Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010

Kazalo

Št. 478-11/2010-1 Ob-5089/10 , Stran 2165
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19, Radovljica, tel. 04/537-23-00, faks 04/5314-684. 2. Predmet prodaje: a) dvosobno stanovanje št. 3, v pritličju večstanovanjske stavbe, Prešernova ul. 15, v Radovljici, v skupni izmeri 54,77 m2, vpisani pri podvložku št. 1351/3 z oznako nepremičnine, 3.E, k.o. Radovljica. Stanovanje je zasedeno. b) trisobno stanovanje, št. 3, v I. nadstropju večstanovanjske stavbe, Gradnikova c. 123 v Radovljici, v skupni izmeri 65,26 m2, vpisani pri podvložku št. 1250/30 z oznako nepremičnine, 84.E, k.o. Radovljica. Stanovanje je zasedeno. 3. Izklicna cena za nepremičnino znaša: pod a) 62.744,60 €, pod b) 66.991,40 €. 4. Način in rok plačila kupnine Kupnina se mora plačati v 8 dneh od podpisa prodajne pogodbe na transakcijski račun Občine Radovljica: 01302-0100007805 sklic: pod a) 1228-720001-1, pod b) 1228-720001-2. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. 5. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprti ovojnici na naslov: Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19, Radovljica, z oznako: ponudba za nakup nepremičnine, Ne odpiraj. Rok: 31. 8. 2010 do 9. ure. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo do navedenega datuma prispele na naslov prodajalca. 6. Ponudniki morajo najkasneje do 27. 8. 2010 do 11. ure, plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene nepremičnine. Kavcijo je potrebno nakazati na transakcijski račun Občine Radovljica, št. 01302-0100007805, sklic: 1228-720001-3. Plačana kavcija bo uspelemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od dneva javnega zbiranja ponudb. 7. V pisni ponudbi morajo ponudniki navesti svoje točne osebne podatke (ime, priimek, naslov, davčno, matično in telefonsko številko), priložiti potrdilo o državljanstvu oziroma izpisek iz registra, potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, potrdilo o plačani kavciji s točno številko računa za primer vračila, ponudbeno ceno v € ter natančno navedbo nepremičnine. 8. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje v roku 30 dni od sprejema sklepa o izbiri. Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani ponudnika, Občina Radovljica zadrži njegovo kavcijo. 9. Drugi pogoji Nepremičnine se prodajajo v celoti po načelu videno-kupljeno. Stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, stroške overitve), nosi prodajalec, takso za vpis nepremičnine v zemljiško knjigo pa nosi kupec. Najemniki nepremičnine imajo pod enakimi pogoji predkupno pravico. Prodaja na obstoječa najemna razmerja ne vpliva. 10. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je ponudbena cena. O najugodnejšem ponudniku bo odločal župan Občine Radovljica. Odpiranje ponudb opravi posebna komisija in po zaključku postopka predlaga županu izbor najugodnejšega ponudnika. 11. Javno odpiranje ponudb bo v torek, 31. 8. 2010, v mali sejni dvorani Občine Radovljica, Gorenjska c. št. 19, Radovljica, in sicer: pod a) ob 9.30, pod b) ob 10. uri. 12. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali višje od izklicne cene. 13. Ponudniki bodo o izboru obveščeni v 8 dneh od odpiranja ponudb. 14. Informacije Vsa dodatna pojasnila o nepremičninah in ostale informacije interesenti dobijo: – na Občini Radovljica, kontaktna oseba Dominik Skumavec, tel. 537-23-41 in Marija Habjan, tel. 04/537-23-46 v delovnih dneh, od 16. 8 do 27. 8. 2010, od 10. do 12. ure. 15. Župan ali Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem s soglasjem župana lahko postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena.

AAA Zlata odličnost