Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013

Kazalo

334. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 1432.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12), sedmega odstavka 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list. RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 128. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 24. seji dne 31. 1. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1. člen
Spremeni se 4. člen Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 36/03, 47/05, 56/05 – popravek, 43/07, 84/07), tako da se glasi:
»Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma na seji delovnega telesa občinskega sveta.
Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 7,5 % letne plače župana.«.
2. člen
8. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Sejnina članom občinskega sveta se oblikuje v skladu z naslednjimi merili:
– udeležba na seji občinskega sveta    5,6 % plače župana,
– predsedovanje seji delovnega telesa
občinskega sveta             3,5 % plače župana,
– udeležba na seji delovnega telesa,
katerega član je             2,4 % plače župana.
Pri plači župana ni upoštevan dodatek za delovno dobo.«.
3. člen
Za 9. členom se dodata 9.a in 9.b člen, ki se glasita:
»9.a člen
Predsednikom svetov krajevnih skupnosti se za udeležbo in opravljeno delo na seji sveta krajevne skupnosti lahko določi plačilo v obliki sejnine v višini do 50 EUR na sejo (bruto).
Sejnina se v skladu s finančnim načrtom krajevne skupnosti lahko izplača za največ eno sejo mesečno.
9.b člen
Odločitev o izplačevanju sejnine sprejme svet krajevne skupnosti s sklepom, s katerim določi tudi način vodenja evidence prisotnosti ter način njenega izplačevanja.
Sredstva za kritje stroškov sejnine krajevne skupnosti planirajo v okviru letnih finančnih načrtov in sicer v višini stroškov za največ dvanajst sej sveta krajevne skupnosti letno glede na najvišjo možno sejnino (bruto). Posamezni predsednik sveta krajevne skupnosti se sejnini lahko odpove.«
4. člen
Tretji odstavek 10. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Višina plačila za izvedbo nadzora in izdelavo poročila je odvisna od zahtevnosti izvedenega nadzora, in znaša:
– za najzahtevnejši nadzor        12,6 % plače župana,
– za zahtevnejši nadzor          9,1 % plače župana,
– za manj zahteven nadzor         6,3 % plače župana.
Pri plači župana ni upoštevan dodatek za delovno dobo. Zneski nadzora se nanašajo na celotni nadzor in ne na člana.«.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 141-1/2003
Ajdovščina, dne 31. januarja 2013
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.