Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010

Kazalo

3689. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici, stran 10134.

Na podlagi 23. in 28. člen Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07) in 15. člena Statuta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, štev. 29/00, 77/02) je Občinski svet Občine Sv. Jurij ob Ščavnici na 34. redni seji dne 4. 8. 2010 sprejel
S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
1. S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno povračilo stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Sv. Jurij ob Ščavnici (v nadaljevanju: občina) za volilno leto 2010.
2. Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči 0,40 € na posameznega volilnega upravičenca v občini. Stroški volilne kampanje za župana ne smejo preseči 0,25 € na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, lahko povečajo še za 0,15 € na posameznega volilnega upravičenca v občini.
3. Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati za člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 € za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila organizatorja o zbranih in porabljenih sredstev za volilno kampanjo občinskemu svetu in računskemu sodišču.
4. Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 0,12 € na dobljeni glas. Če pride do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povrnitve stroškov le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu. Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila organizatorja o zbranih in porabljenih sredstvih, za volilno kampanjo občinskemu svetu in računskemu sodišču.
5. Organizatorji volilne kampanje za volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanja iz proračuna občine v 30 dneh po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
6. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 041-1/2010-002
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 4. avgusta 2010
Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l.r.

AAA Zlata odličnost