Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010

Kazalo

3778. Statut Združenja mestnih občin Slovenije, stran 10358.

V skladu s tretjim odstavkom 86.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 79/09) ter 4. členom Akta o ustanovitvi Združenja mestnih občin Slovenije je Skupščina Združenja mestnih občin Slovenije na svoji 1. seji dne 6. maja 2010 sprejela
S T A T U T
Združenja mestnih občin Slovenije
1. člen
Uvodne določbe
Ta statut določa ime in sedež Združenja mestnih občin Slovenije (v nadaljevanju: ZMOS), namen in naloge ZMOS, način včlanjevanja in prenehanja članstva v ZMOS, pravice in obveznosti članic, financiranje ZMOS, organe ZMOS, njihovo sestavo, delovno področje in medsebojna razmerja, zastopanje ZMOS, nadzor nad poslovanjem ZMOS in prenehanje ZMOS ter druga vprašanja, pomembna za delovanje ZMOS.
Ime združenja je: ZDRUŽENJE MESTNIH OBČIN SLOVENIJE. V mednarodnem delovanju se enakovredno uporablja ime: ASSOCIATION OF SLOVENE MUNICIPALITIES.
Sedež ZMOS je v Ljubljani, Mestni trg 1.
ZMOS ima svoj žig. Žig je pravokotne oblike 50x23 mm, modre barve, z napisom v sredini, in sicer v prvi vrsti z napisom »ZMOS«, v drugi vrsti z napisom »Združenje Mestnih Občin Slovenije«.
ZMOS ima svoj znak. Znak je sestavljen iz prvih črk besed, ki sestavljajo ime Združenja mestnih občin Slovenije. Črke so povezane, kar simbolizira povezanost občin, barve črk se prelivajo od oranžne, rdeče, vijolične do modre.
ZMOS je pravna oseba javnega prava, ki jo zastopa in predstavlja predsednik združenja.
2. člen
Namen in naloge
ZMOS je interesno združenje slovenskih mestnih občin, ustanovljeno zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne samouprave ter usklajevanja in skupnega zagotavljanja svojih interesov. ZMOS zastopa interese slovenskih občin na državni in mednarodni ravni.
ZMOS se povezuje s sorodnimi institucijami in organizacijami doma in v tujini in sodeluje z drugimi pravnimi osebami z namenom pridobitve znanj in izkušenj s področja lokalne samouprave in gospodarskih javnih služb.
ZMOS opravlja naloge, ki se nanašajo predvsem na: izmenjavo izkušenj in krepitev lokalne samouprave; organiziranje razprav o aktualnih vprašanjih v zvezi z uresničevanjem lokalne samouprave, s poudarkom na delovanju mestnih občin; obravnavanje zakonskih predpisov, ki se nanašajo na lokalno samoupravo ter dajanje pobud državnemu zboru, državnemu svetu in vladi; uveljavljanje in zastopanje skupnih interesov mestnih občin; sodelovanje z organizacijami lokalnih in regionalnih skupnosti; oblikovanje skupnih razvojnih projektov ter opravljanje drugih nalog v skladu z odločitvami organov ZMOS.
3. člen
Članstvo
V ZMOS se prostovoljno vključujejo slovenske mestne občine.
Članstvo se pridobi na podlagi odločitve mestnega sveta oziroma občinskega sveta mestne občine (v nadaljevanju: mestni svet). Članstvo v ZMOS se prične z dnem veljavnosti sklepa mestnega sveta.
Članstvo v ZMOS preneha:
– s prenehanjem mestne občine,
– z izstopom iz ZMOS,
– z izključitvijo, ki jo sprejme skupščina ZMOS (v nadaljevanju: skupščina).
O izstopu iz ZMOS odloča mestni svet mestne občine članice (v nadaljevanju: članica). O izključitvi odloča skupščina na predlog predsednika ZMOS. Članica, ki je izstopila ali je bila izključena, mora v celoti poravnati svoje obveznosti do ZMOS za tekoče leto.
Članica se izključi, kolikor se ugotovi delovanje, ki je v nasprotju z interesi ZMOS in je bila s tem povzročena škoda drugim članicam.
Izključena članica ima možnost ugovora na skupščino, v roku 30 dni od dneva prejema sklepa. O ugovoru odloča skupščina z večino glasov vseh članov.
