Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013

Kazalo

331. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2013, stran 1424.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06, 14/07, 109/08, 49/09, 38/10, 107/10, 11/11 in 110/11) ter 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 24. redni seji dne 31. 1. 2013 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2013
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2013 (Uradni list RS, št. 13/12) se spremeni drugi odstavek 2. člena, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |Skupina/podskupina kontov        | Proračun 2013|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |I. SKUPAJ PRIHODKI            | 17.689.913,96|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             | 12.201.954,80|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|700  |davki na dohodek in dobiček       | 10.229.313,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|703  |davki na premoženje           | 1.510.166,80|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|704  |domači davki na blago in storitve    |  462.475,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            | 2.510.621,76|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|710  |udeležba na dobičku in dohodki od    | 2.040.203,86|
|   |premoženja                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|711  |takse in pristojbine           |   11.500,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|712  |denarne kazni              |   10.500,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|713  |prihodki od prodaje blaga in storitev  |   30.611,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|714  |drugi nedavčni prihodki         |  417.806,90|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |  608.777,01|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|720  |prihodki od prodaje osnovnih sredstev  |  106.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|722  |prihodki od prodaje zemljišč in     |  502.777,01|
|   |neopredmetenih osnovnih sredstev     |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |   44.698,89|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|730  |prejete donacije iz domačih virov    |   44.698,89|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           | 1.859.074,50|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|740  |transferni prihodki iz drugih      | 1.447.020,52|
|   |javnofinančnih institucij        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|741  |prejeta sredstva iz državnega proračuna |  412.053,98|
|   |in proračuna EU             |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE    |  464.787,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|782  |prejeta sredstva iz proračuna EU za   |  464.787,00|
|   |strukturno politiko           |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |II. SKUPAJ ODHODKI            | 23.182.425,74|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              | 3.937.004,21|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|400  |plače in drugi izdatki zaposlenim    |  854.351,36|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|401  |prispevki delodajalcev za socialno    |  129.719,37|
|   |varnost                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|402  |izdatki za blago in storitve       | 2.645.485,96|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|403  |plačila domačih obresti         |   90.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|409  |sredstva, izločena v rezerve       |  217.447,52|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             | 7.306.266,50|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|410  |subvencije                |  323.318,58|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|411  |transferi posameznikom in gospodinjstvom | 3.923.117,07|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|412  |transferi neprofitnim organizacijam   |  772.380,72|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|413  |drugi tekoči domači transferi      | 2.287.450,13|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          | 11.318.397,09|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|420  |nakup in gradnja osnovnih sredstev    | 11.318.397,09|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |  620.757,94|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|431  |investicijski transferi fiz. in prav.  |  316.653,94|
|   |osebam, ki niso proračunski uporabniki  |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|432  |investicijski transferi proračunskim   |  304.104,00|
|   |uporabnikom               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK – PRIMANJKLJAJ |  –274.552,12|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN   |   11.775,15|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |   11.775,15|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV           |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|751  |podaja kapitalskih deležev        |   11.775,15|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |  114.006,90|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV           |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |  114.006,90|
|   |DELEŽEV                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|441  |povečanje kapitalskih deležev in naložb |  114.006,90|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN    |  –102.231,75|
|   |SPREMEM. KAPITAL. DELEŽEV        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |VII. ZADOLŽEVANJE            | 1.854.292,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               | 1.854.292,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|500  |zadolževanje               | 1.854.292,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |VIII. ODPLAČILO DOLGA          |  505.691,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|55  |ODPLAČILO DOLGA             |  505.691,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|500  |odplačilo domačega dolga         |  505.691,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IX.  |POVEČANJE(ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA    | –4.246.142,53|
|   |RAČUNIH                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE            | 1.348.601,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE            |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.  |4.246.142,53.«|
|   |PRETEKLEGA LETA             |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
2. člen
V 10. členu se črtajo drugi, tretji in četrti odstavek.
3. člen
V 12. členu se spremeni drugi odstavek, tako da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb in odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2013 lahko zadolži do višine 1.854.292,00 evrov, in sicer za investicijo Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina in za športno dvorano in zaklonišče.«.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4102-2/2012
Ajdovščina, dne 31. januarja 2013
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.