Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2010 z dne 23. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2010 z dne 23. 8. 2010, Kazalo


MINISTRSTVA

3736. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o registru kmetijskih gospodarstev
3737. Odredba o določitvi seznama tehničnih specifikacij o postopkih s področja motornih in priklopnih vozil

SODNI SVET

3738. Sklep o javnem pozivu sodnikom za vložitev kandidatur na mesta predsednikov in podpredsednikov sodišč

OBČINE

Beltinci

3739. Sklep o imenovanju komisije za pripravo volilnega imenika pripadnikov romske skupnosti

Benedikt

3740. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Benedikt

Dobrova-Polhov Gradec

3741. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora VS 8/6-5 Selo, rekonstrukcijo lokalne ceste Hruševo–Šujica in gradnjo kanalizacije od naselja Selo do naselja Šujica

Koper

3742. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Dolge njive – Campi lunghi, pod cerkvijo v Ankaranu

Moravske Toplice

3743. Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Moravske Toplice
3744. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Turistično-informativni center Moravske Toplice
3745. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč »splošno ljudsko premoženje v upravi OLO Martjanci«
3746. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v družbeni lastnini

Murska Sobota

3747. Odlok o sprejetju občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) – za območje za »vaškim domom« v Bakovcih
3748. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za toplovod v območju državnega prostorskega načrta pri farmi Jezera v k.o. Rakičan
3749. Splošni pogoji poslovanja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota

Poljčane

3750. Sklep o manjši notranji igralni površini od 3 m2 v enotah vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica na območju Občine Poljčane

Polzela

3751. Sklep o ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Polzela

Prebold

3752. Pravilnik o sofinanciranju programov športa v Občini Prebold

Prevalje

3753. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Centralne čistilne naprave Občine Prevalje – območje »B« PZ Račel - Log (vulgo Toplice, v nadaljnjem besedilu: »CČN«)

Sveti Jurij ob Ščavnici

3754. Sklep o določitvi volišč in območij volišč v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici za redne volitve v Občinski svet Občine Sv. Jurij ob Ščavnici in volitve župana Občine Sv. Jurij ob Ščavnici, v oktobru 2010
3755. Ugotovitveni sklep o številu potrebnih podpor volivcev kandidaturi za župana v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici
3756. Ugotovitveni sklep o številu potrebnih podpor volivcev za določanje liste kandidatov s strani volivcev za 11 Volilnih enot v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici

POPRAVKI

3757. Popravek Odloka o določitvi števila članov in volilnih enot za volitve članov sveta krajevne skupnosti v Občini Žalec
3758. Popravek Odloka o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti za volitve članov svetov KS na območju Občine Vipava v letu 2010

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

98. Sklep o potrditvi Zapisnika XVIII. zasedanja Stalne mešane komisije (po Sporazumu med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju), ki je potekalo 18. maja 2010 v Zagrebu

Ministrstvo za zunanje zadeve

99. Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola o strateški presoji vplivov na okolje h Konvenciji o presoji čezmejnih vplivov na okolje
100. Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola o registrih izpustov in prenosov onesnaževal
101. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o sodelovanju pri gradnji in delovanju plinovoda na ozemlju Republike Slovenije
102. Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije o kasetnem strelivu
103. Obvestilo o začetku veljavnosti Programa mednarodnega razvojnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Črno goro za leto 2010
104. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju, ki vzpostavlja partnerstvo med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko Tadžikistan na drugi strani
AAA Zlata odličnost