Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010

Kazalo

Ob-5328/10 , Stran 2269
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Prevalje, Občinska uprava, Trg 2a, Prevalje, tel. 02/82-46-100, faks 02/82-46-124. 2. Opis predmeta prodaje in izklicna cena: a) poslovna stavba »Vrtec Zgornji kraj« na naslovu Zgornji kraj 12, Prevalje, skupaj z zemljiščem, parc. št. 298/1 njiva 94 m2, travnik 1744 m2, parc. št. 298/2 igrišče 1176 m2, pot 225 m2, parc. št. 298/5 poslovna stavba 452 m2, vse k.o. Farna vas, skupno 3.691 m2. Izklicna cena za nepremičnine pod a) je 169.053,60 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. b) poslovna stavba »Vrtec Pod gonjami« na naslovu Pod gonjami 5a, Prevalje, skupaj z zemljiščem, parc. št. 27/2 travnik 1742 m2, parc. št. 27/3 travnik 1177 m2, parc. št. 38/2 poslovna stavba 547 m2, parc. št. 39/7 dvorišče 255 m2, parc. št. 39/8 travnik 71 m2, vse k.o. Farna vas, skupno 3.792 m2. Izklicna cena za nepremičnine pod b) je 169.783,39 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. Nepremičnine pod a) in b) sta zasedeni. 3. Najnižji znesek višanja: 5.000,00 EUR €. 4. Izvedba javne dražbe: – Javna dražba se bo izvedla v mali sejni sobi Občine Prevalje, Trg 2a, Prevalje/II. nadstropje, v petek, 20. 9. 2010 ob 12. uri. – Javna dražba bo ustna in jo bo izvajala pristojna komisija. – Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi, morajo pred začetkom javne dražbe vplačati varščino v višini 10% skupne izklicne cene posamezne nepremičnine na TRR Občine Prevalje, št. 01375-0100010242, z navedbo »plačilo varščine za javno dražbo nepremičnine pod a) oziroma pod b)«. Plačana varščina se uspelemu dražitelju vračuna v kupnino, neuspelemu dražitelju pa bo vrnjena brez obresti v roku 10 dni od dneva dražbe. – Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične in pravne osebe iz držav EU. Pravne osebe, ki so registrirane v RS, morajo prodajalcu predložiti ustrezno dokazilo o registraciji, ki ne sme biti starejše od 30 dni, vse pravne osebe pa tudi notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi. Fizične osebe morajo predložiti osebni dokument ter davčno številko. – Dražitelji se morajo najpozneje četrt ure pred začetkom javne dražbe osebno oglasiti na kraju dražbe ter v urejeni mapi predložiti fotokopije naslednjih dokumentov in originale na vpogled: a) originalno potrdilo o vplačani varščini, b) izpisano celotno številko TRR za primer vračila varščine, c) izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) v originalu oziroma druge ustrezne evidence v originalu, star največ 30 dni, d) originalno notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi za pooblaščence, e) osebno izkaznico ali drug osebni dokument s fotografijo (fizične osebe, s.p.-ji, zastopniki pravnih oseb in pooblaščenci), f) izpisano davčno številko oziroma ID številko za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko; – Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. – Ugovori na potek javne dražbe se lahko dajo do sestave dražbenega zapisnika, rešuje pa jih predsednik komisije za izvedbo javne dražbe. – V primeru, da sta dva ali več ponudnikov, ki ponudijo enako najvišjo ceno ali izklicno ceno, nepremičnina ni prodana, če eden od ponudnikov ne zviša svoje ponudbe. – Ponudba veže do zaključka javne dražbe in ponudnik do tedaj ne more odstopiti, ali jo na kakršen drug način razveljaviti. – Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. 5. Drugi pogoji javne dražbe: nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«, kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij. V izklicno ceno niso zajeti predpisani davki in jih plača kupec. Poleg tega je kupec dolžan poravnati stroške notarske overitve pogodbe, stroške cenitve in vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice in vknjižbe v zemljiški knjigi, ter stroške objave javne dražbe. 6. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba. Uspeli dražitelj mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po zaključku javne dražbe. Kupec mora celotno kupnino poravnati v roku 8 dni po podpisu pogodbe, sicer se šteje, da je odstopil od pogodbe in v tem primeru prodajalec zadrži varščino. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških, se bodo kupcu nepremičnine izročile v last s pravico vpisa lastninske pravice na kupljenih nepremičninah v pristojno zemljiško knjigo, medtem ko se izročitev v posest kupcu odloži do izgradnje novega vrtca (predvidoma najkasneje do konca leta 2011), tako da kupec prodajalcu do tedaj prepusti v brezplačni uporabi nakupljene nepremičnine. 7. Natančnejše podatke o nepremičnini lahko interesenti dobijo na tel. 02/82-46-116, ogled nepremičnin pa je mogoč po predhodni telefonski najavi na isti številki. 8. Ustavitev postopka: Občina Prevalje lahko postopek javne dražbe in začeti postopek prodaje nepremičnin ustavi vse do podpisa prodajne pogodbe, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžna pa je vrniti brez obresti, vplačano varščino.

AAA Zlata odličnost