Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3656. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Libanonski republiki
3657. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki San Marino
3658. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Malti
3659. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Francoski republiki

MINISTRSTVA

3660. Pravilnik o spremembi Pravilnika o nagrajevanju in povračilu stroškov svetovalcem za begunce
3661. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varnosti strojev
3662. Sklep razširjene komisije Eurocontrol št. 103 o določitvi zamudnih obresti za pristojbine na zračnih poteh z začetkom veljavnosti 1. januarja 2009
3663. Sklep razširjene komisije Eurocontrol št. 104 o določitvi cene za enoto storitve za obdobje z začetkom veljavnosti 1. januarja 2009
3664. Sklep razširjene komisije Eurocontrol št. 105 o določitvi cene za enoto storitve za Romunijo od 1. septembra do 31. decembra 2009

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3665. Poslovnik Komisije za preprečevanje korupcije

OBČINE

Bistrica ob Sotli

3666. Odlok o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje
3667. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Bistrica ob Sotli

Bovec

3668. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volilno kampanjo za lokalne volitve 2010

Braslovče

3669. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Braslovče

Celje

3670. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Mestne občine Celje (prečiščeno besedilo)

Črenšovci

3671. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 2010

Dobrovnik

3672. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dobrovnik
3673. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Dobrovnik

Dravograd

3674. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Dravograd

Ivančna Gorica

3675. Sklep o določitvi pogojev za plakatiranje v času volilne kampanje v Občini Ivančna Gorica

Kamnik

3676. Odlok o spremembah Odloka o delnem povračilu stroškov volilne kampanje organizatorjem oziroma kandidatom za volitve župana in list kandidatov za volitve članov Občinskega sveta Občine Kamnik

Kočevje

3677. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje kandidatov za volitve župana in list kandidatov za volitve članov Občinskega sveta Občine Kočevje

Koper

3678. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi posameznih nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Koper

Litija

3679. Sklep o dopolnitvi in spremembi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta Grbin

Ljubno

3680. Sklep o izvzemu zemljišča iz statusa grajenega javnega dobra

Logatec

3681. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Logatec

Metlika

3682. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s paro in vročo vodo v Občini Metlika

Mokronog-Trebelno

3683. Statut Občine Mokronog - Trebelno (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
3684. Poslovnik Občinskega sveta Občine Mokronog - Trebelno (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)

Novo mesto

3685. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za lokalne volitve 2010

Razkrižje

3686. Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Razkrižje

Sveti Jurij ob Ščavnici

3687. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2010
3688. Sklep o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v vrtcu Sonček
3689. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
3690. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Škofljica

3691. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v času volilne kampanje za lokalne volitve 2010

Šmartno pri Litiji

3692. Sklep o določitvi mest za plakatiranje v času volilne kampanje za lokalne volitve 2010
3693. Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Občini Šmartno pri Litiji

Štore

3694. Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Štore

Tišina

3695. Sklep o imenovanju komisije za pripravo volilnega imenika pripadnikov romske skupnosti

Trebnje

3696. Odlok o dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2010
3697. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Trebnje

Vipava

3698. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2010

Zavrč

3699. Sklep o lepljenju in nameščanju plakatov z volilnopropagandnimi sporočili
3700. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Zavrč

Žužemberk

3701. Statut Občine Žužemberk (uradno prečiščeno besedilo)

POPRAVKI

3702. Popravek Odloka o določitvi volilnih enot in številu članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Dravograd – uradno prečiščeno besedilo (UPB2)

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti