Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013

Kazalo

354. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za podjetniško in obrtniško cono »Kostroj« Slovenske Konjice, stran 1471.

Na podlagi 57. člena v povezavi s 46. in 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) ter 27. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01, 100/02 in 118/07) je župan Občine Slovenske Konjice sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za podjetniško in obrtniško cono »Kostroj« Slovenske Konjice
1. Ocena stanja in razlogi
Po družbenem planu razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986, 1990 dopolnjen v letu 1994, 1999 in 2004 (Uradni list RS, št. 23/87, 50/98, 72/00 in 75/04) je območje opredeljeno kot stavbno zemljišče znotraj urbanistične zasnove naselja Slovenske Konjice z oznako O5 območje za obrtno proizvodne dejavnosti. Predmet spremembe je Odlok o lokacijskem načrtu za podjetniško in obrtniško cono »Kostroj« Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 5/05). Namembnost obravnavanega območja (podjetniško obrtniška cona) s predvidenimi spremembami in dopolnitvami ne sme biti spremenjena. Bistveni element sprememb in dopolnitev te cone je prometna ureditev in zagotovitev zadostnih parkirišč za obiskovalce.
Razlogi za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta so:
– Nezahtevne objekte je dovoljeno postavljati izven gradbene linije. Na primer – postavitev nadstreškov za avtomobile do pločnika. Ob postavitvi nadstreškov mora biti zagotovljen dostop do parkirišč za obiskovalce.
– Na zemljišču za stanovanjskimi in ob stanovanjskih objektih se dovoli postavitev enostavnih in nezahtevnih objektov (ute, drvarnice itd.). Ti objekti se lahko postavijo na mejo ob pridobitvi soglasja sosedov.
– Znotraj območij, ki so že zdaj definirana kot območja maksimalne možne pozidave, se dovoli tudi gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov za lastne potrebe, pri čemer morajo biti zagotovljeni minimalni požarni odmiki, intervencijske poti in higijenske razmere.
– Dovozi za enoto trojček in četvorček naj se poglobijo preko pločnikov tako, da ima vsaka enota svoj dovoz.
– Po izvedbi lokacijskega načrta je potrebno izvesti novo parcelacijo.
2. Območje prostorskega akta
Območje sprememb in dopolnitev se nanaša na celotno območje lokacijskega načrta.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve, ki se nanašajo na obravnavano območje bo v imenu skupine naročnikov priskrbelo podjetje Umarh d.o.o. iz Ptuja.
4. Roki za pripravo spremembe prostorskega akta in njegovih posameznih faz
+----------------------------------------------+----------------+
|Sklep o začetku priprave tekstualne spremembe |januar 2013   |
|prostorskega akta               |        |
+----------------------------------------------+----------------+
|Objava sklepa v uradnem glasilu        |februar 2013  |
+----------------------------------------------+----------------+
|Priprava osnutka sprememb in dopolnitev odloka|februar 2013  |
+----------------------------------------------+----------------+
|Obvestilo MKO, Direktorat za okolje o izvedbi |30 dni     |
|celovite presoje vplivov na okolje      |        |
+----------------------------------------------+----------------+
|Pridobivanje smernic             |30 dni     |
+----------------------------------------------+----------------+
|Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni  |7 dni pred   |
|obravnavi osnutka               |pričetkom javne |
|                       |razgrnitve   |
+----------------------------------------------+----------------+
|Javna razgrnitev in javna obravnava      |30 dni     |
+----------------------------------------------+----------------+
|Priprava stališča do pripomb in predlogov   |7 dni po    |
|                       |zaključku javne |
|                       |razgrnitve   |
+----------------------------------------------+----------------+
|Stališča do pripomb in predlogov       |takoj od    |
|                       |opredelitve   |
+----------------------------------------------+----------------+
|Pridobivanje mnenj              |30 dni     |
+----------------------------------------------+----------------+
|Priprava usklajenega predloga         |7 dni      |
+----------------------------------------------+----------------+
|Sprejemanje odloka na občinskem svetu     |junij, julij  |
|                       |2013      |
+----------------------------------------------+----------------+
|Objava v Uradnem listu            |julij 2013   |
+----------------------------------------------+----------------+
5. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja, ki jih je potrebno vključiti v postopek pridobivanja smernic in mnenj:
– Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Sl. Konjice
– JKP Slovenske Konjice d..o.o., Celjska c. 3, 3210 Sl. Konjice
– Elektro Maribor d.d., Vetrinjska 2, 2000 Maribor
– Petrol plin d.o.o., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana
– Gradtel d.o.o., Laze 18a, 4000 Kranj.
6. Financiranje prostorskega akta
Prostorski akt financirajo naročniki sprememb in dopolnitev.
7. Objava sklepa priprave
Sklep priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati začne naslednji dan po objavi.
Št. 00701-0012/2012
Slovenske Konjice, dne 29. januarja 2013
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost