Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010

Kazalo

Št. 430-83/2010/3 Ob-5139/10 , Stran 2145
1. Ime oziroma naziv neposrednega uporabnika, ki dodeljuje sredstva: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT), Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-46-00, e-pošta: gp.mvzt@gov.si (v nadaljevanju: ministrstvo). 2. Pravna podlaga: javni razpis št. 430-83/2010, se izvaja na podlagi Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 ZVRS-UPB1, 109/08), Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 ZDU-1-UPB4, 126/07 ZUP-E), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08), Rebalansa Proračuna Republike Slovenije za leto 2010 (Uradni list RS, št. 56/10), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09, 29/10, 56/10) ter Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08). 3.1 Opis: predmet razpisa je sofinanciranje izgradnje oziroma nadgradnje brezžičnih omrežij Eduroam v javnih raziskovalnih zavodih. Omrežja, vzpostavljena v okviru razpisa, bodo morala izpolnjevati najmanj naslednje pogoje: – Vzpostavljena bodo morala biti v skladu s minimalnimi tehničnimi merili, ki veljajo za omrežja, vključena v slovenski del omrežja Eduroam, ter temeljijo na mednarodno sprejetih standardih Wi Fi (glej: http://www.arnes.si/eduroam/organizacije.html; Institute of Electrical and electronics Engineers: http://standards.ieee.org; Wi-Fi Alliance: http://www.wi-fi.org), ter varovana v skladu z zahtevanimi tehničnimi specifikacijami. – Izbrani prejemniki sredstev bodo v skladu s politiko slovenskega dela omrežja Eduroam morali na svojih brezžičnih omrežjih zagotoviti vse pogoje za gostovanje upravičenih uporabnikov Slovenije in tujine. (glej http://www.arnes.si/eduroam/navodila_osebni_dostop.html). – Omrežja bodo morala temeljiti na poenotenem načinu preverjanja istovetnosti uporabnika, prijave v omrežje in vodenja evidenc (AAI), ki je združljiv z sistemom mednarodnega gostovanja Eduroam (glej http://www.eduroam.org). – Vse organizacije, ki bodo vzpostavile brezžična omrežja v okviru tega razpisa, bodo morale sprejeti vsa določila federacije Eduroam. – Vse organizacije, ki bodo vzpostavile brezžična omrežja v okviru tega razpisa, bodo morale sprejeti vsa določila federacije ArnesAAI. – Prijavitelj mora zagotoviti, da bodo vse dostopovne točke postavljene na javno dostopnih prostorih (avle, čitalnice, učilnice, sejne sobe, družabni prostori …), v katerih bo avtoriziranim uporabnikom omogočen dostop v omrežje Eduroam. – Prijavitelj je dolžan v podatkovno bazo za preverjanje istovetnosti uporabnikov uvrstiti vse pripadnike svoje organizacije, ki so upravičeni do uporabe internetnega omrežja organizacije. – Prijavitelj mora vsakemu svojemu zaposlenemu ob nastopu službe omogočiti dodelitev uporabniškega imena in gesla za dostop do omrežij Eduroam in federacije ArnesAAI, na svojih spletnih straneh pa objaviti vse informacije in navodila za dostop do omrežij Eduroam in obvestilo o vključitvi v federacijo ArnesAAI s povezavo na seznam storitev, ki so uporabnikom na voljo. – Prijavitelj mora zagotoviti dostop do omrežij Eduroam povsod (na vseh dostopovnih točkah) za potrebe avtoriziranih upravičencev z ustreznim avtenticiranjem, ter v skladu s politiko Eduroam na vseh dostopovnih točkah zagotoviti možnost gostovanja. – Prijavitelj je dolžan vzpostaviti AAI strežnik po merilih federacije Eduroam in federacije ArnesAAI, na katerem potekata prijava in beleženje dnevniških zapisov v skladu s tehničnimi določili (Priloga 2 razpisne dokumentacije) in ustreznimi nastavitvami. – Prijavitelj je zavezan, da aplikacijo, ki jo uporablja za vpis svojih uporabnikov, prilagodi na ta način, da se podatki avtomatično zapišejo in vsaj dnevno osvežujejo v ustrezni evidenci uporabnikov omrežja Eduroam in storitev federacije AAI (imenik LDAP na lokalnem ali centralnem strežniku AAI), v skladu s tehničnimi merili, navedenimi v razpisni dokumentaciji. – Prijavitelj mora z MVZT in Arnesom sodelovati pri promociji projekta in izobraževanju nadaljnjih pristopnikov k projektu. Predmet razpisa je sofinanciranje nakupa potrebne strojne opreme za vzpostavitev ali nadgradnjo brezžičnih omrežij. Za opremo se štejejo dostopovne točke in ustrezna strežniška oprema za vzpostavitev avtentifikacijskih in avtorizacijskih strežnikov (AAI strežniki) ter drugonivojska ethernet stikala L2. Vsa oprema mora ustrezati standardom in merilom, določenim s tem razpisom. Prijavitelji bodo morali sami zagotoviti sredstva za potrebno delo in postopke pri vzpostavljanju ali nadgradnji omrežij Eduroam.si, saj to ni predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu. Predmet tega razpisa niso projekti, ki bi bili namenjeni kakršnem koli komercialnemu delovanju prijaviteljev ali oddajanju v uporabo drugim, komercialnim uporabnikom. 3.2 Upravičena področja financiranja: Ministrstvo je pripravljeno sofinancirati naslednje elemente projektov vzpostavitve brezžičnih omrežij Eduroam prijaviteljev: 1) nova izgradnja: a) nakup dostopovnih točk (minimalna postavitev mora vključevati postavitev vsaj šestih ustreznih dostopovnih točk); b) nakup ustreznih ethernet stikal (drugonivojsko stikalo – L2); c) nakup ustreznega AAI strežnika. 2) nadgradnja: d) nakup dostopovnih točk; e) nakup ustreznih ethernet stikal (drugonivojsko stikalo – L2). Prijavitelj mora zagotoviti sredstva za kritje stroškov dela in postopkov pri vzpostavljanju brezžičnega omrežja ter za stroške strežnikov in druge strojne opreme, ki presega delež sofinanciranja ministrstva, in sicer: – meritve za postavitev dostopovnih točk, – montažo opreme (strežnik, dostopovne točke, stikala ...), – potrebno ožičenje do nove opreme (elektrika, UTP ...), – povezavo obstoječega informacijskega sistema prijavitelja z LDAP strežnikom (prenos in posodabljanje podatkov o uporabnikih), – dodatna strojna oprema izven obsega razpisa, – režijske in druge manipulativni stroške prijavitelja. 4. Osnovni pogoji za kandidiranje na razpisu in merila, s pomočjo katerih se med tistim, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev: 4.1 Osnovni pogoji za kandidiranje: Pogoji, navedeni v tej točki, morajo biti izpolnjeni in so predmet preverjanja pred začetkom ocenjevanja. V primeru, da kateri koli od naštetih pogojev ni izpolnjen, se ocenjevanje ne izvede, vloga pa se zavrne. Kolikor ministrstvo v fazi preverjanja ni ugotovilo, da so podatki, ki jih navaja prijavitelj, napačni in to ugotovi kadar koli v času javnega razpisa ali kadar koli kasneje, lahko razdre pogodbo s prejemnikom sredstev in od njega zahteva vračilo sredstev v skladu s pogodbo, ki je kot priloga sestavni del razpisne dokumentacije. 1. Prijavitelji lahko na ta javni razpis prijavijo le programe, ki so koordinirani, izvajani in zaključeni v času od 1. 8. 2010 do 31. 12. 2010. 2. Prijavitelj ima že vzpostavljeno optično povezavo na omrežje ARNES, preko katere je realiziran ethernet kapacitete vsaj 100 Mb/s (sinhrono). Če ta povezava ni neposredna do vozlišča omrežja ARNES, morajo biti vsi njeni posamezni odseki v lasti/najemu/uporabi prijavitelja ali potekati preko lokalnega omrežja javnega zavoda, ki je povezan neposredno na vozlišče omrežja ARNES. V tem primeru morajo lastnosti iz prvega stavka te točke veljati na vsej poti. Lokalno omrežje prijavitelja se mora zaključiti na ustreznem tretjenivojskem stikalu, ki ustreza tehničnim merilom. 3. Posamezna ponudba mora biti izdelana izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije razen prilog, ki morajo biti jasno in nedvoumno označene in priložene k predloženi dokumentaciji. 4. Prijavitelj se je pred vzpostavitvijo omrežij Eduroam dolžan s pisno izjavo, ki je del razpisne dokumentacije, pridružiti sistemu gostovanja Eduroam. 5. Prijavitelj se je dolžan s pisno izjavo, ki je del razpisne dokumentacije, pridružiti federaciji ArnesAAI. 6. Prijavitelj mora s podpisom izjave, ki je del razpisne dokumentacije, soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega javnega razpisa, in sicer s strani pooblaščenih oseb ministrstva. 7. Prijavitelj zagotavlja vsaj desetodstotno lastno udeležbo. 8. Prijavitelj ne sme imeti nobenih morebitnih neizpolnjenih obveznosti do ministrstva. 9. Prijavitelj ni za isti namen že pridobil niti ni v postopku pridobivanja sofinanciranja iz sredstev državnega ali lokalnega proračuna ali virov. 10. Prijavitelj je javni raziskovalni zavod, vpisan v evidenco raziskovalnih organizacij pri Javni agenciji RS za raziskovalno dejavnost (ARRS) ter v skladu z Zakonom o raziskovalni dejavnosti označen kot "javni raziskovalni zavod" (šifra 11). 11. Prijavitelj, ki kandidira za izgradnjo brezžičnega omrežja, še ni bil prejemnik sredstev na dosedanjih razpisih za sofinanciranje izgradnje omrežij Eduroam Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v obdobju 2004–2010. 12. Prijavitelj, ki kandidira za nadgradnjo brezžičnega omrežja, mora imeti že vzpostavljeno delujoče omrežje Eduroam in že podpisano pristopno izjavo v Eduroam.si. 4.2 Merila za izbor: Popolne vloge bo ocenila strokovna komisija na osnovi števila raziskovalcev in števila raziskovalnih ur v raziskovalnih programih ARRS z začetkom financiranja v letu 2009, ki se izvajajo v letu 2010. Podrobnejša opredelitev vrednotenja meril je predstavljena v točki 1.4.2 razpisne dokumentacije. 5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa je 55.000,00 EUR, vključno z DDV. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 6051 (IKT oprema v znanstvenih in izobraževalnih institucijah). 6. Določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: oprema, ki je predmet razpisa, mora biti nabavljena v obdobju od podpisa pogodbe do najkasneje do 18. 11. 2010, vse naloge morajo biti izvedene in zaključene do 31. 12. 2010. Dodeljena finančna sredstva se porabijo v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. 7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge, način predložitve vlog ter opremljenost vlog: rok za oddajo vlog je 6. 9. 2010 do 14. ure. Popolna vloga, v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, z vsemi predpisanimi obrazci in v enem izvodu, mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, do 6. 9. 2010, v zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj – vloga na razpis – Sofinanciranje vzpostavitve brezžičnih omrežij Eduroam«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Uporabite povabilo k oddaji ponudbe (razpisni obrazec št. 10). Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo na ministrstvo, ne glede na način dostave, do 6. 9. 2010 do 14. ure. Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno, komisija ne bo obravnavala in bodo zavržene. 8. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog bo javno in bo potekalo v prostorih Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, dne 6. 9. 2010 ob 15. uri. 9. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 30 dni od dneva odpiranja ponudb. 10. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: vsa razpisna dokumentacija je ves čas trajanja razpisa na voljo na spletnem naslovu, http://www.mvzt.gov.si v rubriki Javni razpisi. Dodatne informacije so na voljo pri kontaktni osebi ministrstva (Peter Sterle) vsak delovni dan, med 12. in 14. uro, na tel. 01/478-46-51 oziroma po elektronski pošti na naslov: peter.sterle@gov.si. Ministrstvo močno vzpodbuja uporabo elektronske pošte kot priporočenega načina komuniciranja s kontaktnimi osebami. Na spletnih straneh ministrstva bo objavljena posebna rubrika Pogosto zastavljena vprašanja, kjer bodo zbrana najpogostejša vprašanja ter odgovori nanje.

AAA Zlata odličnost