Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013

Kazalo

VL 114976/2012 Os-1167/13 , Stran 547
VL 114976/2012 Os-1167/13
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: Nova kreditna banka Maribor, Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, ki ga zastopa Stanka Greifoner, Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, proti dolžnici Nataliji Zolar, Doklece 26, Ptujska gora, ki jo zastopa odv. zač. zastopnik Metka Slanič, Trstenjakova 5/II, Ptuj, zaradi izterjave 894,36 EUR, sklenilo: dolžnici Nataliji Zolar, Doklece 26, Ptujska gora, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odv. Metka Slanič, Trstenjakova 5/II, Ptuj. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 23. 11. 2012