Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010

Kazalo

Št. 430-70/2009 Ob-5103/10 , Stran 2154
1. Naziv koncedenta: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna. 2. Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja mestnih ulic, javnih poti in površin za pešce. Lokalna gospodarska javna služba, ki je predmet koncesije, se izvaja na območju mesta Postojna in naselja Prestranek, zimska služba pa se kot koncesionirana gospodarska javna služba izvaja tudi v ostalih krajih v krajevni skupnosti Postojna in Prestranek ter v ostalih krajevnih skupnostih Občine Postojna. Izbrani prijavitelj/koncesionar, bo imel izključno pravico opravljanja gospodarske javne službe, ki je predmet koncesije, na celotnem območju Občine Postojna. Koncesijska pogodba bo sklenjena za določen čas 10 let od dneva sklenitve koncesijske pogodbe. Koncesijsko obdobje začne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe. Izbrani koncesionar bo moral začeti z izvajanjem koncesije najpozneje v 60 dneh po sklenitvi koncesijske pogodbe. Trajanje koncesijske pogodbe se lahko podaljša zgolj iz razlogov določenih z zakonom. 3. Prijava Prijava se bo štela za popolno, če bo pravočasna in sprejemljiva ter bo vsebovala vse v tem navodilu in razpisni dokumentaciji zahtevane podatke. Prijava in ostala dokumentacija, ki se nanaša na prijavo, mora biti napisana v slovenskem jeziku. Vsi obrazci in izjave morajo biti datirani, žigosani in podpisani s strani odgovorne osebe prijavitelja, ki je podpisnik prijave. Zahtevani dokumenti morajo biti skladni s pogoji iz navodil in razpisne dokumentacije. V primeru, da naročnik/koncedent ne bi pridobil nobene prijave ali bi bile vse prijave nepopolne, se bo javni razpis ponovil. Javni razpis se ponovi tudi v primeru, če koncesionar ni izbran ali če z osebo, ki je bila izbrana za koncesionarja, v predpisanem roku ne bo sklenjena koncesijska pogodba. 4. Sposobnost prijavitelja Za priznanje sposobnosti prijavitelja mora le-ta izpolnjevati pogoje potrebne za udeležbo (sposobnost) določene z veljavnim zakonom, ki ureja postopek oddaje javnih naročil, kar prijavitelj skladno z Odlokom o koncesijah na področju javnih služb vzdrževanja, urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Postojna dokazuje z naslednjimi listinami: a) da kot pravna oseba ali kot samostojni podjetnik posameznik in njegovi zakoniti zastopniki, niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05 in 17/06), oziroma kaznivih dejanj, ki so bistveno enako opredeljena v novem Kazenskem zakoniku – KZ-1 (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08 – popravek, 39/09): – hudodelsko združevanje, – sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, – goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti, – pranje denarja. Dokazilo: Potrdilo Ministrstva za pravosodje, Kazenska evidenca, da: – prijavitelj kot pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ni bil pravnomočno obsojen v zvezi z zgoraj navedenimi kaznivimi dejanji; – zakoniti zastopniki prijavitelja niso bili pravnomočno obsojeni v zvezi z zgoraj navedenimi kaznivimi dejanji; Potrdilo se priloži v originalu ali kopiji in ne sme biti starejše od 60 dni pred dnevom oddaje ponudbe (prijave); b) da proti prijavitelju ni začet postopek zaradi stečaja (insolventnosti), drug postopek prisilnega prenehanja ali likvidacijski postopek in da prijavitelj v zadnjih 3 letih ni bil v sporu s koncedentom. Dokazilo Potrdilo okrožnega sodišča, kjer ima prijavitelj svoj sedež, iz katerega bo razvidno, da proti prijavitelju ni začet postopek zaradi stečaja (insolventnosti), drug postopek prisilnega prenehanja ali likvidacijski postopek; Potrdilo sodišča se priloži v originalu ali kopiji in ne sme biti starejše od 60 dni pred dnevom oddaje ponudbe (prijave); c) da ima prijavitelj poravnane vse davke, prispevke in druge javnopravne dajatve. Dokazila 1. Izjava o poravnanih davkih, prispevkih in drugih javnopravnih dajatvah, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije (Obrazec št. 4); 2. Potrdilo DURS o poravnanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 60 dni pred dnevom oddaje ponudbe (prijave); d) da je registriran oziroma, da izpolnjuje pogoje za opravljanje koncesije. Dokazila 1. Veljaven redni izpisek iz sodnega registra (ali iz poslovnega registra AJPES), iz katerega bo razvidno, da je prijavitelj registriran; 2. Dokazilo, da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije (npr. družbena pogodba, ustanovitveni akt …); Redni izpisek iz sodnega registra (ali iz poslovnega registra AJPES), se priloži v originalu ali kopiji in ne sme biti starejši od 60 dni pred dnevom oddaje ponudbe (prijave); e) da lahko s polnim oziroma s sorazmerno krajšim delovnim časom na gospodarski javni službi zaposli osebo s VI. stopnjo strokovne izobrazbe in opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka. Dokazila 1. Izpolnjena izjava o delavcih, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije (Obrazec št. 5), iz katere bo razvidno: – da ima prijavitelj zaposleno osebo s polnim oziroma sorazmerno krajšim delovnim časom z najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe in opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka ali – da bo prijavitelj v primeru, da bo izbran za koncesionarja, zaposlil osebo s polnim oziroma sorazmerno krajšim delovnim časom z najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe in opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka; 2. Da predloži elaborat o opravljanju dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela, strokovne opremljenosti vodenja katastra, finančno-operativnega vidika in razvojnega vidika, s katerim dokaže izpolnjevanje zahtevanih pogojev pod točkami e), f), g), h), i), j) in k); f) da razpolaga z zadostnim številom delavcev z ustreznimi kvalifikacijami, usposobljenostjo in izkušnjami na področju izvajanja koncesije. Dokazila 1. Izpolnjena izjava o zaposlenih delavcih, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije (Obrazec št. 6); 2. Da predloži elaborat pod točko e) 2 (10. poglavje); g) da razpolaga z zadostnim obsegom opreme in naprav oziroma potrebnih sredstev za delo oziroma izkaže, da bo ustrezno opremo zagotovil najkasneje do podpisa koncesijske pogodbe in da razpolaga z ustreznim poslovnim prostorom na območju občine Postojna, oziroma na drugačen način nesporno dokaže, da lahko tudi sicer nemoteno opravlja dejavnost. Dokazila 1. Izpolnjena izjava o tehnični usposobljenosti, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije (Obrazec št. 7); 2. Da predloži elaborat pod točko e) 2 (10. poglavje); h) da je sposoben samostojno zagotavljati vse javne dobrine, ki so predmet izvajanja koncesije; i) da je sposoben zagotavljati izvajanje storitev na kontinuiran in kvaliteten način ob upoštevanju odlokov, ki urejajo način izvajanja javnih služb, za katere se podeljuje koncesija, predpisov, normativov in standardov j) da zagotavlja interventno izvajanje gospodarske javne službe ob vsakem času k) da je usposobljen za vodenje katastra ter da razpolaga z ustreznimi delovnimi sredstvi in kadri za njegovo vodenje. Dokazila: 1. Da predloži elaborat pod točko e) 2 (10. poglavje); 2. Izpolnjena izjava o rednem izvajanju storitev, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije, s katero dokaže izpolnjevanje zahtevanih pogojev pod točkami h), i), j) in k) (Obrazec št. 10); l) da je finančno in poslovno usposobljen Dokazilo 1. S.BON-1 (ali S.BON-1/P) – pravne osebe oziroma BON-1/SP – samostojni podjetniki posamezniki s podatki in kazalniki za leto 2008 (ni časovne omejitve, vendar se mora nanašati na podatke za 2008); iz dokazila mora izhajati, da ponudnik v zadnjem poslovnem letu pred prijavo ni posloval z izgubo; 2. Potrdilo poslovne banke ali bank pri katerih ima prijavitelj odprt (ali odprte) transakcijske račune (ali BON-2 obrazec); iz dokazil mora izhajati, da ponudnikovi transakcijski računi v obdobju 6 mesecev pred izdajo potrdila (to je lahko starejše največ 60 dni od dneva oddaje prijave) niso bili blokirani; m) da se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo, ki jo z izvajanjem koncesije lahko povzroči občini, uporabnikom ali tretji osebi. Dokazilo Izpolnjena izjava o zavarovanju, ki je sestavni del razpisne dokumentacije (Obrazec št. 12); 5. Način, mesto in rok za prevzem razpisne dokumentacije Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje razpisane lokalne gospodarske javne službe v Občini Postojna, je objavljen v Uradnem listu RS in na portalu javnih naročil, www.enarocanje.si. Celotno razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji zahtevajo osebno ali po pošti do vključno 14. 9. 2010, do 12. ure, od ponedeljka do četrtka, med 8. in 15. uro, ter ob petkih med 8. in 13. uro, na naslovu: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, v sprejemno-informacijski pisarni, pisarna št. 3/2. Kolikor bi želeli prijavitelji razpisno dokumentacijo prejeti po elektronski pošti, to lahko sporočijo na elektronski naslov: obcina@postojna.si. 6. Način pojasnjevanja razpisne dokumentacije Dodatna pojasnila razpisne dokumentacije sme prijavitelj zahtevati izključno v pisni obliki, preko portala e-naročanje ali po elektronski pošti. Pojasnila na pisna vprašanja bodo pisno posredovana vsem prijaviteljem, ki bodo prevzeli razpisno dokumentacijo, objavljeni pa bodo tudi na portalu e-naročanja. Vsi odgovori na vprašanja prijaviteljev postanejo sestavni del razpisne dokumentacije in so za prijavitelje obvezujoči. Prijavitelji lahko naslovijo pisna vprašanja na elektronski naslov: bostjan.udovic@postojna.si ali na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, tel. 05/72-80-784, telefaks 05/72-80-780 z oznako »Koncesija za urejanje in čiščenje mestnih ulic, javnih poti in površin za pešce«. Zadnji rok za pisna vprašanja je 7 dni do poteka roka za oddajo prijave. Naročnik/koncedent si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni. O tem seznani vse, ki so prevzeli razpisno dokumentacijo in po potrebi podaljša rok za oddajo prijav. Morebitne spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. 7. Način, mesto in rok oddaje prijave Prijavitelji morajo oddati svoje prijave v zaprtih ovojnicah, katere morajo biti na naslovni strani opremljene z naslovom: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna. V spodnjem levem kotu mora biti oznaka: »Ne odpiraj – prijava – Občina Postojna – Koncesija za urejanje in čiščenje mestnih ulic, javnih poti in površin za pešce«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naziv in naslov prijavitelja. Koncedent bo upošteval vse prijave, ki bodo prispele na zgoraj navedeni naslov najpozneje do torka, 14. 9. 2010, do 12. ure. Prijavitelji lahko oddajo prijave osebno ali priporočeno po pošti na zgornji naslov. Če je prijava poslana po pošti se šteje za pravočasno, če prispe na navedeni naslov do zgoraj navedenega datuma in ure. Prijave ni mogoče oddati v elektronski obliki. 8. Umik, sprememba ali dopolnitev prijave: prijavitelj lahko do zaključka roka oddaje prijav prijavo umakne, spremeni ali dopolni, kar mora na ovojnici označiti na naslednji način: »Ne odpiraj – prijava – Občina Postojna – Koncesija za urejanje in čiščenje mestnih ulic, javnih poti in površin za pešce« – z oznako dopolnitev/umik/sprememba«, glede na to ali gre za dopolnitev, umik ali spremembo že oddane prijave. Prijave ni mogoče dopolniti/umakniti/spremeniti po poteku roka za oddajo prijav. 9. Način, mesto in rok odpiranja prijav: javno odpiranje prijav bo v torek, 14. 9. 2010, ob 13. uri, v prostorih Občine Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna. 10. Omejitve pri predložitvi prijave: vsaka oseba lahko vloži le eno vlogo (prijavo). V primeru skupne prijave sme biti ista oseba ali njena povezana družba udeležena le pri eni (skupni) prijavi. 11. Način ocenjevanja prijav Naročnik/koncedent bo, ob izpolnjevanju pogojev in zahtev iz te razpisne dokumentacije, za izvajanje razpisane koncesije izbral enega koncesionarja ali skupino prijaviteljev – skupna prijava. Merila za izbor koncesionarja so: 1. Skupna ponudbena cena; 2. Pozitivne reference ponudnika; 3. Zagotavljanje kakovosti poslovanja. 12. Zavarovanja Zavarovanje za resnost prijave Naročnik za resnost prijave zahteva bančno garancijo v višini 30.000,00 EUR. Veljavnost garancije ne sme biti krajša od veljavnosti prijave, kar pomeni, da mora biti bančna garancija za resnost prijave veljavna do vključno 14. 12. 2010. Bančno garancijo za resnost prijave naročnik unovči, če prijavitelj: – po odpiranju prijav svojo prijavo umakne, – zavrne sklenitev koncesijske pogodbe, – po sklenitvi pogodbe ne predloži zavarovalne pogodbe iz naslova splošne civilne odgovornosti v skladu z razpisom. Neunovčene bančne garancije za resnost prijave se po zaključku postopka podelitve koncesije vrne prijaviteljem. Bančna garancija mora biti vsebinsko in pomensko enaka vzorcu bančne garancije, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije. 13. Postopek izbire koncesionarja V postopku vrednotenja prijav se sme od prijaviteljev zahtevati zgolj takšna pojasnila ali dopolnitve, ki nikakor ne vplivajo na ocenjevanje prijav skladno s postavljenimi merili za izbor koncesionarja. V imenu naročnika/koncedenta bo odločila o izboru koncesionarja občinska uprava Občine Postojna z upravno odločbo. Odločba o izboru koncesionarja preneha veljati, če v roku 45 dni od njene dokončnosti ne pride do sklenitve koncesijske pogodbe iz razlogov, ki so na strani koncesionarja. Naročnik/koncedent ima pravico kadarkoli prekiniti postopek predmetnega javnega razpisa.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti