Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013

Kazalo

Št. 12/2013 Ob-1422/13 , Stran 528
Št. 12/2013 Ob-1422/13
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 04/10), Pravilnikom o izvedbi javnega razpisa in javnega poziva (Uradni list RS, št. 43/10), Zakona o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10), Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/10), pogodbe z Mestno občino Ljubljana o financiranju javnega sklada v letu 2013 (št. 7560-13-440004), ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (www.jskd.si), Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD), objavlja
javni poziv
za izbor javnih kulturnih programov, ki jih bo v obdobju 2013 do 2015, na območju Mestne občine Ljubljana sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: Ljubljana-PrP-2013-2015)
1. Predmet javnega poziva in področja dejavnosti Predmet poziva Ljubljana-PrP-2013-2015 je sofinanciranje programov in projektov kulturnih društev iz sredstev Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: programi), ki so: – produkcija in postprodukcija kulturnih dogodkov, – izobraževanje in strokovno usposabljanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. 2. Cilji poziva Cilji poziva so: – spodbujanje ustvarjalnosti, – podpiranje kakovostnih programov, ki so pomembni za splošni kulturni razvoj in promocijo v tujini, – povečanje raznolikosti kulturnih dogodkov na območju Mestne občine Ljubljana, – povečanje dostopnosti kulturnih vsebin, – podpora uveljavljenim ljubiteljskim kulturnim društvom, ki imajo sedež in delujejo na območju Mestne občine Ljubljana, – povečanje kakovostnih programov kulturne vzgoje na območju Mestne občine Ljubljana. 3. Področja dejavnosti in predmet poziva Področje dejavnosti poziva so uprizoritvene umetnosti na področju gledališča. Predmet poziva na področju uprizoritvenih umetnosti ima štiri programske sklope: – produkcija – zajema programske enote, ki bodo premierno izvedene v obdobju od 2013 do 2015, – postprodukcija – zajema programske enote, ki so zaradi svoje kakovosti, odziva publike, predstavitve kulturne produkcije primerne za ponovno izvedbo doma in v tujini v obdobju od 2013 do 2015, – mednarodno sodelovanje – zajema tako gostovanja tujih gledaliških skupin v Ljubljani, kakor tudi predstavitev ljubljanskih izvajalcev v tujini, – kulturna vzgoja- zajema pripravo in izvedbo gledaliških projektov mladih ustvarjalcev (do 27 let) ter predstave in delavnice za otroke in mlade, v katerih se z ustreznimi pedagoško-didaktičnimi pristopi spodbuja ustvarjalnost otrok in mladih. 4. Okvirna vrednost poziva Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, ki jih za predmet poziva Ljubljana-PrP-2013-2015 s proračunom zagotavlja Mestna občina Ljubljana za leto 2013, znaša 123.000,00 EUR. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za programe v letih 2014 in 2015 znaša vrednost razpoložljivih sredstev za programe v letu 2013, ob upoštevanju letnega proračunskega indeksa za področje kulture v proračunih Mestne občine Ljubljana za leti 2014 in 2015. 5. Roki poziva: javni poziv Ljubljana-PrP-2013-2015 prične teči z 7. 2. 2013 in se zaključi 7. 3. 2013. 6. Dokumentacija poziva Dokumentacija poziva obsega: – besedilo poziva, – prijavne obrazce: A (splošni podatki – izjava); B (predstavitev društva),. B-1 (splošna utemeljitev programa); C (finančna konstrukcija programa 2010–2012), D-1 (podatki o programski enoti), D-2 (finančna konstrukcija programske enote). 7. Pomen izrazov Upravičene osebe po tem pozivu so kulturna društva s sedežem na območju Mestne občine Ljubljana. Upravičene osebe morajo imeti status pravne osebe na območju Mestne občine Ljubljana. Pravne osebe, ki so program prijavile na katerikoli drug poziv Mestne občine Ljubljana, do sredstev po tem pozivu niso upravičene. Program je po vsebini, zasnovi in obsegu zaokrožena kulturna dejavnost izvajalcev, ki je v javnem interesu in jo je zaradi njenega širšega javnega pomena smotrno financirati na primerljiv način kot javne zavode. Sestavljen je iz projektov, ki jih zaradi kontinuiranega in smotrnega delovanja izvajalec veže v celoto in izvaja v skladu s prijavljenim terminskim načrtom. Projekt je zaokrožena programska enota ali posamična kulturna aktivnost, ki je predstavljena javnosti kot zaključena samostojna celota: gledališka predstava, koncert, razstava ipd. Finančna uravnoteženost pomeni, da se ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne zgradbe programa ali projekta (odhodki = prihodki). 8. Splošni pogoji poziva Vloge na poziv Ljubljana-PrP-2013-2015 lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji in sicer na območju Mestne občine Ljubljana (to dokažejo s kopijo potrdila AJPES (Agencija Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve), iz katerega je razviden datum vpisa – dokument ne sme biti starejši od dvanajst mesecev, – trajneje, vsaj že pet let delujejo na področju poziva, – zaradi obsega dejavnosti trajneje, vsaj že pet let zaposlujejo tri ali več strokovnih in/ali tehničnih sodelavcev s polnim delovnim časom, – zagotavljajo dostopnost programskih sklopov in programskih enot javnosti in medijem; to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja, da bo v primeru izbora omogočil javno dostopnost, – zagotavljajo izvedbo predloženih programov v obdobju od 2013 do 2015 v skladu s terminskim načrtom (to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja), – so izpolnili vse pogodbene obveznosti do sofinancerjev kulturnih programov iz javnih sredstev v preteklih letih (to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja). Predlagani program ustreza splošnim pogojem tega poziva, če: – zaprošeni znesek sofinanciranja ne presega 50% vseh predvidenih stroškov, – bo na zahtevo Mestne občine Ljubljana izvedel ponovitev izbrane programske enote na eni izmed javnih prireditev Mestne občine Ljubljana in to brezplačno, le s kritjem morebitnih dodatnih materialnih dodatnih stroškov (kar dokaže s podpisano izjavo predlagatelja), – ni že sofinanciran iz proračuna Mestne občine Ljubljana po kakem drugem javnem razpisu ali pozivu (kar dokaže s podpisano pisno izjavo predlagatelja). Predlagatelj, ki kandidira za sofinanciranje programa, ne more kandidirati za sofinanciranje projekta. Predlagatelj programa je odgovorni nosilec programa. Izbrani izvajalec programa bo v pogodbi naveden kot pogodbena stranka. 9. Posebni pogoji poziva Predlagatelj ustreza posebnim pogojem tega poziva, če: – zagotavlja prostorske pogoje za pripravo in izvedbo predlaganega programa, – ima ustrezen obseg kakovostnega kulturnega programa na področju poziva, kar dokaže z opisom dejavnosti in popisom izvedenih dogodkov, – je prepoznaven v slovenskem kulturnem prostoru in/ali mednarodni javnosti), – je v preteklih letih izvedel program oziroma projekte, ki so bili pozitivno ocenjeni s strani strokovne javnosti, kar dokažejo s fotokopijo najmanj petih kritiških in medijskih odmevov). Predlagatelj ustreza posebnim pogojem tega poziva, če je v preteklih treh letih izvedel najmanj: – (na področju uprizoritvenih umetnosti) deset programskih enot v okviru programskih sklopov produkcija, postprodukcija, mednarodno sodelovanje, kulturna vzgoja. 10. Splošni kriteriji poziva Predloženi programi bodo ocenjeni na podlagi kriterijev za: a) kakovost in uspešnost realizacije programa oziroma projektov predlagatelja v obdobju od 2010 do 2012, skupaj do 30 točk: – ocena kakovosti in uspešnosti izvedbe programa v obdobju od 2010 do 2012 (do 10 točk), – pomembnost programa za kulturno ponudbo MOL in doseženo število občinstva (do 10 točk), – aktualnost ponudbe in odmevnost v strokovni javnosti v obliki števila kritiških odmev, nagrad ipd. (do 5 točk), – stopnja finančne soudeleženosti predlagatelja pri izvedbi programa v obdobju od 2010 do 2012 z lastnimi sredstvi oziroma sredstvi iz drugih virov (do 5 točk). b) kakovost in izvedljivost programa predlagatelja v obdobju od 2013 do 2015, skupaj do največ 50 točk: – vsebinska zaokroženost programa v smiselno celoto, iz katere je razviden temeljni umetniški koncept (do15 točk), – aktualnost ter izvirnost programskega koncepta ter utemeljenost vsebinske obrazložitve (do 10 točk), – uravnoteženost finančne konstrukcije glede na obseg in vsebino programa ter predvideni višji delež sredstev iz drugih virov (do 5 točk), – zastopanost vseh programskih sklopov iz posameznega področja poziva (do 5 točk), – izvedba predlaganega programskega sklopa v daljšem časovnem obdobju (skozi leto) (do 5 točk), – mednarodno sodelovanje in gostovanje (do 5 točk), – program, ki pritegne več občinstva in večje število različnih starostnih in družbenih skupin (otroci, mladina, starostniki, ranljive družbene skupine) (do 5 točk). 11. Prednostna merila poziva glede na področje dejavnosti Predloženi programi bodo dodatno ocenjeni na podlagi prednostnih meril za področje uprizoritvenih umetnosti, skupaj do 20 točk: – načrtujejo večje število programskih enot v okviru programskih sklopov produkcija in postprodukcija (do 5 točk), – načrtujejo večje število izvedb posameznih programskih enot v okviru festivalov z mednarodno udeležbo oziroma tistih programskih enot, ki se v letu 2013 tematsko navezujejo na izvedbo dodatnih projektov Mestne občine Ljubljana (do 5 točk), – vključujejo večje število izvajalcev (igralcev, plesalcev ipd.) posameznih programskih enot (do 5 točk), – načrtujejo večje število programskih enot v mednarodnih koprodukcijah (do 3 točke), – vključujejo večje število mladih ustvarjalcev oziroma izvajajo kakovostne in dostopne vsebine kulturne vzgoje (do 2 točki). 12. Uporaba meril poziva Programe bo presojala strokovno programska komisija na podlagi podatkov iz vloge (obrazci in priloge). Za sofinanciranje bodo predlagale le tiste programe predlagateljev, ki bodo v postopku ocenjevanja na podlagi splošnih in prednostnih meril prejeli najmanj 80 točk. Višina odobrenih sredstev za program je odvisna od skupne višine prejetih točk za posamezen program, pri čemer med izbranimi programi predlagateljev ni primerljivosti glede višine odobrenih sredstev v sorazmerju z višino prejetih točk. 13. Realizacija poziva Javni sklad RS za kulturne dejavnosti bo v obdobju od 2013 do 2015 sofinanciral največ 2 javna kulturna programa na področju uprizoritvenih umetnosti. Po vrsti bodo za sofinanciranje izbrani tisti programi, ki bodo v postopku ocenjevanja dosegli višje število točk. Z izbranimi izvajalci programa po tem pozivu bo JSKD sklenil pogodbo o realizaciji programa, ki ga sofinancira JSKD iz proračuna Mestne občine Ljubljana. Odgovorni nosilec programa je predlagatelj programa. Izbrani izvajalec programa bo v pogodbi naveden kot pogodbena stranka. JSKD lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni odločbi o izboru programa spremeni odločitev in z izvajalcem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti (nerealizacija programa) v tekočem pogodbenem letu razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva vračila. Izvajalec programa bo lahko – najpozneje do 15. septembra 2013 – predlagal spremembo pogodbe zaradi spremenjenih okoliščin le v naslednjih primerih: – če bo naknadno ugotovil, da določene programske enote ne bo mogel izvesti v pogodbeno določenem roku, lahko predlaga drug termin izvedbe v koledarskem letu letu 2013, – če bo iz utemeljenih razlogov spremenil naslov programske enote, lahko predlaga spremembo naslova programske enote pod pogojem, da vsebina izbrane programske enote ostane enaka, – če bo naknadno ugotovil, da programske enote ne more izvesti v pogodbeno določenem kraju oziroma prizorišču, lahko predlaga spremembo prizorišča izvedbe posamezne programske enote. 14. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev Dodeljena proračunska sredstva za leto 2013 morajo biti porabljena v proračunskem letu 2013. Dodeljena proračunska sredstva za izbrane programe morajo biti porabljena v proračunskih letih 2013, 2014 in 2015, in sicer do konca tekočega leta. Izbrani izvajalci programov, s katerimi bo sklenjena triletna pogodba, bodo za leti 2014 in 2015 pozvani k predložitvi programa za vsako leto posebej. Na podlagi ovrednotenja le-tega bosta s pogodbeno stranko sklenjena dodatka k pogodbi za leti 2014 in 2015. 15. Dvig in vpogled dokumentacije poziva Dokumentacija poziva Ljubljana-PrP-2013-2015 (besedilo poziva, obrazci) je dostopna na domači strani JSKD, www.jskd.si, lahko pa jo predlagatelji med uradnimi urami (vsak delovni dan, med 9. in 12. uro) dvignejo tudi na sedežu Območne izpostave Ljubljana, Krekov trg 2, 1000 Ljubljana ter na sedežu JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana. JSKD je dolžan v času roka poziva na pisno zahtevo zainteresiranim predlagateljem dokumentacijo poziva tudi poslati po pošti ali po elektronski pošti. 16. Pristojni uslužbenci Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil je: Andreja Repar, vodja območne izpostave Ljubljana, andreja.repar@jskd.si, 01/23-00-570. Uradne ure (po telefonu) so vsak delovni dan od 9. do 12. ure. 17. Oddaja in dostava vlog Vloga mora biti predložena na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – Območna izpostava Ljubljana, Krekov trg 2, 1000 Ljubljana, do 7. 3. 2013 oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Vloga mora biti oddana v zapečatenem ovitku in ustrezno označena. Na prednji strani ovitka mora biti izpisano: »Ne odpiraj! – Vloga na poziv Ljubljana-PrP-2013-2015«. Na zadnji strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in poštni naslov (sedež). Predlagatelj lahko dopolnjuje vlogo le v roku poziva na način, kot velja za pošiljanje vlog. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in merili poziva Ljubljana-PrP-2013-2015. 18. Izpolnjevanje pogojev poziva Vloga je popolna, če: – je predložena na navedenih prijavnih obrazcih, – je čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku, – vsebuje predpisane obrazce: A (splošni podatki – izjava); B (predstavitev društva),. B-1 (splošna utemeljitev programa); C (finančna konstrukcija programa 2010–2012), enega ali več obrazcev D-1 (podatki o programski enoti), enega ali več obrazcev D-2 (finančna konstrukcija programske enote), – vsebuje vse zahtevane podatke in priloge, – je na ustreznih mestih podpisana in žigosana. Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani, da v določenem roku vloge dopolnijo. Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj vloge, ki ne izpolnjuje splošnih in posebnih pogojev poziva. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila predložena po določilih prvega odstavka 17. točke poziva. Izpolnjevanje pogojev poziva ugotavlja pristojni uslužbenec za vodenje postopka, ki ga imenuje direktor JSKD. Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba, in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene. 19. Obravnava vlog in obveščanje o izboru Strokovna presoja vlog, prispelih na poziv Ljubljana-PrP-2013-2015, bo potekala v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja JSKD. Vloge, prispele na poziv, bodo obravnavane po času prispetja. Za čas prispetja vloge, ki je bila dopolnjena, se šteje čas prispetja dopolnitve vloge. JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obvestil v praviloma v tridesetih dneh po zasedanju in odločitvi strokovno programske komisije, z določitvijo roka, do katerega bo imel predlagatelj možnost, da se o predlogu komisije pisno izjavi. Po poteku tega roka bodo izdane odločbe.
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti