Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013

Kazalo

Ob-1466/13 , Stran 461
Ob-1466/13
Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo po pooblastilu Vlade Republike Slovenije zastopa dr. Žiga Turk, minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (v nadaljevanju: Republika Slovenija), v skladu z 21. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12; ZSPDSLS) in 30. členom Uredbe o ravnanju s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12; USPDSLS), objavlja
javni razpis
za prodajo premičnin po metodi javne dražbe
1. Naziv in sedež organizatorja in uporabnika: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (MIZKŠ), Masarykova 16, 1000 Ljubljana in Šolski center Maribor, Zolajeva ul. 12, Maribor. 2. Predmet prodaje: premičnine; stroji Šolskega centra Maribor, na lokacijama Valvasorjeva 75 in Smetanova ul. 18, v Mariboru, po priloženem seznamu, objavljenem na spletni strani MIZKŠ, http://www.mizks.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/ravnanje_s_stvarnim_premozenjem/, v četrtek dne 7. 2. 2013, na obeh lokacijah skupaj 94 kosov, z navedeno izklicno ceno premičnin, tržno vrednostjo na lokaciji, od 10,00 EUR do 2.000,00 EUR. Najnižji znesek višanja je 10% ocenjene vrednosti. 3. Način in rok plačila kupnine: pogodbo mora kupec podpisati takoj ko je možno oziroma najkasneje v 15 dneh od končane dražbe. Kupnina se plača takoj ali najkasneje v 8 dneh po sklenitvi pogodbe na račun prodajalca. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla in pogoj za prevzem premičnine s strani prodajalca po načelu videno-kupljeno-odpeljano. 4. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba bo potekala v prostorih Šolskega centra Maribor, v četrtek, 28. 2. 2013, na dveh lokacijah v Mariboru: – z začetkom ob 12. uri, v šolskih delavnicah na Smetanovi ulici 18, – z začetkom ob 16. uri, v šolskih delavnicah na Valvasorjevi ulici 75. 5. Drugi pogoji: a) na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe; b) dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo o plačanih davkih v izvirniku ali overjeni fotokopiji, ki na dan dražbe ne sme biti starejše od 30 dni; c) dražba bo potekala po načelu videno–kupljeno–odpeljano v najkrajšem možnem času. Kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane; d) izklicna vrednost oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Če nobeden od udeležencev javne dražbe navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko je cena izklicana trikrat, oseba, ki vodi javno dražbo, ugotovi, komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan, in kupca pozove k podpisu pogodbe. Če izklicna vrednost ni bila dosežena, je javna dražba neuspešna; e) predmet javne dražbe se bo prodal dražitelju, ki bo podal najvišjo kupnino. 6. Informacije Interesenti si lahko ogledajo predmete javne dražbe v sredo, 27. 2. 2013, med 9. in 11. uro, na lokaciji Smetanova ulica 18 in v sredo, 27. 2. 2013, med 12. in 14. uro, na lokaciji Valvasorjeva ulica 75. Ogled je možen tudi izven omenjenega časa po predhodnem dogovoru. Za dodatne informacije v zvezi z ogledom premičnin se obrnite na Srečka Vidoviča, ŠC Maribor, tel. 02/229-57-71, mob.: 040/304-868 ali srecko.vidovic@guest.arnes.si. V zvezi s pogoji prijave se obrnite na Smiljo Jarni, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Masarykova cesta 16, Ljubljana, tel. 01/478-46-25, e-pošta: smilja.jarni@gov.si. 7. Vlada RS ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla.
Republika Slovenija Vlada Republike Slovenije