Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010

Kazalo

Št. 478-30/2010 Ob-5306/10 , Stran 2266
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana. 2. Opis predmetov prodaje Poslovni prostori so locirani v kleti in pritličju poslovne zgradbe, na naslovu Log 9, v Hrastniku. Neto tlorisna površina poslovnih prostorov znaša 215,60 m2, od tega v kleti 115,40 m2 in v pritličju 100,20 m2. Poslovni prostori so vpisani kot del stavbe št. 706.ES in sicer: št. 8.E, z.k. vložek št. 724/8, št. 9.E, z.k. vložek št. 724/9 in 13.E, z.k. vložek št. 724/13, vse k.o. Hrastnik-mesto (šifra k.o. 1855). 3. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja države. Pogodba bo sklenjena z najugodnejšim dražiteljem. 4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja Za nepremičnine, ki so predmet prodaje, je izklicna cena 130.500,00 EUR, najnižji znesek višanja je 1.000,00 EUR. Davek na promet nepremičnin v višini 2% ni vključen v kupnino in ga kupec plača poleg kupnine. 5. Način in rok plačila kupnine Kupnina se plača v 8 dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala na Ministrstvu za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, v sejni sobi v 4. nadstropju, in sicer 16. 9. 2010, z začetkom ob 10. uri. 7. Višina varščine Višina varščine je 13.050,00 EUR in se plača na račun, št. SI56 0110-06300109972, sklic 18 20117-7200005-67312010, z navedbo namena nakazila: Javna dražba-Log 9, Hrastnik. Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi. Dražiteljem, ki plačajo varščino, a ne pristopijo k javni dražbi, se varščina zadrži. 8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmetov javne dražbe Ogled predmetov javne dražbe je možen po predhodni telefonski najavi. Za dodatne informacije v zvezi z ogledom nepremičnin, s prijavo in izvedbo javne dražbe se obrnite na Matejo Gašperlin, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, tel. 01/369 5504, faks. 01/369-55-96, e-pošta: mateja.gasperlin@gov.si. Vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe bodo objavljene na internetni strani: http://www.mp.gov.si/si/javni_razpisi/ministrstvo_za_pravosodje/. 9. Opozorilo Predstojnik upravljavca lahko do sklenitve pravnega posla postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se povrne dražiteljem stroške v višini izkazanih stroškov. 10. Drugi pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin. Dražitelji morajo najkasneje do dne 14. 9. 2010 v zaprti kuverti z napisom »Ne odpiraj, javna dražba-Log 9, Hrastnik, št. 478-30/2010« na naslov Ministrstvo za pravosodje, sektor za nepremičnine in investicije v pravosodju, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, priporočeno po pošti ali osebno na vložišče oddati: – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke); – potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila ki jih izdajajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR); – pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj ni zastopnik; – dokazilo o plačani varščini za nepremičnine, ki jih dražijo. Dražitelji, ki iz objektivnih razlogov niso mogli pridobiti dokazil iz prve, druge ali tretje alinee te točke, lahko le-te predložijo na dan javne dražbe. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka. Vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) plača kupec. Nepremičnine bodo prodane po načelu videno-kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

AAA Zlata odličnost