Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013

Kazalo

353. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Organ skupne občinske uprave Koroške«, stran 1468.

Na podlagi Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 74/09 Odl. US: U-I-136/07-13, 40/12 – ZUJF), Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št.108/09 – UPB13, 8/10 Odl. US: U-I-244/08-14, 13/10, 16/10 Odl. US: U-I-256/08-27, 50/10 Odl. US: U-I-266/08-12, 59/10, 85/10, 94/10 – ZIU, 107/10, 35/11, 110/11 – ZDIU12, 27/12 Odl. US: U-I-249/10-27, 40/12 – ZUJF), Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 17/12) ter v skladu z 49. a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in št. 76/08) so Občinski svet Mestne Občine Slovenj Gradec na podlagi 16. in 48. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB1, 53/10) na 19. seji, dne 16. 10. 2012, Občinski svet Občine Radlje ob Dravi na podlagi 16. člena Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 25/2006) na 17. seji, dne 26. 11. 2012, Občinski svet Občine Muta na podlagi 15. člena Statuta Občine Muta (MUV, št. 15/12 – uradno prečiščeno besedilo) na 15. seji, dne 29. 11. 2012, Občinski svet Občine Mislinja na podlagi 17. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 63/10 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/12) na 14. seji, dne 29. 11. 2012, Občinski svet Občine Vuzenica na podlagi 6. člena Statuta Občine Vuzenica (MUV, št. 31/10 – uradno prečiščeno besedilo) na 19. seji, dne 29. 11. 2012, Občinski svet Občine Ribnica na Pohorju na podlagi 16. člena Statuta Občine Ribnica na Pohorju (MUV, št. 35/07) na 17. seji, dne 18. 10. 2012 ter Občinski svet Občine Podvelka na podlagi 16. člena Statuta Občine Podvelka (MUV, št. 8/12 – UPB1) na 15. seji dne 25. 9. 2012 sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Organ skupne občinske uprave Koroške«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom se ustanovi organ skupne občinske uprave (v nadaljevanju: skupna uprava), določi njegovo ime in sedež, delovno področje, notranja organizacija, vodenje ter zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njegovo delo.
(2) S tem odlokom so določene pravice in obveznosti občin ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do skupne uprave in v medsebojnih razmerjih.
(3) Vsi izrazi, ki so uporabljeni v samostalniški obliki moškega spola, so tako oblikovani zaradi boljše preglednosti besedila, dejansko pa se smiselno uporabljajo v oblikah moškega in ženskega spola.
2. člen
(1) Ustanoviteljice organa skupne občinske uprave so:
– Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec,
– Občina Mislinja, Šolska ulica 34, 2382 Mislinja,
– Občina Muta, Glavni trg 17, 2366 Muta,
– Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi,
– Občina Ribnica na Pohorju, Ribnica na Pohorju 1, 2364 Ribnica na Pohorju,
– Občina Vuzenica, Mladinska ul. 1, 2367 Vuzenica,
– Občina Podvelka, Podvelka 13, 2363 Podvelka.
(2) V prejšnjem odstavku navedene občine ustanovijo skupno upravo »Organ skupne občinske uprave Koroške« za skupno opravljanje nalog občinske uprave na področju:
– spremljanje decentraliziranih in centraliziranih razpisov iz področja gospodarskih in negospodarskih javnih služb, urejanja prostora ter varovanja okolja,
– priprava oziroma identifikacija projektov,
– priprava projektov za kandidiranje na razpisih za evropska sredstva, sredstva ministrstev in drugih institucij oziroma ustanov,
– priprava in spremljanje projektov za potrebe javnih služb, prostorskega načrtovanja in varstva okolja, priprava splošnih občinskih aktov,
– prostorskega načrtovanja,
– zagotavljanja in izvajanja javnih služb,
– občinskega redarstva.
3. člen
(1) Sedež skupne uprave je v Mestni občini Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec in je organiziran kot eden izmed notranjih organizacijskih enot le-te.
(2) Skupna uprava uporablja žig okrogle oblike. Ob zunanjem robu žiga je napis: Organ skupne občinske uprave občin Koroške, v notranjem krogu žiga je naveden naslov Šolska ulica 5, v sredini pa napis Slovenj Gradec.
4. člen
(1) Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema sprememb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračunskih sredstev za delovanje skupne uprave, za kar so pristojni občinski sveti, izvršujejo župani občin ustanoviteljic.
(2) Župan sedežne občine imenuje in razrešuje vodjo skupne uprave, sprejme kadrovski načrt, program dela in finančni načrt skupne uprave, nadzoruje delo ter daje skupne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja skupne uprave po predhodnem soglasju županov občin ustanoviteljic.
(3) Podrobneje se medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti ustanoviteljic ter delovanje urada uredijo s pogodbo, ki jo podpišejo župani.
II. NALOGE IN ORGANIZACIJA DELA
5. člen
(1) Skupna uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic in naloge v zvezi z izvajanjem in zagotavljanjem javnih služb iz pristojnosti občin ustanoviteljic na področju, ki ga določi posamezna občina ustanoviteljica.
(2) Svoje naloge opravlja skupna uprava v skladu z zakonom, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic.
(3) Podrobnejši obseg in
(4) vrsta nalog ter višina potrebnih sredstev je za posamezno občino ustanoviteljico določena z letnim programom dela, finančnim načrtom, ki mu je dodana priloga z delitvijo stroškov po posameznih področjih oziroma posameznih nalogah in posameznih občinah ter pogodbo iz tretjega odstavka 4. člena tega odloka.
6. člen
(1) Skupna uprava je sestavljena iz naslednjih notranjih organizacijskih enot:
– Medobčinski urad za pripravo projektov,
– Medobčinski urad za prostor,
– Medobčinski urad za zagotavljanje in izvajanje javnih služb,
– Medobčinsko redarstvo.
(2) Posamezna občina ustanoviteljica lahko koristi storitve vseh organizacijskih enot ali pa samo posameznih.
(3) Za vodenje posamezne notranje organizacijske enote se lahko imenuje vodja enote. Če vodja organizacijske enote ni imenovan, vodi to organizacijsko enoto neposredno vodja skupne uprave.
(4) Pri izvrševanju upravnih nalog in na drugih dogovorjenih področjih nastopa urad kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katero krajevno pristojnost naloga oziroma področje spada.
(5) Obseg in vrsta nalog, ki jih opravlja posamezna organizacijska enota za posamezno občino ustanoviteljico, se določi z akti iz tretjega odstavka 5. člena tega odloka.
(6) Stroške izdelave potrebne dokumentacije in ostale stroške, ki niso zajeti s finančnim načrtom nosijo občine naročnice.
7. člen
Medobčinski urad za pripravo projektov izvaja naslednje naloge:
– spremljanje decentraliziranih in centraliziranih razpisov iz področja gospodarskih in negospodarskih javnih služb, urejanja prostora ter varovanja okolja,
– priprava oziroma identifikacija projektov,
– priprava projektov za kandidiranje na razpisih za evropska sredstva, sredstva ministrstev in drugih institucij oziroma ustanov,
– izdelava investicijske dokumentacije,
– spremljanje izvajanja in koordiniranje projektov.
8. člen
Medobčinski urad za prostor izvaja naslednje naloge:
– vodenje postopkov za pripravo občinskih prostorskih aktov ter njihovih sprememb in dopolnitev,
– priprava manj zahtevnih strokovnih podlag za občinske podrobne prostorske načrte in izdelava njihovih sprememb in dopolnitev,
– informacije iz uradnih evidenc,
– naloge v zvezi z usklajevanjem aktov,
– druge naloge s področja urejanja prostora v skladu z veljavnimi predpisi.
9. člen
Medobčinski urad za zagotavljanje in izvajanje javnih služb izvaja naslednje naloge:
– priprava predpisov in njihovih sprememb in dopolnitev s področja zagotavljanja in izvajanja javnih služb ter strokovna pomoč pri njihovem izvajanju,
– usklajevanje banke cestnih podatkov (BCP) z dejanskim stanjem,
– usklajevanje katastra javne razsvetljave z dejanskim stanjem,
– vodenje katastra komunalne infrastrukture,
– druge naloge s področja zagotavljanja in izvajanja javnih služb v skladu z veljavnimi predpisi.
10. člen
(1) Medobčinsko redarstvo je prekrškovni organ za občine ustanoviteljice, ki so vključene v skupno upravo na področju občinskega redarstva.
(2) Delovno področje in naloge medobčinskega redarstva določajo zakoni ali na podlagi zakonov izdani občinski predpisi. Seznam predpisov je naveden v posebni prilogi, ki je objavljena na spletni strani skupne uprave.
(3) Vodja notranje organizacijske enote in občinski redarji so pooblaščene uradne osebe.
(4) Pri opravljanju nalog občinski redarji izrekajo opozorila in globe ter izvajajo pooblastila in ukrepe, ki so preneseni nanje z zakoni in občinskimi predpisi.
(5) Plačane globe za prekrške, ki jih izrečejo občinski redarji, so prihodek proračuna občine, na območju katere je bil prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen.
III. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI
11. člen
(1) Pri odločanju v upravnih zadevah iz občinske pristojnosti nastopa skupna uprava kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.
(2) Skupna uprava mora pri izvrševanju svojih nalog ravnati po usmeritvah župana in nalogih tajnika občine oziroma direktorja občinske uprave občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada oziroma, za katero izvršuje nalogo, glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja uprave pa po usmeritvah župana sedežne občine.
(3) O izločitvi vodje ali zaposlenega v skupni upravi odloča tajnik občine oziroma direktor občinske uprave, v katere krajevno pristojnost zadeva spada. V primeru izločitve vodje skupne uprave o stvari tudi odloči.
12. člen
(1) Skupno upravo vodi vodja, ki ga imenuje in razrešuje župan sedežne občine po predhodnem soglasju županov občin ustanoviteljic v skladu z zakonom o javnih uslužbencih.
(2) Vodja skupne uprave ima status uradnika na položaju.
(3) Vodja skupne uprave mora imeti univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem in najmanj 6 let delovnih izkušenj.
13. člen
(1) Vodja skupne uprave odgovarja za izvrševanje nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice županu in tajniku občine oziroma direktorju občinske uprave te občine, za delo skupne uprave v celoti pa skupaj vsem županom občin ustanoviteljic.
(2) Vodja skupne uprave predstavlja skupno upravo, organizira opravljanje nalog, odloča v upravnih zadevah iz pristojnosti uprave ter izvaja vse druge naloge, ki so potrebne za zagotovitev pravočasnega, učinkovitega in strokovnega dela skupne uprave.
14. člen
(1) Upravni akti, ki jih izdajajo pooblaščene osebe skupne uprave, imajo v glavi naziv skupne uprave, izdajajo pa se v imenu krajevno pristojne občine ustanoviteljice.
(2) Javni uslužbenci urada odgovarjajo za izvrševanje upravnih nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice županu in direktorju občinske uprave te občine oziroma tajniku te občine.
15. člen
(1) Občina, v kateri ima skupna uprava sedež, ima za javne uslužbence skupne uprave status delodajalca. Javni uslužbenci sklenejo delovno razmerje z Mestno občino Slovenj Gradec.
(2) Pravice in dolžnosti delodajalca izvršujejo župani občin ustanoviteljic oziroma vodja skupne uprave na podlagi njihovega pisnega pooblastila.
(3) Župan sedežne občine je zadolžen, da do konca koledarskega leta:
– izvede letni pogovor z vodjem skupne uprave,
– izvede postopek ocenjevanja vodje skupne uprave,
– odloča o dodelitvi redne delovne uspešnosti in delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela.
16. člen
Akt o sistemizaciji delovnih mest skupne uprave je priloga k aktu o sistemizaciji delovnih mest sedežne občine, ki ga na predlog vodje skupne uprave sprejme župan sedežne občine po predhodnem soglasju županov občin ustanoviteljic.
IV. SREDSTVA ZA DELO
17. člen
(1) Sredstva za delovanje uprave zagotavljajo občine ustanoviteljice praviloma v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila vseh prebivalcev občin ustanoviteljic. Kadar vsebina dela to narekuje se lahko stroški delijo tudi glede na dejanski obseg dela, ki se izvaja za posamezno občino ali glede na vrednost investicije, ki se izvaja na območju posamez­ne občine ali po kombinaciji teh načinov, kar mora biti opredeljeno z letnim programom dela in finančnim načrtom s prilogo.
(2) Način delitve potrebnih sredstev občine ustanoviteljice za vsako proračunsko leto posebej določijo v letnem programu dela in finančnem načrtu s prilogo, ki vsebuje delitev stroškov po posameznih notranjih organizacijskih enotah skupne uprave.
(3) Letni program dela in finančni načrt s prilogo za posamezno proračunsko leto na predlog vodje skupne uprave in predhodnih soglasij županov občin ustanoviteljic sprejme župan sedežne občine najkasneje do sprejema proračuna sedežne občine.
(4) Do sprejema programa dela in finančnega načrta določenega v drugem odstavku tega člena se financiranje vrši po 1/12 zneska, določenega za preteklo leto.
18. člen
(1) Skupna uprava opravlja svoje delo v prostorih občinske uprave sedežne občine.
(2) Za nemoteno delo skupne uprave zagotavlja storitve na področju sprejemne pisarne, kadrovskih in finančnih zadev ter informacijskega sistema občinska uprava sedežne občine.
(3) Občine ustanoviteljice zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov uporabe prostorov, nabave, najema in uporabe opreme, obratovalne stroške, stroške vzdrževanja in stroške storitev občinske uprave sedežne občine na način, določen v 19. členu tega odloka.
(4) Za naročanje opreme in storitev ter sklepanje pogodb v skladu s potrjenim letnim programom dela in finančnim načrtom s prilogo se s strani župana sedežne občine pooblasti vodja skupne uprave.
(5) Stroške za uporabo upravnih prostorov, stroške nabave, najema in uporabe opreme, obratovalne stroške in stroške vzdrževanja, si občine ustanoviteljice skupne uprave delijo v razmerju, določenim v 17. členu tega odloka.
19. člen
(1) Skupna uprava je neposredni uporabnik proračuna občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež.
(2) Finančni načrt skupne uprave je vključen v proračun sedežne občine.
(3) Občine ustanoviteljice zagotavljajo sredstva za skupno upravo v finančnih načrtih svojih občinskih uprav na posebni postavki. Finančni načrt skupne uprave je priloga k njihovim proračunom.
(4) Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta skupne uprave je njen vodja, ki je tudi skrbnik prihodkov.
(5) Vodja skupne uprave letno poroča občinam ustanoviteljicam o realizaciji programa dela in finančnega načrta.
V. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI OBČIN USTANOVITELJIC
20. člen
Župani občin ustanoviteljic s pogodbo podrobneje uredijo način izvrševanja medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti, določenih z odlokom.
21. člen
(1) Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz skupne uprave tako, da svojo namero pisno poda vodji skupne uprave ter županom občin ustanoviteljic najmanj 6 mesecev pred iztekom proračunskega leta.
(2) Način urejanja medsebojnih pravic in obveznosti v primeru izstopa katere od občin ustanoviteljic se določi v pogodbi.
(3) Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica, ko poravna vse obveznosti do skupne uprave na podlagi 17. člena tega odloka in pogodbe, kjer se tudi določi ureditev razmerij z morebitnimi presežnimi zaposlenimi.
(4) Vsaka sprememba ustanoviteljstva se izvede s spremembo odloka.
(5) Vodja skupne uprave opravi preračun potrebnih sredstev za delo skupne uprave v skladu z 17. členom tega odloka.
22. člen
Način urejanja medsebojnih pravic v primeru prenehanja skupne uprave je določen v pogodbi iz tretjega odstavka 4. člena tega odloka.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Župan sedežne občine v imenu vseh občin ustanoviteljic objavi ta odlok v Uradnem listu RS v petnajstih dneh po sprejemu na seji tistega občinskega sveta, ki je o odloku o ustanovitvi skupne uprave zadnji odločal.
24. člen
(1) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, Medobčinskem uradnem vestniku (MUV) in Uradnem glasilu slovenskih občin.
(2) Z dnem pričetka veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Urad za pripravo projektov in občinske redarske službe« (Uradni list RS, št. 13/08).
Št. 032-33/2012
Slovenj Gradec, dne 16. oktobra 2012
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.
Št. 069-1/2007
Mislinja, dne 29. novembra 2012
Župan
Občine Mislinja
Franc Šilak l.r.
Št. 00704-0036/2012-1
Muta, dne 29. novembra 2012
Župan
Občine Muta
Boris Kralj l.r.
Št. 007-0007/2012-09
Radlje ob Dravi, dne 26. novembra 2012
Župan
Občine Radlje ob Dravi
Alan Bukovnik l.r.
Št. 032-3/2012-5
Ribnica na Pohorju, dne 18. oktobra 2012
Župan
Občine Ribnica na Pohorju
Srečko Geč l.r.
Št. 032-0015/2012-3
Vuzenica, dne 29. novembra 2012
Župan
Občine Vuzenica
Franjo Golob l.r.
Št. 032-0005/2012-1
Podvelka, dne 25. septembra 2012
Župan
Občine Podvelka
Anton Kovše l.r.