Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013

Kazalo

Št. 19 Ob-1400/13 , Stran 470
Št. 19 Ob-1400/13
Javni razpis
»Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih izzivov – generacija 2012 Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu« v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti; prednostne usmeritve 1.3 Štipendijske sheme
1. Naziv in sedež izvajalca javnega razpisa: izvajalec javnega razpisa je Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, Sevno 13, 8 000 Novo mesto (v nadaljevanju: fakulteta). Fakulteta nastopa pri izvedbi tega javnega razpisa (na področju kohezijske politike) v vlogi upravičenca pri izvajanju operacije »Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih izzivov – generacija 2012 Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu«. 2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa: podlaga za izvedbo javnega razpisa je Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (UL L št. 210 z dne 31. 7. 2006, str. 25, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba (ES) št. 1083/2006), Uredba (ES) št. 1081/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999 (UL L št. 210, z dne 31. 7. 2006, str. 12, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba (ES) št. 1081/2006/), Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. 12. 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (UL L št. 371 z dne 27. 12. 2006, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006), Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 (št. CCI 2007 SI 051 PO 001, z dne 21. 11. 2007), Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D, 109/12), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12), Proračun Republike Slovenije za leto 2013 (DP2013 Uradni list RS, št. 104/12), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314, Uradni list RS, št. 104/12), Proračun Republike Slovenije za leto 2014 (DP2014, Uradni list RS, št. 104/12), Uredba o sofinanciranju doktorskega študija (Uradni list RS, št. 88/10 in 64/12), Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10 in 79/10), Sklep Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi organa upravljanja o potrditvi instrumenta »Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih izzivov – generacija 2012 Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu« ter Pravilnik o načinu dodelitve sredstev na javnem razpisu »Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih izzivov – Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu«, ki ga je sprejel Senat Fakultete za informacijske študije v Novem mestu dne 30. 11. 2012 in pogodba št. 3330-13-500226 o sofinanciranju in izvedbi operacije. 3. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje doktorskega študija doktorskih študentov (v nadaljevanju: prijavitelji), ki so v študijskem letu 2012/2013 na fakulteti vpisani v 1. ali 2. letnik doktorskega študijskega programa tretje stopnje (v nadaljevanju: doktorski študij 3. stopnje) in bodo: – v času uradnega trajanja doktorskega študija, kakor je bil akreditiran, v okviru raziskovalnega dela vezanega na doktorski študij: – objavili ali imeli sprejet v objavo znanstveni članek, ali – imeli sprejet patent v postopek na nacionalni ravni, ali – uspešno opravili zagovor doktorske disertacije oziroma pridobili naslov doktor znanosti ali – najpozneje v 12 mesecih podaljšanega roka brez sofinanciranja uspešno opravili zagovor doktorske disertacije oziroma pridobili naslov doktor znanosti. S sofinanciranjem se spodbuja doktorski študij prijaviteljev, katerih program raziskovalnega dela v okviru doktorskega študija bo vključeval raziskovalno delo v povezavi z: – gospodarstvom ali – reševanjem aktualnih družbenih izzivov z enega ali več tematskih področij: – inovativnih pristopov v gospodarstvu in negospodarstvu za večjo gospodarsko rast, – boja proti revščini in socialni izključenosti, – zagotavljanje enakih možnosti v družbi, – staranja prebivalstva in demografijo širše, – kakovostjo izobraževanja, – trajnostjo znanja, – zdravja, – prehrane in živilstva, – okolja, – ekologije, – zelenih tehnologij, – biotehnologije, – materialov, – obnovljivih virov energije, – nanotehnologije, – informacijske in komunikacijske tehnologije oziroma – kulturne dediščine. V okviru javnega razpisa prijavitelj lahko odda vlogo za sofinanciranje doktorskega študija za čas trajanja študija po tem javnem razpisu, in sicer za: A) celotno šolnino, vendar največ do zneska 4.000,00 EUR na posamezni letnik, denarno spodbudo za študij v znesku 5.950,00 EUR na posamezni letnik in povračilo stroškov dnevnic, namestitve in prevoza zaradi aktivne udeležbe s prispevkom na mednarodni konferenci v tujini skupaj do vrednosti 2.500,00 EUR ali B) del šolnine, največ do 50,00%, vendar ne več kakor 2.000,00 EUR na posamezni letnik. Prijavitelj, ki odda vlogo za sofinanciranje po A) točki in je ob sklenitvi pogodbe o sofinanciranju v delovnem razmerju, samozaposlen ali prijavljen na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, do denarne spodbude ni upravičen. Prijavitelj ne more izbrati sofinanciranja pod A) točko samo za del stroškov razen v primeru iz prejšnjega odstavka. Prijavitelj, ki odda vlogo za sofinanciranje po A) točki, lahko v vlogi na javni razpis podredno izbere možnost, da se njegova vloga uvrsti tudi v izbor za sofinanciranje po B) točki, če vloga v fazi ocenjevanja po A) točki ni izbrana. Sofinanciranje se izbranemu prijavitelju odobri za čas trajanja študija po javnem razpisu za vse letnike do konca doktorskega študija. Izbrani prijavitelj lahko vstopi v sofinanciranje po javnem razpisu v 1. ali 2. letniku doktorskega študija 3. stopnje. Ne glede na letnik, v katerem vstopi v sofinanciranje po javnem razpisu, se izbrani prijavitelj zaveže k realizaciji rezultata, kot ga definira prvi odstavek te točke javnega razpisa. 4. Namen in cilj javnega razpisa Namen javnega razpisa je podpreti tehnološke, visokošolske ter znanstvene potrebe gospodarstva in prenos znanja v trikotniku visoko šolstvo, raziskovanje in gospodarstvo s spodbujanjem doktorskega študija na vseh področjih ter s tem prispevati k trajnostnemu razvoju družbe. Cilj javnega razpisa je vzpostaviti sistem denarnih spodbud za študente doktorskega študija na fakulteti, ki bodo v program raziskovalnega dela vključili raziskovalno delo v povezavi z gospodarstvom oziroma reševanjem aktualnih družbenih izzivov. 5. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu ter vsebina in priprava vloge 5.1. Pogoji za kandidiranje za prijavitelje Sofinanciranje se lahko odobri prijaviteljem, če izpolnjujejo naslednje pogoje: – so ob prijavi vpisani v 1. letnik ali v 2. letnik po študijskem programu Fakultete za informacijske študije v Novem mestu, – še niso imeli sofinanciranega doktorskega študija iz javnih sredstev. Izjema so študentje, ki v študijskem letu, kot je naveden v javnem razpisu, redno napredujejo v višji letnik in v tem letu nimajo sofinanciranega študija iz drugih javnih sredstev, – so ob prijavi na javni razpis predložili idejno zasnovo doktorske disertacije, kakor jo določa javni razpis, ki jo je potrdil mentor ali potencialni mentor, če prijavitelj vstopa v javni razpis v prvem ali drugem letniku in še nima potrjene teme doktorske disertacije, – izkazujejo skladnost prijave s predmetom, namenom in cilji javnega razpisa, opredeljenimi v 3. in 4. točki tega razpisa. Vzporedni študij se ne sofinancira. Mladi raziskovalci in drugi, ki imajo doktorski študij (so)financiran iz drugih javnih sredstev, do financiranja po tem javnem razpisu niso upravičeni. Mentor oziroma potencialni mentor mora izpolnjevati pogoje za mentorja v skladu z internimi akti in pravili fakultete. V okviru idejne zasnove doktorske disertacije se preverja izpolnjevanje zahtev iz drugega odstavka 3. točke javnega razpisa glede raziskovalnega dela prijavitelja v povezavi z gospodarstvom ali reševanjem aktualnih družbenih izzivov. 5.2. Vsebina in priprava vloge Za sofinanciranje na javnem razpisu morajo prijavitelji predložiti formalno popolno vlogo, ki vsebuje naslednje izpolnjene in podpisane obrazce: Obrazec št. DR-0: Vloga na javni razpis, z obveznimi prilogami, izpolnjena in oddana v natisnjeni obliki: – če gre za vlogo za sofinanciranje po 3. A) točki javnega razpisa: – Obrazec DR-1: Idejna zasnova doktorske disertacije potrjena s podpisom mentorja ali potencialnega mentorja, če prijavitelj vstopa v javni razpis v 1. ali 2. letniku in še nima potrjene teme doktorske disertacije; – Obrazec DR-2: Program dela, ki ga podpiše mentor ali potencialni mentor, če prijavitelj vstopa v shemo v 1. ali 2. letniku in še nima potrjene teme doktorske disertacije; – če gre za vlogo za sofinanciranje po 3. B) točki javnega razpisa: – Obrazec DR-1: Idejna zasnova doktorske disertacije potrjena s podpisom mentorja ali potencialnega mentorja, če prijavitelj vstopa v javni razpis v 1. ali 2. letniku in še nima potrjene teme doktorske disertacije. Prijavitelji, ki želijo uveljavljati delovnega mentorja, če ga imajo, po merilih za ocenjevanje vlog iz 6.1. točke javnega razpisa priložijo k vlogi tudi obrazec št. DR-3: Izjava delovnega mentorja, z vsemi zahtevanimi podpisi. Če tako izpolnjen obrazec k vlogi ni priložen se šteje, da prijavitelj delovnega mentorja ne uveljavlja in se prijavitelja v tej točki ne poziva k dopolnitvi vloge. Vloga prijavitelja mora biti skladna s predmetom, namenom in cilji javnega razpisa, opredeljenimi v 3. in 4. točki tega razpisa. 6. Merila za izbor prijaviteljev in način izbire 6.1. Merila za ocenjevanje vlog A. Merila za ocenjevanje vlog iz 3. A) točke javnega razpisa: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Največje možno število točk je 80. V sofinanciranje se predlagajo vloge, katerih ocena dosega ali presega prag 48 točk. B. Merila za ocenjevanje vlog iz 3. B) točke javnega razpisa: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Največje možno število točk je 40. V sofinanciranje se predlagajo vloge, katerih ocena dosega ali presega prag, ki je 24 točk. 6.2. Postopek ocenjevanja vlog Ocenjevanje vlog za sofinanciranje iz 3. A) točke javnega razpisa: – Vsako vlogo oceni komisija fakultete, ki jo imenuje odgovorna oseba fakultete. – Med enako ocenjenimi vlogami imajo prednost vloge z višjo oceno po prvem merilu, nato vloge z višjo oceno po drugem merilu, nato vloge z višjo oceno po tretjem merilu in nato vloge z višjo oceno po četrtem merilu. Ko so izčrpane vse navedene možnosti in še vedno ni mogoče določiti, katera izmed ocenjenih vlog je bila izbrana, se izbere vlogo, ki je prva prispela na fakulteto. – Če bo prag doseglo ali preseglo več vlog, kot je na razpolago sredstev za njihovo sofinanciranje, bo komisija izbrala prijavitelje po vrstnem redu glede na prejeto oceno. – Če izbrani prijavitelj odstopi od podpisa pogodbe o sofinanciranju ali se pogodba ne sklene v predpisanem roku, se odobri naslednja vloga glede na doseženo oceno. Vloge, ki v fazi ocenjevanja niso izbrane za sofinanciranje po 3. A) točki javnega razpisa, se uvrstijo v izbor za sofinanciranje iz 3. B) točke javnega razpisa, če je prijavitelj v vlogi kot podredno izbral to možnost. Ocenjevanje vlog za sofinanciranje iz 3. B) točke javnega razpisa: – Vsako vlogo oceni komisija fakultete, ki jo imenuje odgovorna oseba fakultete. – Če bo prag doseglo ali preseglo več vlog, kot je na razpolago sredstev za njihovo sofinanciranje, bo komisija izbrala prijavitelje po vrstnem redu glede na prejeto oceno. Če še vedno ni mogoče določiti, katera izmed ocenjenih vlog je bila izbrana, se izbere vlogo, ki je prva prispela na fakulteto. – Če izbrani prijavitelj odstopi od podpisa pogodbe o sofinanciranju ali se pogodba ne sklene v predpisanem roku, se odobri naslednja vloga glede na doseženo oceno. 7. Okvirna višina razpisanih sredstev 7.1 Skupna okvirna višina razpisanih sredstev Javni razpis delno sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti; prednostne usmeritve 1.3. Štipendijske sheme. Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje po tem razpisu znaša največ do 60.300, 00 EUR, in sicer: – 51.255,00 EUR – namenska sredstva EU – Evropski socialni sklad (ESS) in – 9.045,00 EUR – slovenska udeležba. Delež namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko v celotnih javnih izdatkih znaša 85,00%. Delež sredstev slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike znaša 15,00%. Sofinanciranje operacije – Inovativna shema posameznega leta je vezano na razpoložljiva proračunska sredstva ministrstva. V primeru, da pride do sprememb v proračunu ministrstva za posamezno proračunsko leto, ki neposredno vpliva na sofinanciranje operacije iz sredstev ministrstva se sklene aneks k pogodbi, s katerim se bo ustrezno uredilo oziroma dopolnilo pogodbena določila. Obdobje upravičenosti stroškov: – od 1. 8. 2012 do 30. 9. 2015 (stroški šolnin), – od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2015 (stroški dnevnic, namestitev, in potnih stroškov, denarnih spodbud, DDV). Obdobje upravičenosti izdatkov je od 1. 8. 2012 do 31. 12. 2015. Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je od 1. 8. 2012 do 31. 12. 2015. Pri dodelitvi sredstev bodo imele prednost prijavitelji, ki bodo izbrani po 3. A) točki javnega razpisa. Preostanek sredstev bo namenjen prijaviteljem, izbranim po 3. B) točki javnega razpisa. 7.2 Okvirna višina razpisanih sredstev za posameznega prijavitelja Sofinanciranje izbranega prijavitelja po 3. A) točki javnega razpisa lahko obsega za čas študija po javnem razpisu: – šolnino za doktorski študij, vendar največ do zneska 4.000,00 EUR na posamezni letnik, – denarno spodbudo za študij v znesku 5.950,00 EUR na posamezni letnik, če izbrani prijavitelj ob sklenitvi pogodbe o sofinanciranju ni v delovnem razmerju, samozaposleni ali prijavljeni na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in – stroške dnevnic, namestitve in prevoza zaradi aktivne udeležbe s prispevkom na mednarodni konferenci v tujini skupaj do vrednosti 2.500,00 EUR. Sofinanciranje izbranega prijavitelja po 3. B) točki javnega razpisa lahko obsega del šolnine za doktorski študij, največ do 50,00%, vendar ne več kakor 2.000,00 EUR na posamezni letnik. 8. Upravičeni stroški in izdatki Sofinanciranje se lahko izvede le za upravičene stroške, ki niso financirani iz drugih javnih finančnih sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna. Dvojno financiranje ni dovoljeno. Stroški in izdatki so upravičeni, če: – so skladni z javnim razpisom, so dejansko nastali in so neposredno povezani z doktorskim študijem prijavitelja, – so nastali in bili plačani v obdobju upravičenosti, – so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja, – temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah, – so izkazani v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti in nacionalnimi pravili in – niso in ne bodo financirani z drugimi viri sredstev iz državnega proračuna, sredstev lokalnih skupnosti ali EU. 8.1 Vrste upravičenih stroškov Upravičeni stroški so: – Šolnina za doktorski študij. – Denarna spodbuda za študij, kot standardni strošek na enoto. – Stroški dnevnic, namestitve in prevoza zaradi aktivne udeležbe s prispevkom na mednarodni konferenci v tujini, in sicer največ za čas trajanja konference podaljšano za dva dni zaradi poti na kraj dogodka in vračanja. Stroški dnevnic se izračunavajo v skladu in do višine kot jo določa Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino. Strošek kilometrine ni upravičen. Praviloma velja, da je treba izbrati najbolj ekonomičen način prevoza in bivanja. – DDV. Sredstva za upravičene stroške bodo nakazana za posamezno študijsko leto ob predložitvi dokazil in na način, kot je določeno v pogodbi o sofinanciranju (priloga 1 javnega razpisa). V primeru, ko izbrani prijavitelj, kateremu je odobrena denarna spodbuda za študij, med sofinanciranjem po javnem razpisu sklene delovno razmerje, se samozaposli ali prijavi na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ni več upravičen do denarne spodbude za študij in bo moral že prejeta sredstva za ta namen za čas, ko zanje ne izpolnjuje pogojev, vrniti v skladu s pogodbo o sofinanciranju. 8.2 Dokazila za uveljavljanje sofinanciranja upravičenih stroškov in izdatkov Sredstva bo fakulteta nakazovala izbranemu prijavitelju na podlagi podpisane pogodbe o sofinanciranju in predloženih dokazil o upravičenih stroških za vsako študijsko leto posebej po prejemu sredstev od ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo. Sofinancirani izbrani prijavitelji morajo v času študija redno napredovati v višji letnik doktorskega študija, za katerega so pridobili sofinanciranje na javnem razpisu. Pogoj za izplačilo v tekočem študijskem letu sta potrdilo o vpisu in o rednem napredovanju. V okviru rednega napredovanja se upoštevata upravičena razloga podaljšanja statusa študenta zaradi materinstva ali daljše bolezni, kakor ju opredeljuje statut fakultete, vendar največ za 12 mesecev. V tem času sofinanciranje ni zagotovljeno. Ostala dokazila o upravičenih stroških so: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 9. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov Obdobje upravičenosti stroškov: – od 1. 8. 2012 do 30. 9. 2015 (stroški šolnin), – od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2015 (stroški dnevnic, namestitev, in potnih stroškov, denarnih spodbud, DDV). Obdobje upravičenosti izdatkov je od 1. 8. 2012 do 31. 12. 2015. Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je od 1. 8. 2012 do 31. 12. 2015. Sofinanciranje se izbranemu prijavitelju odobri za čas trajanja študija po javnem razpisu za vse letnike do konca doktorskega študija. Izbrani prijavitelj lahko vstopi v financiranje po tem javnem razpisu v 1. ali 2. letniku doktorskega študija 3. stopnje, če je redno napredoval v višji letnik doktorskega študija. V okvir rednega napredovanja se upoštevata upravičena razloga podaljšanja statusa študenta zaradi materinstva ali daljše bolezni, kakor ju opredeljuje Statut Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (Uradni list RS, št. 117/08, 56/12), vendar največ za 12 mesecev. V tem času sofinanciranje ni zagotovljeno. Izbrani prijavitelj pa mora ne glede na letnik, v katerem vstopi v sofinanciranje po tem javnem razpisu poleg rednega napredovanja v vse letnike študija izpolniti vsaj enega od pogojev (znanstveni članek, patent, uspešno opravljen zagovor doktorske naloge oziroma pridobljen naslov doktor znanosti) določenih v javnem razpisu v 3. točki, v roku, določenem v pogodbi o sofinanciranju vendar najkasneje do 30. 9. 2015, zaradi zaključka izvajanja Operativnega programa razvoja človeških virov 2007–2013, na katerem temelji ta javni razpis, kar pomeni, da se zaključi možnost sofinanciranja. Izbrani prijavitelji, ki bodo v sofinanciranje po tem javnem razpisu vstopili v 1. letniku, ter v času študija redno napredovali ob izkoriščeni možnosti materinstva ali daljše bolezni, bodo do povračila stroškov šolnin in/ali denarne spodbude zadnjega letnika v študijskem letu 2015/16 upravičeni le, če bodo do 30. 9. 2015 izpolnili enega izmed pogojev, določenih v tem javnem razpisu v točki 3 in do tega roka tudi predložili zahtevek za povračilo stroškov šolnine in/ali denarne spodbude na fakulteto. Če izbrani prijavitelj v roku, določenem v pogodbi o sofinanciranju ne bo izpolnil enega od pogojev iz 3. točke javnega razpisa, bo moral vrniti prejeta sredstva po tem javnem razpisu v skladu s pogodbo o sofinanciranju. 10. Način prijave in rok za oddajo vlog Rok za oddajo vloge je četrtek, 28. 2. 2013 do 15. ure. Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo v referat Fakultete za informacijske študije v Novem mestu do izteka navedenega roka ne glede na vrsto prenosa pošiljke. Vloge se lahko pošljejo priporočeno po pošti ali se oddajo osebno v referatu Fakultete za informacijske študije v Novem mestu, Ulica talcev 3, Novo mesto. Nepravočasne vloge bodo s sklepom zavržene. Vloge z nepravilno označeno ovojnico ne bodo predmet izbire in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. Vloge morajo prijavitelji dostaviti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – vloga na inovativno shemo 2012« ter s polnim naslovom prijavitelja. Prijavitelji so dolžni spremljati vsa obvestila, informacije in navodila v zvezi s predmetnim javnim razpisom, ki jih fakulteta objavi na svojem spletnem naslovu: www.fis.unm.si ter ta obvestila, informacije in navodila upoštevati kot sestavni del javnega razpisa. 11. Odpiranje vlog Odpiranje vlog bo izvedla komisija fakultete za odpiranje vlog, ki jo s sklepom imenuje odgovorna oseba fakultete. Odpiranje vlog ne bo javno. Odpiranje vlog bo potekalo v prostorih fakultete na Ulici talcev 3, Novo mesto najkasneje v roku osmih delovnih dni od izteka roka za dostavo vlog. V primeru nepopolnih vlog bodo prijavitelji v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvani k dopolnitvi vloge. Prijavitelji bodo lahko vlogo dopolnili v roku 10 dni od prejema poziva za dopolnitev. Vloga, ki je prijavitelj ne bo dopolnil v roku v skladu s pozivom za dopolnitev, se s sklepom zavrže. Navedbe v posameznih obrazcih v vlogi se upoštevajo le ob predložitvi dokazil, kot so navedena in zahtevana v prijavnih obrazcih. 12. Obveščanje o izboru: o izboru in dodelitvi sredstev bo s sklepom odločil dekan fakultete, na podlagi predloga komisije. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom najkasneje v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. Hkrati bodo s sklepom obveščeni tudi prijavitelji, ki ne bodo izbrani. Izbrani prijavitelji bodo hkrati s sklepom o izboru pozvani k podpisu pogodbe o sofinanciranju. Če se izbrani prijavitelj v 8 dneh od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. 13. Ugovor: morebiten ugovor zoper sklep iz prejšnje točke javnega razpisa lahko prijavitelji vložijo pri fakulteti v roku 8 dni od vročitve sklepa. O ugovoru v roku 15 dni s sklepom odloči Senat fakultete. Vložen ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. Pritožnik mora v pisni obrazložitvi natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je ugovor vložen. Predmet ugovora ne morejo biti pogoji za prijavo prijaviteljev in postavljena merila za ocenjevanje vlog. 14. Posebne zahteve vezane na izvajanje javnega razpisa 14.1 Zagotavljanje enakih možnosti V javnem razpisu je zagotovljena enakost med spoloma in preprečena vsakršna diskriminacija med osebami, ki kandidirajo za sofinanciranje doktorskega študija, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006. 14.2 Informiranje in obveščanje javnosti Izbrani prijavitelj bo moral upoštevati zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, kakor to narekujeta 8. in 9. člen Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006, kot je podrobno opredeljeno v vzorcu pogodbe o sofinanciranju, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Navodila so povzeta po Navodilih organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013, ki jih je izdal organ upravljanja na področju kohezijske politike. Skladno s spremembo navodil, ki jih izda organ upravljanja, se spremenijo tudi navodila, ki jih mora upoštevati izbrani prijavitelj. 14.3 Hranjenje in dostopnost dokumentacije Izbrani prijavitelj mora hraniti vso dokumentacijo, povezano z izvajanjem operacije v skladu z veljavno zakonodajo oziroma najmanj do 31. 12. 2020. Pred iztekom tega datuma, lahko fakulteta ta rok podaljša. Prijavitelj mora zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zvezi s sofinanciranjem doktorskega študija po javnem razpisu vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa, tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o sofinanciranju. 14.4 Varovanje osebnih podatkov in poslovne skrivnosti Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Vse osebe, ki bodo sodelovale pri odpiranju in ocenjevanju vlog bodo morale predhodno podpisati izjavo o zaupnosti. 14.5 Obveznosti glede spremljanja podatkov o udeležencih Fakulteta mora spremljati podatke o udeležencih v skladu z razčlenitvijo podano v prilogi 23 Uredbe komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. 12. 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj, s popravki z dne 27. 12. 2007. 14.6 Morebitno dopolnilno financiranje Dopolnilno financiranje v skladu s 34. členom Uredbe (ES) št. 1083/2006 ni predvideno. 14.7 Omejitve glede sprememb na projektu v skladu s 57. členom Splošne uredbe ES 1083/2006: ni relevantno. 14.8 Posledice v primeru ugotovitve dvojnega financiranja posamezne operacije Za upravičene stroške, ki se bodo uveljavljali za sofinanciranje iz finančnih sredstev po tem javnem razpisu, ni dovoljeno pridobiti še sredstev iz drugih javnih virov, t.j. dodatnega financiranja iz javnih finančnih sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna. V primeru ugotovitve dvojnega sofinanciranja istih upravičenih stroškov iz različnih javnih virov mora upravičenec vrniti vsa sredstva, izplačana po pogodbi o sofinanciranju izbranemu prijavitelju skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev do dneva vračila, pogodbo o sofinanciranju pa se odpove. 14.9 Zahteve glede spremljanja prihodkov operacije: ni relevantno. 15. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija (besedilo javnega razpisa, navodila, obrazci in priloge) je z dnem objave javnega razpisa v Uradnem listu RS na voljo na spletnem naslovu fakultete: http://www.fis.unm.si. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo tudi v referatu fakultete pri Nataši Lisec, v času uradnih ur do izteka prijavnega roka. 16. Dodatne informacije in obveščanje: vprašanja v zvezi z javnim razpisom se lahko posredujejo do 21. 2. 2013 v elektronski obliki na naslov: info@fis.unm.si. Fakulteta bo na vprašanja odgovorila najkasneje do 26. 2. 2013.
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu

AAA Zlata odličnost