Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013

Kazalo

Št. 88 Ob-1418/13 , Stran 484
Št. 88 Ob-1418/13
Javni razpis
»Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih izzivov – generacija 2012 Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana« v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti; prednostne usmeritve 1.3 Štipendijske sheme
1. Naziv in sedež izvajalca javnega razpisa Izvajalec javnega razpisa je Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana, Jamova 39, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: MPŠ), ki nastopa v vlogi upravičenca pri izvajanju operacije »Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih izzivov – generacija 2012 Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana«. 2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa Podlage za izvedbo javnega razpisa so: Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (UL L št. 210, z dne 31. 7. 2006, str. 25, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1083/2006/ES), Uredbe (ES) št. 1081/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. 7. 2006 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999 (UL L št. 210, z dne 31. 7. 2006, str. 12, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1081/2006/ES), Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. 12. 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe 1083/2006/ES o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (UL L št. 371, z dne 27. 12. 2006, str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1828/2006/ES), Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, št. CCI 2007SI051PO001, z dne 21. 11. 2007, z vsemi spremembami, Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo in 110/11-ZDIU12), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12), Proračuna Republike Slovenije za leto 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10 in 79/10), Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12-ZUJF in 57/12-ZPCP-2D, 109/12), Uredbe o sofinanciranju doktorskega študija (Uradni list RS, št. 88/10 in 64/12), Statut Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana, Pravilnik o magistrskem in doktorskem študiju, Pravilnik o načinu dodelitve sredstev na javnem razpisu »Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih izzivov – generacija 2012 Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana«, v vlogi organa upravljanja št: OP RČV/1/3/011-0-MIZKŠ o dodelitvi sredstev za program »Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih izzivov – generacija 2012 Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana«, z dne 21. 1. 2013 in pogodba št. 3330-13-500225 o sofinanciranju in izvedbi operacije ter Javni razpis »Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih izzivov – generacija 2012 Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana« (Uradni list RS, z dne 7. 2. 2013) in Sklep o izbiri št. 6033-190/2012/85 z dne 22. 10. 2012. 3. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje doktorskega študija doktorskih študentov Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana (v nadaljevanju: prijavitelj), ki so se v študijskem letu 2012/2013 vpisali v 1., 2. ali 3. letnik doktorskih študijskih programov tretje stopnje (v nadaljevanju: doktorski študij 3. stopnje) in bodo: – v času trajanja doktorskega študija, v skladu z akreditiranim študijskim programom, v okviru raziskovalnega dela, vezanega na doktorski študij, dosegli: – znanstveni članek, ki bo sprejet v objavo oziroma objavljen, ali – patent, sprejet v postopek na nacionalni ravni, ali – uspešno opravljen zagovor doktorske naloge in s tem pridobljen naslov doktor znanosti ali – najkasneje v 12 mesecih podaljšanega roka brez sofinanciranja uspešno opravili zagovor doktorske naloge in s tem pridobili naslov doktor znanosti. Končni rok za uspešno opravljen zagovor doktorske naloge oziroma pridobitev naslova doktor znanosti je najkasneje do 30. 9. 2015 oziroma do roka določenega v pogodbi o sofinanciranju, zato bodo 12 mesečnega podaljšanja roka brez sofinanciranja deležni le tisti udeleženci, pri katerih bo to tudi časovno sovpadalo z izvajanjem sofinanciranja. S sofinanciranjem se spodbuja doktorski študij prijaviteljev, katerih program raziskovalnega dela v okviru doktorskega študija bo vključeval raziskovalno delo v povezavi z: – gospodarstvom ali – reševanjem aktualnih družbenih izzivov z enega ali več tematskih področij: – inovativnih pristopov v gospodarstvu in negospodarstvu za večjo gospodarsko rast, – boja proti revščini in socialni izključenosti, – zagotavljanja enakih možnosti v družbi, – staranja prebivalstva in demografijo širše, – kakovostjo izobraževanja, – trajnostjo znanja, – zdravja, – prehrane in živilstva, – okolja, – ekologije, – zelenih tehnologij, – biotehnologije, – materialov, – obnovljivih virov energije, – nanotehnologije, – informacijske in komunikacijske tehnologije oziroma – kulturne dediščine. V okviru javnega razpisa prijavitelj lahko odda samo eno vlogo za sofinanciranje doktorskega študija za čas trajanja študija po tem javnem razpisu, in sicer za: A) celotno šolnino, vendar največ do zneska 4.000,00 EUR na posamezni letnik, denarno spodbudo za študij v znesku 5.950,00 EUR na posamezni letnik in povračilo stroškov dnevnic, namestitve in prevoza zaradi aktivne udeležbe s prispevkom na mednarodni konferenci v tujini skupaj do vrednosti 2.500,00 EUR. ali B) del šolnine, največ do 50,00%, vendar ne več kakor 2.000,00 EUR na posamezni letnik. Za denarno spodbudo po A) točki tega člena lahko kandidirajo prijavitelji, ki ob sklenitvi pogodbe o sofinanciranju niso v delovnem razmerju, samozaposleni ali prijavljeni na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. Prijavitelj ne more izbrati sofinanciranja pod A) točko samo za del stroškov razen v primeru iz prejšnjega odstavka. Prijavitelj, ki odda vlogo za sofinanciranje po A) točki, lahko v vlogi na javni razpis podredno izbere možnost, da se njegova vloga uvrsti tudi v izbor za sofinanciranje po B) točki, če vloga v fazi ocenjevanja po A) točki ni izbrana. Sofinanciranje se izbranemu prijavitelju odobri za čas trajanja študija po javnem razpisu za vse letnike do konca doktorskega študija. Izbrani prijavitelj lahko vstopi v sofinanciranje po tem javnem razpisu v 1., 2. ali 3. letniku doktorskega študija 3. stopnje,če je redno napredoval v vse letnike doktorskega študija. V okviru rednega napredovanja se upoštevata upravičena razloga podaljšanja statusa študenta zaradi materinstva ali daljše bolezni, kakor ju opredeljuje Statut visokošolskega zavoda, vendar največ za 12 mesecev. V tem času sofinanciranje ni zagotovljeno. Izbrani prijavitelj pa mora ne glede na letnik, v katerem vstopi v sofinanciranje po tem javnem razpisu, poleg rednega napredovanja v vse letnike študija izpolniti vsaj enega od pogojev (znanstveni članek, patent, uspešno opravljen zagovor doktorske naloge oziroma pridobljen naslov doktor znanosti) določen v prvem odstavku 3. točke tega javnega razpisa v roku, določenem v pogodbi o sofinanciranju vendar najkasneje do 30. 9. 2015, zaradi zaključka izvajanja Operativnega programa razvoja človeških virov 2007–2013, na katerem temelji javni razpis Inovativna shema 2012, kar pomeni, da se zaključi možnost sofinanciranja. Izbrani prijavitelji, ki bodo v sofinanciranje po tem javnem razpisu vstopili v 1. letniku, ter v času študija redno napredovali ob izkoriščeni možnosti materinstva ali daljše bolezni, bodo do povračila stroškov šolnin in/ali denarne spodbude zadnjega letnika v študijskem letu 2015/2016 upravičeni le, če bodo do 30. 9. 2015 izpolnili enega izmed pogojev, določenih v prvem odstavku 3. točke tega javnega razpisa in do tega roka tudi predložili zahtevek za povračilo stroškov šolnine in/ali denarne spodbude na MPŠ. 4. Namen in cilj javnega razpisa Namen javnega razpisa je podpreti tehnološke, visokošolske ter znanstvene potrebe gospodarstva in prenos znanja v trikotniku visoko šolstvo, raziskovanje in gospodarstvo s spodbujanjem doktorskega študija na gospodarskem področju in področjih aktualnih družbenih izzivov ter s tem prispevati k trajnostnemu razvoju družbe. Cilj javnega razpisa je vzpostaviti sistem denarnih spodbud za doktorske študente Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana, ki bodo v okviru svojega doktorskega študija opravljali raziskovalno delo povezano s potrebami gospodarstva ali reševanjem aktualnih družbenih izzivov. 5. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu ter vsebina in priprava vloge 5.1. Pogoji za kandidiranje za prijavitelje Sofinanciranje se lahko odobri prijaviteljem, če izpolnjujejo naslednje pogoje: – so ob prijavi vpisani v 1. letnik ali v višji letnik po študijskem programu Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana, pri tem pa so v višji letnik redno napredovali, – še niso imeli sofinanciranega doktorskega študija iz javnih sredstev. Izjema so študenti, ki so v študijskem letu 2012/2013 redno napredovali v višji letnik in v tem letu nimajo sofinanciranega študija iz drugih javnih sredstev (mladi raziskovalci ali mladi raziskovalci iz gospodarstva niso upravičeni do sofinanciranja po tem javnem razpisu), – so ob prijavi na javni razpis predložili idejno zasnovo doktorske disertacije, kot jo določa javni razpis, ki jo je potrdil mentor ali predvideni mentor, če prijavitelj vstopa v javni razpis v 1. ali 2. letniku in še nima potrjene teme doktorske disertacije. Študentje 3. letnikov kot dokazilo o izbranem in potrjenem mentorju predložijo sklep o potrjeni temi doktorske disertacije, – vloga prijavitelja mora biti v skladu s predmetom, namenom in cilji javnega razpisa. Mentor oziroma potencialni mentor mora izpolnjevati pogoje za mentorja v skladu z internimi akti in pravili MPŠ. V okviru idejne zasnove doktorske disertacije se preverja izpolnjevanje zahtev iz drugega odstavka 3. točke javnega razpisa glede raziskovalnega dela prijavitelja v povezavi z gospodarstvom ali reševanjem aktualnih družbenih izzivov. Vzporedni študij se ne sofinancira. Mladi raziskovalci in drugi, ki imajo doktorski študij (so)financiran iz drugih javnih sredstev, do sofinanciranja po tem javnem razpisu niso upravičeni. 5.2. Vsebina in priprava vloge Za prijavo po 3.A) točki javnega razpisa morajo prijavitelji predložiti formalno popolno vlogo, ki vsebuje naslednje izpolnjene in podpisane obrazce: 1. Obrazec št. 10-0: Vloga na javni razpis, izpolnjena in oddana v natisnjeni obliki; 2. Obrazec št. 10-1: Idejna zasnova doktorske disertacije, potrjena s podpisom mentorja ali predvidenega mentorja (v primeru, če prijavitelj vstopa v javni razpis v 1. ali 2. letniku in še nima potrjene teme doktorske disertacije). Študentje 3. letnikov kot dokazilo o izbranem in potrjenem mentorju predložijo sklep o potrjeni temi doktorske disertacije; 3. Obrazec št. 10-2: Program dela, ki ga podpiše mentor ali predvideni mentor (v primeru, če prijavitelj vstopa v javni razpis v 1. ali 2. letniku in še nima potrjene teme doktorske disertacije). Prijavitelj, ki se prijavlja za sofinanciranje po 3.A) točki javnega razpisa in želi uveljavljati delovnega mentorja, predloži tudi obrazec št. 10-3: Izjava delovnega mentorja. Če obrazec k vlogi ni priložen, se šteje, da prijavitelj delovnega mentorja ne uveljavlja in se prijavitelja v tej točki ne poziva k dopolnitvi vloge. Za sofinanciranje na javnem razpisu po 3.B) točki javnega razpisa morajo prijavitelji predložiti popolno vlogo, ki vsebuje naslednje izpolnjene in podpisane obrazce: 1. Obrazec št. 10-0: Vloga na javni razpis, izpolnjena in oddana v natisnjeni obliki; 2. Obrazec št. 10-1: Idejna zasnova doktorske disertacije, potrjena s podpisom mentorja ali predvidenega mentorja (v primeru, če prijavitelj vstopa v javni razpis v 1. ali 2. letniku in še nima potrjene teme doktorske disertacije). Študentje 3. letnikov kot dokazilo o izbranem in potrjenem mentorju predložijo sklep o potrjeni temi doktorske disertacije. 6. Merila za izbor prijaviteljev in način izbire 6.1. Merila za ocenjevanje vlog A. Merila za ocenjevanje vlog iz 3.A) točke javnega razpisa: Največje možno število točk je 80. V sofinanciranje se predlagajo vloge, katerih ocena dosega ali presega prag 48 točk. B. Merila za ocenjevanje vlog iz 3.B) točke javnega razpisa: Največje možno število točk je 40. V sofinanciranje se predlagajo vloge, katerih ocena dosega ali presega prag, ki je 24 točk. 6.2. Postopek ocenjevanja vlog Vloge oceni komisija, ki jo imenuje senat MPŠ, po merilih iz točke 6 javnega razpisa. Ocenjevanje vlog za sofinanciranje iz 3.A) točke javnega razpisa: Med enako ocenjenimi vlogami imajo prednost vloge z višjo oceno po prvem merilu, nato vloge z višjo oceno po drugem merilu, nato vloge z višjo oceno po tretjem merilu in nato vloge z višjo oceno po četrtem merilu. Ko so izčrpane vse navedene možnosti in še vedno ni mogoče določiti, katera izmed ocenjenih vlog je bila izbrana, se izbere vlogo, ki je prva prispela na MPŠ. Če bo prag doseglo ali preseglo več vlog, kot je na razpolago sredstev za njihovo sofinanciranje, bo komisija izbrala prijavitelje po vrstnem redu glede na prejeto oceno. Med enako ocenjenimi vlogami bodo imele prednost vloge kot je opisano v drugem odstavku. Če izbrani prijavitelj odstopi od podpisa pogodbe o sofinanciranju ali se pogodba ne sklene v predpisanem roku 8-ih dni od vročitve poziva k podpisu pogodbe, se odobri naslednja vloga glede na doseženo oceno. Vloge, ki v fazi ocenjevanja niso izbrane za sofinanciranje po 3.A) točki javnega razpisa ali se za sofinanciranje po 3.A) točki javnega razpisa zavržejo, vendar vsebujejo vse obrazce in priloge za kandidiranje za sofinanciranje po 3.B) točki javnega razpisa, se uvrstijo v izbor za sofinanciranje iz 3.B) točke javnega razpisa, če je prijavitelj v vlogi kot podredno izbral to možnost. Ocenjevanje vlog za sofinanciranje iz 3.B) točke javnega razpisa: Če bo prag doseglo ali preseglo več vlog, kot je na razpolago sredstev za njihovo sofinanciranje, bo komisija izbrala prijavitelje po vrstnem redu glede na prejeto oceno. Če še vedno ni mogoče določiti, katera izmed ocenjenih vlog je bila izbrana, se izbere vlogo, ki je prva prispela na MPŠ. Če izbrani prijavitelj odstopi od podpisa pogodbe o sofinanciranju ali se pogodba ne sklene v predpisanem roku 8 dni od vročitve poziva k podpisu pogodbe, se odobri naslednja vloga glede na doseženo oceno. 7. Okvirna višina razpisanih sredstev 7.1. Skupna okvirna višina razpisanih sredstev Javni razpis delno sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti; prednostne usmeritve 1.3. Štipendijske sheme. Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje po tem razpisu znaša največ do 153.210,00 EUR, in sicer: – 130.228,50 EUR – namenska sredstva EU – Evropski socialni sklad (ESS) in – 22.981,50 EUR – slovenska udeležba. Delež namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko v celotnih javnih izdatkih znaša 85,00%. Delež sredstev slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike znaša 15,00%. Sofinanciranje operacije – Inovativna shema posameznega leta je vezano na razpoložljiva proračunska sredstva ministrstva. V primeru, da pride do sprememb v proračunu ministrstva za posamezno proračunsko leto, ki neposredno vpliva na sofinanciranje operacije iz sredstev ministrstva, se sklene aneks k pogodbi, s katerim se bo ustrezno uredilo oziroma dopolnilo pogodbena določila. Pri dodelitvi sredstev bodo imeli prednost prijavitelji, ki bodo izbrani po 3.A) točki javnega razpisa. Preostanek sredstev bo namenjen prijaviteljem, izbranim po 3.B) točki javnega razpisa. 7.2. Okvirna višina razpisanih sredstev za posameznega prijavitelja Sofinanciranje izbranega prijavitelja po 3.A) točki javnega razpisa lahko obsega za čas študija po javnem razpisu: – šolnino za doktorski študij, vendar največ do zneska 4.000,00 EUR na posamezni letnik, – denarno spodbudo za študij v znesku 5.950,00 EUR na posamezni letnik, če izbrani prijavitelj ni v delovnem razmerju, samozaposlen, prijavljen na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, in – stroške dnevnic, namestitve in prevoza zaradi aktivne udeležbe s prispevkom na mednarodni konferenci v tujini skupaj do vrednosti 2.500,00 EUR. Sofinanciranje izbranega prijavitelja po 3.B) točki javnega razpisa lahko obsega do 50,00% šolnine za doktorski študij, vendar ne več kakor 2.000,00 EUR na posamezni letnik. 8. Upravičeni stroški in izdatki Sofinancirani so lahko le upravičeni stroški, ki niso financirani iz drugih javnih finančnih sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna. Dvojno financiranje ni dovoljeno. Mladi raziskovalci in drugi, ki imajo doktorski študij (so)financiran iz drugih javnih sredstev, do sofinanciranja po tem javnem razpisu niso upravičeni. Stroški in izdatki so upravičeni, če: – so skladni z javnim razpisom in so dejansko nastali in so neposredno povezani z doktorskim študijem prijavitelja, – so nastali in bili plačani v obdobju upravičenosti, – so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja, – temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah, – so izkazani v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti in nacionalnimi pravili in – niso in ne bodo financirani z drugimi viri sredstev iz državnega proračuna, sredstev lokalnih skupnosti ali EU. 8.1. Vrste upravičenih stroškov Upravičeni stroški so: – šolnina za doktorski študij, – denarna spodbuda za študij, kot standardni strošek na enoto, – stroški dnevnic, namestitve in prevoza zaradi aktivne udeležbe s prispevkom na mednarodni konferenci v tujini, in sicer največ za čas trajanja konference podaljšano za dva dni zaradi poti na kraj dogodka in vračanja. Stroški dnevnic se izračunavajo v skladu in do višine kot jo določa Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino. Strošek kilometrine ni upravičen. Praviloma velja, da je treba izbrati najbolj ekonomičen način prevoza in bivanja, – DDV. Sredstva za upravičene stroške bodo nakazana za posamezno študijsko leto ob predložitvi dokazil in na način, kot je določeno v pogodbi o sofinanciranju (priloga 1 javnega razpisa). V primeru, ko izbrani prijavitelj, kateremu je odobrena denarna spodbuda za študij, med sofinanciranjem po javnem razpisu sklene delovno razmerje, se samozaposli ali prijavi na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ni več upravičen do denarne spodbude za študij in bo moral že prejeta sredstva za ta namen za čas, ko zanje ne izpolnjuje pogojev, vrniti v skladu s pogodbo o sofinanciranju. 8.2. Dokazila za uveljavljanje sofinanciranja upravičenih stroškov in izdatkov Sredstva bo MPŠ nakazovala izbranemu prijavitelju na podlagi podpisane pogodbe o sofinanciranju in predloženih dokazil o upravičenih stroških za vsako študijsko leto posebej po prejemu sredstev od ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo. Pogoj za izplačilo v tekočem študijskem letu sta potrdilo o vpisu in o rednem napredovanju. V okviru rednega napredovanja se upoštevata upravičena razloga podaljšanja statusa študenta zaradi materinstva ali daljše bolezni, kakor ju opredeljuje Statut visokošolskega zavoda, vendar največ za 12 mesecev. Ostala dokazila o upravičenih stroških so za: – šolnino (oziroma njen sorazmerni del): račun za šolnino za posamezni letnik, ki se glasi na ime udeleženca, in dokazilo o plačilu šolnine; – denarno spodbudo za študij: izjava udeleženca, da ni v delovnem razmerju, samozaposlen ali prijavljen na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in potrdilo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje; – stroške dnevnic, namestitve in potne stroške zaradi aktivne udeležbe s prispevkom na mednarodni konferenci v tujini: prevozni stroški: račun oziroma vozovnica, če je iz nje razvidna cena in dokazilo o plačilu stroška; – stroški namestitve: račun za namestitev v hotelu ipd. in potrdilo o plačilu stroška; – stroški dnevnic: · vabilo, napotilo, prijava; · nalog za službeno potovanje in obračun potnega naloga s prilogami (cestnine, računi za prenočevanje in prehrano, dokazilo o prevozih, parkirnina) oziroma račun; · dokazila o namenu in udeležbi (vabilo, lista prisotnosti, poročilo o službeni poti, prispevek na konferenci, članek, ipd); · dokazilo o plačilu. Dokazila za izkazovanje upravičenosti stroškov so opredeljena v neposredni potrditvi operacije in se lahko spreminjajo skladno s spremembami v Navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013, ki jih izda organ upravljanja ter skladno z navodili in usmeritvami ministrstva. 9. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov Vsi stroški in izdatki morajo biti skladni s tem razpisom in ustrezno pogodbo. Obdobje upravičenosti stroškov je za strošek šolnine od 1. 8. 2012 do 30. 9. 2015 ter za ostale upravičene stroške (stroški dnevnic, namestitev in potnih stroškov, denarnih spodbud, DDV) od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2015. Obdobje upravičenosti izdatkov je od 1. 8. 2012 do 31. 12. 2015. Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je od 1. 8. 2012 do 31. 12. 2015. Čas za dosego rezultata iz prvega odstavka 3. točke javnega razpisa in doba sofinanciranja se določita v pogodbi o sofinanciranju, glede na izhodiščno stanje doktorskega študija posameznega prijavitelja. Čas iz drugega odstavka lahko MPŠ podaljša ob priložitvi potrdila o podaljšanju statusa študenta zaradi materinstva ali daljše bolezni, vendar največ za 12 mesecev. V času podaljšanja statusa študenta sofinanciranje ni zagotovljeno. Prijavitelj je upravičen samo do enkratnega podaljšanja. Če izbrani prijavitelj v roku ne bo izpolnil pogodbe o sofinanciranju, bo moral vrniti prejeta sredstva po tem javnem razpisu v skladu s pogodbo o sofinanciranju. 10. Način prijave in rok za oddajo vlog Prijavitelji morajo vloge dostaviti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis zainovativno shemo 2012« ter s polnim naslovom prijavitelja in polnim naslovom prejemnika – MPŠ, Jamova 39, 1000 Ljubljana. Vloge z nepravilno označeno ovojnico ne bodo predmet izbire in bodo s sklepom zavržene ter neodprte vrnjene pošiljatelju. Rok za oddajo vlog je 11. 3. 2013 do 13. ure. Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo v tajništvo MPŠ do izteka navedenega roka, ne glede na vrsto prenosa pošiljke. Nepravočasne vloge bodo s sklepom zavržene. Prijavitelji so dolžni spremljati vsa obvestila, informacije in navodila v zvezi s predmetnim javnim razpisom, ki jih MPŠ objavi na svojem spletnem naslovu: www.mps.si ter ta obvestila, informacije in navodila upoštevati kot sestavni del javnega razpisa. 11. Odpiranje vlog Odpiranje vlog bo izvedla komisija, ki jo s sklepom imenuje senat MPŠ. Odpiranje vlog zaradi pričakovanega večjega števila vlog ne bo javno. Odpiranje vlog se izvede v prostorih MPŠ v petnajstih delovnih dneh od izteka roka za oddajo vlog. V primeru formalno nepopolnih vlog bodo prijavitelji v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvani k dopolnitvi vloge. Prijavitelji bodo lahko vlogo dopolnili v roku 5 delovnih dni od prejema poziva za dopolnitev. Vloga, ki je prijavitelj ne bo dopolnil v roku v skladu s pozivom za dopolnitev, se s sklepom zavrže. Navedbe v posameznih obrazcih v vlogi se upoštevajo le ob predložitvi dokazil, kot so navedena in zahtevana pri točkah 7, 8 in 9 v obrazcu št. 10-0: Vloga na javni razpis. Dokazila je potrebno predložiti tudi za točko 2 v obrazcu št. 10-2: Program dela. 12. Obveščanje o izboru O izboru in dodelitvi sredstev bo s sklepom odločil dekan MPŠ, na podlagi predloga komisije za ocenjevanje. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. Izbrani prijavitelji bodo hkrati s sklepi o izboru pozvani k podpisu pogodb o sofinanciranju. Če se izbrani prijavitelj v 8 dneh od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje za pridobitev sredstev. 13. Ugovor Morebitne ugovore zoper sklepe iz prejšnje točke javnega razpisa lahko prijavitelji vložijo pri MPŠ v roku 8 dni od vročitve sklepa. O ugovoru v 10 delovnih dneh s sklepom odloči dekan MPŠ. Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. V ugovoru morajo biti v pisni obrazložitvi natančno opredeljeni razlogi, zaradi katerih je ugovor vložen. Predmet ugovora ne morejo biti pogoji za prijavo prijaviteljev in postavljena merila za ocenjevanje vlog. 14. Posebne zahteve, vezane na izvajanje javnega razpisa 14.1. Zagotavljanje enakih možnosti V javnem razpisu je zagotovljena enakost med spoloma in preprečena vsakršna diskriminacija med osebami, ki kandidirajo za sofinanciranje doktorskega študija, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom Uredbe 1083/2006/ES. 14.2. Informiranje in obveščanje javnosti Izbrani prijavitelj bo moral upoštevati zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, kakor to narekujeta 8. in 9. člen Uredbe 1828/2006/ES in kot je opredeljeno v vzorcu pogodbe o sofinanciranju, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Navodila so povzeta po Navodilih organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007 – 2013, ki jih je izdal organ upravljanja. Skladno s spremembo navodil, ki jih izda organ upravljanja, se spremenijo tudi navodila, ki jih mora upoštevati izbrani prijavitelj. 14.3. Hranjenje in dostopnost dokumentacije Izbrani prijavitelj mora hraniti vso dokumentacijo, povezano z izvajanjem operacije v skladu z veljavno zakonodajo oziroma najmanj do 31. 12. 2020 za potrebe bodočih preverjanj. Pred iztekom tega datuma lahko MPŠ ta rok podaljša. Prijavitelj mora zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zvezi s sofinanciranjem doktorskega študija po javnem razpisu vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa, tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o sofinanciranju. 14.4. Varovanje osebnih podatkov in poslovne skrivnosti Osebni podatki prijaviteljev se zbirajo za namen izvedbe javnega razpisa in spremljanje realizacije pogodb o sofinanciranju z izbranimi prijavitelji. Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe 1828/2006/ES. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Vse osebe, ki bodo sodelovale pri odpiranju in ocenjevanju vlog, bodo morale predhodno podpisati izjavo o zaupnosti. 14.5. Obveznosti glede spremljanja podatkov o udeležencih razpisa MPŠ bo spremljala podatke o udeležencih v skladu z razčlenitvijo podano v prilogi 23 Uredbe 1828/2006/ES z dne 8. 12. 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe 1083/2006/ES o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj, s popravki z dne 27. 12. 2007. 14.6. Posledice v primeru ugotovitve dvojnega financiranja operacije Za upravičene stroške, ki se bodo uveljavljali za sofinanciranje iz finančnih sredstev po tem javnem razpisu, ni dovoljeno pridobiti še sredstev iz drugih javnih virov, t.j. dodatnega financiranja iz javnih finančnih sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna. V primeru ugotovitve dvojnega sofinanciranja istih upravičenih stroškov iz različnih javnih virov, nenamenske porabe sredstev in navajanja neresničnih podatkov mora izbrani prijavitelj vrniti MPŠ vsa sredstva, ki so mu bila izplačana po pogodbi o sofinanciranju skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev do dneva vračila, pogodbo o sofinanciranju pa se odpove. 15. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija (besedilo javnega razpisa, navodila, obrazci in priloge) je z dnem objave javnega razpisa v Uradnem listu RS na voljo na spletnem naslovu MPŠ: www.mps.si. 16. Dodatne informacije in obveščanje: vprašanja v zvezi z javnim razpisom se lahko posredujejo do 11. 3. 2013, do 10. ure v elektronski obliki na naslov: info@mps.si. MPŠ bo na vprašanja pričela odgovarjati s 7. 2. 2013, in bo odgovarjala najkasneje do 11. 3. 2013 do 12. ure. Odgovori na najpogostejša vprašanja bodo objavljeni na spletnem naslovu: www.mps.si.
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana

AAA Zlata odličnost