Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013

Kazalo

336. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja PA16 – Šmatevž, stran 1433.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 57/12) ter na podlagi 30. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12) je župan Občine Braslovče dne 31. 1. 2013 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja PA16 – Šmatevž
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta
V preteklosti so bili na tem območju v veljavi prostorsko ureditveni pogoji, ki pa so bili s sprejetjem Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08, 46/11) razveljavljeni. S sprejetjem novih prostorskih aktov je zaradi neurejenega območja proizvodnih dejavnosti v naselju Šmatevž predpisan občinski lokacijski načrt (po novem občinski podrobni prostorski načrt) za sanacijo degradiranega območja, z namenom prenove ali opustitve območja proizvodnih dejavnosti. Območje se nahaja znotraj območja varstva kulturne dediščine ter znotraj območja varstva narave.
Investitor in lastnik obstoječega proizvodnega območja v Šmatevžu Janez Mazej, Šmartno ob Dreti 33, 3341, Šmartno ob Dreti je podal pobudo za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) z namenom nadaljevanja proizvodnje ter celovite prenove območja. Celovita prenova je predvidena z namenom, da se z ustreznim prostorskim načrtovanjem izboljša funkcionalne, tehnične, prostorsko-oblikovalske, gospodarske, socialne in nenazadnje kulturne in bivalne razmere v obravnavanem območju.
Območje OPPN je v celoti v lastništvu pobudnika. Do območja OPPN je že speljana prometna povezava, ki pa jo je potrebno preurediti, na delu prestaviti in delu rekonstruirati. Tudi komunalna in energetska infrastruktura je v večji meri že izvedena. Predvideni posegi na obravnavanem območju predstavljajo programsko zapolnitev oziroma zaokrožitev in posodobitev obstoječe proizvodnje.
Zaradi naštetega je Občina Braslovče v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12) na pobudo investitorja pričela s postopkom izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje PA 16 – Šmatevž.
2. Predmet, programska izhodišča in namen
Predmet izdelave OPPN je nadaljevanje pretežno obstoječe proizvodnje ob celoviti prenovi območja lesne industrije Šmatevž. Investitor načrtuje ureditev sodobnega lesno-predelovalnega centra z naslednjimi enotami:
– lupilno-sortirna linija hlodovine z deponijami,
– žagalnica s sortirnico žaganega lesa,
– sušilnica s kotlovnico na bio maso,
– proizvodnja montažnih hiš in stavbnega pohištva in
– proizvodnja lepljenega lesa.
Takšen, oziroma zelo primerljiv program na tej lokaciji z ustreznimi uporabnimi dovoljenji že obstaja.
3. Območje OPPN
Območje urejanja z OPPN bo vključevalo zemljišča, ali njihove dele, s parc. št. 1/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 10/3, 13/2, 13/3, 15, 10/2, 6/5, 17/17, 17/19, 17/20, 17/21 in 487/2, vse v k.o. Šmatevž. V Občini Braslovče. Okvirno je območje OPPN je veliko cca 4,235 ha.
Območje obravnave je mogoče dopolniti s sosednjimi parcelami glede na boljšo prostorsko zasnovo in glede na pogoje nosilcev urejanja prostora, vendar le, če bistveno ne spreminja vsebine tega sklepa. V nasprotnem primeru je potrebno ta sklep dopolniti.
4. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokovne podlage vključno z geodetskim načrtom in geološko-geomehanskim poročilom za izdelavo OPPN pridobi in financira investitor sam.
Strokovno rešitev izdela izbrani prostorski načrtovalec, na podlagi prikaza stanja prostora. Izdelana mora biti v skladu z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
Kolikor bo za predvideno spremembo potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno za dopolnjeni osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom akta poslati pristojnem ministrstvu.
5. Roki za pripravo OPPN
Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz so naslednji:
1. faza: priprava osnutka OPPN / 45 dni
2. faza: pridobitev smernic in sklepa MOP o potrebnosti izdelave celovite presoje vplivov OPPN na okolje – v nadaljevanju: CPVO / 45 dni
3. faza: dopolnitev osnutka OPPN / 30 dni
4. faza: javna razgrnitev in javna obravnava / 45 dni
5. faza: priprava predloga OPPN / 30 dni po potrditvi stališč do pripomb in predlogov
6. faza: pridobitev mnenj / 30 dni
7. faza: potrditev predloga OPPN / 30 dni.
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva. Kolikor bo ugotovljeno, da je potrebno izvesti CPVO, se postopek in roki od 3. faze te točke dalje ustrezno spremenijo.
6. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu občinskega podrobnega prostorskega načrta pa mnenja, so:
– Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Direktorat za kulturno dediščino, Ljubljana
– Zavod za varstvo narave, OE Celje, Opekarniška cesta 2, 3000 Celje
– Elektro Celje d.d., javno podjetje za distribucijo električne energije, Celje, Vrunčeva 2a, 3000 Celje
– Simbio d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje
– Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., Ulica Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, območna pisarna Celje, Lava 11, Celje
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, 3000 Celje,
– Zavod za gozdove, OE Celje, Ljubljanska 13, 3000 Celje.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, sodeluje v postopku kot organ, ki skladno z zakonodajo odloča, ali je za prostorski akt potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje (v nadaljevanju kratko: CPVO).
Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v prvem odstavku te točke, se njihove smernice pridobijo v postopku.
Navedeni nosilci urejanja prostora morajo na vlogo pripravljavca v 30 dneh po prejemu osnutka OPPN podati smernice za pripravo OPPN. V primeru molka nosilca urejanja prostora, se šteje, da nima smernic, ki bi jih bilo potrebno upoštevati. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje v skladu z 58. člena ZPNačrt sporoči, ali je za OPPN potrebno izvesti CPVO. Na predlog OPPN morajo nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti izdajo mnenja, sicer se šteje, da je mnenje dano.
7. Obveznosti v zvezi s financiranjem postopka
Sredstva v zvezi s financiranjem priprave OPPN, izdelavo geodetskega načrta, pripravo vseh strokovnih rešitev, izvedbo CPVO, kolikor bo potrebna, zagotovi investitor sam.
8. Določitev objave
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Občina Braslovče objavi ta sklep tudi na svetovnem spletu (http://www.braslovce.si).
Župan
Občine Braslovče
Branimir Strojanšek l.r.