Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2010 z dne 20. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2010 z dne 20. 8. 2010, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3703. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
3704. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini

MINISTRSTVA

3705. Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb
3706. Pravilnik o merilih za določitev višine nagrade in za povrnitev stroškov za delo zastopnika pravic oseb na področju duševnega zdravja
3707. Pravilnik o spremembah Pravilnika o vodenju registra neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter postopkih odpiranja in zapiranja računov
3708. Soglasje k aktu o ustanovitvi ustanove USTANOVA ELERIN, FUNDACIJA ZA ŽIVLJENJE Z VREDNOTAMI
3709. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v juliju 2010

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3710. Sklep o dopolnitvi Sklepa o podrobnejših pravilih za izračun kapitalske ustreznosti družbe za upravljanje, rokih, načinu in podrobnejši vsebini poročanja družbe za upravljanje Agenciji za trg vrednostnih papirjev o kapitalski ustreznosti ter podrobnejših pravilih o obvladovanju tveganj družbe za upravljanje

OBČINE

Bistrica ob Sotli

3711. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2009
3712. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3713. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Črenšovci

3714. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.

Črnomelj

3715. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta »Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Črnomelj«

Jesenice

3716. Razpis svetovalnega referenduma o združitvi krajevnih skupnosti Staneta Bokala, Mirka Roglja Petka in Cirila Tavčarja v novo Krajevno skupnost Plavž

Kuzma

3717. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Kuzma
3718. Sklep o imenovanju komisije za sestavo volilnega imenika pripadnikov romske skupnosti
3719. Sklep o pogojih za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za lokalne volitve v Občini Kuzma
3720. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Kuzma

Logatec

3721. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Logatec v letu 2010

Mirna Peč

3722. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Mislinja

3723. Sklep o razrešitvi in imenovanju člana volilne komisije

Moravske Toplice

3724. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.

Odranci

3725. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Odranci

Prebold

3726. Odlok o rebalansu proračuna Občine Prebold za leto 2010
3727. Zaključni račun proračuna Občine Prebold za leto 2009

Puconci

3728. Sklep o imenovanju Komisije za sestavo volilnega imenika državljanov Republike Slovenije – pripadnikov romske skupnosti
3729. Sklep o imenovanju Posebne volilne komisije Občine Puconci

Rogašovci

3730. Sklep o imenovanju komisije za pripravo volilnega imenika pripadnikov romske skupnosti Občine Rogašovci
3731. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Posebne občinske volilne komisije Občine Rogašovci

Slovenske Konjice

3732. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o PUP za ureditvena območja naselij in odprti prostor Občine Slovenske Konjice

Tabor

3733. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

POPRAVKI

3734. Popravek Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Grosuplje – Generalni PUP Občine Grosuplje
3735. Popravek Pravilnika o spremembah Pravilnika o nagradah študentom Občine Medvode

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti