Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010

Kazalo

3696. Odlok o dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2010, stran 10137.

Na podlagi četrte alineje drugega odstavka 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), določil Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 - ZFO-1, 101/07 - odločba US, 57/08), 28., 29., 30. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02, 56/02 - ZJU, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08 in 49/09) ob upoštevanju Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09 in 29/10), v skladu z 18. členom Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07 in 111/07) je Občinski svet Občine Trebnje na 39. redni seji dne 28. 7. 2010 sprejel
O D L O K
o dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2010
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
Ta odlok določa dopolnitve Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2010 (Uradni list RS, št. 15/10).
2. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
2. člen
(prevzemanje obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
V Odloku o proračunu Občine Trebnje za leto 2010 se dopolni tretji odstavek 5. člena z besedilom:
»Neposredni uporabnik lahko v letu 2010 za namen plačila obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v letu 2011, prevzame obveznosti (sklene pogodbe) v višini 60% obsega pravic porabe na podskupinah kontov znotraj podprograma, zagotovljenih v proračunu za leto 2010, kolikor gre za projekt adaptacije in dozidave podružnične šole Dobrnič.«
3. člen
(prevzemanje obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
V Odloku o proračunu Občine Trebnje za leto 2010 se dopolni četrti odstavek 5. člena z besedilom:
»Neposredni uporabnik lahko v letu 2010 pri glavnem programu »1906 - Pomoči šolajočim« prevzema obveznost za leto 2011 do višine 80% sredstev proračuna 2010 tega glavnega programa, kolikor gre za program izvajanja dnevnih prevozov učencev v osnovne šole.«
3. KONČNA DOLOČBA
4. člen
(objava in uveljavitev odloka)
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od dneva sprejema tega odloka na občinskem svetu dalje.
Št. 410-260/2009-46
Trebnje, dne 28. julija 2010
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost