Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013

Kazalo

Št. 2130-13-0032 Ob-1444/13 , Stran 459
Št. 2130-13-0032 Ob-1444/13
Na podlagi Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, 98/04 – UPB2, 46/06, 126/07, 86/09 in 78/11), Uredbe o izvajanju javne službe izdajanje revije s področja varstva potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/12) in Resolucije o nacionalnem programu varstva potrošnikov (Uradni list RS, št. 47/12) Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje javne službe izdajanje revije s področja varstva potrošnikov
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju: ministrstvo), Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, objavlja javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe izdajanje revije s področja varstva potrošnikov, skladno z določbami Uredbe o izvajanju javne službe izdajanje revije s področja varstva potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/12, v nadaljevanju: uredba), na katerega se lahko prijavijo nevladne potrošniške organizacije, vpisane v register potrošniških organizacij pri ministrstvu, in druge nevladne organizacije, ki so ustanovljene za varstvo pravic potrošnikov, in izvajajo posamezne strokovne in raziskovalne naloge na področju varstva potrošnikov ter izkažejo nepridobitnost, nevtralnost in neodvisnost organizacije od interesov ponudnikov blaga ali storitev. 2. Koncedent, Republika Slovenija, ki jo zastopa Vlada Republike Slovenije, bo na podlagi javnega razpisa, ki ga izvaja ministrstvo, podelila eno koncesijo za opravljanje javne službe izdajanje revije za potrošnike za celotno območje Republike Slovenije za obdobje pet let. Koncesijsko razmerje se prične izvajati s sklenitvijo koncesijske pogodbe. Koncesija je neprenosljiva. Koncesijo se lahko podaljšuje za enako obdobje in na način iz uredbe, če so ob njenem izteku izpolnjeni vsi pogoji, predpisani za njeno pridobitev. Izpolnjevanje pogojev preveri tričlanska strokovna komisija, imenovana s strani ministra, pristojnega za varstvo potrošnikov. Na predlog ministrstva in v soglasju z Vlado Republike Slovenije se koncesijsko razmerje lahko podaljša. 3. Način prijave in razpisni rok: prijava mora biti pripravljena v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije. Prijave morajo v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Prijava – javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe izdajanje revije s področja varstva potrošnikov«, prispeti na naslov Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, najkasneje do 25. 2. 2013, do 12. ure. Na hrbtni strani mora biti napisan naslov prijavitelja. Prijava bo štela za pravočasno, če bo predložena osebno ali bo prispela po pošti na zgoraj navedeni naslov in v zgoraj navedenem roku. Če se prijava pošlje priporočeno po pošti, se šteje za pravočasno, če je bila oddana na pošto v zgoraj navedenem roku. Prijave, ki bodo predložene na drug način (npr. po faksu ali elektronski pošti), ne bodo obravnavane. Nepravočasne in nepravilno označene prijave bo ministrstvo zavrglo s sklepom. 4. Merila za izbiro koncesionarja: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Merila in način ocenjevanja so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji. V primeru enakega skupnega števila dodeljenih točk na podlagi meril (ocene prijav se bodo zaokrožile na dve decimalki), bo koncedent izbral tistega, ki je dosegel večje število točk pri tretjem merilu. Če tudi to ne bo mogoče, bo izbral tistega prijavitelja, ki je dosegel največje število točk pri prvem merilu. 5. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani ministrstva http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/. Zainteresirani prijavitelji jo lahko dvignejo tudi v vložišču ministrstva, vsak delovnik med 9.30 in 15. uro. 6. Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan, med 8. in 9. uro, po tel. 01/400-33-33. Vsa morebitna vprašanja lahko prijavitelji posredujejo tudi pisno po pošti na zgoraj navedeni naslov, ali na faks št. 01/400-35-88, ali na e-naslov: gp.mgrt@gov.si. Kontaktna oseba v zvezi z vsemi vprašanji glede javnega razpisa za podelitev koncesije je mag. Barbara Mesojednik. 7. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za opravljanje javne službe izdajanje revije s področja varstva potrošnikov z naslednjo okvirno vsebino: – tematika s področja varstva potrošnikov, – rezultati primerjalnih testov kakovosti izdelkov in storitev, – tematika pravnih institutov in zakonodaje, ki zadeva potrošnikove pravice, – pravne razlage in – drugo. Koncendent določi drugo tematiko na podlagi predloga koncesionarja, ki ga pripravi vsakih 6 mesecev trajanja koncesije. Za leto 2013 se določitev izvede 60 dni po podpisu koncesijske pogodbe. 8. Način plačila za opravljene storitve bosta koncedent in koncesionar uredila s koncesijsko pogodbo. Sredstva za izvajanje koncesije se zagotovijo v skladu s proračunskimi možnostmi. 8.1 Vrste upravičenih stroškov: koncesionarju se priznajo sredstva za izvajanje javne službe izdajanje revije s področja varstva potrošnikov, v skladu z uredbo, razpisno dokumentacijo in koncesijsko pogodbo. Okvirna vrednost financiranja za leti 2013 in 2014 je največ do 180.000,00 EUR za posamezno proračunsko leto. Vrednost financiranja za ostala leta izvajanja koncesijskega razmerja, ki je predmet te pogodbe, se določi na podlagi sprejetega proračuna za posamezno leto in programa ministrstva za ta namen. Osnovo za financiranje upravičenih stroškov revije predstavlja ponujena cena storitve izdajanja revije prijavitelja, pri čemer se v prvem in zadnjem letu trajanja koncesijskega razmerja upošteva sorazmerna vrednost financiranja glede na čas trajanja koncesijskega razmerja v mesecih. Koncesionarju se priznajo naslednji upravičeni stroški: a. avtorski honorarji, ki izvirajo iz naslova objav v reviji; b. materialni stroški: – oblikovanje in grafična priprava, – stroški fotografij, – tisk, – distribucija, – lektoriranje; c. stroški spletne strani (priprava in vzdrževanje spletne strani) in stroški elektronske izdaje; d. stroški za oglaševanje revije. 8.2. Višina sredstev, ki jih prijavitelj dejansko prejme, je lahko manjša ali največ enaka višini sredstev, določenih s koncesijsko pogodbo, in sicer v razmerju največ 20% vrednosti za upravičene stroške za oglaševanje revije (oblikovanje reklam in zakup prostora) - torej največ do 36.000,00 EUR letno in največ 80% vrednosti za ostale upravičene stroške - torej največ do 144.000,00 EUR letno. 8.3 Obdobje financiranja: financirajo se upravičeni stroški izdajanja revije, ki so nastali od podpisa koncesijske pogodbe do izteka 5 letnega obdobja izdajanja revije s področja varstva potrošnikov. 9. Pogoji za prijavitelje: koncesijo lahko pridobi organizacija, ki izpolnjuje naslednje pogoje: – je nevladna potrošniška organizacija, vpisana v register potrošniških organizacij pri ministrstvu, ali je druga nevladna organizacija, ki je ustanovljena za varstvo pravic potrošnikov, in izvaja posamezne strokovne in raziskovalne naloge na področju varstva potrošnikov, in izkazuje nepridobitnost, nevtralnost in neodvisnost organizacije od interesov ponudnikov blaga ali storitev, – proti njej ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek ali ni prenehala poslovati na podlagi sodne ali druge odločbe, – v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa in med potekom javnega razpisa ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem, oziroma ji ni bila izdana sodna ali upravna odločba, s katero ji je prepovedano opravljati dejavnost, ki je povezana z izvajanjem koncesije, – ima poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi, – v zadnjih treh letih ni kršila sprejetih obveznosti iz naslova prejetih sredstev za izvajanje dejavnosti na področju varstva potrošnikov, – ima ustrezne strokovne reference na področju varstva potrošnikov za preteklo triletno obdobje (2010, 2011 in 2012), – se zaveže, da bo izdajala potrošniško revijo brez oglasov ali oglasnih sporočil, kar vključuje prepoved oglaševanja dejavnosti prijavitelja ter dejavnosti s prijaviteljem povezanih oseb, – se zaveže, da bo vsako koledarsko leto izdala 12 številk revije v tiskani in elektronski izdaji, pri čemer lahko izda največ dve dvojni številki oziroma 10 zvezkov, pod pogojem, da bo skupno število notranjih strani vseh številk revij, izdanih v enem koledarskem letu, najmanj 432 (štiristo dvaintrideset), pri čemer se v prvem in zadnjem letu trajanja koncesijskega razmerja upošteva sorazmerno izpolnjevanje tega pogoja glede na mesece, pri čemer skupno število izdanih številk revije v 5 letih ne sme biti manjše od 60, – se zaveže, da bo naklada vsake tiskane izdaje številke revije najmanj 4.000 izvodov, – se zaveže, da bo izdajala revijo v A4 formatu z barvnimi fotografijami in z barvnim tiskom, – se zaveže, da bo v vsaki številki revije na vidnem mestu objavila podatke o svetovalnih pisarnah za varstvo potrošnikov v Sloveniji, o strokovnih organizacijah ter državnih organih, ki nudijo pomoč potrošnikom ter podatke o centralnem informacijskem sistemu za sprejem vprašanj in dopisov potrošnikov: o telefonski številki in o elektronskem naslovu za svetovanje, ki mu jih bo posredovalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, – se zaveže, da bo v vsaki številki revije na vidnem mestu objavila prispevke in obvestila, ki jih bo posredovalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ter da bo zagotavljala, da bo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo z lastnimi vsebinami lahko zapolnilo do ene strani posamezne številke revije, – se zaveže, da bo na svojih spletnih straneh brezplačno objavljala nosilne teme iz posamezne številke po izboru Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo najkasneje 10 dni po izdaji revije, in da bo objavljene teme v elektronski obliki posredovala Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, ter da bo objavo teh vsebin dovolila tudi na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, – se zaveže, da bo po 30 izvodov vsake tiskane izdaje številke revije dostavila Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo vsak tekoči mesec brezplačno takoj po izidu revije, – se zaveže, da bo po 1 izvod vsake tiskane izdaje številke revije dostavila vsem izobraževalnim knjižnicam in njihovim podružnicam ter osnovnim in srednjim šolam in njihovim enotam in podružnicam v Republiki Sloveniji brezplačno takoj po izidu revije, – bo predložila letni okvirni načrt izhajanja revije, – se zaveže, da bo v reviji vidno označila, da izhajanje revije sofinancira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na podlagi podeljene koncesije, – ki bo predložila specifikacijo ponudbene cene storitve izdajanja revije. Vloga, ki ne izpolnjuje vseh pogojev, se zavrne. 10. Poslovna skrivnost: vsi podatki iz prijav, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Prijavitelji morajo podatke, ki jih smatrajo za poslovno skrivnost, v svoji prijavi tako tudi označiti. Kot poslovno skrivnost prijavitelj lahko označi posamezen podatek oziroma del prijave. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno prijavo. 11. Okvirna višina sredstev: okvirna višina sredstev je največ do 180.000,00 EUR upravičenih stroškov letno oziroma največ do 900.000,00 EUR v petih letih. Osnovo za financiranje upravičenih stroškov revije predstavlja ponujena cena storitve izdajanja revije prijavitelja, pri čemer se v prvem in zadnjem letu trajanja koncesijskega razmerja upošteva sorazmerna vrednost financiranja glede na čas trajanja koncesijskega razmerja v mesecih. Sredstva za koncesijo bremenijo proračunsko postavko 192910 – Izvajanje programa varstva potrošnikov, konto 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam, proračuna RS. Vloge, katerih ponujena cena bo presegla znesek iz te točke javnega razpisa, bodo zavrnjene. 12. Odpiranje prijav: javno odpiranje prijav bo potekalo dne 25. 2. 2013 ob 13. uri, na lokaciji Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, sejna soba v 3. nadstropju. Strokovna komisija bo vse pravočasne in pravilno označene prijave odprla, pri čemer bo navedeno dokumentirala v zapisniku o odpiranju prijav. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ima pravico od prijavitelja zahtevati dodatna pojasnila glede dokumentov, predloženih v prijavi, in v primeru dvoma preveriti njihovo pristnost ter resničnost v prijavi navedenih podatkov. Ministrstvo bo prijavitelja, ki bo oddal formalno nepopolno vlogo, pozvalo k dopolnitvi prijave. Vsebina popolne vloge je določena v razpisni dokumentaciji. 13. Obveščanje o izboru koncesionarja: koncesija za izvajanje javne službe izdajanje revije s področja varstva potrošnikov se podeli z odločbo Vlade Republike Slovenije, na podlagi razpisa, ki ga izvede Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v roku 90 dni od datuma odpiranja prijav.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

AAA Zlata odličnost