Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013

Kazalo

360. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Filmski studio Viba film Ljubljana, stran 1504.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10 in 20/11) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Filmski studio Viba film Ljubljana
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Filmski studio Viba film Ljubljana (Uradni list RS, št. 67/03 in 96/11) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
Poslanstvo zavoda je trajno in nemoteno izvajanje tehnične realizacije slovenskega nacionalnega filmskega programa. Slovenski nacionalni filmski program za potrebe tega akta pomeni filmski program, ki ga izbira in sofinancira Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Slovenski filmski center), razen projektov, v katerih so slovenski koproducenti vključeni v deležu, ki ne predstavlja največjega med vključenimi deleži (v nadaljnjem besedilu: manjšinska koprodukcija), in avdiovizualnih projektov, sofinanciranih na podlagi zakona, ki ureja medije in ki so namenjeni predvajanju v medijih. Tehnična realizacija zajema izvedbo (snemanje slike in zvoka ter obdelavo posnetega materiala) celovečernih, srednjemetražnih in kratkih igranih, dokumentarnih in animiranih filmov v različnih izvedbenih tehnikah. Hkrati namenja tehnično-izvedbena sredstva, prostorske kapacitete in človeške vire potrebam trga.
Zavod s svojo dejavnostjo spodbuja avdiovizualno kulturo v Republiki Sloveniji in v tujini. V primerih manjšinskih koprodukcij je zavod lahko v finančni konstrukciji slovenskega koproducenta vključen kot izvajalec javne službe do sorazmernega deleža, ki ga v celotnem financiranju projekta predstavljajo sredstva, dodeljena s strani Slovenskega filmskega centra, v preostalem deležu cene storitve pa svoje usluge zaračunava.«.
2. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
Glede na namen, zaradi katerega je ustanovljen, zavod opravlja kot javno službo naslednje naloge v zvezi s tehnično realizacijo nacionalnega filmskega programa, ki ga sofinancira Slovenski filmski center:
– organizira in izvaja tehnične storitve pri izdelovanju filmov vseh vrst,
– zagotavlja filmsko snemalno ter svetlobno tehniko v fazi produkcije,
– zagotavlja scensko tehniko in gradbenoscenski servis za izvedbo projektov,
– zagotavlja prostorske kapacitete za snemanje v studiu,
– nudi osnovne infrastrukturne in prostorske usluge producentom neposredno med izvajanjem projekta,
– zagotavlja tehnične storitve v fazi postprodukcije projekta za obdelavo in pregled slike in zvoka,
– sodeluje z drugimi javnimi subjekti iz programa Filmskega sklada in izobraževalnimi ustanovami (AGRFT),
– vzdržuje in posodablja filmske tehnične kapacitete,
– zagotavlja izobraževanje svojih tehničnih izvedbenih kadrov,
– zagotavlja vsaj enkrat na leto »dan odprtih vrat«, ko je zainteresiranim na voljo ogled prostorskih in tehničnih kapacitet filmskega studia.
Poleg nalog iz prejšnjega odstavka opravlja zavod tudi naslednje naloge:
– posoja kostume in filmsko scenske rekvizite,
– nastopa v pravnem prometu s tehničnimi in drugimi sredstvi in storitvami, potrebnimi za realizacijo avdiovizualnih del,
– trži svoje kapacitete.
Zavod namenja vso razpoložljivo infrastrukturo, kadre in termine izvajanju nacionalnega filmskega programa po usklajenem terminskem planu s Slovenskim filmskim centrom, ki je del tristranske pogodbe med zavodom, Slovenskim filmskim centrom in producentom.
Zavod sprejme stroškovnik za opravljanje javne službe in stroškovnik za trženje prostih kapacitet.
Zavod sprejme pravila, ki določajo in urejajo pogoje najema prostorov, tehnike ter nudenja drugih storitev.«.
3. člen
Druga alinea prvega odstavka 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– pogodb, ki se nanašajo na nepremičnine, ki jih ima v upravljanju, za kar je potrebno soglasje ustanovitelja, razen za pogodbe o najemu oziroma oddajanju kapacitet.«.
4. člen
Tretji odstavek 15. člena se črta.
5. člen
Prva alinea prvega odstavka 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– trije predstavniki ustanovitelja, ki jih na predlog ministra, pristojnega za kulturo, imenuje Vlada Republike Slovenije izmed strokovnjakov s področja dela javnega zavoda, financ in pravnih zadev,«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
Svet javnega zavoda Filmski studio Viba film Ljubljana v trenutni sestavi opravlja naloge do imenovanja novega sveta zavoda v skladu z določbo prejšnjega člena. Predstavniku delavcev zavoda mandat ne preneha in nadaljuje svoje delo do izteka mandata.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01403-4/2013
Ljubljana, dne 6. februarja 2013
EVA 2012-3330-0134
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik