Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013

Kazalo

Št. 08/2013 Ob-1398/13 , Stran 462
Št. 08/2013 Ob-1398/13
Javni razpis
»Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih izzivov – generacija 2012 Univerza na Primorskem« v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti; prednostne usmeritve 1.3 Štipendijske sheme
1. Naziv in sedež izvajalca javnega razpisa: izvajalec javnega razpisa je Univerza na Primorskem Università del Litorale, Titov trg 4, 6000 Koper (v nadaljevanju: univerza). Univerza nastopa pri izvedbi operacije »Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih izzivov – generacija 2012 Univerza na Primorskem« v vlogi upravičenca. 2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa: podlaga za izvedbo javnega razpisa je Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D, 109/12), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12), Proračun Republike Slovenije za leto 2013 (Uradni list RS, št. 104/12) in Proračun Republike Slovenije za leto 2014 (Uradni list RS, št. 104/12), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12), Uredba o sofinanciranju doktorskega študija (Uradni list RS, št. 88/10 in 64/12), Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10 in 79/10), Pravilnik o načinu dodelitve sredstev na javnem razpisu »Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih izzivov – generacija 2012 Univerza na Primorskem« št. 002-24/12 z dne, 12. 12. 2012, Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne, 11. 7. 2006, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (UL L št. 210 z dne, 31. 7. 2006, str. 25, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba (ES) št. 1083/2006), Uredba (ES) št. 1081/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne, 5. 7. 2006, o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999 (UL L št. 210, z dne, 31. 7. 2006, str. 12, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba (ES) št. 1081/2006/), Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne, 8. 12. 2006, o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (UL L št. 371 z dne, 27. 12. 2006, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006), Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 (št. CCI 2007 SI 051 PO 001, z dne, 21. 11. 2007), Odločba Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo – organ upravljanja št: OP RČV /1/3/007-0-MIZKŠ o dodelitvi sredstev za program »Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih izzivov – generacija 2012 Univerza na Primorskem« in Pogodba št. 3330-13-500223 o sofinanciranju in izvedbi operacije. 3. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje doktorskega študija doktorskih študentov (v nadaljevanju: prijavitelj), ki so v študijskem letu 2012/2013 na univerzi vpisali doktorski študij v 1., 2. ali 3. letnik doktorskih študijskih programov tretje stopnje (v nadaljevanju: doktorski študij 3. stopnje) in bodo: – v času uradnega trajanja doktorskega študija, kakor je bil akreditiran, v okviru raziskovalnega dela vezanega na doktorski študij, dosegli: – znanstveni članek, ki bo sprejet v objavo oziroma bo objavljen, ali – patent, sprejet v postopek na nacionalni ravni, ali – uspešno opravljen zagovor doktorske naloge oziroma pridobljen naslov doktor znanosti ali – najkasneje v 12 mesecih podaljšanega roka brez sofinanciranja dosegli uspešno opravljen zagovor doktorske naloge oziroma pridobili naslov doktor znanosti. Končni rok za dosego rezultata iz prvega odstavka 3. točke javnega razpisa je ne glede na možnost podaljšanja roka brez sofinanciranja najkasneje do 30. 9. 2015. S sofinanciranjem se spodbuja doktorski študij prijaviteljev, katerih program raziskovalnega dela v okviru doktorskega študija bo vključeval raziskovalno delo v povezavi z: – gospodarstvom ali – reševanjem aktualnih družbenih izzivov z enega ali več tematskih področij: – inovativni pristopi v gospodarstvu in negospodarstvu za večjo gospodarsko rast, – boj proti revščini in socialni izključenosti, – zagotavljanje enakih možnosti v družbi, – staranje prebivalstva in demografije širše, – kakovost izobraževanja, – trajnost znanja, – zdravje, – prehrana in živilstvo, – okolje, – ekologija, – zelene tehnologije, – biotehnologija, – materiali, – obnovljivi viri energije, – nanotehnologija, – informacijska in komunikacijska tehnologija oziroma – kulturna dediščina. V okviru javnega razpisa lahko prijavitelj odda vlogo za sofinanciranje doktorskega študija za čas trajanja študija po tem javnem razpisu, in sicer za: A) celotno šolnino, vendar največ do zneska 4.000,00 EUR na posamezni letnik, denarno spodbudo za študij v znesku 5.950,00 EUR na posamezni letnik in povračilo stroškov dnevnic, namestitve in prevoza zaradi aktivne udeležbe s prispevkom na mednarodni konferenci v tujini skupaj do vrednosti 2.500,00 EUR ali B) del šolnine, največ do 50,00%, vendar ne več kakor 2.000,00 EUR na posamezni letnik. Za denarno spodbudo za študij iz točke A) lahko kandidirajo prijavitelji, ki ob sklenitvi pogodbe o sofinanciranju niso v delovnem razmerju, samozaposleni ali prijavljeni na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. Prijavitelj ne more izbrati sofinanciranja pod A) točko samo za del stroškov razen v primeru iz prejšnjega odstavka. Prijavitelj, ki odda vlogo za sofinanciranje po A) točki, lahko v vlogi na javni razpis podredno izbere možnost, da se njegova vloga uvrsti tudi v izbor za sofinanciranje po B) točki, če vloga v fazi ocenjevanja po A) točki ni izbrana. Sofinanciranje se izbranemu prijavitelju odobri za čas trajanja študija po javnem razpisu za vse letnike do konca doktorskega študija. Izbrani prijavitelj lahko vstopi v sofinanciranje po javnem razpisu v 1. oziroma v 2. ali 3. letniku doktorskega študija 3. stopnje, če je redno napredoval v višji letnik doktorskega študija, za katerega je pridobil sofinanciranje. V okviru rednega napredovanja se upoštevata upravičena razloga podaljšanja statusa študenta zaradi materinstva ali daljše bolezni, kakor ju opredeljuje statut univerze, vendar največ za 12 mesecev. V tem času sofinanciranje ni zagotovljeno. Ne glede na letnik, v katerem vstopi v sofinanciranje po javnem razpisu, se izbrani prijavitelj zaveže k realizaciji rezultata, kot ga definira prvi odstavek te točke javnega razpisa. 4. Namen in cilj javnega razpisa Namen javnega razpisa je podpreti tehnološke, visokošolske ter znanstvene potrebe gospodarstva in prenos znanja v trikotniku visoko šolstvo, raziskovanje in gospodarstvo s spodbujanjem doktorskega študija na vseh področjih ter s tem prispevati k trajnostnemu razvoju družbe. Cilj javnega razpisa je vzpostaviti sistem denarnih spodbud za podiplomske študente doktorskega študija na univerzi, ki bodo v program raziskovalnega dela vključili raziskovalno delo v povezavi z gospodarstvom oziroma reševanjem aktualnih družbenih izzivov. 5. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu ter vsebina in priprava vloge 5.1. Pogoji za kandidiranje za prijavitelje Sofinanciranje se lahko odobri prijaviteljem, če izpolnjujejo naslednje pogoje: – so ob prijavi vpisani v 1. ali v višji letnik po študijskem programu, pri tem so v višji letnik redno napredovali, – še niso imeli sofinanciranega doktorskega študija iz javnih sredstev. Izjema so študentje, ki so v študijskem letu 2012/2013 redno napredovali v višji letnik in v tem letu nimajo sofinanciranega študija iz drugih javnih sredstev (mladi raziskovalci ali mladi raziskovalci iz gospodarstva niso upravičeni do sofinanciranja po tem javnem razpisu), – so ob prijavi na javni razpis