Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010

Kazalo

Št. 9/2010 Ob-5100/10 , Stran 2153
1. Podatki o naročniku/koncedentu: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje, ki jo zastopa župan Srečko Meh. 2. Predmet javnega razpisa in območje koncesije S tem javnim razpisom koncedent podeljuje, koncesionar pa sprejema obveznost rekonstrukcije kotlovnice in namestitve mikro enot soproizvodnje toplote in električne energije za potrebe Osnovne šole Livada – Podružnične Osnovne šole Škale (v nadaljevanju: POŠ Škale) ter namestitev in vzdrževanje novega ogrevalnega sistema (predmet javnega razpisa). Opis koncesije in pogoji izvajanja koncesije, ki je predmet tega javnega razpisa, so opredeljeni z Odlokom o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta rekonstrukcije ogrevalnega sistema na Osnovni šoli Livada – Podružnični Osnovni šoli Škale (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 12/10; v nadaljevanju: odlok). Odlok je dostopen na spletni strani: www.velenje.si. 3. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se bo podelila za obdobje 15 let. Koncesijsko razmerje se začne z dnem podpisa koncesijske pogodbe. 4. Jezik, v katerem mora ponudnik izdelati ponudbo: ponudba in ostali dokumenti, vezani na predmetni razpis, morajo biti v slovenskem jeziku. Tehnična dokumentacija je lahko predložena v angleškem ali nemškem jeziku, pri čemer ima naročnik pridržano pravico, da ponudnika pozove k predložitvi uradnega prevoda v slovenski jezik. 5. Ponudba Ponudba se bo štela za popolno, če bo pravočasna in sprejemljiva ter bo vsebovala vse, v tem razpisu in razpisni dokumentaciji, zahtevane podatke. Ponudbo lahko predloži tudi skupina gospodarskih subjektov (skupna ponudba), ki mora predložiti pravni akt (sporazum ali pogodba) o skupni izvedbi koncesije v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi javnega razpisa mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo koncesionirane storitve. Pravni akt o skupni izvedbi koncesionirane storitve mora opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov, v primeru, da je tej koncesija dodeljena, zastopa neomejeno solidarno do naročnika. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik. 6. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki: koncesijo iz tega razpisa lahko pridobijo fizične ali pravne osebe, ki izpolnjujejo sledeče pogoje: A) Osnovna sposobnost ponudnika Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem in drugem odstavku 42. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 19/10; v nadaljevanju: ZJN-2). Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca Izjava ponudnika podal lastno izjavo, da ponudnik (in vsak njegovi zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo), ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem in drugem odstavku 42. člena ZJN-2, ter da je od zgoraj naštetih fizičnih oseb pridobil njihovo soglasje naročniku za pridobitev osebnih podatkov v zvezi z izpolnjevanjem tega pogoja. B) Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti Ponudnik je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa. Posebne listine v tej točki ni potrebno priložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca Izjava ponudnika podal lastno izjavo, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa. C) Ekonomska in finančna sposobnost C.1. Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. Kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja se šteje ustrezna navedba ponudnika v obrazcu Izjava o izpolnjevanju ekonomsko finančnih pogojev, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. C.2. Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi je imel v zadnjih treh poslovnih letih (če posluje manj kot 3 leta pa v obdobju, odkar posluje) povprečni letni prihodek najmanj 200.000 EUR od prodaje blaga in storitev. Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca Izjava o izpolnjevanju ekonomsko finančnih pogojev podal lastno izjavo, da je imel v zadnjih treh poslovnih letih (če posluje manj kot 3 leta pa v obdobju poslovanja) povprečni letni prihodek najmanj 200.000 EUR od prodaje blaga in storitev. D) Tehnična sposobnost Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi je v obdobju 5 let pred objavo tega razpisa uspešno izvedel najmanj pet istovrstnih poslov (vgradnja mikro SPTE enote – do 50 kWe) vsakega v vrednosti najmanj 20.000 EUR brez DDV (posamičen posel). Ponudnik izpolnjevanje pogoja dokazuje z izpolnitvijo obrazca Podatki o referenčnem delu (referenčne tabele in izpolnjenimi ter podpisanimi izjavami naročnikov). 7. Način, mesto in rok za prevzem razpisne dokumentacije Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško (v nadaljevanju: Zavod KSSENA), www.kssena.si. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki v času uradnih ur zahtevajo tudi v fizični obliki na naslovu: Zavod KSSENA, Koroška cesta 37a, 3320 Velenje, pri Gregorju Tepežu (tel. 03/89-61-521). 8. Način pojasnjevanja razpisne dokumentacije Dodatna pojasnila razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati izključno v pisni obliki, preko Portala javnih naročil ali po elektronski pošti. Pojasnila na pisna vprašanja bodo pisno posredovana vsem ponudnikom, ki bodo prevzeli razpisno dokumentacijo, objavljena pa bodo tudi na Portalu javnih naročil in na spletnih straneh. Vsi odgovori na vprašanja ponudnikov postanejo sestavni del razpisne dokumentacije in so za ponudnike obvezujoči. Ponudniki lahko naslovijo pisna vprašanja na elektronski naslov: gregor.tepez@kssena.velenje.eu ali pisno na naslov naročnika: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi s razpisom je 8 dni pred rokom za oddajo ponudb do 10. ure. Naročnik bo podal pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, najkasneje 6 dni pred rokom za oddajo ponudb in bodo objavljena na portalu javnih naročil ter na spletnih straneh, www.kssena.si. 9. Način, mesto in rok oddaje ponudbe Ponudbe morajo do roka za oddajo ponudb prispeti na naslov: Zavod Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško, Koroška cesta 37a, 3320 Velenje. V spodnjem levem kotu mora biti oznaka: »Ne odpiraj – ponudba – KSSENA – koncesija za izvedbo projekta rekonstrukcije ogrevalnega sistema na OŠ Livada – POŠ Škale«. V zgornjem levem kotu mora biti naziv in naslov ponudnika (obvezno prilepiti obrazec »Ovojnica« – točka 6.7. razpisne dokumentacije). Končni rok za oddajo ponudb je 23. 8. 2010, do 10. ure. Ponudbe morajo, ne glede na način dostave (osebno ali po pošti), do vložišča prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija). Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko ponudnik v pisni obliki kadarkoli spremeni ali umakne že oddano ponudbo. Po izteku roka za oddajo ponudb, ponudniki ne morejo več spreminjati ali umikati ponudbe. 10. Način, mesto in rok odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu Zavoda KSSENA, dne 23. 8. 2010, ob 12. uri. 11. Merila Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je končna ponudbena cena toplote. Cena toplote je sestavljena iz variabilnega in fiksnega dela: A) Fiksni del zajema amortizacijo, stroške financiranja, upravljanja in rednega vzdrževanja. B) Variabilni del je sestavljen glede na rabo energije. Cena je izračunana po naslednji formuli: Variabilni del cene toplote: cena plina (EUR/Sm3) / izkoristek kotlov (90%) / kurilna vrednost zem. plina (9,5 kWh/S m3) * faktor popusta (npr. 20%). Končna ponudbena cena je najnižja povprečna cena toplote za obdobje 15 let, izražena v EUR/MWh z DDV. 12. Možnost variantnih ponudb: Variantne in opcijske ponudbe niso dovoljene. V primeru, če naročnik prejme variantne ali opcijske ponudbe, bo le-te zavrnil iz nadaljnjega postopka ocenjevanja kot nepopolne. 13. Rok veljavnosti ponudb: predložena ponudba mora biti veljavna najmanj 120 dni od roka za oddajo ponudb. 14. Postopek izbire koncesionarja: v postopku vrednotenja ponudb se sme od ponudnikov zahtevati zgolj takšna pojasnila ali dopolnitve, ki nikakor ne vplivajo na ocenjevanje ponudb, skladno s postavljenimi merili za izbor koncesionarja. Odpiranje ponudb, njihovo strokovno presojo in mnenje o najugodnejšem ponudniku opravi strokovna komisija, ki jo imenuje župan. V imenu naročnika/koncedenta bo odločila o izboru koncesionarja občinska uprava z upravno odločbo. Po izdaji upravne odločbe je možna pritožba v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku, oziroma je dopusten upravni spor.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti