Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3759. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Azerbajdžanski republiki

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3813. Uredba o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev
3814. Uredba o spremembah Uredbe o organih v sestavi ministrstev
3815. Uredba o spremembi Uredbe o merilih in pogojih za odobritev posojil po 81.a členu Zakona o javnih financah

Sklepi

3760. Sklep o ustanovitvi in določitvi nalog Slovenske nacionalne komisije za Unesco
3761. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o imenovanju državne komisije in regijskih komisij za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah ter za pripravo predlogov za odpravo njihovih posledic
3762. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov in članov regijskih štabov Civilne zaščite

Drugi akti

3763. Odločba o imenovanju Janje Bernard za pomočnico okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu na Ptuju
3764. Odločba o imenovanju Maje Povšin za pomočnico okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu
3765. Odločba o imenovanju Ksenje Možič za pomočnico okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju
3766. Odločba o imenovanju Mateja Oštirja za pomočnika okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
3767. Odločba o imenovanju Anje Savić za pomočnico okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
3768. Odločba o imenovanju Boštjana Jegliča za okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
3769. Odločba o imenovanju prof. dr. Arneta Marjana Mavčiča in izr. prof. dr. Boštjana Zalarja na seznam namestnikov izvoljenega sodnika za odločanje v posameznih zadevah na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu

MINISTRSTVA

3770. Pravilnik o spremembah Pravilnika o krmnih dodatkih
3771. Pravilnik o krmi za posebne prehranske namene

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3772. Disciplinski pravilnik
3773. Sklep o imenovanju državnih tožilcev na položaj svetnikov
3774. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Muta
3775. Akt o spremembah Splošnih pogojev za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Občine Sežana, Občine Radovljica, Občine Odranci, Občine Turnišče, Občine Tržič, Občine Rogatec, Občine Beltinci, Občine Vodice, Občine Komenda, Občine Slovenska Bistrica, Občine Slovenske Konjice, Občine Gornja Radgona in Občine Cerklje na Gorenjskem
3776. Sistemska obratovalna navodila za distribucijska omrežja zemeljskega plina za geografsko območje Občine Sežana, Občine Radovljica, Občine Odranci, Občine Turnišče, Občine Tržič, Občine Rogatec, Občine Beltinci, Občine Vodice, Občine Komenda, Občine Slovenska Bistrica, Občine Slovenske Konjice, Občine Gornja Radgona in Občine Cerklje na Gorenjskem

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3777. Akt o ustanovitvi Združenja mestnih občin Slovenije
3778. Statut Združenja mestnih občin Slovenije
3779. Izrek odločbe Vlade Republike Slovenije

OBČINE

Brežice

3812. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o novelaciji zazidalnega načrta Trnje Brežice

Črenšovci

3780. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja BI-5 v Gornji Bistrici

Ljubljana

3781. Odredba o določitvi obrazcev podpore volivca in roka za zbiranje podpisov

Metlika

3782. Sklep o manjši notranji igralni površini od 3 m2 v Otroškem vrtcu Metlika v šolskem letu 2010/2011

Mokronog-Trebelno

3783. Odlok o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Mokronog - Trebelno in Šentrupert
3784. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Puconci

3785. Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci za leto 2010

Rogašovci

3786. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Rogašovci
3787. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogašovci
3788. Odlok o dopolnitvi Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Goričkega v Občini Murska Sobota
3789. Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev, nagrade članov delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Rogašovci ter o povračilih stroškov
3790. Pravilnik o sofinanciranju programov društev izven področja kulture, športa in turizma

Slovenska Bistrica

3791. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjske zazidave “Rubnik” na Spodnji Polskavi
3792. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjske zazidave “Zgornja Bistrica 2”
3793. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjske zazidave “Jožef”

Sveti Tomaž

3794. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Šmarješke Toplice

3795. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3796. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3797. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Tabor

3798. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Tabor za leto 2009
3799. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Tabor

Tišina

3800. Pravilnik o nadomestilih in nagradah delovnih teles upravnega odbora in članov drugih delovnih organov Gasilske zveze Tišina ter o povračilih stroškov

Trebnje

3801. Odlok o merilih in pogojih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Trebnje
3802. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3803. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Vojnik

3804. Sklep o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Vojnik

Vransko

3805. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna Šola Vransko - Tabor

Vrhnika

3806. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju glasila Naš časopis

Zavrč

3807. Sklep o oceni izvajanja občinskega programa varnosti Občine Zavrč v letu 2009
3808. Sklep o potrditvi novelacije 1 občinskega programa varnosti Občine Zavrč

Zreče

3809. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za trgovski center ob vstopu v Zreče

Žužemberk

3810. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Žužemberk
3811. Odlok o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in gospodarske javne službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov na območju Občine Žužemberk

POPRAVKI

3816. Popravek Odloka o javnem redu v Mestni občini Kranj
3817. Popravek Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Mozirje

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti