Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010

Kazalo

3682. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s paro in vročo vodo v Občini Metlika, stran 10099.

Na podlagi 3., 7., in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08, 76/08, 79/09, 51/10), drugega odstavka 5. člena in 15. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 25/10) in 19., 24. in 104. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 14/09, 38/10) je Občinski svet Občine Metlika na 11. korespondenčni seji dne 10. 8. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s paro in vročo vodo v Občini Metlika
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s paro in vročo vodo v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 40/10).
2. člen
V prvem odstavku 1. člena se v oklepaju za besedno zvezo »javna služba« doda besedna zveza »oskrbe s toplotno energijo«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Ta odlok je hkrati tudi koncesijski akt za podelitev koncesije za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe dejavnosti oskrbe s toplotno energijo iz lokalnega omrežja, v delu, v katerem so določeni predmet in pogoji opravljanja javne službe.«
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Poglavitni pogoj za pridobitev koncesije je zagotovitev proizvodnje toplotne energije na lesno biomaso ali druge obnovljive vire energije za daljinsko ogrevanje.«
Besedilo dosedanjega drugega odstavka 1. člena se zapiše v nov 1.a člen in se spremeni tako, da se glasi: »Javna služba po tem odloku se opravlja na delu območja mesta Metlika. Območje izvajanja javne službe je razvidno iz grafične priloge, ki je sestavni del odloka (priloga št. 1).«
3. člen
V 2. in 3. členu se besedna zveza »paro in vročo vodo« nadomesti z besedno zvezo »toplotno energijo«.
4. člen
V prvem odstavku 4. člena se pred besedo »Objekti« doda beseda »Obstoječi«.
V 4. členu se besedna zveza »paro in vročo vodo« nadomesti z besedno zvezo »toplotno energijo«.
Zadnji stavek prvega odstavka »kolikor ni z zakonom ali tem odlokom drugače določeno« se črta.
4. členu se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»Obstoječi objekti in naprave se s podpisom koncesije brezplačno prenesejo v last izvajalca javne službe - koncesionarja.«
4. členu se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»Objekti in naprave, ki jih izgradi koncesionar, so v lasti koncesionarja, za obdobje koncesijskega razmerja, po prenehanju koncesijskega razmerja pa se prenesejo nazaj v last koncedenta.«
4. členu se doda novi četrti odstavek, ki se glasi:
»Če ni v pogodbi o priključitvi drugače določeno, postane koncesionar lastnik toplotne postaje, vključno z merilnikom toplotne energije in jo mora vzdrževati v skladu s sistemskimi obratovalnimi navodili. Lastnik internih toplotnih naprav je odjemalec.«
5. člen
V 5. členu se pred besedno zvezo »pod enakimi pogoji« doda stavek »na območju, kjer se izvaja javna služba in«.
6. člen
V prvem odstavku 6. člena se dodajo nove točke od 1 do 17, ki se glasijo:
»- dobava ali distribucija toplotne energije: je izbirna lokalna gospodarska javna služba, ki obsega tako dejavnosti dobave toplotne energije ali hladu iz omrežij za distribucijo, kot tudi dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja toplotne energije;
- distribucijsko ali toplovodno omrežje: je omrežje za prenos tople vode, vroče vode, pare ali hladu, katerega predstavlja sistem povezanih naprav, ki so namenjene distribuciji energije do priključnega voda oziroma do odjemnega mesta;
- distributer toplotne energije: je izvajalec dejavnosti distribucije toplotne energije, kar pomeni tako izvajalec dejavnosti dobave toplotne energije ali hladu kot tudi izvajalec dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja;
- glavni vod: je vod, ki z energijo oskrbuje več kot eno stavbo;
- hišna postaja: je del toplotne postaje, namenjen prenosu toplotne energije od priključne postaje na interne toplotne naprave odjemalca toplotne energije;
- interne toplotne naprave: so instalacije, ki zagotavljajo ustrezne bivalne in delovne razmere v stavbi. Priključene so na hišno postajo in se uporabljajo za različne vrste ogrevanja: radiatorsko, konvektorsko in talno ogrevanje, toplozračno ogrevanje in prezračevanje, klimatizacijo prostorov, pripravo sanitarne tople vode idr.;
- merilna naprava je: merilnik toplotne energije na odjemnem mestu, ki meri dobavljeno toplotno energijo neposredno in na katerem se odčita količina, ki je osnova za obračunavanje dobavljene toplotne energije odjemalcem toplotne energije. Merilna naprava je del priključne postaje;
- obračunska moč: je zakupljena in nastavljena moč na toplotni postaji odjemalca toplotne energije, ki je lahko enaka ali manjša od priključne moči toplotne postaje, določene s projektno dokumentacijo. Obračunska moč se potrdi z zapisnikom ob nastavitvi v toplotni postaji s strani pooblaščene osebe distributerja toplotne energije;
- odjemno mesto: je točka v toplotni postaji, kjer distributer toplotne energije pod pogoji za dobavo in odjem toplotne energije omogoča priključitev na distribucijsko omrežje in kjer odjemalec toplotne energije prevzema dobavljeno energijo;
- odjemalec toplotne energije: je vsaka fizična ali pravna oseba, kateri distributer toplotne energije na podlagi pisne pogodbe dobavlja toplo vodo, vročo vodo, paro ali hlad po distribucijskem omrežju. Odjemalec toplotne energije je lahko tudi skupina fizičnih ali pravnih oseb, ki so priključene na skupno odjemno mesto;
- oskrba s toplotno energijo zajema proizvodnjo in distribucijo toplotne energije do porabnikov;
- priključna moč: je nazivna moč internih toplotnih naprav odjemalca toplotne energije, določena s projektno dokumentacijo, v skladu s sistemskimi obratovalnimi navodili in s tehničnimi zahtevami distributerja toplotne energije o priključitvi na distribucijsko omrežje;
- priključna postaja: je del toplotne postaje, kjer odjemalec toplotne energije prevzame pogodbeno količino toplotne energije. Na eno priključno postajo je lahko priključenih več hišnih postaj;
- priključni vod: je vod, ki z energijo oskrbuje posamezno stavbo in poteka od priključnega odcepa na glavnem vodu do toplotne postaje;
- razdelilnik stroškov dobavljene toplotne energije: je pisni dogovor med odjemalci toplotne energije, ki omogoča porazdelitev stroškov toplotne energije, ki je bila dobavljena preko skupne merilne naprave v skupni priključni postaji za več odjemalcev toplotne energije. Odjemalci toplotne energije z razdelilnikom določijo deleže stroškov za toplotno energijo, dobavljeno na skupno odjemno mesto, vsota deležev mora znašati 100%;
- sistem oskrbe s toplotno energijo zajema naprave za proizvodnjo in distribucijo toplotne energije;
- toplotna postaja: je vezni člen med toplotnim omrežjem (vključno s priključnim vodom) in internimi toplotnimi napravami odjemalca toplote. Sestavljena je iz priključne in hišne postaje in s svojim delovanjem uravnava dobavo toplotne energije v interne toplotne naprave.«
Dosedanje točke od 1 do 5, postanejo točke od 18 do 22.
V besedilu dosedanje 5. točke 6. člena se za dvopičjem in pred besedo »sistem« doda predlog »za«. V istem stavku se črta beseda »se« pred besedo »štejejo«. V zadnjem stavku iste točke se veznik »in« nadomesti z vejico in na koncu stavka se doda besedna zveza »in toplotne postaje.«
7. člen
Prvi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi: »Gospodarska javna služba dobave toplotne energije iz lokalnega omrežja obsega:
- zanesljivo, varno in učinkovito distribucijo toplotne energije,
- obratovanje, vzdrževanje in razvoj omrežja,
- zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti omrežja, za priključitev in dostop do omrežja,
- zanesljivost oskrbe s toplotno energijo s tem, da zagotavlja ustrezno zmogljivost in zanesljivost omrežja,
- nediskriminatorno obravnavanje uporabnikov omrežja,
- napoved porabe toplotne energije z uporabo metode celovitega načrtovanja, z upoštevanjem varčevalnih ukrepov pri porabnikih,
- vodenje katastra,
- vodenje evidence o porabljeni energiji po posameznih odjemnih mestih (energetsko knjigovodstvo),
- druge storitve, ki jih določajo zakoni ali drugi podzakonski akti.«
V drugem odstavku 7. člena se besedna zveza »paro in vročo vodo« nadomesti z besedno zvezo »toplotno energijo«.
8. člen
V prvem odstavku 8. člena se besedna zveza »ustrezen toplotni sistem« nadomesti s stavkom »ustrezno toplovodno omrežje ter vse objekte in naprave, ki so potrebni za delovanje distribucijskega omrežja«.
Na koncu prvega odstavka se naredi vejica in se doda stavek »ter zagotoviti proizvodnjo toplotne energije«.
V 8. členu se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»Sistem oskrbe s toplotno energijo je zasnovan na rekonstrukciji obstoječe oljne kotlovnice v kotlovnico na lesno biomaso, ali popolni rušitvi obstoječe in izgradnji nove kotlovnice na lesno biomaso na istem mestu, deponiji goriva ter na novem distribucijskem omrežju in novih toplotnih postajah.«
V 8. členu se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»Izvedbo investicije, obratovanja in vzdrževanja kotlovnice in deponije goriva ter obratovanje, vzdrževanje in razvoj distribucijskega omrežja, zagotavlja koncesionar.«
V 8. členu se doda novi četrti odstavek, ki se glasi:
»Koncesionar oziroma njegov partner kot proizvajalec toplotne energije je dolžan pridobiti dodatno potrebno zemljišče ter izgraditi in zagotoviti obratovanje in vzdrževanje kotlovnice ter deponije goriva tako, da ves čas ohranja njegovo nezmanjšano funkcionalnost, obratovalno usposobljenost in varnost delovanja, v skladu z obveznostmi določenimi v koncesijski pogodbi, vse z namenom zagotovitve zanesljive, varne in učinkovite proizvodnje toplotne energije na lesno biomaso oziroma druge obnovljive vire energije za daljinsko ogrevanje.«
Dosedanji drugi odstavek 8. člena se črta.
Dosedanji tretji do sedmi odstavek postanejo peti do deveti odstavek 8. člena.
9. člen
V 10. členu se povsod besedna zveza »paro in vročo vodo« nadomesti z besedno zvezo »toplotno energijo«.
10. člen
V prvem odstavku 17. člena se za 1. točko doda nova 2. točka, ki se glasi:
»- da ima v času vložitve ponudbe za pridobitev koncesije in tudi v času postopka podelitve koncesije ter trajanja koncesijskega razmerja veljavno licenco za distribucijo toplotne energije za daljinsko ogrevanje;«.
V prvem odstavku 17. člena se doda nova 3. točka, ki se glasi:
»- da ima sam ali njegov partner v času vložitve ponudbe za pridobitev koncesije in tudi v času postopka podelitve koncesije ter trajanja koncesijskega razmerja veljavno licenco za proizvodnjo toplotne energije za daljinsko ogrevanje;«.
Dosedanje točke od 2 do 10 se spremenijo v točke od 4 do 12.
Za dosedanjo 10. točko se doda nova 13. točka, ki se glasi: »da zagotovi proizvodnjo toplotne energije.«.
11. člen
Besedilo 36. člena se spremeni tako, da se glasi: »Finančni nadzor nad poslovanjem koncesionarja se uredi s koncesijsko pogodbo. Medsebojna razmerja v zvezi z izvajanjem strokovnega in finančnega nadzora uredita koncedent in koncesionar s koncesijsko pogodbo.«
12. člen
Vsa ostala določila Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s paro in vročo vodo v Občini Metlika ostanejo nespremenjena.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2010
Metlika, dne 10. avgusta 2010
Županja
Občine Metlika
Renata Brunskole l.r.

AAA Zlata odličnost