Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013

Kazalo

335. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja PA19 – Parižlje (Kamplin-Pentek), stran 1432.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 57/12) ter na podlagi 30. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12) je župan Občine Braslovče dne 10. 1. 2013 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja PA19 – Parižlje (Kamplin-Pentek)
1. člen
(splošno)
S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja PA19 – Parižlje (Kamplin-Pentek) (v nadaljevanju: OPPN).
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
V preteklosti so bili na tem območju v veljavi prostorsko ureditveni pogoji, ki pa so bili s sprejetjem Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08, 46/11) razveljavljeni. S sprejetjem novih prostorskih aktov je zaradi neurejene prometne in komunalne infrastrukture za to območje predpisan sanacijski občinski lokacijski načrt (po novem občinski podrobni prostorski načrt). Z njim je potrebno vzpostaviti boljšo kvaliteto bivanja ter ustrezno prometno in komunalno opremljenost celotnega naselja. Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta zajema parceli na jugu naselja Parižlje.
Investitorja Špela Kamplin in Luka Pentek, Petrovče 272, p. Petrovče sta podala pobudo za izdelavo OPPN za parcelo št. 538/288, k.o. Spodnje Gorče. Ker občina oziroma lastniki preostalih zemljišč v tem naselju trenutno ne načrtujejo sanacijskega OPPN za celotno območje, je občina predlagala, da prične s postopkom priprave OPPN samo za navedeno parcelo. V naravi obravnavano območje predstavlja travnik. Investitor ima na obravnavanem območju namen vzpostaviti pogoje za izgradnjo stanovanjske hiše, kar ni v nasprotju s širšimi prostorskimi usmeritvami Občine Braslovče na tem območju in se sklada s prostorskim planom.
Območje OPPN je v lastništvu pobudnikov in predstavlja zemljiško parcelo znotraj že zgrajenega območja individualnih stanovanjskih stavb. Do območja OPPN je že speljana prometna povezava, ki pa jo je v bodoče potrebno rekonstruirati. Tudi ostala gospodarska infrastruktura je v večji meri že izvedena. Tako predvidena gradnja na obravnavanem območju predstavlja logično morfološko zapolnitev ter delno sanacijo tega dela naselja.
OPPN se izdela na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09).
3. člen
(območje OPPN)
Območje OPPN zajema zemljišče s parc. št. 538/288, k.o. Sp. Gorče. Območje OPPN je veliko caa 700 m². Ureditveno območje OPPN lahko pri načrtovanju omrežij gospodarske javne infrastrukture poseže izven območja OPPN.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokovne podlage vključno z geodetskim načrtom in geološko-geomehanskim poročilom za izdelavo OPPN pridobi in financira investitor sam. Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati idejno zasnovo, smernice nosilcev urejanja prostora in izhodišča veljavnih planskih aktov Občine Braslovče. Pri izdelavi OPPN je potrebno upoštevati oziroma preučiti:
– Odlok o Prostorskem redu Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08, 46/11)
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA19 – Parižlje (Matvoz) (Uradni list RS, št. 19/09)
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA18 – Parižlje (Beharič) (Uradni list RS, št. 58/09)
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA 17 – Parižlje Jug OPPN (Uradni list RS, št. 54/10)
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območje urejanja PA19 – Parižlje (Lorger) (Uradni list RS, št. 69/12).
Usmeritve za projektiranje in gradnjo naj smiselno izhajajo iz že sprejetih prostorskih aktov, navedenih v prejšnjem odstavku, z namenom zagotavljanja enotne podobe naselja.
Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo (gradbenih parcel) ne sme presegati faktorjev izkoriščenosti, kot so predpisani v Uredbi o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04, 99/07).
5. člen
(roki za pripravo OPPN)
Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz so naslednji:
1. faza: priprava osnutka OPPN / 30 dni
2. faza: pridobitev smernic in sklepa MOP o potrebnosti izdelave celovite presoje vplivov OPPN na okolje – v nadaljevanju: CPVO / 45 dni
3. faza: dopolnitev osnutka OPPN / 30 dni
4. faza: javna razgrnitev in javna obravnava / 40 dni
5. faza: priprava predloga OPPN / 20 dni po potrditvi stališč do pripomb in predlogov
6. faza: pridobitev mnenj / 30 dni
7. faza: potrditev predloga OPPN / 45 dni.
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva. Kolikor bo ugotovljeno, da je potrebno izvesti CPVO, se postopek in roki od 3. faze te točke dalje ustrezno spremenijo.
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu občinskega podrobnega prostorskega načrta pa mnenja, so:
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja Savinje, Lava 11, 3000 Celje,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– ELES Elektro-Slovenija d.o.o., Hajdrihova ul. 2, 1000 Ljubljana,
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, 3000 Celje,
– Elektro Celje d.d., javno podjetje za distribucijo električne energije, Celje, Vrunčeva 2a, 3000 Celje,
– Simbio d.o.o., Celje, Teharska cesta 49, 3000 Celje,
– Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., Ulica Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec,
– Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, sodeluje v postopku kot organ, ki skladno z zakonodajo odloča, ali je za prostorski akt potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v prvem odstavku te točke, se njihove smernice pridobijo v postopku.
Navedeni nosilci urejanja prostora morajo na vlogo pripravljavca v 30 dneh po prejemu osnutka OPPN podati smernice za pripravo OPPN. V primeru molka nosilca urejanja prostora, se šteje, da nima smernic, ki bi jih bilo potrebno upoštevati. MOP v skladu z 58. členom ZPNačrt sporoči, ali je za OPPN potrebno izvesti CPVO. Na predlog OPPN morajo nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti izdajo mnenja. Če v navedenem roku nosilci urejanja prostora mnenja ne predložijo, občina nadaljuje s pripravo OPPN.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem postopka)
Sredstva v zvezi s financiranjem priprave OPPN, izdelavo geodetskega načrta, pripravo vseh strokovnih rešitev, izvedbo CPVO, kolikor bo potrebna, zagotovi investitor sam.
8. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Občina Braslovče objavi ta sklep tudi na svetovnem spletu (http://www.braslovce.si).
Župan
Občine Braslovče
Branimir Strojanšek l.r.