Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010

Kazalo

3673. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Dobrovnik, stran 10079.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Uradni list RS, št. 35/07 in 02/09) je Občinski svet Občine Dobrovnik na 29. redni seji dne 27. 7. 2010 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta Občine Dobrovnik
1. člen
Spremeni in dopolni se Poslovnik Občinskega sveta Občine Dobrovnik (Uradni list RS, št. 66/07), in sicer se v celotnem besedilu poslovnika beseda »delavec« nadomesti z besedama »javni uslužbenec« v ustreznem sklonu in številu.
2. člen
V poglavju »VII. VOLITVE IN IMENOVANJA« se podpoglavje »3. Postopek za razrešitev« spremeni tako, da se glasi:
»107. člen
(1) Oseba, ki jo voli ali imenuje svet, se razreši po postopku, ki ga določa ta poslovnik, če ni z drugim aktom določen drugačen postopek.
(2) Postopek za razrešitev se začne na predlog predlagatelja, ki je osebo predlagal za izvolitev ali imenovanje, ali na predlog najmanj ¼ članov sveta. Če predlagatelj razrešitve ni komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, se predlog razrešitve vloži pri komisiji.
(3) Predlog za razrešitev mora vsebovati obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi za razrešitev.
108. člen
(1) Predlog za razrešitev se posreduje županu. Če predlog ne vsebuje obrazložitve po določilih drugega odstavka prejšnjega člena, ga župan vrne predlagatelju v dopolnitev.
(2) Predlog za razrešitev mora biti vročen osebi, na katero se nanaša, najmanj osem dni pred sejo sveta, na kateri bo obravnavan. Oseba, na katero se razrešitev nanaša, ima pravico pisno se opredeliti o predlogu razrešitve.
(3) Župan uvrsti predlog za razrešitev na prvo sejo sveta, do katere je mogoče upoštevati rok iz prejšnjega odstavka tega člena.
109. člen
Po končani obravnavi predloga za razrešitev svet sprejme odločitev o predlogu z večino, ki je predpisana za izvolitev ali imenovanje osebe, zoper katero je vložen predlog za razrešitev.«
Ostali členi se ustrezno preštevilčijo.
3. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-1/2010-26
Dobrovnik, dne 27. julija 2010
Župan
Občine Dobrovnik
Marjan Kardinar l.r.

AAA Zlata odličnost