Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2013 z dne 4. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2013 z dne 4. 2. 2013, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

278. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ministra
279. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ministra

Drugi akti

280. Akt o odreditvi parlamentarne preiskave

BANKA SLOVENIJE

281. Navodila družbam za upravljanje glede poročanja numeričnih podatkov o poslovanju investicijskih skladov

SODNI SVET

282. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur za vodstveno mesto predsednika Okrajnega sodišča v Trebnjem in Okrajnega sodišča v Lendavi

OBČINE

Brezovica

283. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Trgovski center – za enoto urejanja prostora BR-27

Dobrepolje

284. Pravilnik o oddajanju prostorov organizacijam ali ustanovam, ki delujejo v okviru javne mreže za opravljanje zdravstvene ali socialne dejavnosti na podlagi koncesije

Gornji Petrovci

285. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornji Petrovci

Kočevje

299. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevanju Priznanja Občine Kočevje Deklica s piščalko
300. Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Kočevje
301. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Kranj

302. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za morfološke celote Dobrave, Sorško polje, Škofjeloško hribovje in urbanistične zasnove Golnik
303. Sklep o spremembi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranj

Ljubljana

286. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Murska Sobota

287. Odlok o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2013
288. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Soboške novine (uradno prečiščeno besedilo)
289. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota

Radeče

290. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Radeče

Rogatec

291. Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme na enoto mere za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Rogatec

Slovenska Bistrica

292. Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta

Šentrupert

293. Sklep o dopustni manjši širitvi območja stavbnih zemljišč
294. Sklep o dopustni manjši širitvi območja stavbnih zemljišč

Škofja Loka

295. Statut Občine Škofja Loka (uradno prečiščeno besedilo)
296. Odlok o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Škofja Loka
297. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Aleji zaslužnih Ločanov in postavitvi drugih umetniških del
298. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

8. Uredba o ratifikaciji Sporazuma v obliki izmenjave pisem o obdavčevanju dohodka od prihrankov in začasni uporabi tega sporazuma, sklenjenega med Republiko Slovenijo in Kajmanskimi otoki

Ministrstvo za zunanje zadeve

9. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
10. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
11. Obvestilo o začetku veljavnosti Programa sodelovanja na področju izobraževanja, znanosti, kulture, mladine in športa med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Izrael za obdobje 2012–2014