Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013

Kazalo

Št. 7/2013 Ob-1445/13 , Stran 519
Št. 7/2013 Ob-1445/13
Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 110/02 – ZGO-1 in 15/03 – ZOPA), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09-ZIPRS 1011, 3/13), 8. in 11. člena Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 6/2010, 13/2011, 1/2013) in Letnega programa športa v Mestni občini Velenje za leto 2013 (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 23/2012) objavlja Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje
javni razpis
za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje iz proračuna Mestne občine Velenje za leto 2013
1. Naročnik javnega razpisa: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje (v nadaljevanju: MOV). 2. Predmet javnega razpisa so naslednje vsebine ter razvojne in strokovne naloge v športu (podrobnejši opis vsebin je v navodilih za izpolnitev ter oddajo razpisnih obrazcev): 2. 1. Vsebine ter razvojne in strokovne naloge, na katere se lahko prijavijo izvajalci letnega programa športa v Mestni občini Velenje: – interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov; – športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami; – športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport; – kakovostni šport; – vrhunski šport; – športna rekreacija; – šport invalidov; – organizacija športnih prireditev; – delovanje zvez in društev, ustanovljenih za območje Mestne občine Velenje. 2. 2. Vsebine ter razvojne in strokovne naloge, na katere se lahko prijavijo občinske športne zveze: – usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov; – mednarodna in medobčinska dejavnost v športu; – priznanja športnikom, športnim delavcem in športnim organizacijam; – spodbujanje vrhunskega športa. 2. 3. Nadpovprečni športni dosežki športnih društev 3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Izvajalci letnega programa športa, ki lahko kandidirajo na javnem razpisu so: – športna društva; – občinske športne zveze; – zavodi s področja vzgoje in izobraževanja; – zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu oziroma povezane s športom. Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo tisti izvajalci iz prejšnjega odstavka javnega razpisa, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – da imajo sedež v Mestni občini Velenje. V primeru organizacij, ki združujejo člane na področju regije, se upošteva število članov s stalnim prebivališčem v Mestni občini Velenje; – da so registrirani za opravljanje dejavnosti na športnem področju že več kot dve leti in najmanj tako dolgo že delujejo na območju MOV ali neprekinjeno zakonito nadaljujejo dejavnost športnega društva, ki je bilo registrirano za opravljanje dejavnosti na športnem področju več kot dve leti in je najmanj tako dolgo že delovalo na območju MOV; – da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske (strokovne kadre z ustrezno strokovno izobrazbo ali strokovno usposobljenostjo za opravljanje športne dejavnosti izvajalca) in organizacijske pogoje za izvedbo prijavljenih športnih programov; – da prijavljajo program športa, ki je predmet javnega razpisa; – izvajalci, ki so športna društva, imajo urejeno članstvo in evidenco o registriranih tekmovalcih za programe, s katerimi kandidirajo na javni razpis; – imajo za prijavljene programe športa organizirano redno športno vadbo najmanj 36 tednov v letu, razen v primeru, ko kandidirajo za sredstva za izvedbo enkratne akcije ali pa je s Pravilnikom o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 6/2010, 13/2011, 1/2013 v nadaljevanju: pravilnik) za specifični program oziroma športno panogo drugače določeno; – da izpolnjujejo druge pogoje, določene s pravilnikom in javnim razpisom; – imajo poravnane vse obveznosti do MOV. 4. Merila za vrednotenje športnih programov Športni programi bodo izbrani in sofinancirani na podlagi pogojev in meril za vrednotenje, ki so določena v pravilniku in v tem razpisu. 4. 1. Za razdelitev sredstev pod točko 2. 1. in 2. 2. se upoštevajo pogoji in merila za vrednotenje, ki so določena v pravilniku. 4. 2. Za razdelitev sredstev pod točko 2. 3. se upoštevajo prijavljeni podatki iz točke 2. 1. Razmerje predvidenih sredstev sofinanciranja iz točke 5. 3. je za kolektivne športe 85% in za individualne športe 15%. 4. 3. Merila za vrednotenje programov pod točko 2. 3. so naslednja: 4. 3. 1. Individualni športi: sredstva za individualne športe se razdelijo 90% na olimpijske športe in 10% za neolimpijske športe. Upoštevajo se merila iz 55., 58. in 61. člena pravilnika. 4. 3. 2. Kolektivni športi: 4. 3. 2. 1. Članstvo: 0 – 50 = 1 točka, 51 – 100 = 2 točki, 101 – 130 = 3 točke, 131 – 150 = 6 točk, 151 – 200 = 20 točk, 201 – 300 = 50 točk, več kot 300 = 100 točk. 4. 3. 2. 2. Rezultati o uvrstitvi ekipe v sezoni 2011/2012 oziroma v letu 2012: nastop v 1. članski državni ligi = 5 točk, osvojitev naslova članskega državnega prvaka v ligaškem sistemu tekmovanja oziroma naslov pokalnega prvaka v večstopenjskem sistemu tekmovanj = 30 točk, udeležba članske ekipe v evropskem pokalnem tekmovanju – pokal državnih prvakov, pokal pokalnih prvakov oziroma evropska liga prvakov = 100 točk. 4. 3. 2. 3. Število kategoriziranih športnikov mednarodnega in svetovnega razreda: 0 – 3 = 15 točk, 4 – 10 = 30 točk, 11 – 20 = 60 točk. 4. 3. 2. 4. Število članskih ekip v ligaškem sistemu tekmovanj: do 15 = 1 točka, 16 – 30 = 25 točk, nad 30 = 50 točk. 4. 3. 2. 5. Število klubov v panožni športni zvezi v članski kategoriji: 0 – 20 = 1 točka, 21 – 40 = 2 točki, 41 – 60 = 5 točk, 61 – 100 = 10 točk, 101 – 200 = 15 točk, nad 201 = 20 točk. Število članskih klubov v nacionalni panožni zvezi in število članskih klubov v ligaških sistemih tekmovanj – ločeno moški / ženske, se dokaže s potrdilom nacionalne panožne zveze (obvezna priloga obrazca 2). 5. Okvirna višina razpoložljivih sredstev in rok za porabo sredstev 5. 1. Okvirna višina razpisanih sredstev za vsebine, razvojne in strokovne naloge pod zaporedno točko 2.1 za leto 2013 znaša 287.000,00 EUR. 5. 2. Okvirna višina razpisanih sredstev za vsebine, razvojne in strokovne naloge pod zaporedno točko 2. 2. znaša 54.500,00 EUR. 5. 3. Okvirna višina sofinanciranja nadpovprečnih športnih dosežkov pod zaporedno točko 2.3. znaša 200.000,00 EUR oziroma je v višini likvidnostnih možnosti, opredeljenih z veljavnim proračunom Mestne občine Velenje za leto 2013. Mestna občina Velenje bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo o sofinanciranju na tem javnem razpisu izbranih programov za čas od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013. Pogodbeno dodeljena sredstva za izvajanje programov po pogodbah iz predhodnega odstavka morajo biti porabljena v letu 2013. 6. Rok za prijavo na javni razpis in način prijave Prijavo na javni razpis za dodelitev sredstev morajo prijavitelji oddati osebno v zaprti ovojnici v vložišču na naslovu: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje najkasneje do 1. 3. 2013 do 13. ure ali oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko do 1. 3. 2013. Naslov na ovojnici mora biti: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, s pripisom »Javni razpis 2013 – Šport (Ne odpiraj!)«. Na sprednji levi zgornji strani ovojnice mora biti naveden popoln naziv in naslov prijavitelja. Prepozno oddane ali nepravilno naslovljene oziroma nepravilno označene prijave ter prijave, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, ali pa ne bodo izpolnjevale osnovnih razpisnih pogojev, bodo izločene iz nadaljnjega postopka. Prijava na javni razpis mora biti izpolnjena izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Kolikor prijavitelj prijavlja več športnih programov mora: – vsak program prijaviti na ločenem obrazcu, – dokazila o izpolnjevanju pogojev vložiti v enem izvodu (na enem obrazcu) za vse prijavljene programe. Prijava mora vsebovati vse podatke in dokazila, ki so zahtevana v razpisnih obrazcih oziroma razpisni dokumentaciji. 7. Odpiranje in obravnava prijav, sprejemanje odločitev Javno odpiranje prijav, ki ga bo izvedla Komisija za šport (v nadaljevanju: komisija) bo izvedeno 4. 3. 2013 ob 12. uri, v sejni sobi Urada za družbene dejavnosti, 4. nadstropje Mestne občine Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje. Komisija bo odprla samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki so jih vložile upravičene osebe in ki vsebujejo prijave na javni razpis, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile dostavljene. Na odpiranju bo komisija ugotavljala pravočasnost in popolnost prijav. Prijavitelji, ki bodo v razpisnem roku predložili nepopolne prijave, bodo v roku 8 dni od odpiranja prijav pisno pozvani k njihovi dopolnitvi. Prijave morajo biti dopolnjene najkasneje v roku 8 dni od dneva prejema pisnega poziva za dopolnitev prijave. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo zavržene. Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih prijav ter pripravila predlog izbora izvajalcev in delitve razpoložljivih proračunskih sredstev za izvajanje letnega programa športa ter ga predložila v odločitev županu MOV oziroma osebi, ki bo od njega pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev. Župan MOV ali od župana pooblaščena oseba bo izdal(a) sklepe o izboru izvajalcev in višini sredstev, s katerimi bodo programi sofinancirani iz proračuna MOV za leto 2013 ter izvajalce pozval(a) k podpisu pogodbe. Zoper sklep o izboru bo možna pritožba v roku 8 dni od prejema sklepa o izboru. O pritožbi bo odločil župan MOV. Če se izvajalec v roku osem dni od prejema sklepa nanj ne pritoži ali pogodbe ne podpiše in ne vrne občinski upravi, se šteje, da je umaknil prijavo za pridobitev sredstev. 8. Dvig razpisne dokumentacije in pridobivanje informacij o javnem razpisu Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletnih straneh: www.velenje.si pod poglavjem Priložnosti-Javni razpisi, natečaji ali pa jo v tem roku lahko zainteresirani dvignejo tudi v vložišču Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti Mestne občine Velenje, vsak delovni dan, po tel. 03/896-16-44, pri Simoni Pogorelčnik oziroma na elektronskem naslovu: simona.pogorelcnik@velenje.si.
Mestna občina Velenje