4. člen
Pravice in obveznosti članic
Članice so upravičene, da njihovi predstavniki volijo in so izvoljeni v organe ZMOS. Članice morajo biti seznanjene s programom ZMOS ter njegovim materialnim in finančnim poslovanjem.
Članice so dolžne redno plačevati članarino, spoštovati pravila ZMOS, določena s tem statutom, ter varovati ugled in interese ZMOS.
5. člen
Financiranje
Stroški poslovanja ZMOS se pokrivajo z letno članarino ter dohodki iz prispevkov in dotacij. ZMOS lahko pridobi tudi sredstva, ki se zagotavljajo v državnem proračunu.
Letno članarino za vsako koledarsko leto posebej določi skupščina s finančnim načrtom. Članice so dolžne plačati članarino do konca marca tekočega leta. Kolikor skupščina do konca marca ne določi višino letne članarine, članice plačajo članarino v višini preteklega leta. Višina članarine je odvisna od števila prebivalcev občine.
6. člen
Organi ZMOS
Organi ZMOS so:
– skupščina,
– predsednik,
– nadzorni odbor.
7. člen
Skupščina
Skupščina je najvišji organ ZMOS in odloča o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti ZMOS.
Skupščina:
– sprejema statut in spremembe statuta,
– sprejema ostale akte in njihove spremembe in dopolnitve,
– sprejema delovni program,
– sprejema finančni načrt in letno poročilo,
– voli predsednika in podpredsednika,
– voli člane nadzornega odbora,
– odloča o višini članarine in drugih obveznostih članic,
– sprejema skupna stališča, kadar gre za interese, ki zadevajo vse članice,
– odloča o članstvu v mednarodnih organizacijah,
– voli predstavnike v mednarodnih organizacijah,
– odloča o drugih zadevah, ki so pomembna za delovanje.
Skupščino sestavljajo župani članic. V primeru zadržanosti lahko župana nadomešča podžupan ali direktor mestne uprave. Mandatna doba skupščine traja štiri leta, kolikor traja mandat župana. Predsednik mora sklicati skupščino najkasneje v treh mesecih po izvedenih rednih lokalnih volitvah, da se določi nova sestava skupščine.
Mandat člana skupščine preneha z iztekom županske funkcije.
Vsaki članici pripada en glas v skupščini.
Skupščina se skliče praviloma enkrat mesečno. Skupščina je sklepčna, če je na zasedanju navzočih vsaj polovica predstavnikov članic.
Skupščina zaseda javno. V primeru, da tako sklene skupščina, se o posameznih točkah dnevnega reda lahko razpravlja in odloča tudi brez javnosti. O delu skupščine se vodi zapisnik.
Na skupščini se glasuje javno. Na predlog najmanj1/3 navzočih predstavnikov članic lahko skupščina odloči, da se o posamezni točki glasuje tajno.
Skupščina sprejema sklepe z večino glasov navzočih predstavnikov članic, razen o:
– sprejemu statuta,
– izvolitvi predsednika in podpredsednika,
– izvolitvi predsednika in dveh članov nadzornega odbora,
– in o drugih sklepih določenih s tem statutom,
kjer je potrebna večina glasov vseh predstavnikov članic.
O predsedniku in podpredsedniku se glasuje kot o kandidatni listi. O članih nadzornega odbora se glasuje poimensko.
V primeru, da pride do zamenjave župana v članici, iz katere župan opravlja funkcijo predsednika ali podpredsednika, novi župan nadaljuje funkcijo v ZMOS.
8. člen
Predsednik in podpredsednik
Predsednika in podpredsednika izvoli skupščina. Funkcija predsednika in podpredsednika je nepoklicna. Mandat predsednika in podpredsednika je 2 leti. Podpredsednika se praviloma direktno uvrsti na kandidatno listo za predsednika.
V času do izvolitve predsednika in podpredsednika opravlja operativne naloge predsednika direktor mestne uprave članice, katere župan je bil predsednik v preteklem mandatu.
Predsednik predstavlja in zastopa ZMOS, v njegovi odsotnosti pa ga nadomešča podpredsednik.
Predsednik sklicuje in vodi seje skupščine in je odgovoren za izvajanje njenih sklepov.
9. člen
Delovna telesa skupščine
Skupščina lahko ustanovi stalna in začasna delovna telesa, ki v okviru svojega delovnega področja, v skladu s tem statutom, obravnavajo zadeve iz pristojnosti skupščine in dajejo skupščini mnenja in predloge.
Stalna delovna telesa skupščine so:
1. kolegij direktorjev,
2. odbor za finance,
3. odbor za urejanje prostora in varstvo okolja,
4. odbor za gospodarske dejavnosti in promet,
5. odbor za družbene dejavnosti.
Kolegij direktorjev članic, se skliče najmanj 8 dni pred sklicem skupščine. Kolegij direktorjev vodi direktor članice, katere župan je predsednik ZMOS.
Vsaka članica ima najmanj enega predstavnika v odboru. Člani odborov so predstojniki organov MU članic, ki pokrivajo posamezno področje, lahko pa tudi predstavniki strokovne in zainteresirane javnosti. Število članov in sestavo strokovnih odborov določi skupščina s sklepom o ustanovitvi.
Kandidate za strokovne odbore lahko predlagajo predsednik in drugi predstavniki članic v skupščini, članica ali strokovni odbor. Člane strokovnih odborov imenuje skupščina, glede na strokovno področje, usposobljenost kandidatov in organizacijo dela.
Člani strokovnega odbora izmed sebe določijo predsednika, ki predstavlja in vodi odbor.
10. člen
Strokovne službe
Organizacijske, administrativne, tehnične in druge naloge za ZMOS opravlja mestna uprava članice, katere župan je predsednik ZMOS, ali strokovna služba ZMOS.
11. člen
Imenovanja
Predstavnike ZMOS v mednarodnih delegacijah lokalnih skupnosti, posvetovalnih telesih Državnega zbora RS in Vlade RS ter drugih institucijah imenuje skupščina. Kandidata lahko predlaga predsednik, drug član skupščine ali strokovni odbor ZMOS. Pred imenovanjem se izvede evidentiranje kandidatov.
12. člen
Nadzorni odbor
Nadzorni odbor nadzoruje materialno in finančno poslovanje ZMOS ter namenskost in smotrnost porabe finančnih sredstev. Nadzorni odbor ima pravico do neomejenega vpogleda v dokumentacijo ter finančno in materialno poslovanje ZMOS.
Finančno poslovanje ZMOS se opravlja v skladu s predpisi, ki urejajo finančno in materialno poslovanje oseb javnega prava.
Nadzorni odbor ima predsednika in dva člana, ki jih imenuje skupščina najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji. Kandidate za tričlanski nadzorni odbor predlagajo članice.
Člani v nadzornem odboru ne morejo biti člani v drugih organih ZMOS.
Nadzorni odbor je dolžan obvestiti članice, skupščino in predsednika o nepravilnostih v poslovanju ZMOS.
13. člen
Javnost dela
Delo ZMOS je javno.
Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o delu organov, s posredovanjem posebnih pisnih sporočil članicam in sredstvom javnega obveščanja, z navzočnostjo predstavnikov sredstev javnega obveščanja na sejah organov in delovnih teles in na druge načine.
Predsednik skrbi za obveščanje o delu ZMOS. Skupščina lahko sklene, da se o seji izda uradno obvestilo ali organizira novinarska konferenca.
14. člen
Prenehanje ZMOS ter združitev ali razdružitev
Sklep o prenehanju ZMOS ter združitvi ali razdružitvi sprejme skupščina z dvotretjinsko večino članic. Pooblaščena oseba ZMOS v skladu s tretjim odstavkom 86.a člena Zakona o lokalni samoupravi obvesti pristojno ministrstvo o prenehanju ZMOS.
15. člen
Prehodne določbe
Za leto 2010 se članarina določi do konca junija 2010.
Organizacijske, administrativne, tehnične in druge naloge za ZMOS opravlja, do potrditve mandata predsednika oziroma ustanovitve strokovne službe ZMOS, Mestna uprava Mestne občine Ljubljana.
16. člen
Končna določba
Ta statut začne veljati z dnem, ko ga sprejme skupščina.
Št. 089-173/2010-4
Ljubljana, dne 6. maja 2010
Predsednik
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost