Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013

Kazalo

Ob-1417/13 , Stran 521
Ob-1417/13
Občina Žalec objavlja na podlagi 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, št. 42/12)
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec, tel. 03/713-64-65, faks 03/713-64-64. 2. Predmet javne dražbe in izklicna cena: a) Nepremičnine parc.št. 236/2, k.o. Šempeter – travnik, v izmeri 1.113,00 m2. Zemljišče se nahaja v naselju Šempeter v Savinjski dolini, po urbanističnih podatkih je osnovna namenska raba zemljišča opredeljena kot »stavbno zemljišče v ureditvenem območju«; b) parc. št. 457/24, k.o. Zalog – pašnik, v izmeri 1.817,00 m2 in parc. št 457/101, k.o. Zalog – pašnik, v izmeri 98,00 m2. Zemljišča se nahajajo v industrijsko-obrtni coni Podlog. Po urbanističnih podatkih sta parceli namenjeni za poslovno-proizvodno dejavnost. Parceli se prodajata v kompletu. c) parc. št. 433/7, k.o. Šempeter v Savinjski dolini – njiva in travnik, v skupni izmeri 13.112,00 m2. Po urbanističnih podatkih je zemljišče opredeljeno kot »stavbno zemljišče v ureditvenem območju«. d) parc. št. 66/6, k.o. Zabukovica – pašnik, v izmeri 186,00 m2. Po urbanističnih podatkih je parcela opredeljena kot »stavbno zemljišče v ureditvenem območju«. e) nepremičnina parc. št. 501/1, k.o. Šempeter v Savinjski dolini – njiva, v izmeri 1.001,00 m2. Po urbanističnih podatkih je parcela opredeljena kot »stavbno zemljišče v ureditvenem območju«. f) parc. št. 1904, k.o. Velika Pirešica – dvorišče, v izmeri 1.100 m2, dvorišče, v izmeri 31 m2 in zemljišče pod stavbo, v izmeri 494 m2, stavba št. 749, k.o. Velika Pirešica, na naslovu Velika Pirešica 36D in parc. št. 858/2, k.o. Velika Pirešica – njiva, v izmeri 488 m2. Po urbanističnih podatkih sta parceli opredeljeni kot »stavbno zemljišče v ureditvenem območju«. Parceli se prodajata v kompletu. Izklicna cena: a) za parc.št. 236/2, k.o. Šempeter v Savinjski dolini je 46.746,00 EUR. V ceni ni vključen 20% DDV. b) za parc. št. 457/24 in 457/101, obe k.o. Zalog je 56.000,00 EUR. V ceni ni vključen 20% DDV. Parceli se prodajata v kompletu. Kupec je poleg navedene cene za predmetno nepremičnino na zemljišču parc.št 457/24 pašnik, v izmeri 1.817,00 m2, družbi S-metal d.o.o., Celjska Cesta 61, 3250 Rogaška Slatina, ID za DDV 57974748, dolžan plačati nadomestilo za stroške komunalnega urejanja znotraj cone ZN Podlog v višini 15 EUR/m2 z DDV, na podlagi izstavljenega računa. V tem znesku je všteta odškodnina za služnost pešpoti in vožnje, pravica priključitve na elektriko – skupna omarica, pravica priključitve na obstoječi jašek kanalizacije in pravica priključitve na vodovodno omrežje. Podjetje S-metal bo kupcu, na podlagi drugega odstavka 4. člena pogodbe o služnosti, z dne 10. 4. 2004, sklenjene med Občino Žalec in S-metal, d.o.o., po plačilu nadomestila izdal ustrezno listino, ki bo podlaga za vpis služnosti v zemljiško knjigo. Vrednost nadomestila za stroške komunalnega urejanja bo Občina Žalec upoštevala pri obračunu komunalnega prispevka Občini Žalec kot namenska plačila investitorja v izgradnjo komunalne infrastrukture. c) za parc. št. 433/7, k.o. Šempeter v Savinjski dolini je 642.000,00 EUR. V ceni ni vključen 20% DDV. d) za parc. št. 66/6, k.o. Zabukovica je 3.859,50 EUR. V ceni ni vključen 20% DDV. Kupec je poleg navedene cene za posamezno nepremičnino dolžan plačati stroške cenitve zemljišča. e) za parc. št. 501/1, k.o. Šempeter v Savinjski dolini je 32.272,24 EUR. V ceni ni vključen 20% DDV. Kupec je poleg navedene cene za posamezno nepremičnino dolžan plačati stroške cenitve zemljišča. f) Za parc. št. 1904, k.o. Velika Pirešica je 131.940,00 EUR. V ceni ni vključen 2% DPN. Za parc. št. 858/2, k.o. Velika Pirešica je 15.321,97 EUR. V ceni ni vključen 20% DDV. Parceli se prodajata v kompletu po izklicni ceni 147.261,97. 3. Pogoji javne dražbe: dražitelji morajo pred začetkom javne dražbe prijaviti svojo udeležbo na javni dražbi in priložiti: – potrdilo o plačani varščini, – potrdilo DURS o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), – potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokade TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju ali na Upravni enoti s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokade TRR), – dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS (dokazilo o državljanstvu, registracija, ipd.) – pooblastilo za sodelovanje na dražbi overjeno pri notarju, če je oseba zastopnik. 4. Vsak dražitelj mora do vključno srede, 6. 3. 2013 do 13. ure plačati varščino v višini 10% od izklicne cene nepremičnine, za katero bo dražil na javni dražbi, na podračun Občine Žalec, št. 01390-0100004366, s pripisom »Za javno dražbo«. Plačana varščina se bo uspelemu dražitelju vračunala v kupnino, dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli, pa vrnila brez obresti v roku treh dni po končani dražbi. 5. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba v 15 dneh po končani dražbi. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, ponudnik zadrži njegovo varščino. 6. Kupnino mora kupec poravnati v osmih dneh po izstavitvi računa na podračun Občine Žalec, št. 01390-0100004366. Plačilo celotne kupnine predstavlja bistveno sestavino pravnega posla. 7. Nakup nepremičnin se opravi po načelu »videno-kupljeno«, kasnejše reklamacije se ne upoštevajo. 8. Pravila javne dražbe: a) Dražbo vodi komisija za vodenje in nadziranje postopka razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec, dražba je ustna. b) Draži lahko tisti, ki je do vključno 6. 3. 2013 vplačal varščino in pred pričetkom dražbe predložil vsa zahtevana dokazila. c) Dražitelji lahko višajo ceno za nepremičnino za večkratnik zneska 1.000 EUR. d) Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba. e) Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. f) Če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana po izklicni ceni. g) Dražba je končana, ko vodja dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. h) Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe. Morebitne ugovore reši komisija takoj. i) Javna dražba se izvaja v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, št. 42/12). 9. Prodajalec Občina Žalec lahko postopek prodaje ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se dražiteljem povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. 10. Javna dražba bo opravljena v sredo, 6. 3. 2013 ob 13. uri, v sejni sobi Občine Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec. 11. Vsa dodatna pojasnila in informacije lahko zainteresirani dražitelji dobijo na Občini Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec, prvo nadstropje soba 22, vsak delovni dan med 8. in 15. uro in na tel. 03/713-64-01. Ogled nepremičnine in druge dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
Občina Žalec