Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010

Kazalo

3678. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi posameznih nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Koper, stran 10081.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003, ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi posameznih nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Koper
Št. 610-68/2007
Koper, dne 23. julija 2010
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 12., 13. in 23. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1) (Uradni list RS, št. 16/08 in 123/08) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/01, 29/03, in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 22. julija 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi posameznih nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Koper
1. člen
V nazivu in besedilu Odloka o razglasitvi posameznih nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Koper (Uradne objave, št. 1/93) se besedilo »v občini Koper« nadomesti z besedilom »v Mestni občini Koper« v ustreznem sklonu.
2. člen
Besedilo 4. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Dolžnosti, odgovornosti in pravice lastnikov oziroma imetnikov pravice upravljanja s tem odlokom razglašenih spomenikov določa zakonodaja, ki ureja varstvo kulturne dediščine.«
3. člen
Besedilo 5. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Strokovni nadzor nad posegi v kulturno dediščino opravlja Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
Nadzor nad izvajanjem zakonskih in podzakonskih predpisov, ki se nanašajo na varstvo kulturne dediščine, opravlja inšpektor, pristojen za kulturno dediščino.«
4. člen
Besedilo 6. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Na podlagi tega odloka se pravni status nepremičnega spomenika zaznamuje v zemljiški knjigi kot zaznamba nepremičnega spomenika. Organ, ki je spomenik razglasil, pošlje akt o razglasitvi na pristojno zemljiško knjigo. Vpis nepremičnega spomenika v zemljiško knjigo se opravi po uradni dolžnosti.«
5. člen
Črta se 7. člen.
6. člen
Črta se 8. člen.
7. člen
V prvem odstavku 9. člena se besedilo »Medobčinskega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Piran« nadomesti z besedilom »Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Piran.«
8. člen
Besedilo 10. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Predkupno pravico na spomeniku lokalnega pomena ima Mestna občina Koper.«
9. člen
Besedilo 11. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Sestavni del tega odloka so:
- katalog posameznih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Mestni občini Koper in njegovo dopolnitvijo;
- strokovne podlage za razglasitev kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Mestni občini Koper z grafičnimi prilogami in Dodatek k strokovnim osnovam za razglasitev spomenikov, ki so izdelane in hranjene pri Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Piran, so hranjene tudi pri občinskem upravnem organu, pristojnem za kulturo.«
10. člen
Doda se nov 11.a člen, ki se glasi:
»11.a člen
V delu kataloga z naslovom ''Etnološki spomeniki'' se vnesejo naslednje spremembe:
Izbrišejo se enote:
1. Črni Kal, stavbni niz brez številke (pod št.18) na parc. 14,16, 15/2, 15/3, in 15/5, vse k.o. Črni Kal;
2. Črnotiče, šterna Špičnik na parceli št. 82,7 k.o. Črnotiče;
3. Črnotiče št.18 na parc. št. 193, k.o. Črnotiče;
4. Osp, hiša brez številka (nejasna situacija parcelacije in lastništva);
5. Podpeč št. 5 na parc. št. 33/1, 34, 35 in 36, vse k.o. Podpeč;
6. Socerb št. 13 na parc. št. 123, k.o. Socerb;
7. Škocjan št. 36 in 37, Sveti Tomaž na parc. št. 4430, 4431, 4432, 4433, 4435/1, 4435/2, 4435/3, vse k.o. Bertoki.
Poveča se obseg enote:
1. Osp, domačija Osp 14: doda se del parc. št.*6/2, k.o. Osp, v delu, kjer se nahajajo kamnite zunanje stopnice, ki vodijo do ganka. Parc. št. 7, k.o. Osp se spremeni v parcelo št. 3103, k.o. Osp.
Zmanjša se obseg enote:
1. Bertoki, Med Vinogradi 30; ostane parcela št. 5927/1 k.o. Bertoki; medtem ko se izbrišejo parc. št.: 5927/2, 5927/3, 5927/4, 5927/5, 5927/6, 5927/7, 5927/8, 5927/9, 5927/10, 5927/11, 5927/12, 5927/13, 5927/15, 5927/16, 5927/17, 5927/18 in 5927/19, vse k.o. Bertoki.
Dodajo se enote:
1. Ankaran, Jadranska cesta 33, kmetija na parc. št. 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914/1, 915, 916/1, 917, 918, 919/1, 919/3, vse k.o. Oltra;
2. Grintovec, hiša brez številke ob hiši št. 5 na parc. št. 1887, k.o. Šmarje;
3. Lopar, samostojno stoječa kuhinja na parc. št. *9/2 in *9/3, obe k.o. Truške;
4. Pisari 5, domačija ''Pri Mihoti'' na parc. št. 4883, k.o. Sočerga;
5. Podgorje 12, Rejčeva domačija na parc. št *3/1, *3/2, *3/3, *3/4, *3/5. *3/8 in 1/12, vse k.o. Podgorje;
6. Podgorje 29, hiša na parc. št. 71, k.o. Podgorje;
7. Podgorje 57, hiša na parc. št. *42, k.o. Podgorje;
8. Poletiči, komunski vodnjak na parc. št. 2889 in 3113/1, obe k.o. Kubed;
9. Pregara, domačija ''Solari'' v zaselku Reparec, na parc. št. 86/1 in 86/2, obe k.o. Salež;
10. Pregara, hiša brez številke na parc. št. *16/1, *17/1 in 3568, vse k.o. Pregara
11. Rakitovec, versko znamenje ''Pilj'' na parc. št. 1470/1, k.o. Rakitovec;
12. Smokvica 25, stavbni sklop na parc. št. *151/1, *151/2, *151/3 in *151/4, vse k.o. Movraž;
13. Žrnjovec 13, domačija na parc. št. *78/1 in *78/2, obe k.o. Topolovec.
V delu kataloga z naslovom ''Zgodovinski spomeniki'' se vnesejo naslednje spremembe:
Dodata se enoti:
1. Škocjan pri Kopru, Obcestni kamen beneške ceste na parc. št. 838/7, k.o. Bertoki;
2. Škocjan pri Kopru, Grobnica De Grassi na parc. št. 3857, k.o. Bertoki.«
11. člen
Besedilo 12. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Javno službo varstva nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Koper izvaja Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Piran, na podlagi zakonodaje, ki ureja varstvo kulturne dediščine.«
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 610-68/2007
Koper, dne 22. julija 2010
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/2000, 30/01 e 29/03 e la G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O I L D E C R E T O
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sul riconoscimento dei singoli beni immobili quali monumenti culturali e storici nel comune di Capodistria
N. 610-68/2007
Capodistria, 23 luglio 2010
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Ai sensi degli articoli 12, 13 e 23 della Legge sulla tutela del patrimonio culturale (ZVKD-1) (G.U. della RS, nn. 16/2008 e 123/2008) e in virtù dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta uff. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 22 luglio 2010, ha approvato il
D E C R E T O
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sul riconoscimento dei singoli beni immobili quali monumenti culturali e storici nel comune di Capodistria
Articolo 1
Nel titolo e nel testo del Decreto sul riconoscimento dei singoli beni immobili quali monumenti culturali e storici nel comune di Capodistria (Bollettino uff. n. 1/93), la parte di testo “comune di Capodistria” si sostituisce col testo “Comune città di Capodistria”.
Articolo 2
Il testo dell’articolo 4 è modificato come segue:
“Gli adempimenti, le responsabilità e i diritti dei proprietari ovvero degli aventi diritto di gestione dei momumenti definiti in questo decreto vengono stabiliti dal Codice che regola la tutela dei beni culturali”.
Articolo 3
Il testo dell’articolo 5 è modificato come segue:
“La supervisione professionale degli interventi sui beni culturali viene eseguita dall’Istituto per la tutela dei beni culturali della Slovenia.
La supervisione sull’esecuzione delle normative di legge rigurdanti la tutela del patrimonio dei beni culturali viene eseguita dall’ispettore competente in conservazione dei beni culturali.”
Articolo 4
Il testo dell’articolo 6 è modificato come segue:
“Ai sensi di questo decreto, lo status di bene immbile quale monumento culturale deve essere annotato nel catasto con l’annotazione di bene immobile monumentale. L’organo che riconosce il monumento, spedisce l’atto di riconoscimento al catasto. La registrazione del monumento nel castatosi effettua in seguito ai doveri d’ufficio”.
Articolo 5
Si depenna l’articolo 7.
Articolo 6
Si depenna l’articolo 8.
Articolo 7
Nell’articolo 9, coma 1, si sostituisce il testo “Istituto intercomunale per la protezionl del patrimonio naturale e la tutela del patrimonio culturale di Pirano” con il testo “dall’Istituto nazionale per la protezione dei patrimonio naturale e la tutela del patrimonio culturale, Unità regionale di Pirano”.
Articolo 8
Il testo dell’articolo 10 è modificato come segue:
“Il Comune città di Capodistria ha il diritto di prelazione del monumento di importanza locale”.
Articolo 9
Il testo dell’articolo 10 è modificato come segue:
“Questo decreto si compone da:
- un catalogo dei singoli monumenti culturali e storici del Comune città di Capodistria con gli aggiornamenti;
- le motivazioni professionali che giustificano il riconoscimento dei monumenti culturali e storici del Comune città di Capodistria con anche gli allegati grafici e le Datoteche con le basi fondamentali e professionali per la dichiarazione dei monumenti, tutto ciò redatto e consevato dall’Istituto nazionale per la protezione dei patrimonio naturale e la tutela del patrimonio culturale, Unità regionale di Pirano. Tutta la documentazione è disponibile anche nell’organo amministrativo competente del comune”.
Articolo 10
Si aggiunge l’articolo 11/a che recita:
“Articolo 11/a
Nella parte di catalogo intitolata “Monumenti etnologici” si apportano le segueni modifiche:
Si eliminano le unità:
8. 1.Črni Kal, complesso di edifici senza numero (sotto al n. 18), nn. di particelle 14,16, 15/2, 15/3, e 15/5, tutte del C.c. Črni Kal;
9. Črnotiče, pozzo Špičnik sulla particella n. 827, C.c Črnotiče
10. Črnotice n. 18 sulla particella n. 193, C.c Črnotiče
11. Ospo, casa senza numero (la situazione di proprietà e di lottizzazione non è chiara)
12. Podpeč n. 5 sulla particella n. 33/1, 34, 35 e 36 tutte del C.c. Podpeč
13. Socerb n. 13 sulla particella n. 123, C.c. Socerb
14. S. Canziano n. 36 e 37, S. Tommaso sulle particelle nn. 4430, 4431, 4432, 4433, 4435/1, 4435/2, 4435/3, tutte del C.c. Bertocchi
Si amplia il volume delle unità:
1. Ospo, Casale di Ospo 14: si aggiunge ancora la parte di particella n. *6/2 C.c. Ospo dove sono situate le scale in pietra che portano fino al corridoio coperto.La particella n. 7 del C.c. Ospo si trasforma nella particella n. 3103 del C.c. di Ospo.
Si diminuisce il volume dell'unità:
1. Bertocchi, Strada tra i vigneti 30; rimane la particella n. 5927/1 C.c. Bertocchi; si eliminano invece le particelle nn. 5927/2, 5927/3, 5927/4, 5927/5, 5927/6, 5927/7, 5927/8, 5927/9, 5927/10, 5927/11, 5927/12, 5927/13, 5927/15, 5927/16, 5927/17, 5927/18 e 5927/19, tutte del C.c. Bertocchi.
Si aggiungono le Unità:
14. Ancarano, Strada dell'Adriatico 33, la fattoria e campagna sulle particelle nn. št. 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914/1, 915, 916/1, 917, 918, 919/1, 919/3, tutte di C.c. Oltra;
15. Grintovec, casa senza n. vicino alla casa n. 5 sulla parc. n. 1887 C.c. Šmarje;
16. Lopar, cucina a sé stante sulla particella. n. *9/2 e *9/3, entrambe del C.c. Truške;
17. Pisari 5, casale ''Pri Mihoti'' sulla parc. št. 4883 C.c. Sočerga;
18. Podgorje 12, Casale Rejčev sulle parc. Nn. *3/1, *3/2, *3/3, *3/4, *3/5. *3/8 e 1/12, tutte del C.c. Podgorje;
19. Podgorje 29, casa sulla parc. n. 71 C.c. Podgorje;
20. Podgorje 57, casa sulla parc. n.. *42 C.c. Podgorje;
21. Poletiči, fontana comune sulle parc. Nn.. 2889 e 3113/1, entrambe del C.c. Kubed;
22. Pregara, casale ''Solari'' nel borgo Reparec, sullaeparc. Nn. 86/1 e 86/2, entrambe del C.c.. Salež;
23. Pregara, casa senza numero sulle parc. Nn. *16/1, *17/1 e 3568, tutte del C.c. Pregara
24. Rakitovec, simbolo religioso ''Pilj'' sulla parc. N. 1470/1 C.c. Rakitovec;
25. Smokvica 25, complesso di case sulle parc. Nn. *151/1, *151/2, *151/3 e *151/4, tutte del C.c. Movraž;
26. Žrnjovec 13, casale sulla parc. Nn. *78/1 e *78/2, entrambe del C.c. Topolovec.
Nella parte di catalogo intitolata “Monumenti storici” si apportano le seguenti modifiche:
Si aggiungono le unità:
1. S. Canziano presso Capodistria, Pietra sul ciglio della strada della strada veneziana sulla part. N. 838/7 C.c. Bertocchi
2. S. Canziano presso Capodistria, Tomba della famiglia De Grassi sulla part. n. 3857 C.c. Bertocchi
Articolo 11
Il testo dell’articolo 12 è modificato come segue:
“Il servizio pubblico per la tutela dei beni immobili del patrimonio culturale nel Comune città di Capodistria viene esequito, ai sensi del codice che regola la tutela del patrimonio dei beni culturale, dall’Istituto nazionale per la protezione dei patrimonio naturale e la tutela del patrimonio culturale, Unità regionale di Pirano”.
Articolo 12
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della RS.
N. 610-68/2007
Capodistria, il 22 luglio 2010
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost