Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013

Kazalo

321. Sklep o zavrženju predloga za začasno zadržanje izvrševanja četrtega odstavka 46. člena, drugega odstavka 138. člena in drugega odstavka 150. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju, stran 1406.

Številka: U-I-286/12-14
Datum: 24. 1. 2013
S K L E P
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Višjega sodišča v Celju, na seji 24. januarja 2013
s k l e n i l o:
Predlog družbe Fingar Sport, d.o.o., Podplat, in Tomaža Žolgarja, Rogaška Slatina, naj se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži izvrševanje četrtega odstavka 46. člena, drugega odstavka 138. člena in drugega odstavka 150. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10 in 26/11), se zavrže.
O b r a z l o ž i t e v
1. V postopku za oceno ustavnosti šestega odstavka 45. člena, četrtega odstavka 46. člena, drugega odstavka 138. člena in drugega odstavka 150. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (v nadaljevanju ZIZ), ki ga je z zahtevo začelo Višje sodišče v Celju, sta udeležbo zahtevala dolžnika iz izvršilnega postopka, ki ga je Višje sodišče prekinilo zaradi vložitve zahteve (v nadaljevanju udeleženca). Udeleženca v svoji vlogi med drugim predlagata, naj Ustavno sodišče v postopku za oceno ustavnosti zadrži izvrševanje v izreku navedenih določb ZIZ.
2. V postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov in splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil, sme Ustavno sodišče na podlagi prvega odstavka 39. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) do končne odločitve v celoti ali delno zadržati izvršitev zakona ali drugega predpisa ali splošnega akta za izvrševanje javnih pooblastil, če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale težko popravljive škodljive posledice. Citirana določba ZUstS ne ureja, kdo je upravičeni predlagatelj odločitve o začasnem zadržanju. Ker pa se odločitev po prvem odstavku 39. člena ZUstS sprejme v okviru presoje ustavnosti predpisa v postopku vsebinskega obravnavanja zahteve oziroma pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti, je logično, da je upravičeni predlagatelj vlagatelj zahteve oziroma pobude. V konkretni zadevi bi bilo upravičeni predlagatelj odločitve o začasnem zadržanju izvrševanja izpodbijanega zakona sodišče. Upravičeni predlagatelj pa ne more biti udeleženec v postopku pred Ustavnim sodiščem, ki je stranka v sodnem postopku, ki je bil prekinjen zaradi vložitve zahteve. Udeleženec se ima pravico izjaviti o navedbah v zahtevi, o navedbah nasprotnega udeleženca v postopku in o drugem procesnem gradivu v zadevi. Ni pa upravičen razpolagati z zahtevo predlagatelja ali vlagati samostojnih procesnih predlogov. Ustavno sodišče je zato predlog udeležencev zavrglo.
3. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 39. člena v zvezi s prvim odstavkom 6. člena ZUstS in na podlagi druge alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) v sestavi: podpredsednik mag. Miroslav Mozetič ter sodnice in sodnika dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer, Jasna Pogačar, dr. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
mag. Miroslav Mozetič l.r.
Podpredsednik