Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2010 z dne 23. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2010 z dne 23. 8. 2010

Kazalo

3747. Odlok o sprejetju občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) – za območje za »vaškim domom« v Bakovcih, stran 10305.

Na podlagi 11. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt), (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09) in 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08 in 79/09) ter 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na seji dne 3. junija 2010 sprejel
O D L O K
o sprejetju občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) – za območje za »vaškim domom« v Bakovcih
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju: OPPN) – za območje za »vaškim domom« v Bakovcih, ki ga je izdelal Projektivni biro Lazar d.o.o., Murska Sobota, v maju 2010, pod št. U02-08.
2. člen
OPPN iz 1. člena vsebuje tekstualne opise in grafične prikaze, ki se nanašajo na mejo območja ter na lego, potek, zmogljivost, velikost in oblikovanje objektov, naprav in ureditev.
Tekstualni del obsega:
1. Splošni del
2. Opis in obrazložitev prostorskih pogojev za realizacijo po posameznih področjih
3. Smernice in mnenja.
Grafični del obsega:
1. Prikaz območja v širšem prostoru
2. Delitev površin
3. Prikaz ureditvenega in vplivnega območja
4. Geodetski posnetek
5. Ureditvena situacija
6. Zakoličbena situacija
7. Komunalna ureditev
8. Požarna varnost
9. Prometna ureditev.
II. OBSEG, NAMENSKA OPREDELITEV OBMOČJA
3. člen
Območje obdelave, za katerega se sprejema OPPN, je razvidno iz grafičnih prilog navedenih v 2. členu tega odloka.
Območje obsega parcele št. 2438, 2455, 2454/1, 2454/2, 2454/3, 2454/4, 2457, 2456, 2458/1, 2458/2, 2461/1, 2460/1, 2461/2, 2460/2 2459/1, 2459/2, 2425, 2424, 2421, 2422, 2419, 2418, 2416/1, 2416/2, 2416/3, 2414, 2412 ter del parcele št. 2452. Vse parcele so v k.o. Bakovci. Za izvedbo infrastrukturnih ureditev se lahko posegi izvajajo tudi na parcelah, ki so v neposredni bližini tega območja.
4. člen
Z odlokom se na predvidenem območju predvideva gradnja stanovanjskih objektov, ki se lahko namenijo tudi mirnim poslovnim in storitvenim dejavnostim.
III. FUNKCIJE OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO – OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR
5. člen
Na območju OPPN je dovoljena gradnja stanovanjskih objektov pod pogoji:
– tlorisne dimenzije predvidenih objektov ne smejo presegati maksimalnih gabaritov, razvidnih iz grafičnih prilog navedenih v 2. členu tega odloka;
– gradbene linije predvidenih objektov so razvidne iz grafičnih prilog in jih je možno spremeniti pod navedenimi pogoji v 17. členu tega odloka;
– strehe na predvidenih stanovanjskih objektih se izvedejo kot enostavne dvokapne strehe z naklonom 35–40°. Nad manjšim delom posameznega stanovanjskega objekta, ki je samo pritličen, je možno izvesti tudi ravno streho;
– na osrednjem objektu, ki se lahko nameni tudi mirni poslovni dejavnosti, je dovoljeno izvesti strešno konstrukcijo v obliki ravne strehe. Velikost tega objekta ni natančno definirana – glede na namembnost je možno povezati tri predvidene objekte v enoten objekt;
– maksimalni vertikalni gabarit predvidenih objektov obsega največ dve nadstropji nad terenom (K+P+M).
Obstoječi objekti v območju obdelave se lahko po potrebi rušijo, lahko se zgradijo nadomestne gradnje ali rekonstruirajo.
Na objektih, ki so predvideni za rušenje, so dovoljena vzdrževalna dela. Prizidave ali rekonstrukcije teh objektov niso dovoljene.
Na območju OPPN je dovoljena postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov pod pogoji in v skladu s tovrstnimi predpisi.
IV. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE OBMOČJA
6. člen
Infrastrukturna ureditev se izvede na podlagi smernic in mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki je prikazana v grafični prilogi »Komunalne naprave«. Infrastrukturni vodi predmetnega območja se navežejo na bližnjo, že urejeno komunalno infrastrukturo.
Novi komunalni vodi se vodijo v zemlji ter večidel v cestnem telesu. Obenem se uredijo tudi priključki. Vsa komunalna infrastruktura se mora urediti pred dokončno ureditvijo cestišč. Odmiki med vodi različnih omrežij morajo ustrezati predpisom, če to ni mogoče, se mora izvesti predpisana zaščita.
Promet
Znotraj območja je predvidena izvedba osrednje dovozne ceste, ki se bo prometno navezala na Partizansko ulico.
Kanalizacija
Predvidena je izgradnja ločenega kanalizacijskega sistema, in sicer:
– komunalna odpadna voda,
Komunalna odpadna voda iz objektov s celega kompleksa se priključi na obstoječe kanalizacijsko omrežje pod pogoji upravljavca.
– padavinska odpadna voda,
Padavinska odpadna voda s streh predvidenih objektov in utrjenih delov posameznih dvorišč, se vodi ločeno, za vsak objekt posebej, v teren preko ponikovalnic.
Pri izdelavi projektov PGD, PZI za vse predvidene objekte in zunanje ureditve je potrebno upoštevati vse zahteve iz smernic MOP ARSO k temu OPPN.
Vodovod in hidrantno omrežje
Predvidena je izvedba sistema vodovodnega omrežja z nadzemnimi hidranti za potrebe požarnega varstva in sanitarne vode. Vodovodno omrežje se priključi na obstoječi mestni vodovod v skladu z določili upravljavca.
Elektrika
Predvidena je gradnja nove transformatorske postaje. Kablovodi za vključitev v 20 kV omrežje in nizkonapetostni razvodi se izvedejo zemeljsko.
Na celotnem območju obdelave se ob objektih in vzdolž dovoznih cest uredi javna razsvetljava.
Vsi priključki in druge predvidene ureditve (križanja vodov, zaščite) se morajo izvesti pod pogoji upravljavca – »Elektro Maribor«.
Informacijsko omrežje
Vodi informacijskega sistema (telefonski vodi, vodi kabelske televizije in drugi informacijski vodi) se navežejo na obstoječe informacijsko omrežje. Predvideno novo omrežje, vse priključke, kakor tudi vse potrebne prestavitve in zaščite obstoječih komunikacijskih vodov je možno izvesti samo na podlagi posebnih projektov. Potrebne projekte naročijo investitorji posameznih objektov v fazi izdelovanja projektov PGD, PZI, pri upravljavcih posameznih sistemov.
Javna higiena
Zbiranje odpadkov se uredi za vsak objekt posamezno ali za več objektov skupaj, znotraj predvidene gradbene parcele. Način odvoza in odlaganja se določi v skladu z odlokom o ravnanju z odpadki v Mestni občini Murska Sobota.
Ogrevanje
Znotraj območja je predvidena izvedba plinovodnega omrežja. Predvidena je izvedba centralnega ogrevanja v vsakem posameznem objektu. Kot vir ogrevanja je možno uporabljati plin ali kurilno olje ter katerega izmed alternativnih virov ogrevanja (toplotne črpalke, sončni kolektorji …).
V. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR
7. člen
Znotraj območja se izvaja II. stopnja varstva pred hrupom. Predvidene dejavnosti ne smejo povzročati hrupa, ki bi presegale mejne dnevne (55 dbA) in nočne (45 dbA) ravni hrupa.
8. člen
Požarna varnost
Za zagotovitev požarne varnosti so predvideni naslednji ukrepi:
– obstoječe hidrantno omrežje se razširi in dopolni z novimi nadtalnimi hidranti (v skladu z določili Pravilnika o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Uradni list SFRJ, št. 30/91) in Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07);
– dostopne poti in površine za gasilce ob zgradbah morajo biti izvedene v skladu s standardi SIST DIN 14090, tako, da bo omogočena evakuacija in intervencija do objektov;
– odmiki med potencialno ogroženimi objekti in posameznimi območji morajo biti dovolj veliki, da preprečijo razširitev požara (3. člen Pravilnika o požarni varnosti v stavbah; Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07);
– upoštevani morajo biti predpisani odmiki med komunalnimi in energetskimi vodi;
– projektne dokumentacije za posamezne objekte morajo biti izdelane v skladu z Zakonom o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – 23. člen). Sestavni del projektnih dokumentacij za posamezne objekte mora biti tudi Študija požarne varnosti v skladu s pravilnikom (Uradni list RS, št. 28/05 in 132/06). Pred vložitvijo vloge za izdajo gradbenega dovoljenja je potrebno pridobiti požarno soglasje Uprave RS za zaščito in reševanje k projektnim rešitvam za posamezne objekte.
9. člen
Potresna varnost
Ureditveno območje leži v VI. coni potresne varnosti po MCS lestvici. Pri projektiranju posameznih objektov je treba upoštevati zakonodajo s področja potresne varnosti in po potrebi predvideti dodatne ukrepe.
Gradnja zaklonišč ali zaklonilnikov ni predvidena. V skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami je predvidena ojačitev prve plošče predvidenih objektov.
10. člen
Varstvo kulturne dediščine
Na obravnavanem območju ni enot registrirane nepremične kulturne dediščine. Po uveljavitvi prostorskega akta se na območju urejanja po potrebi opravijo predhodne arheološke raziskave v skladu z načrtom zavoda. Stroški predhodnih arheoloških raziskav se v tem primeru krijejo iz državnega proračuna v okviru javne službe. Predhodne arheološke raziskave je potrebno izvesti zato, da se pridobijo informacije, potrebne za vrednotenje dediščine, natančneje določijo ukrepi varstva ali dediščina pred posegi nadzorovano odstrani.
Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi. Lastnik zemljišča/investitor/odgovorni vodja mora o dinamiki gradbenih del pisno obvestiti ZVKDS OE Maribor vsaj 10 dni pred pričetkom zemeljskih del. Ob vseh posegih v zemeljske plasti je obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja lastnika zemljišča ali investitorja ali odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke.
11. člen
Za vsako rabo vodnega vira, ki presega meje splošne rabe (ogrevanje, sanitarna voda, zalivanje …) je treba pridobiti vodno pravico na podlagi vodnega dovoljenja ali koncesije, skladno s predpisi s področja upravljanja z vodami.
12. člen
Objekte, ki so s prostorskim načrtom predvideni za rušitev, ni dovoljeno rekonstruirati in adaptirati. Dovoljena so le manjša vzdrževalna dela.
13. člen
Pri gradnji pločnikov, pri prehodih, pri parkiriščih je potrebno omogočiti invalidnim osebam na vozičkih normalno uporabo le-teh.
14. člen
Za območje tega OPPN se s posebnim odlokom sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo in merila za odmero komunalnega prispevka, ki je pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja.
VI. ETAPNOST IZVAJANJA OPPN
15. člen
Izvajanje OPPN bo potekalo postopoma, v skladu z interesi investitorjev. Območje se bo pričelo izgrajevati na severnem delu in se bo nato širilo proti jugu, hkrati z izgradnjo potrebne komunalne infrastrukture. Pred gradnjo objekta mora biti urejena zanj potrebna komunalna oprema. Hkrati z objektom morajo biti urejene tudi vse predvidene zunanje ureditve ob objektu (dovozi, dostopi, zelenice, parkirišča).
VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
16. člen
Poleg zahtev iz drugih določb tega odloka morajo investitorji gradenj objektov in izvajalci OPPN:
– odpraviti v najkrajšem možnem času vse morebitne škodljive posledice zaradi gradenj objektov;
– plodno zemljo je potrebno uporabiti za ureditev zelenic;
– promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do zastojev;
– evidentirati stanje obstoječe infrastrukture pred začetkom gradenj;
– zagotoviti zavarovanje gradbišč;
– med gradnjo, v času uporabe in pri vzdrževanju vseh objektov zagotoviti vse potrebne ukrepe, da ne pride do onesnaževanja površinskih in podtalnih voda ali okolja nasploh.
VIII. ODSTOPANJA
17. člen
Odstopanja od predvidenih maksimalnih tlorisnih gabaritov so dovoljena za + / - 2,00 m v smeri, ki ni omejena z gradbeno linijo.
Odstopanja od gradbenih linij in druga večja odstopanja od grafičnih prilog so možna pod pogojem, da ni ogrožena požarna, zdravstvena in ekološka varnost objektov in ljudi. V takih primerih je potrebno ponovno preveriti pogoje tega odloka z novo ustrezno strokovno podlago, ter si je pred izdajo dovoljenja za gradnjo pridobiti projektne pogoje in soglasja k projektom. Določbe tega člena se nanašajo tudi za posege, ki niso predvideni in prikazani v grafičnih prilogah.
lX. PREDKUPNA PRAVICA MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA
18. člen
Na območju ureditve OPPN obstoji predkupna pravica Mestne občine Murska Sobota v skladu z določili Odloka o predkupni pravici Mestne občine Murska Sobota na nepremičninah (Uradni list RS, št. 45/03).
X. NADZOR
19. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
Xl. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določila Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 83/03) za območja, ki so na novo definirana s tem odlokom.
21. člen
OPPN je stalno na vpogled na upravi Mestne občine Murska Sobota.
22. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 430-0041/2008-17(182)
Murska Sobota, dne 3. junija 2010
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

AAA Zlata odličnost