predložili idejno zasnovo doktorske disertacije, kakor jo določa javni razpis, ki jo je potrdil mentor ali potencialni mentor, če prijavitelj vstopa v javni razpis v 1. ali 2. letniku in še nima potrjene teme doktorske disertacije. Študentje višjih letnikov kot dokazilo o izbranem in potrjenem mentorju predložijo sklep o potrjeni temi doktorske disertacije, – vloga prijavitelja mora biti skladna s predmetom, namenom in cilji javnega razpisa. Mentor oziroma potencialni mentor mora izpolnjevati pogoje za mentorja v skladu z internimi akti in pravili univerze. V okviru idejne zasnove doktorske disertacije se preverja izpolnjevanje zahtev iz tretjega odstavka 3. točke javnega razpisa glede raziskovalnega dela prijavitelja v povezavi z gospodarstvom ali reševanjem aktualnih družbenih izzivov. Vzporedni študij se ne financira. 5.2. Vsebina in priprava vloge Za sofinanciranje na javnem razpisu morajo prijavitelji predložiti formalno popolno vlogo, v skladu z Navodili za pripravo vloge, ki vsebuje naslednje izpolnjene in podpisane obrazce: 1. Obrazec št. 10-0: Vloga na javni razpis, z obveznimi prilogami: – Obrazec št. 10-1: Podatki o ustreznosti doktorskega kandidata; – če gre za vlogo za sofinanciranje po 3. A) točki javnega razpisa: – Obrazec 10-2: Idejna zasnova doktorske disertacije potrjena s podpisom mentorja ali potencialnega mentorja, če prijavitelj vstopa v javni razpis v 1. ali 2. letniku in še nima potrjene teme doktorske disertacije. Študentje višjih letnikov kot dokazilo o izbranem in potrjenem mentorju obrazcu priložijo sklep o potrjeni temi doktorske disertacije; – Obrazec 10-3: Program dela, ki ga podpiše mentor ali potencialni mentor, če prijavitelj vstopa v javni razpis v 1. ali 2. letniku in še nima potrjene teme doktorske disertacije; – če gre za vlogo za sofinanciranje po 3. B) točki javnega razpisa: – Obrazec 10-2: Idejna zasnova doktorske disertacije potrjena s podpisom mentorja ali potencialnega mentorja, če prijavitelj vstopa v javni razpis v 1. ali 2. letniku in še nima potrjene teme doktorske disertacije. Študentje višjih letnikov kot dokazilo o izbranem in potrjenem mentorju obrazcu priložijo sklep o potrjeni temi doktorske disertacije. Prijavitelji, ki želijo uveljavljati delovnega mentorja, če ga imajo, po merilih za ocenjevanje vlog iz 6.1. točke javnega razpisa, priložijo k vlogi tudi obrazec št. 10-4: Izjava delovnega mentorja, z vsemi zahtevanimi podpisi. Če tako izpolnjen obrazec k vlogi ni priložen, se šteje, da prijavitelj delovnega mentorja ne uveljavlja in se prijavitelja v tej točki ne poziva k dopolnitvi vloge. 6. Merila za izbor prijaviteljev in način izbire 6.1. Merila za ocenjevanje vlog A. Merila za ocenjevanje vlog iz 3. A) točke javnega razpisa: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 1 Prijavitelji, vpisani v 1. letnik doktorskega študija, in prijavitelji, ki so se neposredno vpisali v 2. letnik doktorskega študija po merilih za prehode. 2 Pri tem podmerilu se ocenjuje tako prijavitelje, ki se prvič vpisujejo na doktorski študij, kot tudi tiste, ki so vpisani v višji letnik doktorskega študija. Prijavitelji lahko pri merilu »Dosedanje znanstvenoraziskovalno delo« zbere neomejeno število točk, vendar skupni seštevek ne sme preseči 40 točk. Največje možno število točk je 80. B. Merila za ocenjevanje vlog iz 3. B) točke javnega razpisa: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 3 Prijavitelji, vpisani v 1. letnik doktorskega študija, in prijavitelji, ki so se neposredno vpisali v 2. letnik doktorskega študija po merilih za prehode. 4 Pri tem podmerilu se ocenjuje tako prijavitelje, ki se prvič vpisujejo na doktorski študij, kot tudi tiste, ki so vpisani v višji letnik doktorskega študija. Prijavitelji lahko pri merilu »Dosedanje znanstvenoraziskovalno delo« zbere neomejeno število točk, vendar skupni seštevek ne sme preseči 40 točk. Največje možno število točk je 40. 6.2. Postopek ocenjevanja vlog Ocenjevanje vlog za sofinanciranje iz 3. A) točke javnega razpisa: – Vsako vlogo oceni komisija univerze, ki jo imenuje odgovorna oseba univerze. V sofinanciranje se predlagajo vloge, katerih ocena dosega ali presega prag, ki je 48 točk. – Med enako ocenjenimi vlogami imajo prednost vloge z višjo oceno po prvem merilu, nato vloge z višjo oceno po drugem merilu, nato vloge z višjo oceno po tretjem merilu in nato vloge z višjo oceno po četrtem merilu. Ko so izčrpane vse navedene možnosti in še vedno ni mogoče določiti, katera izmed ocenjenih vlog je bila izbrana, se izbere vlogo, ki je prva prispela na univerzo. – Med izbranimi vlogami se preveri število doktorskih študentov na mentorja oziroma potencialnega mentorja na način, da skupno število doktorskih študentov, katerim je mentor oziroma potencialni mentor potrdil Obrazec št. 10-2: Idejna zasnova doktorske disertacije po tem razpisu, in število doktorskih študentov, katerim je ta ista oseba že mentor po shemi mladih raziskovalcev ter mladih raziskovalcev iz gospodarstva, hkrati ne presega pet. Pri tem se v kvoto štejejo tudi mesta, ki jih je mentor oziroma potencialni mentor dobil odobrena na zadnjem razpisu za mlade raziskovalce, ki ga vodi ARRS, čeprav so ostala nezasedena. Če je tako izračunano skupno število mentorstev preseženo, se na tem javnem razpisu odobri vloge prijaviteljev do zapolnitve kvote petih mentorstev, in sicer po vrsti od najvišje ocene navzdol oziroma po datumu prejetja vloge na univerzo, v primeru enake ocene. – Če bo prag dosegalo ali presegalo več vlog, kot je na razpolago sredstev za njihovo sofinanciranje, bo komisija izbrala prijavitelje po vrstnem redu glede na prejeto oceno. Med enako ocenjenimi vlogami, bodo imele prednost vloge, kot je opisano v drugi alineji tega odstavka. – Če izbrani prijavitelj odstopi od podpisa pogodbe o sofinanciranju ali se pogodba ne sklene v predpisanem roku, se odobri naslednja vloga glede na doseženo oceno. Vloge, ki v fazi ocenjevanja niso izbrane za sofinanciranje po 3. A) točki javnega razpisa, se uvrstijo v izbor za sofinanciranje iz 3. B) točke javnega razpisa, če je prijavitelj v vlogi kot podredno izbral to možnost. Ocenjevanje vlog za sofinanciranje iz 3. B) točke javnega razpisa: – Vsako vlogo oceni komisija univerze, ki jo imenuje odgovorna oseba univerze. V sofinanciranje se predlagajo vloge, katerih ocena dosega ali presega prag, ki je 24 točk. – Med izbranimi vlogami se preveri število doktorskih študentov na mentorja oziroma potencialnega mentorja na način, da skupno število doktorskih študentov, katerim je mentor oziroma potencialni mentor potrdil Obrazec št. 10-2: Idejna zasnova doktorske disertacije po tem razpisu, in število doktorskih študentov, katerim je ta ista oseba že mentor po shemi mladih raziskovalcev ter mladih raziskovalcev iz gospodarstva, hkrati ne presega pet. Pri tem se v kvoto štejejo tudi mesta, ki jih je mentor oziroma potencialni mentor dobil odobrena na zadnjem razpisu za mlade raziskovalce, ki ga vodi ARRS, čeprav so ostala nezasedena. Če je tako izračunano skupno število mentorstev preseženo, se na tem javnem razpisu odobri vloge prijaviteljev do zapolnitve kvote petih mentorstev, in sicer po vrsti od najvišje ocene navzdol oziroma po datumu prejetja vloge na univerzo, v primeru enake ocene. – Če bo prag dosegalo ali presegalo več vlog, kot je na razpolago sredstev za njihovo sofinanciranje, bo komisija izbrala prijavitelje po vrstnem redu glede na prejeto oceno. Če še vedno ni mogoče določiti, katera izmed ocenjenih vlog je bila izbrana, se izbere vlogo, ki je prva prispela na univerzo. – Če izbrani prijavitelj odstopi od podpisa pogodbe o sofinanciranju ali se pogodba ne sklene v predpisanem roku, se odobri naslednja vloga glede na doseženo oceno. 7. Okvirna višina razpisanih sredstev 7.1. Skupna okvirna višina razpisanih sredstev Javni razpis delno sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti; prednostne usmeritve 1.3. Štipendijske sheme. Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje po tem razpisu, znaša največ do 438.656,92 EUR, in sicer: – 372.858,38 EUR – namenska sredstva EU – Evropski socialni sklad (ESS) in – 65.798,54 EUR – slovenska udeležba. Delež namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko v celotnih javnih izdatkih znaša 85,00%. Delež sredstev slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike znaša 15,00%. Če razpisana sredstva ne zadoščajo za sofinanciranje vseh prijaviteljev, ki so dosegli ali presegli prag določen v javnem razpisu, imajo pri dodelitvi sredstev prednost prijavitelji, ki so dosegli ali presegli prag po 3. A) točki javnega razpisa. 7.2. Okvirna višina razpisanih sredstev za posameznega prijavitelja Sofinanciranje izbranega prijavitelja po 3. A) točki javnega razpisa lahko obsega za čas študija po javnem razpisu: – šolnino za doktorski študij, vendar največ do zneska 4.000,00 EUR na posamezni letnik, – denarno spodbudo za študij v znesku 5.950,00 EUR na posamezni letnik, če izbrani prijavitelj ob sklenitvi pogodbe ni v delovnem razmerju, samozaposlen ali prijavljen na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in – stroške dnevnic, namestitve in prevoza zaradi aktivne udeležbe s prispevkom na mednarodni konferenci v tujini skupaj do vrednosti 2.500,00 EUR. Sofinanciranje izbranega prijavitelja po 3. B) točki javnega razpisa lahko obsega del šolnine za doktorski študij, največ do 50,00%, vendar ne več kakor 2.000,00 EUR na posamezni letnik. 8. Upravičeni stroški in izdatki Sofinanciranje se lahko izvede le za upravičene stroške, ki niso financirani iz drugih javnih finančnih sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna. Dvojno financiranje ni dovoljeno. Mladi raziskovalci in drugi, ki imajo doktorski študij (so)financiran iz drugih javnih sredstev, do sofinanciranja po tem javnem razpisu niso upravičeni. Stroški in izdatki so upravičeni, če: – so skladni z javnim razpisom in dejansko nastali in so neposredno povezani z doktorskim študijem prijavitelja, – so nastali in bili plačani v obdobju upravičenosti, – so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja, – temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in – so izkazani v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti in nacionalnimi pravili. 8.1. Vrste upravičenih stroškov Upravičeni stroški so: – Šolnina za doktorski študij. – Denarna spodbuda za študij, kot standardni strošek na enoto. – Stroški dnevnic, namestitve in prevoza zaradi aktivne udeležbe s prispevkom na mednarodni konferenci v tujini, in sicer največ za čas trajanja konference podaljšano za dva dni zaradi poti na kraj dogodka in vračanja. Stroški dnevnic se izračunavajo v skladu in do višine, kot jo določa Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino. Strošek kilometrine ni upravičen. Praviloma velja, da je treba izbrati najbolj ekonomičen način prevoza in bivanja. – DDV. Sredstva za upravičene stroške bodo nakazana za posamezno študijsko leto ob predložitvi dokazil in na način, kot je določeno v pogodbi o sofinanciranju (priloga 1 javnega razpisa). V primeru, ko izbrani prijavitelj, kateremu je odobrena denarna spodbuda za študij, med sofinanciranjem po javnem razpisu sklene delovno razmerje, se samozaposli ali prijavi na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ni več upravičen do denarne spodbude za študij in bo moral že prejeta sredstva za ta namen za čas, ko zanje ne izpolnjuje pogojev, vrniti v skladu s pogodbo o sofinanciranju. 8.2. Dokazila za uveljavljanje sofinanciranja upravičenih stroškov in izdatkov Za dokazovanje upravičenih stroškov in izdatkov bo univerza vodila ločeno računovodstvo ali ustrezno računovodsko kodo za vse transakcije v zvezi s sofinanciranjem izbranega prijavitelja po javnem razpisu. Sredstva bo univerza nakazovala izbranemu prijavitelju na podlagi podpisane pogodbe o sofinanciranju in predloženih dokazil o upravičenih stroških za vsako študijsko leto posebej po prejemu sredstev od ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo. Dokazila o upravičenih stroških so za: – vse stroške: potrdilo o vpisu in rednem napredovanju v višji letnik oziroma izpolnjevanju pogojev zaradi podaljšanja statusa študenta; – šolnino (oziroma njen sorazmerni del): račun za šolnino za posamezni letnik, ki se glasi na ime izbranega prijavitelja, in dokazilo o plačilu šolnine; – denarno spodbudo za študij: izjava, da prijavitelj ob sklenitvi pogodbe ni v delovnem razmerju, samozaposlen ali prijavljen na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, izjava, da prijavitelj nima sofinanciranega doktorskega študija iz drugih javnih sredstev; – stroške dnevnic, namestitve in prevoza zaradi aktivne udeležbe s prispevkom na mednarodni konferenci v tujini: program konference, dokazilo o aktivni udeležbi na konferenci in prispevku ter za: – prevozne stroške: račun oziroma vozovnico, če je iz nje razvidna cena, in dokazilo o plačilu stroška. – stroške namestitve: račun za namestitev v hotelu ipd. in potrdilo o plačilu stroška, – stroške dnevnic: dokazilo o času bivanja na kraju dogodka. 9. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov Obdobje upravičenosti stroškov je: – od 1. 8. 2012 do 30. 9. 2015 za upravičen strošek šolnine, – od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2015 za upravičene stroške dnevnic, namestitev, potnih stroškov, denarnih spodbud in DDV. Obdobje upravičenosti izdatkov je od 1. 8. 2012 do 31. 12. 2015. Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je od 1. 8. 2012 do 31. 12. 2015. Končni rok za dosego rezultata iz prvega odstavka 3. točke javnega razpisa in doba sofinanciranja je ne glede na možnost podaljšanja roka brez sofinanciranja najkasneje do 30. 9. 2015. Navedeno pomeni, da bodo morali izbrani prijavitelji izpolniti enega izmed pogojev iz prvega odstavka 3. točke javnega razpisa (11. člen Uredbe o sofinanciranju doktorskega študija – v nadaljevanju: Uredba) najkasneje do 30. 9. 2015, ne glede na letnik vstopa v sofinanciranje. Izbrani prijavitelji, ki bodo v sofinanciranje po tem javnem razpisu vstopili v 1. letniku, ter v času študija redno napredovali ob izkoriščeni možnosti materinstva ali daljše bolezni (9. člen Uredbe), bodo do sofinanciranja zadnjega letnika v študijskem letu 2015/2016 upravičeni le, če bodo do 30. 9. 2015 izpolnili enega izmed pogojev, določenih v prvem odstavku 3. točke javnega razpisa in do tega roka tudi predložili zahtevek za povračilo stroškov šolnine in/ali denarne spodbude na univerzo pri čemer bodo lahko zaradi časovnih omejitev uveljavili le strošek šolnine ter denarne spodbude. Sofinanciranje se izbranemu prijavitelju odobri za čas trajanja študija po javnem razpisu za vse letnike do konca doktorskega študija. Izbrani prijavitelj lahko vstopi v sofinanciranje po tem javnem razpisu v 1. oziroma v 2. in 3. letniku doktorskega študija 3. stopnje, če je redno napredoval v vse letnike doktorskega študija. V okviru rednega napredovanja se upoštevata upravičena razloga podaljšanja statusa študenta zaradi materinstva ali daljše bolezni, kakor ju opredeljuje Statut Univerze na Primorskem, vendar največ za 12 mesecev. V tem času sofinanciranje ni zagotovljeno. Izbrani prijavitelj pa mora ne glede na letnik, v katerem vstopi v sofinanciranje po tem javnem razpisu, poleg rednega napredovanja v vse letnike študija izpolniti vsaj enega od pogojev določenih v prvem odstavku 3. točke javnega razpisa v roku določenem v pogodbi o sofinanciranju, vendar najkasneje do 30. 9. 2015, zaradi zaključka izvajanja Operativnega programa razvoja človeških virov 2007–2013, na katerem temelji javni razpis Inovativna shema 2012, kar pomeni, da se zaključi možnost sofinanciranja. Če izbrani prijavitelj v roku ne bo izpolnil pogodbe o sofinanciranju, bo moral vrniti prejeta sredstva po tem javnem razpisu v skladu s pogodbo o sofinanciranju. 10. Način prijave in rok za oddajo vlog Vloga mora biti izpolnjena in oddana v elektronski in natisnjeni obliki z vsemi obrazci in prilogami skladno z razpisno dokumentacijo. Elektronsko obliko vloge prijavitelji pošljejo do vključno petka, 8. 3. 2013, na elektronski naslov: doktorski.studij@upr.si, najkasneje do 14. ure. V zadevi navedejo: ime in priimek_vloga A/ vloga AB/vloga B. Rok za oddajo vloge v pisni obliki je ne glede na vrsto prenosa pošiljke od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije z dne, 7. 2. 2013, do vključno petka, 8. 3. 2013 do 14. ure, v vložišče Univerze na Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper. Tiskane vloge morajo prijavitelji dostaviti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za Inovativno shemo 2012« ter s polnim naslovom prijavitelja. Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo v vložišče univerze do izteka navedenega roka ne glede na vrsto prenosa pošiljke. Nepravočasne in nepravilno označene vloge se s sklepom zavržejo. Če se podatki oddani preko elektronske prijave razlikujejo od podatkov v tiskani obliki, se kot verodostojne upošteva podatke v tiskani vlogi. 11. Odpiranje vlog Odpiranje vlog bo v 8 dneh od izteka roka za dostavo vlog izvedla Komisija za vodenje postopka javnega razpisa (v nadaljevanju Komisija) skladno s 7. členom Pravilnika o načinu dodelitve sredstev na javnem razpisu »Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih izzivov – generacija 2012 Univerza na Primorskem« (številka 002-24/12 z dne, 12. 12. 2012), ki je objavljen na spletnih straneh Univerze na Primorskem. Vloga je popolna, če so v celoti izpolnjeni obrazci zahtevani v javnem razpisu in je vloga ustrezno označena ter je pravočasno prispela. Vloge, ki so nepravilno označene ali/in nepravočasne, Komisija s sklepom zavrže. Zoper sklep ni pritožbe. V javnem razpisu so predvideni obrazci, za katere se poziva k dopolnitvam (možnost dopolnitve) oziroma obrazci, za katere se k dopolnitvam ne poziva. V primeru neizpolnjenih, v javnem razpisu predvidenih obrazcev z možnostjo dopolnitve, Komisija pozove prijavitelje k dopolnitvam v roku 8 dni od odpiranja vlog. Dopolnitve morajo biti oddane v roku 10 dni od prejema poziva za dopolnitev. Vloge, ki niso dopolnjene v zahtevanem roku, Komisija s sklepom zavrže. Zoper sklep ni pritožbe. 12. Obveščanje o izboru: o izboru in dodelitvi sredstev na javnem razpisu s sklepom odloči rektor univerze na podlagi zavezujočega predloga liste upravičencev, pripravljenega s strani Komisije, in sicer v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. Izbrane prijavitelje se hkrati z vročitvijo sklepa o izboru pozove k podpisu pogodbe o sofinanciranju v roku 8 dni od vročitve sklepa. Če se izbrani prijavitelj v 8 dneh od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. 13. Ugovor Zoper sklep o izboru in dodelitvi sredstev oziroma o neizboru lahko prijavitelj pri univerzi vloži pisni ugovor v roku 8 dni od vročitve sklepa. Predmet ugovora ne morejo biti pogoji za prijavo prijaviteljev in postavljena merila za ocenjevanje vlog. Razlogi za ugovor prijavitelja ne morejo biti navedbe, kot jih je ali bi jih lahko podal na podlagi poziva Komisije k dopolnitvi vloge. Vlagatelj ugovora mora v pisni obrazložitvi natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je ugovor vložen, in priložiti dokazila o svojih navedbah. O ugovoru prijavitelja s sklepom odloči rektor Univerze na Primorskem, na podlagi zavezujočega mnenja Komisije, v 15 dneh od prejema ugovora. Zoper sklep o utemeljenosti ugovora se lahko v 30 dneh od vročitve sklepa vloži tožba v upravnem sporu. Ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. 14. Posebne zahteve vezane na izvajanje javnega razpisa 14.1. Zagotavljanje enakih možnosti V javnem razpisu je zagotovljena enakost med spoloma in preprečena vsakršna diskriminacija med osebami, ki kandidirajo za sofinanciranje doktorskega študija, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006. 14.2. Informiranje in obveščanje javnosti Izbrani prijavitelj bo moral upoštevati zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, kakor to narekujeta 8. in 9. člen Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006, kot je podrobno opredeljeno v vzorcu pogodbe o sofinanciranju, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Navodila so povzeta po Navodilih organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013, ki jih je izdalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki na področju kohezijske politike nastopa v vlogi organa upravljanja. Skladno s spremembo navodil, ki jih izda organ upravljanja, se spremenijo tudi navodila, ki jih mora upoštevati izbrani prijavitelj. 14.3. Hranjenje in dostopnost dokumentacije Izbrani prijavitelj mora hraniti vso dokumentacijo povezano z izvajanjem operacije v skladu z veljavno zakonodajo do 31. 12. 2020 po izpolnitvi pogodbenih obveznosti za potrebe bodočih preverjanj. Pred iztekom tega datuma lahko univerza ta rok podaljša. Prijavitelj mora zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zvezi s sofinanciranjem doktorskega študija po javnem razpisu vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa, tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o sofinanciranju. 14.4. Varovanje osebnih podatkov in poslovne skrivnosti Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Vse osebe, ki bodo sodelovale pri odpiranju in ocenjevanju vlog bodo morale predhodno podpisati izjavo o zaupnosti. 14.5. Obveznosti glede spremljanja podatkov o udeležencih Univerza bo spremljala podatke o udeležencih v skladu z razčlenitvijo podano v prilogi 23 Uredbe komisije (ES) št. 1828/2006 z dne, 8. 12. 2006, o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj s popravki z dne, 27. 12. 2007. 14.6. Posledice v primeru ugotovitve dvojnega financiranja operacije Za upravičene stroške, ki se bodo uveljavljali za sofinanciranje iz finančnih sredstev po tem javnem razpisu, ni dovoljeno pridobiti še sredstev iz drugih javnih virov, t.j. dodatnega financiranja iz javnih finančnih sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna. V primeru ugotovitve dvojnega sofinanciranja istih upravičenih stroškov iz različnih javnih virov mora izbrani prijavitelj vrniti univerzi vsa sredstva, ki so mu bila izplačana po pogodbi o sofinanciranju skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev do dneva vračila, pogodbo o sofinanciranju pa se lahko odpove. 15. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije Razpisna dokumentacija (besedilo javnega razpisa, navodila, obrazci in priloge) je z dnem objave javnega razpisa v Uradnem listu RS na voljo na spletnem naslovu univerze: http://www.upr.si. Vprašanja v zvezi z javnim razpisom se lahko posredujejo v elektronski obliki na naslov: doktorski.studij@upr.si. Univerza bo na vprašanja odgovarjala do zaključka razpisa.
Univerza na Primorskem Università del Litorale