Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013

Kazalo

Ob-1414/13 , Stran 539
Ob-1414/13
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice objavlja na podlagi Pravilnika o dodeljevanju tržnih stanovanj Občine Brežice v najem (Uradni list RS, št. 53/12),
javno zbiranje ponudb
za oddajo tržnega stanovanja v najem
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, tel. 07/620-55-00, faks: 07/499-00-52, e-naslov: obcina.brezice@brezice.si. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb Predmet oddaje je tržno stanovanje št. 2, z identifikacijsko številko 1298-178-2, v kleti večstanovanjske stavbe z identifikacijsko št. 1298-178, na naslovu Slomškova ulica 5 v Brežicah, v izmeri 41,54 m2 s pomožnim prostorom – kletjo, stoječe na parc. št. 1/313, k.o. 1298 Trnje in je v lasti Občine Brežice (v nadaljevanju najemodajalec). Stanovanje se odda za določen čas petih let z možnostjo podaljšanja. Izklicna mesečna najemnina znaša 153,32 EUR. Najmanjši dvig ponujene najemnine je 10,00 EUR. 3. Pogoji za udeležbo v postopku Na javnem razpisu lahko sodelujejo ponudniki, ki resnost svoje ponudbe izkažejo z vplačilom varščine v višini treh mesečnih najemnin. Varščino vplačajo najkasneje do zaključka zbiranja ponudb na račun najemodajalca št. 01209-0100008385, pri UJP Krško z opisom namena vplačila: »Varščina za javno zbiranje ponudb; 3523-0008/2013«. Po končanem postopku javnega zbiranja ponudb bo varščina vrnjena tistim, ki na javnem zbiranju ponudb ne bodo uspeli v petnajstih dneh po izbiri najugodnejšega ponudnika. Izbranemu ponudniku se plačana varščina zadrži do prenehanja najemnega razmerja, za primer neporavnanih stroškov vzdrževalnih del pri odpravi posledic poškodovanja tržnega stanovanja iz razlogov s strani najemnika ali s strani najemnika neporavnane najemnine in obratovalnih stroškov. Ponudniki morajo izpolnjevati naslednje razpisne pogoje: – so državljani Republike Slovenije ali države članice Evropske unije s stalnim prebivališčem v Občini Brežice; – niso sami oziroma njihovi ožji družinski člani, ki z njim rešujejo stanovanjsko vprašanje, najemniki oziroma lastniki primernega stanovanja ali stanovanjske stavbe; – so plačilno sposobni poravnati tržno najemnino in ostale obveznosti za uporabo stanovanja in – da gre za mlado družino; Za mlado družino se šteje družina z vsaj enim otrokom, v kateri še nobeden od otrok ni šoloobvezen ne glede na starost staršev, pri čemer se kot mlade družine upoštevajo ne samo življenjske skupnosti obeh staršev in otrok, ampak vse druge življenjske oblike. Ponudniki so dolžni oddati vlogo za dodelitev tržnega stanovanja v najem na obrazcu vloge, ki je del razpisne dokumentacije in h kateri dolžni priložiti: – Originalno potrdilo o vplačani varščini; – Potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije ali države članice Evropske unije za prosilca; – Potrdilo o stalnem bivanju v Občini Brežice za ponudnika; – Dokazilo o rednih mesečnih neto prejemkih za zadnje tri mesece (oktober 2012, november 2012 in december 2012) zase in za ostale bodoče uporabnike s prihodki; Vlogo, ki jo ponudniki dobijo v pisarni št. 28 Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice, v času uradnih ur ali na spletni strani Občine Brežice, pošljejo v zaprtih ovojnicah na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice ali dostavijo osebno v sprejemno pisarno Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice, do vključno 27. 2. 2013 do 12. ure, s pripisom na sprednji strani »Ponudba za oddajo tržnega stanovanja v najem, Ne odpiraj«. Na hrbtni strani se mora označiti polni naslov pošiljatelja ponudbe. Ponudniki so vezani na dano ponudbo do 2. 4. 2013. 4. Postopek izbire Javno odpiranje ponudb bo v sejni sobi št. 8, v stavbi Občine Brežice, na naslovu Cesta prvih borcev 18 v Brežicah, 28. 2. 2013 ob 12. uri. K odpiranju lahko pristopijo ponudniki oziroma njihovi pooblaščenci, ki se pred odpiranjem izkažejo s pooblastilom in osebnim dokumentom. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika, kateremu se bo dodelilo predmetno stanovanje v najem, bo najvišja ponujena mesečna najemnina. Ponujena najemnina ne sme biti nižja od izklicne. V primeru, da pristojna komisija oceni, da zgolj na osnovi opredeljenega kriterija izmed zavezujočih ponudb ne more izbrati najugodnejšega ponudnika, ali da je mogoče doseči ugodnejše pogoje najema, lahko opravi med ugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki. Nepravočasne in nepopolne vloge bodo izločene. Odločitev o oddaji predmetnega tržnega stanovanja v najem bo sprejela občinska uprava Občine Brežice, ki bo izdala odločbo o izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma dodelitvi predmetnega tržnega stanovanja v najem in o tem obvestila ostale ponudnike. Zoper odločitev občinske uprave Občine Brežice bo v roku osem dni od vročitve odločbe dopustna pritožba na župana Občine Brežice, katerega odločitev bo dokončna. Organ, pristojen za izvrševanje proračuna občine, ali komisija s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavita kadarkoli do sklenitve najemne pogodbe, pri čemer se ponudnikom ne povrnejo stroški razen varščine. Na podlagi dokončne odločbe o dodelitvi predmetnega tržnega stanovanja v najem bo sklenil župan Občine Brežice z izbranim ponudnikom najemno pogodbo. 5. Drugo: dodatne informacije v zvezi z razpisom zainteresirani dobijo v času uradnih ur v pisarni št. 28 v stavbi Občinske uprave Občine Brežice, na naslovu Cesta prvih borcev 18 v Brežicah, ali po tel. 07/62-05-540 (Marina Urek). Ogled stanovanja, ki je predmet oddaje je možen po predhodnem dogovoru.
Občina Brežice

AAA Zlata odličnost