt mora imeti jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov ter zagotovljene druge vire financiranja, – projekt bo dokončan v letu 2013, – nosilci projekta imajo najmanj dve leti izkušenj in referenc s področja, ki je predmet razpisa, – projekt mora imeti zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za izvajanje. 3. Okvirna vrednost sofinanciranja vseh razpisanih projektov s področja varstva okolja v Občini Zagorje ob Savi za leto 2013 je 4500,00 EUR. 4. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2013, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Zaključno poročilo projekta mora biti oddano najkasneje do 1. 12. 2013. 5. Vsebina prijave: prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolnih prijav komisija ne bo obravnavala. 6. Rok za oddajo prijav in način oddaje: rok za oddajo prijav je do petka, 1. marca 2013 do 12. ure. Razpisno dokumentacijo lahko dobite v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5 in na spletni strani Občine Zagorje ob Savi, www.zagorje.si. Vlogo za sofinanciranje projekta oddajte na zahtevanem obrazcu in z vsemi prilogami v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi ali oddajte na pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, z oznako: Ne odpiraj – prijava na razpis Okolje 2013. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden vlagatelj. 7. Postopek obravnave vlog: odpiranje vlog ne bo javno. Razpisna komisija bo odprla pravočasno poslane prijave in ugotovila ali prijave izpolnjujejo razpisne pogoje. Nepopolnih ali prepoznih vlog komisija ne bo obravnavala. 8. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni v dveh tednih od roka za oddajo prijav. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti. 9. Kraj in čas kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Zagorje ob Savi, www.zagorje.si in v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na Oddelku za okolje in prostor Občine Zagorje ob Savi, tel. 03/56-55-708.
Občina Zagorje ob Savi