Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013

Kazalo

VL 155241/2012 Os-1254/13 , Stran 547
VL 155241/2012 Os-1254/13
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Nova kreditna banka Maribor, Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, ki ga zastopa Stanka Greifoner Nadižar, Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, proti dolžniku Borisu Pešič, Čučkova ulica 6, Ptuj, ki ga zastopa zač. zast. odv. Vukić Stijepović, Jadranska ulica 22, Ptuj, zaradi izterjave 382,31 EUR, sklenilo: dolžniku Borisu Pešič, Čučkova ulica 6, Ptuj, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odv. Vukić Stijepović, Jadranska ulica 22, Ptuj. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 17. 1. 2013