Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013

Kazalo

332. Odlok o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2014, stran 1425.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06, 14/07, 109/08, 49/09, 38/10, 107/10, 11/11 in 110/11) ter 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 24. redni seji dne 31. 1. 2013 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2014
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Ajdovščina za leto 2014 določa proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |Skupina/podskupina kontov        |  Proračun  |
|   |                     |      2014|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |        |
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |I. SKUPAJ PRIHODKI            | 17.379.296,80|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             | 12.214.629,20|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|700 |davki na dohodek in dobiček       | 10.229.313,00|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|703 |davki na premoženje           |  1.522.841,20|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|704 |domači davki na blago in storitve    |   462.475,00|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |  2.395.566,85|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|710 |udeležba na dobičku in dohodki od    |  2.061.659,85|
|   |premoženja                |        |
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|711 |takse in pristojbine           |   11.300,00|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|712 |denarne kazni              |   15.500,00|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|713 |prihodki od prodaje blaga in storitev  |   30.607,00|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|714 |drugi nedavčni prihodki         |   281.500,00|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |   385.026,00|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|720 |prihodki od prodaje osnovnih sredstev  |   215.000,00|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|722 |prihodki od prodaje zemljišč in     |   170.026,00|
|   |neopredmetenih osnovnih sredstev     |        |
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |     500,00|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|730 |prejete donacije iz domačih virov    |     500,00|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |  1.956.964,75|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|740 |transferni prihodki iz drugih      |  1.428.206,03|
|   |javnofinančnih institucij        |        |
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|741 |prejeta sredstva iz državnega proračuna |   528.758,72|
|   |in proračuna EU             |        |
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE    |   426.610,00|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|782 |prejeta sredstva iz proračuna EU za   |   426.610,00|
|   |strukturno politiko           |        |
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |II. SKUPAJ ODHODKI            | 19.767.993,62|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |  3.566.573,23|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|400 |plače in drugi izdatki zaposlenim    |   777.414,76|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|401 |prispevki delodajalcev za socialno    |   125.989,94|
|   |varnost                 |        |
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|402 |izdatki za blago in storitve       |  2.364.728,53|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|403 |plačila domačih obresti         |   90.000,00|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|409 |sredstva, izločena v rezerve       |   208.440,00|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |  6.596.935,19|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|410 |subvencije                |   78.252,00|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|411 |transferi posameznikom in gospodinjstvom |  3.465.945,00|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|412 |transferi neprofitnim organizacijam   |   778.037,16|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|413 |drugi tekoči domači transferi      |  2.274.701,03|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  8.711.381,20|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|420 |nakup in gradnja osnovnih sredstev    |  8.711.381,20|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |   893.104,00|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|431 |investicijski transferi fiz. in prav.  |   728.424,00|
|   |osebam, ki niso proračunski uporabniki  |        |
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|432 |investicijski transferi proračunskim   |   164.680,00|
|   |uporabnikom               |        |
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK – PRIMANJKLJAJ | –2.388.696,82|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |        |
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |      0,00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV           |        |
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0,00|
|   |DELEŽEV                 |        |
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|441 |povečanje kapitalskih deležev in naložb |      0,00|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN    |        |
|   |SPREMEM. KAPITAL. DELEŽEV        |        |
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |        |
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |VII. ZADOLŽEVANJE            |  2.937.585,00|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |  2.937.585,00|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|500 |zadolževanje               |  2.937.585,00|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |VIII. ODPLAČILO DOLGA          |   548.888,18|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|55  |ODPLAČILO DOLGA             |   548.888,18|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|500 |odplačilo domačega dolga         |   548.888,18|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|IX. |POVEČANJE(ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA    |      0,00|
|   |RAČUNIH                 |        |
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE            |      0,00|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE            |      0,00|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.  |      0,00|
|   |PRETEKLEGA LETA             |        |
+-----+-----------------------------------------+---------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Ajdovščina.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse
2. prihodki krajevnih skupnosti
3. sredstva okoljskih dajatev
4. prihodki prejeti iz državnega proračuna
5. sredstva komunalnega prispevka
6. najemnine za stanovanja
7. najemnina za poslovne prostore
8. najemnina za komunalno infrastrukturo.
5. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, sprememba proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika občinske uprave župan, vendar ne več kot 15 % obsega programa v sprejetem proračunu.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika krajevne skupnosti predsednik krajevne skupnosti, vendar ne več kot 15 % obsega programa v sprejetem proračunu. Prerazporejanje pravic porabe v finančnih načrtih krajevnih skupnosti iz investicijskih odhodkov na tekoče odhodke ni dovoljeno. Neporabljene transferne prihodke za tekočo porabo po stanju na dan 31. 12. krajevne skupnosti vrnejo v občinski proračun.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča svetu o veljavnem proračunu za leto 2014 in njegovi realizaciji.
6. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Neposredni uporabnik lahko v letu 2014 prevzame obveznosti za namene, za katere so načrtovane pravice porabe v letu 2015 in zapadejo v plačilo v letu 2015, v višini 60 % obsega pravic porabe na podskupinah kontov znotraj podprograma, načrtovanih v letu 2014.
7. člen
Župan oziroma predsednik krajevne skupnosti lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega leta v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 10.000,00 eur župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
9. člen
Krajevna skupnost lahko sklepa pravne posle samo s predhodnim soglasjem župana, razen pravnih poslov, povezanih s tekočim vzdrževanjem ter pravnih poslov v zvezi z investicijami v višini do 10.000 eur.
10. člen
Letni načrt ravnanja za nepremičnine v posamični vrednosti do 20.000 eur sprejme župan.
Če so izpolnjeni pogoji iz zakona, ki ureja javne finance, lahko župan odpiše ali delno odpiše plačilo dolga do višine 1.000 eur, ki ga ima posamezen dolžnik do Občine Ajdovščina, vendar največ do skupne višine 20.000 eur v posameznem letu.
11. člen
Investicijske transferje društvom in ostalim osebam zasebnega prava za namene gradnje oziroma za večja investicijska vzdrževalna dela nepremičnin se lahko dodeli samo, če za vrednost transferja Občina Ajdovščina pridobi solastninsko pravico na nepremičnini, ki se jo gradi oziroma investicijsko vzdržuje.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
12. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2014 lahko likvidnostno zadolži.
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb in odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2014 lahko zadolži do višine 2.937.585,00 evrov in sicer za investicije Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina, Vilharjeva ulica–Quilliano–Cesta na Gradišče, Regijski sistem ravnanja z odpadki, cesta Ajdovščina–Lokavec–Predmeja, ureditev vaškega jedra v KS Cesta in pokopališča po vaseh.
Javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina morajo pred zadolžitvijo pridobiti soglasje ustanovitelja. Obseg poroštev Občine Ajdovščina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Ajdovščina, v letu 2014 ne sme preseči 3 % realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna leta 2013.
13. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se lahko v letu 2014 zadolžijo do skupne višine 150.000 eur.
6. KONČNA DOLOČBA
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4102-1/2013
Ajdovščina, dne 31. januarja 2013
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.